Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Jérémie 52

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
῎Οντος εἰκοστοῦ καὶ ἑνὸς ἔτους Σεδεκιου ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν, καὶ ἕνδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Αμιτααλ θυγάτηρ Ιερεμιου ἐκ Λοβενα,

῎Ontos eikostoû kaì henòs étous Sedekiou en tō̂i basileúein autón, kaì héndeka étē ebasíleusen en Ierousalēm, kaì ónoma tē̂i mētrì autoû Amitaal thygátēr Ieremiou ek Lobena,

4
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἔτει τῷ ἐνάτῳ τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἐν μηνὶ τῷ δεκάτῳ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς ἦλθεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ περιεχαράκωσαν αὐτὴν καὶ περιῳκοδόμησαν αὐτὴν τετραπέδοις λίθοις κύκλῳ.

kaì egéneto en tō̂i étei tō̂i enátōi tē̂s basileías autoû en mēnì tō̂i dekátōi dekátēi toû mēnòs ē̂lthen Nabouchodonosor basileùs Babylō̂nos kaì pâsa hē dýnamis autoû epì Ierousalēm kaì periecharákōsan autḕn kaì periōikodómēsan autḕn tetrapédois líthois kýklōi.

5
καὶ ἦλθεν ἡ πόλις εἰς συνοχὴν ἕως ἑνδεκάτου ἔτους τῷ βασιλεῖ Σεδεκια·

kaì ē̂lthen hē pólis eis synochḕn héōs hendekátou étous tō̂i basileî Sedekia:

6
ἐν τῇ ἐνάτῃ τοῦ μηνὸς καὶ ἐστερεώθη ὁ λιμὸς ἐν τῇ πόλει, καὶ οὐκ ἦσαν ἄρτοι τῷ λαῷ τῆς γῆς.

en tē̂i enátēi toû mēnòs kaì estereṓthē ho limòs en tē̂i pólei, kaì ouk ē̂san ártoi tō̂i laō̂i tē̂s gē̂s.

7
καὶ διεκόπη ἡ πόλις, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταὶ ἐξῆλθον νυκτὸς κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης ἀνὰ μέσον τοῦ τείχους καὶ τοῦ προτειχίσματος, ὃ ἦν κατὰ τὸν κῆπον τοῦ βασιλέως, καὶ οἱ Χαλδαῖοι ἐπὶ τῆς πόλεως κύκλῳ. καὶ ἐπορεύθησαν ὁδὸν τὴν εἰς Αραβα,

kaì diekópē hē pólis, kaì pántes hoi ándres hoi polemistaì exē̂lthon nyktòs katà tḕn hodòn tē̂s pýlēs anà méson toû teíchous kaì toû proteichísmatos, hò ē̂n katà tòn kē̂pon toû basiléōs, kaì hoi Chaldaîoi epì tē̂s póleōs kýklōi. kaì eporeúthēsan hodòn tḕn eis Araba,

8
καὶ κατεδίωξεν ἡ δύναμις τῶν Χαλδαίων ὀπίσω τοῦ βασιλέως καὶ κατέλαβον αὐτὸν ἐν τῷ πέραν Ιεριχω, καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ διεσπάρησαν ἀπ’ αὐτοῦ.

kaì katedíōxen hē dýnamis tō̂n Chaldaíōn opísō toû basiléōs kaì katélabon autòn en tō̂i péran Ierichō, kaì pántes hoi paîdes autoû diespárēsan ap’ autoû.

