Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Lévitique 10

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ λαβόντες οἱ δύο υἱοὶ Ααρων Ναδαβ καὶ Αβιουδ ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ ἐπέθηκαν ἐπ’ αὐτὸ πῦρ καὶ ἐπέβαλον ἐπ’ αὐτὸ θυμίαμα καὶ προσήνεγκαν ἔναντι κυρίου πῦρ ἀλλότριον, ὃ οὐ προσέταξεν κύριος αὐτοῖς.

Kaì labóntes hoi dýo hyioì Aarōn Nadab kaì Abioud hékastos tò pyreîon autoû epéthēkan ep’ autò pŷr kaì epébalon ep’ autò thymíama kaì prosḗnenkan énanti kyríou pŷr allótrion, hò ou prosétaxen kýrios autoîs.

2
καὶ ἐξῆλθεν πῦρ παρὰ κυρίου καὶ κατέϕαγεν αὐτούς, καὶ ἀπέθανον ἔναντι κυρίου.

kaì exē̂lthen pŷr parà kyríou kaì katéphagen autoús, kaì apéthanon énanti kyríou.

3
καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς Ααρων Τοῦτό ἐστιν, ὃ εἶπεν κύριος λέγων ’Εν τοῖς ἐγγίζουσίν μοι ἁγιασθήσομαι καὶ ἐν πάσῃ τῇ συναγωγῇ δοξασθήσομαι. καὶ κατενύχθη Ααρων.

kaì eîpen Mōysē̂s pròs Aarōn Toûtó estin, hò eîpen kýrios légōn ’En toîs engízousín moi hagiasthḗsomai kaì en pásēi tē̂i synagōgē̂i doxasthḗsomai. kaì katenýchthē Aarōn.

4
καὶ ἐκάλεσεν Μωυσῆς τὸν Μισαδαι καὶ τὸν Ελισαϕαν υἱοὺς Οζιηλ υἱοὺς τοῦ ἀδελϕοῦ τοῦ πατρὸς Ααρων καὶ εἶπεν αὐτοῖς Προσέλθατε καὶ ἄρατε τοὺς ἀδελϕοὺς ὑμῶν ἐκ προσώπου τῶν ἁγίων ἔξω τῆς παρεμβολῆς.

kaì ekálesen Mōysē̂s tòn Misadai kaì tòn Elisaphan hyioùs Oziēl hyioùs toû adelphoû toû patròs Aarōn kaì eîpen autoîs Prosélthate kaì árate toùs adelphoùs hymō̂n ek prosṓpou tō̂n hagíōn éxō tē̂s parembolē̂s.

5
καὶ προσῆλθον καὶ ἦραν ἐν τοῖς χιτῶσιν αὐτῶν ἔξω τῆς παρεμβολῆς, ὃν τρόπον εἶπεν Μωυσῆς.

kaì prosē̂lthon kaì ē̂ran en toîs chitō̂sin autō̂n éxō tē̂s parembolē̂s, hòn trópon eîpen Mōysē̂s.

6
καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς Ααρων καὶ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ τοὺς καταλελειμμένους Τὴν κεϕαλὴν ὑμῶν οὐκ ἀποκιδαρώσετε καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν οὐ διαρρήξετε, ἵνα μὴ ἀποθάνητε καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ἔσται θυμός· οἱ ἀδελϕοὶ ὑμῶν πᾶς ὁ οἶκος Ισραηλ κλαύσονται τὸν ἐμπυρισμόν, ὃν ἐνεπυρίσθησαν ὑπὸ κυρίου.

kaì eîpen Mōysē̂s pròs Aarōn kaì Eleazar kaì Ithamar toùs hyioùs autoû toùs kataleleimménous Tḕn kephalḕn hymō̂n ouk apokidarṓsete kaì tà himátia hymō̂n ou diarrḗxete, hína mḕ apothánēte kaì epì pâsan tḕn synagōgḕn éstai thymós: hoi adelphoì hymō̂n pâs ho oîkos Israēl klaúsontai tòn empyrismón, hòn enepyrísthēsan hypò kyríou.

