Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Jérémie 35:15

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει Σεδεκια βασιλέως Ιουδα ἐν μηνὶ τῷ πέμπτῳ εἶπέν μοι Ανανιας υἱὸς Αζωρ ὁ ψευδοπροϕήτης ὁ ἀπὸ Γαβαων ἐν οἴκῳ κυρίου κατ’ ὀϕθαλμοὺς τῶν ἱερέων καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ λέγων

Kaì egéneto en tō̂i tetártōi étei Sedekia basiléōs Iouda en mēnì tō̂i pémptōi eîpén moi Ananias hyiòs Azōr ho pseudoprophḗtēs ho apò Gabaōn en oíkōi kyríou kat’ ophthalmoùs tō̂n hieréōn kaì pantòs toû laoû légōn

2
Οὕτως εἶπεν κύριος Συνέτριψα τὸν ζυγὸν τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος·

Hoútōs eîpen kýrios Synétripsa tòn zygòn toû basiléōs Babylō̂nos:

3
ἔτι δύο ἔτη ἡμερῶν ἐγὼ ἀποστρέψω εἰς τὸν τόπον τοῦτον τὰ σκεύη οἴκου κυρίου

éti dýo étē hēmerō̂n egṑ apostrépsō eis tòn tópon toûton tà skeúē oíkou kyríou

4
καὶ Ιεχονιαν καὶ τὴν ἀποικίαν Ιουδα, ὅτι συντρίψω τὸν ζυγὸν βασιλέως Βαβυλῶνος.

kaì Iechonian kaì tḕn apoikían Iouda, hóti syntrípsō tòn zygòn basiléōs Babylō̂nos.

5
καὶ εἶπεν Ιερεμιας πρὸς Ανανιαν κατ’ ὀϕθαλμοὺς παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ κατ’ ὀϕθαλμοὺς τῶν ἱερέων τῶν ἑστηκότων ἐν οἴκῳ κυρίου

kaì eîpen Ieremias pròs Ananian kat’ ophthalmoùs pantòs toû laoû kaì kat’ ophthalmoùs tō̂n hieréōn tō̂n hestēkótōn en oíkōi kyríou

6
καὶ εἶπεν Ιερεμιας ’Αληθῶς· οὕτω ποιήσαι κύριος· στήσαι τὸν λόγον σου, ὃν σὺ προϕητεύεις, τοῦ ἐπιστρέψαι τὰ σκεύη οἴκου κυρίου καὶ πᾶσαν τὴν ἀποικίαν ἐκ Βαβυλῶνος εἰς τὸν τόπον τοῦτον.

kaì eîpen Ieremias ’Alēthō̂s: hoútō poiḗsai kýrios: stḗsai tòn lógon sou, hòn sỳ prophēteúeis, toû epistrépsai tà skeúē oíkou kyríou kaì pâsan tḕn apoikían ek Babylō̂nos eis tòn tópon toûton.

7
πλὴν ἀκούσατε τὸν λόγον κυρίου, ὃν ἐγὼ λέγω εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν καὶ εἰς τὰ ὦτα παντὸς τοῦ λαοῦ

plḕn akoúsate tòn lógon kyríou, hòn egṑ légō eis tà ō̂ta hymō̂n kaì eis tà ō̂ta pantòs toû laoû

8
Οἱ προϕῆται οἱ γεγονότες πρότεροί μου καὶ πρότεροι ὑμῶν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἐπροϕήτευσαν ἐπὶ γῆς πολλῆς καὶ ἐπὶ βασιλείας μεγάλας εἰς πόλεμον·

Hoi prophē̂tai hoi gegonótes próteroí mou kaì próteroi hymō̂n apò toû aiō̂nos kaì eprophḗteusan epì gē̂s pollē̂s kaì epì basileías megálas eis pólemon:

9
ὁ προϕήτης ὁ προϕητεύσας εἰς εἰρήνην, ἐλθόντος τοῦ λόγου γνώσονται τὸν προϕήτην, ὃν ἀπέστειλεν αὐτοῖς κύριος ἐν πίστει.

ho prophḗtēs ho prophēteúsas eis eirḗnēn, elthóntos toû lógou gnṓsontai tòn prophḗtēn, hòn apésteilen autoîs kýrios en pístei.

10
καὶ ἔλαβεν Ανανιας ἐν ὀϕθαλμοῖς παντὸς τοῦ λαοῦ τοὺς κλοιοὺς ἀπὸ τοῦ τραχήλου Ιερεμιου καὶ συνέτριψεν αὐτούς.

kaì élaben Ananias en ophthalmoîs pantòs toû laoû toùs kloioùs apò toû trachḗlou Ieremiou kaì synétripsen autoús.

11
καὶ εἶπεν Ανανιας κατ’ ὀϕθαλμοὺς παντὸς τοῦ λαοῦ λέγων Οὕτως εἶπεν κύριος Οὕτως συντρίψω τὸν ζυγὸν βασιλέως Βαβυλῶνος ἀπὸ τραχήλων πάντων τῶν ἐθνῶν. καὶ ᾤχετο Ιερεμιας εἰς τὴν ὁδὸν αὐτοῦ.

kaì eîpen Ananias kat’ ophthalmoùs pantòs toû laoû légōn Hoútōs eîpen kýrios Hoútōs syntrípsō tòn zygòn basiléōs Babylō̂nos apò trachḗlōn pántōn tō̂n ethnō̂n. kaì ṓicheto Ieremias eis tḕn hodòn autoû.

12
καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν μετὰ τὸ συντρῖψαι Ανανιαν τοὺς κλοιοὺς ἀπὸ τοῦ τραχήλου αὐτοῦ λέγων

kaì egéneto lógos kyríou pròs Ieremian metà tò syntrîpsai Ananian toùs kloioùs apò toû trachḗlou autoû légōn

13
Βάδιζε καὶ εἰπὸν πρὸς Ανανιαν λέγων Οὕτως εἶπεν κύριος Κλοιοὺς ξυλίνους συνέτριψας, καὶ ποιήσω ἀντ’ αὐτῶν κλοιοὺς σιδηροῦς·

Bádize kaì eipòn pròs Ananian légōn Hoútōs eîpen kýrios Kloioùs xylínous synétripsas, kaì poiḗsō ant’ autō̂n kloioùs sidēroûs:

14
ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος Ζυγὸν σιδηροῦν ἔθηκα ἐπὶ τὸν τράχηλον πάντων τῶν ἐθνῶν ἐργάζεσθαι τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος.

hóti hoútōs eîpen kýrios Zygòn sidēroûn éthēka epì tòn tráchēlon pántōn tō̂n ethnō̂n ergázesthai tō̂i basileî Babylō̂nos.

15
καὶ εἶπεν Ιερεμιας τῷ Ανανια Οὐκ ἀπέσταλκέν σε κύριος, καὶ πεποιθέναι ἐποίησας τὸν λαὸν τοῦτον ἐπ’ ἀδίκῳ·

kaì eîpen Ieremias tō̂i Anania Ouk apéstalkén se kýrios, kaì pepoithénai epoíēsas tòn laòn toûton ep’ adíkōi:

16
διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος ’Ιδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω σε ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς, τούτῳ τῷ ἐνιαυτῷ ἀποθανῇ.

dià toûto hoútōs eîpen kýrios ’Idoù egṑ exapostéllō se apò prosṓpou tē̂s gē̂s, toútōi tō̂i eniautō̂i apothanē̂i.

17
καὶ ἀπέθανεν ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ.

kaì apéthanen en tō̂i mēnì tō̂i hebdómōi.