Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Jérémie 36

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ οὗτοι οἱ λόγοι τῆς βίβλου, οὓς ἀπέστειλεν Ιερεμιας ἐξ Ιερουσαλημ πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἀποικίας καὶ πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ πρὸς τοὺς ψευδοπροϕήτας ἐπιστολὴν εἰς Βαβυλῶνα τῇ ἀποικίᾳ καὶ πρὸς ἅπαντα τὸν λαὸν

Kaì hoûtoi hoi lógoi tē̂s bíblou, hoùs apésteilen Ieremias ex Ierousalēm pròs toùs presbytérous tē̂s apoikías kaì pròs toùs hiereîs kaì pròs toùs pseudoprophḗtas epistolḕn eis Babylō̂na tē̂i apoikíāi kaì pròs hápanta tòn laòn

2
ὕστερον ἐξελθόντος Ιεχονιου τοῦ βασιλέως καὶ τῆς βασιλίσσης καὶ τῶν εὐνούχων καὶ παντὸς ἐλευθέρου καὶ δεσμώτου καὶ τεχνίτου ἐξ Ιερουσαλημ

hýsteron exelthóntos Iechoniou toû basiléōs kaì tē̂s basilíssēs kaì tō̂n eunoúchōn kaì pantòs eleuthérou kaì desmṓtou kaì technítou ex Ierousalēm

3
ἐν χειρὶ Ελεασα υἱοῦ Σαϕαν καὶ Γαμαριου υἱοῦ Χελκιου, ὃν ἀπέστειλεν Σεδεκιας βασιλεὺς Ιουδα πρὸς βασιλέα Βαβυλῶνος εἰς Βαβυλῶνα, λέγων

en cheirì Eleasa hyioû Saphan kaì Gamariou hyioû Chelkiou, hòn apésteilen Sedekias basileùs Iouda pròs basiléa Babylō̂nos eis Babylō̂na, légōn

4
Οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἐπὶ τὴν ἀποικίαν, ἣν ἀπῴκισα ἀπὸ Ιερουσαλημ

Hoútōs eîpen kýrios ho theòs Israēl epì tḕn apoikían, hḕn apṓikisa apò Ierousalēm

5
Οἰκοδομήσατε οἴκους καὶ κατοικήσατε καὶ ϕυτεύσατε παραδείσους καὶ ϕάγετε τοὺς καρποὺς αὐτῶν

Oikodomḗsate oíkous kaì katoikḗsate kaì phyteúsate paradeísous kaì phágete toùs karpoùs autō̂n

6
καὶ λάβετε γυναῖκας καὶ τεκνοποιήσατε υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ λάβετε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν γυναῖκας καὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν ἀνδράσιν δότε καὶ πληθύνεσθε καὶ μὴ σμικρυνθῆτε

kaì lábete gynaîkas kaì teknopoiḗsate hyioùs kaì thygatéras kaì lábete toîs hyioîs hymō̂n gynaîkas kaì tàs thygatéras hymō̂n andrásin dóte kaì plēthýnesthe kaì mḕ smikrynthē̂te

7
καὶ ζητήσατε εἰς εἰρήνην τῆς γῆς, εἰς ἣν ἀπῴκισα ὑμᾶς ἐκεῖ, καὶ προσεύξασθε περὶ αὐτῶν πρὸς κύριον, ὅτι ἐν εἰρήνῃ αὐτῆς ἔσται εἰρήνη ὑμῖν.

kaì zētḗsate eis eirḗnēn tē̂s gē̂s, eis hḕn apṓikisa hymâs ekeî, kaì proseúxasthe perì autō̂n pròs kýrion, hóti en eirḗnēi autē̂s éstai eirḗnē hymîn.

