Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Jérémie 7

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
2
’Ακούσατε λόγον κυρίου, πᾶσα ἡ Ιουδαία·

’Akoúsate lógon kyríou, pâsa hē Ioudaía:

3
τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Διορθώσατε τὰς ὁδοὺς ὑμῶν καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν, καὶ κατοικιῶ ὑμᾶς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.

táde légei kýrios ho theòs Israēl Diorthṓsate tàs hodoùs hymō̂n kaì tà epitēdeúmata hymō̂n, kaì katoikiō̂ hymâs en tō̂i tópōi toútōi.

4
μὴ πεποίθατε ἐϕ’ ἑαυτοῖς ἐπὶ λόγοις ψευδέσιν, ὅτι τὸ παράπαν οὐκ ὠϕελήσουσιν ὑμᾶς λέγοντες Ναὸς κυρίου ναὸς κυρίου ἐστίν.

mḕ pepoíthate eph’ heautoîs epì lógois pseudésin, hóti tò parápan ouk ōphelḗsousin hymâs légontes Naòs kyríou naòs kyríou estín.

5
ὅτι ἐὰν διορθοῦντες διορθώσητε τὰς ὁδοὺς ὑμῶν καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν καὶ ποιοῦντες ποιήσητε κρίσιν ἀνὰ μέσον ἀνδρὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ πλησίον αὐτοῦ

hóti eàn diorthoûntes diorthṓsēte tàs hodoùs hymō̂n kaì tà epitēdeúmata hymō̂n kaì poioûntes poiḗsēte krísin anà méson andròs kaì anà méson toû plēsíon autoû

6
καὶ προσήλυτον καὶ ὀρϕανὸν καὶ χήραν μὴ καταδυναστεύσητε καὶ αἷμα ἀθῷον μὴ ἐκχέητε ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων μὴ πορεύησθε εἰς κακὸν ὑμῖν,

kaì prosḗlyton kaì orphanòn kaì chḗran mḕ katadynasteúsēte kaì haîma athō̂ion mḕ ekchéēte en tō̂i tópōi toútōi kaì opísō theō̂n allotríōn mḕ poreúēsthe eis kakòn hymîn,

7
καὶ κατοικιῶ ὑμᾶς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ἐν γῇ, ᾗ ἔδωκα τοῖς πατράσιν ὑμῶν ἐξ αἰῶνος καὶ ἕως αἰῶνος.

kaì katoikiō̂ hymâs en tō̂i tópōi toútōi en gē̂i, hē̂i édōka toîs patrásin hymō̂n ex aiō̂nos kaì héōs aiō̂nos.

8
εἰ δὲ ὑμεῖς πεποίθατε ἐπὶ λόγοις ψευδέσιν, ὅθεν οὐκ ὠϕεληθήσεσθε,

ei dè hymeîs pepoíthate epì lógois pseudésin, hóthen ouk ōphelēthḗsesthe,

9
καὶ ϕονεύετε καὶ μοιχᾶσθε καὶ κλέπτετε καὶ ὀμνύετε ἐπ’ ἀδίκῳ καὶ ἐθυμιᾶτε τῇ Βααλ καὶ ἐπορεύεσθε ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων, ὧν οὐκ οἴδατε, τοῦ κακῶς εἶναι ὑμῖν

kaì phoneúete kaì moichâsthe kaì kléptete kaì omnýete ep’ adíkōi kaì ethymiâte tē̂i Baal kaì eporeúesthe opísō theō̂n allotríōn, hō̂n ouk oídate, toû kakō̂s eînai hymîn

10
καὶ ἤλθετε καὶ ἔστητε ἐνώπιον ἐμοῦ ἐν τῷ οἴκῳ, οὗ ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτῷ, καὶ εἴπατε ’Απεσχήμεθα τοῦ μὴ ποιεῖν πάντα τὰ βδελύγματα ταῦτα,

kaì ḗlthete kaì éstēte enṓpion emoû en tō̂i oíkōi, hoû epikéklētai tò ónomá mou ep’ autō̂i, kaì eípate ’Apeschḗmetha toû mḕ poieîn pánta tà bdelýgmata taûta,

11
μὴ σπήλαιον λῃστῶν ὁ οἶκός μου, οὗ ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτῷ ἐκεῖ, ἐνώπιον ὑμῶν; καὶ ἐγὼ ἰδοὺ ἑώρακα, λέγει κύριος.

mḕ spḗlaion lēistō̂n ho oîkós mou, hoû epikéklētai tò ónomá mou ep’ autō̂i ekeî, enṓpion hymō̂n? kaì egṑ idoù heṓraka, légei kýrios.