9
καὶ συνέλαβον τὸν βασιλέα καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος εἰς Δεβλαθα, καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ μετὰ κρίσεως·

kaì synélabon tòn basiléa kaì ḗgagon autòn pròs tòn basiléa Babylō̂nos eis Deblatha, kaì elálēsen autō̂i metà kríseōs:

10
καὶ ἔσϕαξεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος τοὺς υἱοὺς Σεδεκιου κατ’ ὀϕθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας Ιουδα ἔσϕαξεν ἐν Δεβλαθα·

kaì ésphaxen basileùs Babylō̂nos toùs hyioùs Sedekiou kat’ ophthalmoùs autoû, kaì pántas toùs árchontas Iouda ésphaxen en Deblatha:

11
καὶ τοὺς ὀϕθαλμοὺς Σεδεκιου ἐξετύϕλωσεν καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν πέδαις, καὶ ἤγαγεν αὐτὸν βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς Βαβυλῶνα καὶ ἔδωκεν αὐτὸν εἰς οἰκίαν μύλωνος ἕως ἡμέρας ἧς ἀπέθανεν.

kaì toùs ophthalmoùs Sedekiou exetýphlōsen kaì édēsen autòn en pédais, kaì ḗgagen autòn basileùs Babylō̂nos eis Babylō̂na kaì édōken autòn eis oikían mýlōnos héōs hēméras hē̂s apéthanen.

12
Καὶ ἐν μηνὶ πέμπτῳ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς ἦλθεν Ναβουζαρδαν ὁ ἀρχιμάγειρος ὁ ἑστηκὼς κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος εἰς Ιερουσαλημ.

Kaì en mēnì pémptōi dekátēi toû mēnòs ē̂lthen Nabouzardan ho archimágeiros ho hestēkṑs katà prósōpon toû basiléōs Babylō̂nos eis Ierousalēm.

13
καὶ ἐνέπρησεν τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως καὶ πάσας τὰς οἰκίας τῆς πόλεως, καὶ πᾶσαν οἰκίαν μεγάλην ἐνέπρησεν ἐν πυρί.

kaì enéprēsen tòn oîkon kyríou kaì tòn oîkon toû basiléōs kaì pásas tàs oikías tē̂s póleōs, kaì pâsan oikían megálēn enéprēsen en pyrí.

14
καὶ πᾶν τεῖχος Ιερουσαλημ κύκλῳ καθεῖλεν ἡ δύναμις τῶν Χαλδαίων ἡ μετὰ τοῦ ἀρχιμαγείρου.

kaì pân teîchos Ierousalēm kýklōi katheîlen hē dýnamis tō̂n Chaldaíōn hē metà toû archimageírou.

16
καὶ τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ κατέλιπεν ὁ ἀρχιμάγειρος εἰς ἀμπελουργοὺς καὶ εἰς γεωργούς.

kaì toùs kataloípous toû laoû katélipen ho archimágeiros eis ampelourgoùs kaì eis geōrgoús.

17
καὶ τοὺς στύλους τοὺς χαλκοῦς τοὺς ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ τὰς βάσεις καὶ τὴν θάλασσαν τὴν χαλκῆν τὴν ἐν οἴκῳ κυρίου συνέτριψαν οἱ Χαλδαῖοι καὶ ἔλαβον τὸν χαλκὸν αὐτῶν καὶ ἀπήνεγκαν εἰς Βαβυλῶνα.

kaì toùs stýlous toùs chalkoûs toùs en oíkōi kyríou kaì tàs báseis kaì tḕn thálassan tḕn chalkē̂n tḕn en oíkōi kyríou synétripsan hoi Chaldaîoi kaì élabon tòn chalkòn autō̂n kaì apḗnenkan eis Babylō̂na.

18
καὶ τὴν στεϕάνην καὶ τὰς ϕιάλας καὶ τὰς κρεάγρας καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ χαλκᾶ, ἐν οἷς ἐλειτούργουν ἐν αὐτοῖς,

kaì tḕn stephánēn kaì tàs phiálas kaì tàs kreágras kaì pánta tà skeúē tà chalkâ, en hoîs eleitoúrgoun en autoîs,

19
καὶ τὰ σαϕϕωθ καὶ τὰ μασμαρωθ καὶ τοὺς ὑποχυτῆρας καὶ τὰς λυχνίας καὶ τὰς θυίσκας καὶ τοὺς κυάθους, ἃ ἦν χρυσᾶ χρυσᾶ καὶ ἃ ἦν ἀργυρᾶ ἀργυρᾶ, ἔλαβεν ὁ ἀρχιμάγειρος.

kaì tà saphphōth kaì tà masmarōth kaì toùs hypochytē̂ras kaì tàs lychnías kaì tàs thyískas kaì toùs kyáthous, hà ē̂n chrysâ chrysâ kaì hà ē̂n argyrâ argyrâ, élaben ho archimágeiros.