7
καὶ ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου οὐκ ἐξελεύσεσθε, ἵνα μὴ ἀποθάνητε· τὸ γὰρ ἔλαιον τῆς χρίσεως τὸ παρὰ κυρίου ἐϕ’ ὑμῖν. καὶ ἐποίησαν κατὰ τὸ ῥῆμα Μωυσῆ.

kaì apò tē̂s thýras tē̂s skēnē̂s toû martyríou ouk exeleúsesthe, hína mḕ apothánēte: tò gàr élaion tē̂s chríseōs tò parà kyríou eph’ hymîn. kaì epoíēsan katà tò rhē̂ma Mōysē̂.

8
Καὶ ἐλάλησεν κύριος τῷ Ααρων λέγων

Kaì elálēsen kýrios tō̂i Aarōn légōn

9
Οἶνον καὶ σικερα οὐ πίεσθε, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ, ἡνίκα ἂν εἰσπορεύησθε εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, ἢ προσπορευομένων ὑμῶν πρὸς τὸ θυσιαστήριον, καὶ οὐ μὴ ἀποθάνητε (νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν)

Oînon kaì sikera ou píesthe, sỳ kaì hoi hyioí sou metà soû, hēníka àn eisporeúēsthe eis tḕn skēnḕn toû martyríou, ḕ prosporeuoménōn hymō̂n pròs tò thysiastḗrion, kaì ou mḕ apothánēte (nómimon aiṓnion eis tàs geneàs hymō̂n)

10
διαστεῖλαι ἀνὰ μέσον τῶν ἁγίων καὶ τῶν βεβήλων καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ἀκαθάρτων καὶ τῶν καθαρῶν.

diasteîlai anà méson tō̂n hagíōn kaì tō̂n bebḗlōn kaì anà méson tō̂n akathártōn kaì tō̂n katharō̂n.

11
καὶ συμβιβάσεις τοὺς υἱοὺς Ισραηλ πάντα τὰ νόμιμα, ἃ ἐλάλησεν κύριος πρὸς αὐτοὺς διὰ χειρὸς Μωυσῆ.

kaì symbibáseis toùs hyioùs Israēl pánta tà nómima, hà elálēsen kýrios pròs autoùs dià cheiròs Mōysē̂.

12
Καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς Ααρων καὶ πρὸς Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ τοὺς υἱοὺς Ααρων τοὺς καταλειϕθέντας Λάβετε τὴν θυσίαν τὴν καταλειϕθεῖσαν ἀπὸ τῶν καρπωμάτων κυρίου καὶ ϕάγεσθε ἄζυμα παρὰ τὸ θυσιαστήριον· ἅγια ἁγίων ἐστίν.

Kaì eîpen Mōysē̂s pròs Aarōn kaì pròs Eleazar kaì Ithamar toùs hyioùs Aarōn toùs kataleiphthéntas Lábete tḕn thysían tḕn kataleiphtheîsan apò tō̂n karpōmátōn kyríou kaì phágesthe ázyma parà tò thysiastḗrion: hágia hagíōn estín.

13
καὶ ϕάγεσθε αὐτὴν ἐν τόπῳ ἁγίῳ· νόμιμον γάρ σοί ἐστιν καὶ νόμιμον τοῖς υἱοῖς σου τοῦτο ἀπὸ τῶν καρπωμάτων κυρίου· οὕτω γὰρ ἐντέταλταί μοι.

kaì phágesthe autḕn en tópōi hagíōi: nómimon gár soí estin kaì nómimon toîs hyioîs sou toûto apò tō̂n karpōmátōn kyríou: hoútō gàr entétaltaí moi.

14
καὶ τὸ στηθύνιον τοῦ ἀϕορίσματος καὶ τὸν βραχίονα τοῦ ἀϕαιρέματος ϕάγεσθε ἐν τόπῳ ἁγίῳ, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ ὁ οἶκός σου μετὰ σοῦ· νόμιμον γὰρ σοὶ καὶ νόμιμον τοῖς υἱοῖς σου ἐδόθη ἀπὸ τῶν θυσιῶν τοῦ σωτηρίου τῶν υἱῶν Ισραηλ.

kaì tò stēthýnion toû aphorísmatos kaì tòn brachíona toû aphairématos phágesthe en tópōi hagíōi, sỳ kaì hoi hyioí sou kaì ho oîkós sou metà soû: nómimon gàr soì kaì nómimon toîs hyioîs sou edóthē apò tō̂n thysiō̂n toû sōtēríou tō̂n hyiō̂n Israēl.