12
ὅτι πορεύθητε εἰς τὸν τόπον μου τὸν ἐν Σηλωμ, οὗ κατεσκήνωσα τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ ἔμπροσθεν, καὶ ἴδετε ἃ ἐποίησα αὐτῷ ἀπὸ προσώπου κακίας λαοῦ μου Ισραηλ.

hóti poreúthēte eis tòn tópon mou tòn en Sēlōm, hoû kateskḗnōsa tò ónomá mou ekeî émprosthen, kaì ídete hà epoíēsa autō̂i apò prosṓpou kakías laoû mou Israēl.

13
καὶ νῦν ἀνθ’ ὧν ἐποιήσατε πάντα τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς καὶ οὐκ ἠκούσατέ μου, καὶ ἐκάλεσα ὑμᾶς καὶ οὐκ ἀπεκρίθητε,

kaì nŷn anth’ hō̂n epoiḗsate pánta tà érga taûta, kaì elálēsa pròs hymâs kaì ouk ēkoúsaté mou, kaì ekálesa hymâs kaì ouk apekríthēte,

14
καὶ ποιήσω τῷ οἴκῳ τούτῳ, ᾧ ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτῷ, ἐϕ’ ᾧ ὑμεῖς πεποίθατε ἐπ’ αὐτῷ, καὶ τῷ τόπῳ, ᾧ ἔδωκα ὑμῖν καὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν, καθὼς ἐποίησα τῇ Σηλωμ.

kaì poiḗsō tō̂i oíkōi toútōi, hō̂i epikéklētai tò ónomá mou ep’ autō̂i, eph’ hō̂i hymeîs pepoíthate ep’ autō̂i, kaì tō̂i tópōi, hō̂i édōka hymîn kaì toîs patrásin hymō̂n, kathṑs epoíēsa tē̂i Sēlōm.

15
καὶ ἀπορρίψω ὑμᾶς ἀπὸ προσώπου μου, καθὼς ἀπέρριψα τοὺς ἀδελϕοὺς ὑμῶν πᾶν τὸ σπέρμα Εϕραιμ.

kaì aporrípsō hymâs apò prosṓpou mou, kathṑs apérripsa toùs adelphoùs hymō̂n pân tò spérma Ephraim.

16
καὶ σὺ μὴ προσεύχου περὶ τοῦ λαοῦ τούτου καὶ μὴ ἀξίου τοῦ ἐλεηθῆναι αὐτοὺς καὶ μὴ εὔχου καὶ μὴ προσέλθῃς μοι περὶ αὐτῶν, ὅτι οὐκ εἰσακούσομαι.

kaì sỳ mḕ proseúchou perì toû laoû toútou kaì mḕ axíou toû eleēthē̂nai autoùs kaì mḕ eúchou kaì mḕ prosélthēis moi perì autō̂n, hóti ouk eisakoúsomai.

17
ἦ οὐχ ὁρᾷς τί αὐτοὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς πόλεσιν Ιουδα καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς Ιερουσαλημ;

ē̂ ouch horā̂is tí autoì poioûsin en taîs pólesin Iouda kaì en taîs hodoîs Ierousalēm?

18
οἱ υἱοὶ αὐτῶν συλλέγουσιν ξύλα, καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν καίουσι πῦρ, καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν τρίβουσιν σταῖς τοῦ ποιῆσαι χαυῶνας τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔσπεισαν σπονδὰς θεοῖς ἀλλοτρίοις, ἵνα παροργίσωσίν με.

hoi hyioì autō̂n syllégousin xýla, kaì hoi patéres autō̂n kaíousi pŷr, kaì hai gynaîkes autō̂n tríbousin staîs toû poiē̂sai chauō̂nas tē̂i stratiā̂i toû ouranoû kaì éspeisan spondàs theoîs allotríois, hína parorgísōsín me.