8
ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος Μὴ ἀναπειθέτωσαν ὑμᾶς οἱ ψευδοπροϕῆται οἱ ἐν ὑμῖν, καὶ μὴ ἀναπειθέτωσαν ὑμᾶς οἱ μάντεις ὑμῶν, καὶ μὴ ἀκούετε εἰς τὰ ἐνύπνια ὑμῶν, ἃ ὑμεῖς ἐνυπνιάζεσθε,

hóti hoútōs eîpen kýrios Mḕ anapeithétōsan hymâs hoi pseudoprophē̂tai hoi en hymîn, kaì mḕ anapeithétōsan hymâs hoi mánteis hymō̂n, kaì mḕ akoúete eis tà enýpnia hymō̂n, hà hymeîs enypniázesthe,

9
ὅτι ἄδικα αὐτοὶ προϕητεύουσιν ὑμῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, καὶ οὐκ ἀπέστειλα αὐτούς.

hóti ádika autoì prophēteúousin hymîn epì tō̂i onómatí mou, kaì ouk apésteila autoús.

10
ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος ῞Οταν μέλλῃ πληροῦσθαι Βαβυλῶνι ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐπισκέψομαι ὑμᾶς καὶ ἐπιστήσω τοὺς λόγους μου ἐϕ’ ὑμᾶς τοῦ τὸν λαὸν ὑμῶν ἀποστρέψαι εἰς τὸν τόπον τοῦτον·

hóti hoútōs eîpen kýrios ῞Otan méllēi plēroûsthai Babylō̂ni hebdomḗkonta étē, episképsomai hymâs kaì epistḗsō toùs lógous mou eph’ hymâs toû tòn laòn hymō̂n apostrépsai eis tòn tópon toûton:

11
καὶ λογιοῦμαι ἐϕ’ ὑμᾶς λογισμὸν εἰρήνης καὶ οὐ κακὰ τοῦ δοῦναι ὑμῖν ταῦτα.

kaì logioûmai eph’ hymâs logismòn eirḗnēs kaì ou kakà toû doûnai hymîn taûta.

12
καὶ προσεύξασθε πρός με, καὶ εἰσακούσομαι ὑμῶν·

kaì proseúxasthe prós me, kaì eisakoúsomai hymō̂n:

13
καὶ ἐκζητήσατέ με, καὶ εὑρήσετέ με, ὅτι ζητήσετέ με ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν,

kaì ekzētḗsaté me, kaì heurḗseté me, hóti zētḗseté me en hólēi kardíāi hymō̂n,

14
καὶ ἐπιϕανοῦμαι ὑμῖν.

kaì epiphanoûmai hymîn.

15
ὅτι εἴπατε Κατέστησεν ἡμῖν κύριος προϕήτας ἐν Βαβυλῶνι,

hóti eípate Katéstēsen hēmîn kýrios prophḗtas en Babylō̂ni,

21
οὕτως εἶπεν κύριος ἐπὶ Αχιαβ καὶ ἐπὶ Σεδεκιαν ’Ιδοὺ ἐγὼ δίδωμι αὐτοὺς εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ πατάξει αὐτοὺς κατ’ ὀϕθαλμοὺς ὑμῶν.

hoútōs eîpen kýrios epì Achiab kaì epì Sedekian ’Idoù egṑ dídōmi autoùs eis cheîras basiléōs Babylō̂nos, kaì patáxei autoùs kat’ ophthalmoùs hymō̂n.

22
καὶ λήμψονται ἀπ’ αὐτῶν κατάραν ἐν πάσῃ τῇ ἀποικίᾳ Ιουδα ἐν Βαβυλῶνι λέγοντες Ποιήσαι σε κύριος, ὡς Σεδεκιαν ἐποίησεν καὶ ὡς Αχιαβ, οὓς ἀπετηγάνισεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν πυρὶ

kaì lḗmpsontai ap’ autō̂n katáran en pásēi tē̂i apoikíāi Iouda en Babylō̂ni légontes Poiḗsai se kýrios, hōs Sedekian epoíēsen kaì hōs Achiab, hoùs apetēgánisen basileùs Babylō̂nos en pyrì

23
δι’ ἣν ἐποίησαν ἀνομίαν ἐν Ισραηλ καὶ ἐμοιχῶντο τὰς γυναῖκας τῶν πολιτῶν αὐτῶν καὶ λόγον ἐχρημάτισαν ἐν τῷ ὀνόματί μου, ὃν οὐ συνέταξα αὐτοῖς, καὶ ἐγὼ μάρτυς, ϕησὶν κύριος.

di’ hḕn epoíēsan anomían en Israēl kaì emoichō̂nto tàs gynaîkas tō̂n politō̂n autō̂n kaì lógon echrēmátisan en tō̂i onómatí mou, hòn ou synétaxa autoîs, kaì egṑ mártys, phēsìn kýrios.