15
τὸν βραχίονα τοῦ ἀϕαιρέματος καὶ τὸ στηθύνιον τοῦ ἀϕορίσματος ἐπὶ τῶν καρπωμάτων τῶν στεάτων προσοίσουσιν, ἀϕόρισμα ἀϕορίσαι ἔναντι κυρίου· καὶ ἔσται σοὶ καὶ τοῖς υἱοῖς σου καὶ ταῖς θυγατράσιν σου μετὰ σοῦ νόμιμον αἰώνιον, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.

tòn brachíona toû aphairématos kaì tò stēthýnion toû aphorísmatos epì tō̂n karpōmátōn tō̂n steátōn prosoísousin, aphórisma aphorísai énanti kyríou: kaì éstai soì kaì toîs hyioîs sou kaì taîs thygatrásin sou metà soû nómimon aiṓnion, hòn trópon synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i.

16
Καὶ τὸν χίμαρον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας ζητῶν ἐξεζήτησεν Μωυσῆς, καὶ ὅδε ἐνεπεπύριστο· καὶ ἐθυμώθη Μωυσῆς ἐπὶ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ τοὺς υἱοὺς Ααρων τοὺς καταλελειμμένους λέγων

Kaì tòn chímaron tòn perì tē̂s hamartías zētō̂n exezḗtēsen Mōysē̂s, kaì hóde enepepýristo: kaì ethymṓthē Mōysē̂s epì Eleazar kaì Ithamar toùs hyioùs Aarōn toùs kataleleimménous légōn

17
Διὰ τί οὐκ ἐϕάγετε τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἐν τόπῳ ἁγίῳ; ὅτι γὰρ ἅγια ἁγίων ἐστίν, τοῦτο ἔδωκεν ὑμῖν ϕαγεῖν, ἵνα ἀϕέλητε τὴν ἁμαρτίαν τῆς συναγωγῆς καὶ ἐξιλάσησθε περὶ αὐτῶν ἔναντι κυρίου·

Dià tí ouk ephágete tò perì tē̂s hamartías en tópōi hagíōi? hóti gàr hágia hagíōn estín, toûto édōken hymîn phageîn, hína aphélēte tḕn hamartían tē̂s synagōgē̂s kaì exilásēsthe perì autō̂n énanti kyríou:

18
οὐ γὰρ εἰσήχθη τοῦ αἵματος αὐτοῦ εἰς τὸ ἅγιον· κατὰ πρόσωπον ἔσω ϕάγεσθε αὐτὸ ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ὃν τρόπον μοι συνέταξεν κύριος.

ou gàr eisḗchthē toû haímatos autoû eis tò hágion: katà prósōpon ésō phágesthe autò en tópōi hagíōi, hòn trópon moi synétaxen kýrios.

19
καὶ ἐλάλησεν Ααρων πρὸς Μωυσῆν λέγων Εἰ σήμερον προσαγειόχασιν τὰ περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα αὐτῶν ἔναντι κυρίου, καὶ συμβέβηκέν μοι ταῦτα· καὶ ϕάγομαι τὰ περὶ τῆς ἁμαρτίας σήμερον, μὴ ἀρεστὸν ἔσται κυρίῳ;

kaì elálēsen Aarōn pròs Mōysē̂n légōn Ei sḗmeron prosageióchasin tà perì tē̂s hamartías autō̂n kaì tà holokautṓmata autō̂n énanti kyríou, kaì symbébēkén moi taûta: kaì phágomai tà perì tē̂s hamartías sḗmeron, mḕ arestòn éstai kyríōi?

20
καὶ ἤκουσεν Μωυσῆς, καὶ ἤρεσεν αὐτῷ.

kaì ḗkousen Mōysē̂s, kaì ḗresen autō̂i.