19
μὴ ἐμὲ αὐτοὶ παροργίζουσιν; λέγει κύριος· οὐχὶ ἑαυτούς, ὅπως καταισχυνθῇ τὰ πρόσωπα αὐτῶν;

mḕ emè autoì parorgízousin? légei kýrios: ouchì heautoús, hópōs kataischynthē̂i tà prósōpa autō̂n?

20
διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ’Ιδοὺ ὀργὴ καὶ θυμός μου χεῖται ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐπὶ τὰ κτήνη καὶ ἐπὶ πᾶν ξύλον τοῦ ἀγροῦ αὐτῶν καὶ ἐπὶ πάντα τὰ γενήματα τῆς γῆς, καὶ καυθήσεται καὶ οὐ σβεσθήσεται.

dià toûto táde légei kýrios ’Idoù orgḕ kaì thymós mou cheîtai epì tòn tópon toûton kaì epì toùs anthrṓpous kaì epì tà ktḗnē kaì epì pân xýlon toû agroû autō̂n kaì epì pánta tà genḗmata tē̂s gē̂s, kaì kauthḗsetai kaì ou sbesthḗsetai.

21
τάδε λέγει κύριος Τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν συναγάγετε μετὰ τῶν θυσιῶν ὑμῶν καὶ ϕάγετε κρέα.

táde légei kýrios Tà holokautṓmata hymō̂n synagágete metà tō̂n thysiō̂n hymō̂n kaì phágete kréa.

22
ὅτι οὐκ ἐλάλησα πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν καὶ οὐκ ἐνετειλάμην αὐτοῖς ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ἀνήγαγον αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, περὶ ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσίας·

hóti ouk elálēsa pròs toùs patéras hymō̂n kaì ouk eneteilámēn autoîs en hēmérāi, hē̂i anḗgagon autoùs ek gē̂s Aigýptou, perì holokautōmátōn kaì thysías:

23
ἀλλ’ ἢ τὸ ῥῆμα τοῦτο ἐνετειλάμην αὐτοῖς λέγων ’Ακούσατε τῆς ϕωνῆς μου, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς θεόν, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς λαόν· καὶ πορεύεσθε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς μου, αἷς ἂν ἐντείλωμαι ὑμῖν, ὅπως ἂν εὖ ᾖ ὑμῖν.

all’ ḕ tò rhē̂ma toûto eneteilámēn autoîs légōn ’Akoúsate tē̂s phōnē̂s mou, kaì ésomai hymîn eis theón, kaì hymeîs ésesthé moi eis laón: kaì poreúesthe en pásais taîs hodoîs mou, haîs àn enteílōmai hymîn, hópōs àn eû ē̂i hymîn.

24
καὶ οὐκ ἤκουσάν μου, καὶ οὐ προσέσχεν τὸ οὖς αὐτῶν, ἀλλ’ ἐπορεύθησαν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς κακῆς καὶ ἐγενήθησαν εἰς τὰ ὄπισθεν καὶ οὐκ εἰς τὰ ἔμπροσθεν.

kaì ouk ḗkousán mou, kaì ou proséschen tò oûs autō̂n, all’ eporeúthēsan en toîs enthymḗmasin tē̂s kardías autō̂n tē̂s kakē̂s kaì egenḗthēsan eis tà ópisthen kaì ouk eis tà émprosthen.

25
ἀϕ’ ἧς ἡμέρας ἐξήλθοσαν οἱ πατέρες αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐξαπέστειλα πρὸς ὑμᾶς πάντας τοὺς δούλους μου τοὺς προϕήτας ἡμέρας καὶ ὄρθρου καὶ ἀπέστειλα,

aph’ hē̂s hēméras exḗlthosan hoi patéres autō̂n ek gē̂s Aigýptou kaì héōs tē̂s hēméras taútēs kaì exapésteila pròs hymâs pántas toùs doúlous mou toùs prophḗtas hēméras kaì órthrou kaì apésteila,

26
καὶ οὐκ ἤκουσάν μου, καὶ οὐ προσέσχεν τὸ οὖς αὐτῶν, καὶ ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν ὑπὲρ τοὺς πατέρας αὐτῶν.

kaì ouk ḗkousán mou, kaì ou proséschen tò oûs autō̂n, kaì esklḗrynan tòn tráchēlon autō̂n hypèr toùs patéras autō̂n.