24
καὶ πρὸς Σαμαιαν τὸν Νελαμίτην ἐρεῖς

kaì pròs Samaian tòn Nelamítēn ereîs

25
Οὐκ ἀπέστειλά σε τῷ ὀνόματί μου. καὶ πρὸς Σοϕονιαν υἱὸν Μαασαιου τὸν ἱερέα εἰπέ

Ouk apésteilá se tō̂i onómatí mou. kaì pròs Sophonian hyiòn Maasaiou tòn hieréa eipé

26
Κύριος ἔδωκέν σε εἰς ἱερέα ἀντὶ Ιωδαε τοῦ ἱερέως γενέσθαι ἐπιστάτην ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου παντὶ ἀνθρώπῳ προϕητεύοντι καὶ παντὶ ἀνθρώπῳ μαινομένῳ, καὶ δώσεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀπόκλεισμα καὶ εἰς τὸν καταρράκτην.

Kýrios édōkén se eis hieréa antì Iōdae toû hieréōs genésthai epistátēn en tō̂i oíkōi kyríou pantì anthrṓpōi prophēteúonti kaì pantì anthrṓpōi mainoménōi, kaì dṓseis autòn eis tò apókleisma kaì eis tòn katarráktēn.

27
καὶ νῦν διὰ τί συνελοιδορήσατε Ιερεμιαν τὸν ἐξ Αναθωθ τὸν προϕητεύσαντα ὑμῖν;

kaì nŷn dià tí syneloidorḗsate Ieremian tòn ex Anathōth tòn prophēteúsanta hymîn?

28
οὐ διὰ τοῦτο ἀπέστειλεν πρὸς ὑμᾶς εἰς Βαβυλῶνα λέγων Μακράν ἐστιν, οἰκοδομήσατε οἰκίας καὶ κατοικήσατε καὶ ϕυτεύσατε κήπους καὶ ϕάγεσθε τὸν καρπὸν αὐτῶν;

ou dià toûto apésteilen pròs hymâs eis Babylō̂na légōn Makrán estin, oikodomḗsate oikías kaì katoikḗsate kaì phyteúsate kḗpous kaì phágesthe tòn karpòn autō̂n?

29
καὶ ἀνέγνω Σοϕονιας τὸ βιβλίον εἰς τὰ ὦτα Ιερεμιου.

kaì anégnō Sophonias tò biblíon eis tà ō̂ta Ieremiou.

30
καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν λέγων

kaì egéneto lógos kyríou pròs Ieremian légōn

31
’Απόστειλον πρὸς τὴν ἀποικίαν λέγων Οὕτως εἶπεν κύριος ἐπὶ Σαμαιαν τὸν Νελαμίτην ’Επειδὴ ἐπροϕήτευσεν ὑμῖν Σαμαιας, καὶ ἐγὼ οὐκ ἀπέστειλα αὐτόν, καὶ πεποιθέναι ἐποίησεν ὑμᾶς ἐπ’ ἀδίκοις,

’Apósteilon pròs tḕn apoikían légōn Hoútōs eîpen kýrios epì Samaian tòn Nelamítēn ’Epeidḕ eprophḗteusen hymîn Samaias, kaì egṑ ouk apésteila autón, kaì pepoithénai epoíēsen hymâs ep’ adíkois,

32
διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος ’Ιδοὺ ἐγὼ ἐπισκέψομαι ἐπὶ Σαμαιαν καὶ ἐπὶ τὸ γένος αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔσται αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν μέσῳ ὑμῶν τοῦ ἰδεῖν τὰ ἀγαθά, ἃ ἐγὼ ποιήσω ὑμῖν· οὐκ ὄψονται.

dià toûto hoútōs eîpen kýrios ’Idoù egṑ episképsomai epì Samaian kaì epì tò génos autoû, kaì ouk éstai autō̂n ánthrōpos en mésōi hymō̂n toû ideîn tà agathá, hà egṑ poiḗsō hymîn: ouk ópsontai.