Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Jérémie 47

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
‘Ο λόγος ὁ γενόμενος παρὰ κυρίου πρὸς Ιερεμιαν ὕστερον μετὰ τὸ ἀποστεῖλαι αὐτὸν Ναβουζαρδαν τὸν ἀρχιμάγειρον τὸν ἐκ Δαμαν ἐν τῷ λαβεῖν αὐτὸν ἐν χειροπέδαις ἐν μέσῳ ἀποικίας Ιουδα τῶν ἠγμένων εἰς Βαβυλῶνα.

‘O lógos ho genómenos parà kyríou pròs Ieremian hýsteron metà tò aposteîlai autòn Nabouzardan tòn archimágeiron tòn ek Daman en tō̂i labeîn autòn en cheiropédais en mésōi apoikías Iouda tō̂n ēgménōn eis Babylō̂na.

2
Καὶ ἔλαβεν αὐτὸν ὁ ἀρχιμάγειρος καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριος ὁ θεός σου ἐλάλησεν τὰ κακὰ ταῦτα ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον,

Kaì élaben autòn ho archimágeiros kaì eîpen autō̂i Kýrios ho theós sou elálēsen tà kakà taûta epì tòn tópon toûton,

3
καὶ ἐποίησεν κύριος, ὅτι ἡμάρτετε αὐτῷ καὶ οὐκ ἠκούσατε αὐτοῦ τῆς ϕωνῆς.

kaì epoíēsen kýrios, hóti hēmártete autō̂i kaì ouk ēkoúsate autoû tē̂s phōnē̂s.

4
ἰδοὺ ἔλυσά σε ἀπὸ τῶν χειροπέδων τῶν ἐπὶ τὰς χεῖράς σου· εἰ καλὸν ἐναντίον σου ἐλθεῖν μετ’ ἐμοῦ εἰς Βαβυλῶνα, ἧκε, καὶ θήσω τοὺς ὀϕθαλμούς μου ἐπὶ σέ·

idoù élysá se apò tō̂n cheiropédōn tō̂n epì tàs cheîrás sou: ei kalòn enantíon sou eltheîn met’ emoû eis Babylō̂na, hē̂ke, kaì thḗsō toùs ophthalmoús mou epì sé:

5
εἰ δὲ μή, ἀπότρεχε καὶ ἀνάστρεψον πρὸς Γοδολιαν υἱὸν Αχικαμ υἱοῦ Σαϕαν, ὃν κατέστησεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν γῇ Ιουδα, καὶ οἴκησον μετ’ αὐτοῦ ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ ἐν γῇ Ιουδα· εἰς ἅπαντα τὰ ἀγαθὰ ἐν ὀϕθαλμοῖς σου τοῦ πορευθῆναι πορεύου. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ ἀρχιμάγειρος δῶρα καὶ ἀπέστειλεν αὐτόν.

ei dè mḗ, apótreche kaì anástrepson pròs Godolian hyiòn Achikam hyioû Saphan, hòn katéstēsen basileùs Babylō̂nos en gē̂i Iouda, kaì oíkēson met’ autoû en mésōi toû laoû en gē̂i Iouda: eis hápanta tà agathà en ophthalmoîs sou toû poreuthē̂nai poreúou. kaì édōken autō̂i ho archimágeiros dō̂ra kaì apésteilen autón.

6
καὶ ἦλθεν πρὸς Γοδολιαν εἰς Μασσηϕα καὶ ἐκάθισεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ τοῦ καταλειϕθέντος ἐν τῇ γῇ.

kaì ē̂lthen pròs Godolian eis Massēpha kaì ekáthisen en mésōi toû laoû toû kataleiphthéntos en tē̂i gē̂i.

7
Καὶ ἤκουσαν πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως τῆς ἐν ἀγρῷ, αὐτοὶ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῶν, ὅτι κατέστησεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος τὸν Γοδολιαν ἐν τῇ γῇ καὶ παρεκατέθετο αὐτῷ ἄνδρας καὶ γυναῖκας αὐτῶν, οὓς οὐκ ἀπῴκισεν εἰς Βαβυλῶνα.

Kaì ḗkousan pántes hoi hēgemónes tē̂s dynámeōs tē̂s en agrō̂i, autoì kaì hoi ándres autō̂n, hóti katéstēsen basileùs Babylō̂nos tòn Godolian en tē̂i gē̂i kaì parekatétheto autō̂i ándras kaì gynaîkas autō̂n, hoùs ouk apṓikisen eis Babylō̂na.

8
καὶ ἦλθεν πρὸς Γοδολιαν εἰς Μασσηϕα Ισμαηλ υἱὸς Ναθανιου καὶ Ιωαναν υἱὸς Καρηε καὶ Σαραιας υἱὸς θαναεμεθ καὶ υἱοὶ Ωϕε τοῦ Νετωϕατι καὶ Ιεζονιας υἱὸς τοῦ Μοχατι, αὐτοὶ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῶν.

kaì ē̂lthen pròs Godolian eis Massēpha Ismaēl hyiòs Nathaniou kaì Iōanan hyiòs Karēe kaì Saraias hyiòs thanaemeth kaì hyioì Ōphe toû Netōphati kaì Iezonias hyiòs toû Mochati, autoì kaì hoi ándres autō̂n.