28
καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦτον Τοῦτο τὸ ἔθνος, ὃ οὐκ ἤκουσεν τῆς ϕωνῆς κυρίου οὐδὲ ἐδέξατο παιδείαν· ἐξέλιπεν ἡ πίστις ἐκ στόματος αὐτῶν.

kaì ereîs autoîs tòn lógon toûton Toûto tò éthnos, hò ouk ḗkousen tē̂s phōnē̂s kyríou oudè edéxato paideían: exélipen hē pístis ek stómatos autō̂n.

29
Κεῖραι τὴν κεϕαλήν σου καὶ ἀπόρριπτε καὶ ἀνάλαβε ἐπὶ χειλέων θρῆνον, ὅτι ἀπεδοκίμασεν κύριος καὶ ἀπώσατο τὴν γενεὰν τὴν ποιοῦσαν ταῦτα.

Keîrai tḕn kephalḗn sou kaì apórripte kaì análabe epì cheiléōn thrē̂non, hóti apedokímasen kýrios kaì apṓsato tḕn geneàn tḕn poioûsan taûta.

30
ὅτι ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ιουδα τὸ πονηρὸν ἐναντίον ἐμοῦ, λέγει κύριος· ἔταξαν τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐν τῷ οἴκῳ, οὗ ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτόν, τοῦ μιᾶναι αὐτόν·

hóti epoíēsan hoi hyioì Iouda tò ponēròn enantíon emoû, légei kýrios: étaxan tà bdelýgmata autō̂n en tō̂i oíkōi, hoû epikéklētai tò ónomá mou ep’ autón, toû miânai autón:

31
καὶ ᾠκοδόμησαν τὸν βωμὸν τοῦ Ταϕεθ, ὅς ἐστιν ἐν ϕάραγγι υἱοῦ Εννομ, τοῦ κατακαίειν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν ἐν πυρί, ὃ οὐκ ἐνετειλάμην αὐτοῖς καὶ οὐ διενοήθην ἐν τῇ καρδίᾳ μου.

kaì ōikodómēsan tòn bōmòn toû Tapheth, hós estin en phárangi hyioû Ennom, toû katakaíein toùs hyioùs autō̂n kaì tàs thygatéras autō̂n en pyrí, hò ouk eneteilámēn autoîs kaì ou dienoḗthēn en tē̂i kardíāi mou.

32
διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ οὐκ ἐροῦσιν ἔτι Βωμὸς τοῦ Ταϕεθ καὶ Φάραγξ υἱοῦ Εννομ, ἀλλ’ ἢ Φάραγξ τῶν ἀνῃρημένων, καὶ θάψουσιν ἐν τῷ Ταϕεθ διὰ τὸ μὴ ὑπάρχειν τόπον.

dià toûto idoù hēmérai érchontai, légei kýrios, kaì ouk eroûsin éti Bōmòs toû Tapheth kaì Pháranx hyioû Ennom, all’ ḕ Pháranx tō̂n anēirēménōn, kaì thápsousin en tō̂i Tapheth dià tò mḕ hypárchein tópon.

33
καὶ ἔσονται οἱ νεκροὶ τοῦ λαοῦ τούτου εἰς βρῶσιν τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἀποσοβῶν.

kaì ésontai hoi nekroì toû laoû toútou eis brō̂sin toîs peteinoîs toû ouranoû kaì toîs thēríois tē̂s gē̂s, kaì ouk éstai ho aposobō̂n.

34
καὶ καταλύσω ἐκ πόλεων Ιουδα καὶ ἐκ διόδων Ιερουσαλημ ϕωνὴν εὐϕραινομένων καὶ ϕωνὴν χαιρόντων, ϕωνὴν νυμϕίου καὶ ϕωνὴν νύμϕης, ὅτι εἰς ἐρήμωσιν ἔσται πᾶσα ἡ γῆ.

kaì katalýsō ek póleōn Iouda kaì ek diódōn Ierousalēm phōnḕn euphrainoménōn kaì phōnḕn chairóntōn, phōnḕn nymphíou kaì phōnḕn nýmphēs, hóti eis erḗmōsin éstai pâsa hē gē̂.