20
καὶ οἱ στῦλοι δύο καὶ ἡ θάλασσα μία καὶ οἱ μόσχοι δώδεκα χαλκοῖ ὑποκάτω τῆς θαλάσσης, ἃ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων εἰς οἶκον κυρίου· οὐκ ἦν σταθμὸς τοῦ χαλκοῦ αὐτῶν.

kaì hoi stŷloi dýo kaì hē thálassa mía kaì hoi móschoi dṓdeka chalkoî hypokátō tē̂s thalássēs, hà epoíēsen ho basileùs Salōmōn eis oîkon kyríou: ouk ē̂n stathmòs toû chalkoû autō̂n.

21
καὶ οἱ στῦλοι, τριάκοντα πέντε πηχῶν ὕψος τοῦ στύλου τοῦ ἑνός, καὶ σπαρτίον δώδεκα πήχεων περιεκύκλου αὐτόν, καὶ τὸ πάχος αὐτοῦ δακτύλων τεσσάρων κύκλῳ,

kaì hoi stŷloi, triákonta pénte pēchō̂n hýpsos toû stýlou toû henós, kaì spartíon dṓdeka pḗcheōn periekýklou autón, kaì tò páchos autoû daktýlōn tessárōn kýklōi,

22
καὶ γεῖσος ἐπ’ αὐτοῖς χαλκοῦν, καὶ πέντε πήχεων τὸ μῆκος ὑπεροχὴ τοῦ γείσους τοῦ ἑνός, καὶ δίκτυον καὶ ῥόαι ἐπὶ τοῦ γείσους κύκλῳ, τὰ πάντα χαλκᾶ· καὶ κατὰ ταῦτα τῷ στύλῳ τῷ δευτέρῳ, ὀκτὼ ῥόαι τῷ πήχει τοῖς δώδεκα πήχεσιν.

kaì geîsos ep’ autoîs chalkoûn, kaì pénte pḗcheōn tò mē̂kos hyperochḕ toû geísous toû henós, kaì díktyon kaì rhóai epì toû geísous kýklōi, tà pánta chalkâ: kaì katà taûta tō̂i stýlōi tō̂i deutérōi, oktṑ rhóai tō̂i pḗchei toîs dṓdeka pḗchesin.

23
καὶ ἦσαν αἱ ῥόαι ἐνενήκοντα ἓξ τὸ ἓν μέρος, καὶ ἦσαν αἱ πᾶσαι ῥόαι ἐπὶ τοῦ δικτύου κύκλῳ ἑκατόν.

kaì ē̂san hai rhóai enenḗkonta hèx tò hèn méros, kaì ē̂san hai pâsai rhóai epì toû diktýou kýklōi hekatón.

24
καὶ ἔλαβεν ὁ ἀρχιμάγειρος τὸν ἱερέα τὸν πρῶτον καὶ τὸν ἱερέα τὸν δευτερεύοντα καὶ τοὺς τρεῖς τοὺς ϕυλάττοντας τὴν ὁδὸν

kaì élaben ho archimágeiros tòn hieréa tòn prō̂ton kaì tòn hieréa tòn deutereúonta kaì toùs treîs toùs phyláttontas tḕn hodòn

