Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Jérémie 50

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγενήθη ὡς ἐπαύσατο Ιερεμιας λέγων πρὸς τὸν λαὸν πάντας τοὺς λόγους κυρίου, οὓς ἀπέστειλεν αὐτὸν κύριος πρὸς αὐτούς, πάντας τοὺς λόγους τούτους,

Kaì egenḗthē hōs epaúsato Ieremias légōn pròs tòn laòn pántas toùs lógous kyríou, hoùs apésteilen autòn kýrios pròs autoús, pántas toùs lógous toútous,

2
καὶ εἶπεν Αζαριας υἱὸς Μαασαιου καὶ Ιωαναν υἱὸς Καρηε καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ εἴπαντες τῷ Ιερεμια λέγοντες Ψεύδη, οὐκ ἀπέστειλέν σε κύριος πρὸς ἡμᾶς λέγων Μὴ εἰσέλθητε εἰς Αἴγυπτον οἰκεῖν ἐκεῖ,

kaì eîpen Azarias hyiòs Maasaiou kaì Iōanan hyiòs Karēe kaì pántes hoi ándres hoi eípantes tō̂i Ieremia légontes Pseúdē, ouk apésteilén se kýrios pròs hēmâs légōn Mḕ eisélthēte eis Aígypton oikeîn ekeî,

3
ἀλλ’ ἢ Βαρουχ υἱὸς Νηριου συμβάλλει σε πρὸς ἡμᾶς, ἵνα δῷς ἡμᾶς εἰς χεῖρας τῶν Χαλδαίων τοῦ θανατῶσαι ἡμᾶς καὶ ἀποικισθῆναι ἡμᾶς εἰς Βαβυλῶνα.

all’ ḕ Barouch hyiòs Nēriou symbállei se pròs hēmâs, hína dō̂is hēmâs eis cheîras tō̂n Chaldaíōn toû thanatō̂sai hēmâs kaì apoikisthē̂nai hēmâs eis Babylō̂na.

4
καὶ οὐκ ἤκουσεν Ιωαναν καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως καὶ πᾶς ὁ λαὸς τῆς ϕωνῆς κυρίου κατοικῆσαι ἐν γῇ Ιουδα.

kaì ouk ḗkousen Iōanan kaì pántes hoi hēgemónes tē̂s dynámeōs kaì pâs ho laòs tē̂s phōnē̂s kyríou katoikē̂sai en gē̂i Iouda.

5
καὶ ἔλαβεν Ιωαναν καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως πάντας τοὺς καταλοίπους Ιουδα τοὺς ἀποστρέψαντας κατοικεῖν ἐν τῇ γῇ,

kaì élaben Iōanan kaì pántes hoi hēgemónes tē̂s dynámeōs pántas toùs kataloípous Iouda toùs apostrépsantas katoikeîn en tē̂i gē̂i,

6
τοὺς δυνατοὺς ἄνδρας καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ νήπια καὶ τὰς θυγατέρας τοῦ βασιλέως καὶ τὰς ψυχάς, ἃς κατέλιπεν Ναβουζαρδαν μετὰ Γοδολιου υἱοῦ Αχικαμ, καὶ Ιερεμιαν τὸν προϕήτην καὶ Βαρουχ υἱὸν Νηριου

toùs dynatoùs ándras kaì tàs gynaîkas kaì tà nḗpia kaì tàs thygatéras toû basiléōs kaì tàs psychás, hàs katélipen Nabouzardan metà Godoliou hyioû Achikam, kaì Ieremian tòn prophḗtēn kaì Barouch hyiòn Nēriou

7
καὶ εἰσῆλθον εἰς Αἴγυπτον, ὅτι οὐκ ἤκουσαν τῆς ϕωνῆς κυρίου· καὶ εἰσῆλθον εἰς Ταϕνας.

kaì eisē̂lthon eis Aígypton, hóti ouk ḗkousan tē̂s phōnē̂s kyríou: kaì eisē̂lthon eis Taphnas.

8
Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν ἐν Ταϕνας λέγων

Kaì egéneto lógos kyríou pròs Ieremian en Taphnas légōn

9
Λαβὲ σεαυτῷ λίθους μεγάλους καὶ κατάκρυψον αὐτοὺς ἐν προθύροις ἐν πύλῃ τῆς οἰκίας Φαραω ἐν Ταϕνας κατ’ ὀϕθαλμοὺς ἀνδρῶν Ιουδα

Labè seautō̂i líthous megálous kaì katákrypson autoùs en prothýrois en pýlēi tē̂s oikías Pharaō en Taphnas kat’ ophthalmoùs andrō̂n Iouda

10
καὶ ἐρεῖς Οὕτως εἶπεν κύριος ’Ιδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω καὶ ἄξω Ναβουχοδονοσορ βασιλέα Βαβυλῶνος, καὶ θήσει αὐτοῦ τὸν θρόνον ἐπάνω τῶν λίθων τούτων, ὧν κατέκρυψας, καὶ ἀρεῖ τὰ ὅπλα αὐτοῦ ἐπ’ αὐτοὺς

kaì ereîs Hoútōs eîpen kýrios ’Idoù egṑ apostéllō kaì áxō Nabouchodonosor basiléa Babylō̂nos, kaì thḗsei autoû tòn thrónon epánō tō̂n líthōn toútōn, hō̂n katékrypsas, kaì areî tà hópla autoû ep’ autoùs

11
καὶ εἰσελεύσεται καὶ πατάξει γῆν Αἰγύπτου, οὓς εἰς θάνατον, εἰς θάνατον, καὶ οὓς εἰς ἀποικισμόν, εἰς ἀποικισμόν, καὶ οὕς εἰς ῥομϕαίαν, εἰς ῥομϕαίαν.

kaì eiseleúsetai kaì patáxei gē̂n Aigýptou, hoùs eis thánaton, eis thánaton, kaì hoùs eis apoikismón, eis apoikismón, kaì hoús eis rhomphaían, eis rhomphaían.

12
καὶ καύσει πῦρ ἐν οἰκίαις θεῶν αὐτῶν καὶ ἐμπυριεῖ αὐτὰς καὶ ἀποικιεῖ αὐτοὺς καὶ ϕθειριεῖ γῆν Αἰγύπτου, ὥσπερ ϕθειρίζει ποιμὴν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, καὶ ἐξελεύσεται ἐν εἰρήνῃ.

kaì kaúsei pŷr en oikíais theō̂n autō̂n kaì empyrieî autàs kaì apoikieî autoùs kaì phtheirieî gē̂n Aigýptou, hṓsper phtheirízei poimḕn tò himátion autoû, kaì exeleúsetai en eirḗnēi.

13
καὶ συντρίψει τοὺς στύλους ‘Ηλίου πόλεως τοὺς ἐν Ων καὶ τὰς οἰκίας αὐτῶν κατακαύσει ἐν πυρί.

kaì syntrípsei toùs stýlous ‘Ēlíou póleōs toùs en Ōn kaì tàs oikías autō̂n katakaúsei en pyrí.