Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Jeremiah 42

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
‘Ο λόγος ὁ γενόμενος πρὸς Ιερεμιαν παρὰ κυρίου ἐν ἡμέραις Ιωακιμ βασιλέως Ιουδα λέγων

‘O lógos ho genómenos pròs Ieremian parà kyríou en hēmérais Iōakim basiléōs Iouda légōn

2
Βάδισον εἰς οἶκον Αρχαβιν καὶ ἄξεις αὐτοὺς εἰς οἶκον κυρίου εἰς μίαν τῶν αὐλῶν καὶ ποτιεῖς αὐτοὺς οἶνον.

Bádison eis oîkon Archabin kaì áxeis autoùs eis oîkon kyríou eis mían tō̂n aulō̂n kaì potieîs autoùs oînon.

3
καὶ ἐξήγαγον τὸν Ιεζονιαν υἱὸν Ιερεμιν υἱοῦ Χαβασιν καὶ τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν οἰκίαν Αρχαβιν

kaì exḗgagon tòn Iezonian hyiòn Ieremin hyioû Chabasin kaì toùs adelphoùs autoû kaì toùs hyioùs autoû kaì pâsan tḕn oikían Archabin

4
καὶ εἰσήγαγον αὐτοὺς εἰς οἶκον κυρίου εἰς τὸ παστοϕόριον υἱῶν Ανανιου υἱοῦ Γοδολιου ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐγγὺς τοῦ οἴκου τῶν ἀρχόντων τῶν ἐπάνω τοῦ οἴκου Μαασαιου υἱοῦ Σελωμ τοῦ ϕυλάσσοντος τὴν αὐλήν,

kaì eisḗgagon autoùs eis oîkon kyríou eis tò pastophórion hyiō̂n Ananiou hyioû Godoliou anthrṓpou toû theoû, hó estin engỳs toû oíkou tō̂n archóntōn tō̂n epánō toû oíkou Maasaiou hyioû Selōm toû phylássontos tḕn aulḗn,

5
καὶ ἔδωκα κατὰ πρόσωπον αὐτῶν κεράμιον οἴνου καὶ ποτήρια καὶ εἶπα Πίετε οἶνον.

kaì édōka katà prósōpon autō̂n kerámion oínou kaì potḗria kaì eîpa Píete oînon.

6
καὶ εἶπαν Οὐ μὴ πίωμεν οἶνον, ὅτι Ιωναδαβ υἱὸς Ρηχαβ ὁ πατὴρ ἡμῶν ἐνετείλατο ἡμῖν λέγων Οὐ μὴ πίητε οἶνον, ὑμεῖς καὶ οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἕως αἰῶνος,

kaì eîpan Ou mḕ píōmen oînon, hóti Iōnadab hyiòs Rēchab ho patḕr hēmō̂n eneteílato hēmîn légōn Ou mḕ píēte oînon, hymeîs kaì hoi hyioì hymō̂n héōs aiō̂nos,

7
καὶ οἰκίαν οὐ μὴ οἰκοδομήσητε καὶ σπέρμα οὐ μὴ σπείρητε, καὶ ἀμπελὼν οὐκ ἔσται ὑμῖν, ὅτι ἐν σκηναῖς οἰκήσετε πάσας τὰς ἡμέρας ὑμῶν, ὅπως ἂν ζήσητε ἡμέρας πολλὰς ἐπὶ τῆς γῆς, ἐϕ’ ἧς διατρίβετε ὑμεῖς ἐπ’ αὐτῆς.

kaì oikían ou mḕ oikodomḗsēte kaì spérma ou mḕ speírēte, kaì ampelṑn ouk éstai hymîn, hóti en skēnaîs oikḗsete pásas tàs hēméras hymō̂n, hópōs àn zḗsēte hēméras pollàs epì tē̂s gē̂s, eph’ hē̂s diatríbete hymeîs ep’ autē̂s.

8
καὶ ἠκούσαμεν τῆς ϕωνῆς Ιωναδαβ τοῦ πατρὸς ἡμῶν πρὸς τὸ μὴ πιεῖν οἶνον πάσας τὰς ἡμέρας ἡμῶν, ἡμεῖς καὶ αἱ γυναῖκες ἡμῶν καὶ οἱ υἱοὶ ἡμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ἡμῶν,

kaì ēkoúsamen tē̂s phōnē̂s Iōnadab toû patròs hēmō̂n pròs tò mḕ pieîn oînon pásas tàs hēméras hēmō̂n, hēmeîs kaì hai gynaîkes hēmō̂n kaì hoi hyioì hēmō̂n kaì hai thygatéres hēmō̂n,

9
καὶ πρὸς τὸ μὴ οἰκοδομεῖν οἰκίας τοῦ κατοικεῖν ἐκεῖ, καὶ ἀμπελὼν καὶ ἀγρὸς καὶ σπέρμα οὐκ ἐγένετο ἡμῖν,

kaì pròs tò mḕ oikodomeîn oikías toû katoikeîn ekeî, kaì ampelṑn kaì agròs kaì spérma ouk egéneto hēmîn,

10
καὶ ᾠκήσαμεν ἐν σκηναῖς καὶ ἠκούσαμεν καὶ ἐποιήσαμεν κατὰ πάντα, ἃ ἐνετείλατο ἡμῖν Ιωναδαβ ὁ πατὴρ ἡμῶν.

kaì ōikḗsamen en skēnaîs kaì ēkoúsamen kaì epoiḗsamen katà pánta, hà eneteílato hēmîn Iōnadab ho patḕr hēmō̂n.