9
καὶ ὤμοσεν αὐτοῖς Γοδολιας καὶ τοῖς ἀνδράσιν αὐτῶν λέγων Μὴ ϕοβηθῆτε ἀπὸ προσώπου τῶν παίδων τῶν Χαλδαίων· κατοικήσατε ἐν τῇ γῇ καὶ ἐργάσασθε τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος, καὶ βέλτιον ἔσται ὑμῖν·

kaì ṓmosen autoîs Godolias kaì toîs andrásin autō̂n légōn Mḕ phobēthē̂te apò prosṓpou tō̂n paídōn tō̂n Chaldaíōn: katoikḗsate en tē̂i gē̂i kaì ergásasthe tō̂i basileî Babylō̂nos, kaì béltion éstai hymîn:

10
καὶ ἰδοὺ ἐγὼ κάθημαι ἐναντίον ὑμῶν εἰς Μασσηϕα στῆναι κατὰ πρόσωπον τῶν Χαλδαίων, οἳ ἂν ἔλθωσιν ἐϕ’ ὑμᾶς, καὶ ὑμεῖς συναγάγετε οἶνον καὶ ὀπώραν καὶ συναγάγετε ἔλαιον καὶ βάλετε εἰς τὰ ἀγγεῖα ὑμῶν καὶ οἰκήσατε ἐν ταῖς πόλεσιν, αἷς κατεκρατήσατε.

kaì idoù egṑ káthēmai enantíon hymō̂n eis Massēpha stē̂nai katà prósōpon tō̂n Chaldaíōn, hoì àn élthōsin eph’ hymâs, kaì hymeîs synagágete oînon kaì opṓran kaì synagágete élaion kaì bálete eis tà angeîa hymō̂n kaì oikḗsate en taîs pólesin, haîs katekratḗsate.

11
καὶ πάντες οἱ Ιουδαῖοι οἱ ἐν γῇ Μωαβ καὶ ἐν υἱοῖς Αμμων καὶ οἱ ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ καὶ οἱ ἐν πάσῃ τῇ γῇ ἤκουσαν ὅτι ἔδωκεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος κατάλειμμα τῷ Ιουδα καὶ ὅτι κατέστησεν ἐπ’ αὐτοὺς τὸν Γοδολιαν υἱὸν Αχικαμ,

kaì pántes hoi Ioudaîoi hoi en gē̂i Mōab kaì en hyioîs Ammōn kaì hoi en tē̂i Idoumaíāi kaì hoi en pásēi tē̂i gē̂i ḗkousan hóti édōken basileùs Babylō̂nos katáleimma tō̂i Iouda kaì hóti katéstēsen ep’ autoùs tòn Godolian hyiòn Achikam,

12
καὶ ἦλθον πρὸς Γοδολιαν εἰς γῆν Ιουδα εἰς Μασσηϕα καὶ συνήγαγον οἶνον καὶ ὀπώραν πολλὴν σϕόδρα καὶ ἔλαιον.

kaì ē̂lthon pròs Godolian eis gē̂n Iouda eis Massēpha kaì synḗgagon oînon kaì opṓran pollḕn sphódra kaì élaion.

13
Καὶ Ιωαναν υἱὸς Καρηε καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως οἱ ἐν τοῖς ἀγροῖς ἦλθον πρὸς Γοδολιαν εἰς Μασσηϕα

Kaì Iōanan hyiòs Karēe kaì pántes hoi hēgemónes tē̂s dynámeōs hoi en toîs agroîs ē̂lthon pròs Godolian eis Massēpha

14
καὶ εἶπαν αὐτῷ Εἰ γνώσει γινώσκεις ὅτι Βελισα βασιλεὺς υἱῶν Αμμων ἀπέστειλεν πρὸς σὲ τὸν Ισμαηλ πατάξαι σου ψυχήν; καὶ οὐκ ἐπίστευσεν αὐτοῖς Γοδολιας.

kaì eîpan autō̂i Ei gnṓsei ginṓskeis hóti Belisa basileùs hyiō̂n Ammōn apésteilen pròs sè tòn Ismaēl patáxai sou psychḗn? kaì ouk epísteusen autoîs Godolias.

15
καὶ Ιωαναν εἶπεν τῷ Γοδολια κρυϕαίως ἐν Μασσηϕα Πορεύσομαι δὴ καὶ πατάξω τὸν Ισμαηλ καὶ μηθεὶς γνώτω, μὴ πατάξῃ σου ψυχὴν καὶ διασπαρῇ πᾶς Ιουδα οἱ συνηγμένοι πρὸς σὲ καὶ ἀπολοῦνται οἱ κατάλοιποι Ιουδα.

kaì Iōanan eîpen tō̂i Godolia kryphaíōs en Massēpha Poreúsomai dḕ kaì patáxō tòn Ismaēl kaì mētheìs gnṓtō, mḕ patáxēi sou psychḕn kaì diasparē̂i pâs Iouda hoi synēgménoi pròs sè kaì apoloûntai hoi katáloipoi Iouda.

16
καὶ εἶπεν Γοδολιας πρὸς Ιωαναν Μὴ ποιήσῃς τὸ πρᾶγμα τοῦτο, ὅτι ψευδῆ σὺ λέγεις περὶ Ισμαηλ.

kaì eîpen Godolias pròs Iōanan Mḕ poiḗsēis tò prâgma toûto, hóti pseudē̂ sỳ légeis perì Ismaēl.