25
καὶ εὐνοῦχον ἕνα, ὃς ἦν ἐπιστάτης τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν, καὶ ἑπτὰ ἄνδρας ὀνομαστοὺς τοὺς ἐν προσώπῳ τοῦ βασιλέως τοὺς εὑρεθέντας ἐν τῇ πόλει καὶ τὸν γραμματέα τῶν δυνάμεων τὸν γραμματεύοντα τῷ λαῷ τῆς γῆς καὶ ἑξήκοντα ἀνθρώπους ἐκ τοῦ λαοῦ τῆς γῆς τοὺς εὑρεθέντας ἐν μέσῳ τῆς πόλεως·

kaì eunoûchon héna, hòs ē̂n epistátēs tō̂n andrō̂n tō̂n polemistō̂n, kaì heptà ándras onomastoùs toùs en prosṓpōi toû basiléōs toùs heurethéntas en tē̂i pólei kaì tòn grammatéa tō̂n dynámeōn tòn grammateúonta tō̂i laō̂i tē̂s gē̂s kaì hexḗkonta anthrṓpous ek toû laoû tē̂s gē̂s toùs heurethéntas en mésōi tē̂s póleōs:

26
καὶ ἔλαβεν αὐτοὺς Ναβουζαρδαν ὁ ἀρχιμάγειρος καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς πρὸς βασιλέα Βαβυλῶνος εἰς Δεβλαθα,

kaì élaben autoùs Nabouzardan ho archimágeiros kaì ḗgagen autoùs pròs basiléa Babylō̂nos eis Deblatha,

27
καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν Δεβλαθα ἐν γῇ Αιμαθ.

kaì epátaxen autoùs basileùs Babylō̂nos en Deblatha en gē̂i Aimath.

31
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τριακοστῷ καὶ ἑβδόμῳ ἔτει ἀποικισθέντος τοῦ Ιωακιμ βασιλέως Ιουδα ἐν τῷ δωδεκάτῳ μηνὶ ἐν τῇ τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς ἔλαβεν Ουλαιμαραδαχ βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν τῷ ἐνιαυτῷ, ᾧ ἐβασίλευσεν, τὴν κεϕαλὴν Ιωακιμ βασιλέως Ιουδα καὶ ἐξήγαγεν αὐτὸν ἐξ οἰκίας, ἧς ἐϕυλάττετο·

Kaì egéneto en tō̂i triakostō̂i kaì hebdómōi étei apoikisthéntos toû Iōakim basiléōs Iouda en tō̂i dōdekátōi mēnì en tē̂i tetrádi kaì eikádi toû mēnòs élaben Oulaimaradach basileùs Babylō̂nos en tō̂i eniautō̂i, hō̂i ebasíleusen, tḕn kephalḕn Iōakim basiléōs Iouda kaì exḗgagen autòn ex oikías, hē̂s ephylátteto:

32
καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ χρηστὰ καὶ ἔδωκεν τὸν θρόνον αὐτοῦ ἐπάνω τῶν θρόνων τῶν βασιλέων τῶν μετ’ αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι·

kaì elálēsen autō̂i chrēstà kaì édōken tòn thrónon autoû epánō tō̂n thrónōn tō̂n basiléōn tō̂n met’ autoû en Babylō̂ni:

33
καὶ ἤλλαξεν τὴν στολὴν τῆς ϕυλακῆς αὐτοῦ καὶ ἤσθιεν ἄρτον διὰ παντὸς κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας, ἃς ἔζησεν·

kaì ḗllaxen tḕn stolḕn tē̂s phylakē̂s autoû kaì ḗsthien árton dià pantòs katà prósōpon autoû pásas tàs hēméras, hàs ézēsen:

34
καὶ ἡ σύνταξις αὐτῷ ἐδίδοτο διὰ παντὸς παρὰ τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος ἐξ ἡμέρας εἰς ἡμέραν ἕως ἡμέρας, ἧς ἀπέθανεν.

kaì hē sýntaxis autō̂i edídoto dià pantòs parà toû basiléōs Babylō̂nos ex hēméras eis hēméran héōs hēméras, hē̂s apéthanen.