11
καὶ ἐγενήθη ὅτε ἀνέβη Ναβουχοδονοσορ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ εἴπαμεν Εἰσέλθατε καὶ εἰσέλθωμεν εἰς Ιερουσαλημ ἀπὸ προσώπου τῆς δυνάμεως τῶν Χαλδαίων καὶ ἀπὸ προσώπου τῆς δυνάμεως τῶν ’Ασσυρίων, καὶ ᾠκοῦμεν ἐκεῖ.

kaì egenḗthē hóte anébē Nabouchodonosor epì tḕn gē̂n, kaì eípamen Eisélthate kaì eisélthōmen eis Ierousalēm apò prosṓpou tē̂s dynámeōs tō̂n Chaldaíōn kaì apò prosṓpou tē̂s dynámeōs tō̂n ’Assyríōn, kaì ōikoûmen ekeî.

12
καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων

kaì egéneto lógos kyríou prós me légōn

13
Οὕτως λέγει κύριος Πορεύου καὶ εἰπὸν ἀνθρώπῳ Ιουδα καὶ τοῖς κατοικοῦσιν Ιερουσαλημ Οὐ μὴ λάβητε παιδείαν τοῦ ἀκούειν τοὺς λόγους μου;

Hoútōs légei kýrios Poreúou kaì eipòn anthrṓpōi Iouda kaì toîs katoikoûsin Ierousalēm Ou mḕ lábēte paideían toû akoúein toùs lógous mou?

14
ἔστησαν ῥῆμα υἱοὶ Ιωναδαβ υἱοῦ Ρηχαβ, ὃ ἐνετείλατο τοῖς τέκνοις αὐτοῦ πρὸς τὸ μὴ πιεῖν οἶνον, καὶ οὐκ ἐπίοσαν· καὶ ἐγὼ ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ὄρθρου καὶ ἐλάλησα, καὶ οὐκ ἠκούσατε.

éstēsan rhē̂ma hyioì Iōnadab hyioû Rēchab, hò eneteílato toîs téknois autoû pròs tò mḕ pieîn oînon, kaì ouk epíosan: kaì egṑ elálēsa pròs hymâs órthrou kaì elálēsa, kaì ouk ēkoúsate.

15
καὶ ἀπέστειλα πρὸς ὑμᾶς τοὺς παῖδάς μου τοὺς προϕήτας λέγων ’Αποστράϕητε ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ βελτίω ποιήσατε τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν καὶ οὐ πορεύσεσθε ὀπίσω θεῶν ἑτέρων τοῦ δουλεύειν αὐτοῖς, καὶ οἰκήσετε ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα ὑμῖν καὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν· καὶ οὐκ ἐκλίνατε τὰ ὦτα ὑμῶν καὶ οὐκ ἠκούσατε.

kaì apésteila pròs hymâs toùs paîdás mou toùs prophḗtas légōn ’Apostráphēte hékastos apò tē̂s hodoû autoû tē̂s ponērâs kaì beltíō poiḗsate tà epitēdeúmata hymō̂n kaì ou poreúsesthe opísō theō̂n hetérōn toû douleúein autoîs, kaì oikḗsete epì tē̂s gē̂s, hē̂s édōka hymîn kaì toîs patrásin hymō̂n: kaì ouk eklínate tà ō̂ta hymō̂n kaì ouk ēkoúsate.

16
καὶ ἔστησαν υἱοὶ Ιωναδαβ υἱοῦ Ρηχαβ τὴν ἐντολὴν τοῦ πατρὸς αὐτῶν, ὁ δὲ λαὸς οὗτος οὐκ ἤκουσάν μου.

kaì éstēsan hyioì Iōnadab hyioû Rēchab tḕn entolḕn toû patròs autō̂n, ho dè laòs hoûtos ouk ḗkousán mou.

17
διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος ’Ιδοὺ ἐγὼ ϕέρω ἐπὶ Ιουδαν καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ πάντα τὰ κακά, ἃ ἐλάλησα ἐπ’ αὐτούς.

dià toûto hoútōs eîpen kýrios ’Idoù egṑ phérō epì Ioudan kaì epì toùs katoikoûntas Ierousalēm pánta tà kaká, hà elálēsa ep’ autoús.

18
διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος ’Επειδὴ ἤκουσαν υἱοὶ Ιωναδαβ υἱοῦ Ρηχαβ τὴν ἐντολὴν τοῦ πατρὸς αὐτῶν ποιεῖν καθότι ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ πατὴρ αὐτῶν,

dià toûto hoútōs eîpen kýrios ’Epeidḕ ḗkousan hyioì Iōnadab hyioû Rēchab tḕn entolḕn toû patròs autō̂n poieîn kathóti eneteílato autoîs ho patḕr autō̂n,

19
οὐ μὴ ἐκλίπῃ ἀνὴρ τῶν υἱῶν Ιωναδαβ υἱοῦ Ρηχαβ παρεστηκὼς κατὰ πρόσωπόν μου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς γῆς.

ou mḕ eklípēi anḕr tō̂n hyiō̂n Iōnadab hyioû Rēchab parestēkṑs katà prósōpón mou pásas tàs hēméras tē̂s gē̂s.