Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Leviticus 11

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n kaì Aarōn légōn

2
Λαλήσατε τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγοντες Ταῦτα τὰ κτήνη, ἃ ϕάγεσθε ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς·

Lalḗsate toîs hyioîs Israēl légontes Taûta tà ktḗnē, hà phágesthe apò pántōn tō̂n ktēnō̂n tō̂n epì tē̂s gē̂s:

3
πᾶν κτῆνος διχηλοῦν ὁπλὴν καὶ ὀνυχιστῆρας ὀνυχίζον δύο χηλῶν καὶ ἀνάγον μηρυκισμὸν ἐν τοῖς κτήνεσιν, ταῦτα ϕάγεσθε.

pân ktē̂nos dichēloûn hoplḕn kaì onychistē̂ras onychízon dýo chēlō̂n kaì anágon mērykismòn en toîs ktḗnesin, taûta phágesthe.

4
πλὴν ἀπὸ τούτων οὐ ϕάγεσθε· ἀπὸ τῶν ἀναγόντων μηρυκισμὸν καὶ ἀπὸ τῶν διχηλούντων τὰς ὁπλὰς καὶ ὀνυχιζόντων ὀνυχιστῆρας· τὸν κάμηλον, ὅτι ἀνάγει μηρυκισμὸν τοῦτο, ὁπλὴν δὲ οὐ διχηλεῖ, ἀκάθαρτον τοῦτο ὑμῖν·

plḕn apò toútōn ou phágesthe: apò tō̂n anagóntōn mērykismòn kaì apò tō̂n dichēloúntōn tàs hoplàs kaì onychizóntōn onychistē̂ras: tòn kámēlon, hóti anágei mērykismòn toûto, hoplḕn dè ou dichēleî, akátharton toûto hymîn:

5
καὶ τὸν δασύποδα, ὅτι ἀνάγει μηρυκισμὸν τοῦτο καὶ ὁπλὴν οὐ διχηλεῖ, ἀκάθαρτον τοῦτο ὑμῖν·

kaì tòn dasýpoda, hóti anágei mērykismòn toûto kaì hoplḕn ou dichēleî, akátharton toûto hymîn:

6
καὶ τὸν χοιρογρύλλιον, ὅτι ἀνάγει μηρυκισμὸν τοῦτο καὶ ὁπλὴν οὐ διχηλεῖ, ἀκάθαρτον τοῦτο ὑμῖν·

kaì tòn choirogrýllion, hóti anágei mērykismòn toûto kaì hoplḕn ou dichēleî, akátharton toûto hymîn:

7
καὶ τὸν ὗν, ὅτι διχηλεῖ ὁπλὴν τοῦτο καὶ ὀνυχίζει ὄνυχας ὁπλῆς, καὶ τοῦτο οὐκ ἀνάγει μηρυκισμόν, ἀκάθαρτον τοῦτο ὑμῖν·

kaì tòn hŷn, hóti dichēleî hoplḕn toûto kaì onychízei ónychas hoplē̂s, kaì toûto ouk anágei mērykismón, akátharton toûto hymîn:

8
ἀπὸ τῶν κρεῶν αὐτῶν οὐ ϕάγεσθε καὶ τῶν θνησιμαίων αὐτῶν οὐχ ἅψεσθε, ἀκάθαρτα ταῦτα ὑμῖν.

apò tō̂n kreō̂n autō̂n ou phágesthe kaì tō̂n thnēsimaíōn autō̂n ouch hápsesthe, akátharta taûta hymîn.

9
Καὶ ταῦτα, ἃ ϕάγεσθε ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τοῖς ὕδασιν· πάντα, ὅσα ἐστὶν αὐτοῖς πτερύγια καὶ λεπίδες ἐν τοῖς ὕδασιν καὶ ἐν ταῖς θαλάσσαις καὶ ἐν τοῖς χειμάρροις, ταῦτα ϕάγεσθε.

Kaì taûta, hà phágesthe apò pántōn tō̂n en toîs hýdasin: pánta, hósa estìn autoîs pterýgia kaì lepídes en toîs hýdasin kaì en taîs thalássais kaì en toîs cheimárrois, taûta phágesthe.

10
καὶ πάντα, ὅσα οὐκ ἔστιν αὐτοῖς πτερύγια οὐδὲ λεπίδες ἐν τῷ ὕδατι ἢ ἐν ταῖς θαλάσσαις καὶ ἐν τοῖς χειμάρροις, ἀπὸ πάντων, ὧν ἐρεύγεται τὰ ὕδατα, καὶ ἀπὸ πάσης ψυχῆς ζώσης τῆς ἐν τῷ ὕδατι βδέλυγμά ἐστιν·

kaì pánta, hósa ouk éstin autoîs pterýgia oudè lepídes en tō̂i hýdati ḕ en taîs thalássais kaì en toîs cheimárrois, apò pántōn, hō̂n ereúgetai tà hýdata, kaì apò pásēs psychē̂s zṓsēs tē̂s en tō̂i hýdati bdélygmá estin:

11
καὶ βδελύγματα ἔσονται ὑμῖν, ἀπὸ τῶν κρεῶν αὐτῶν οὐκ ἔδεσθε καὶ τὰ θνησιμαῖα αὐτῶν βδελύξεσθε·

kaì bdelýgmata ésontai hymîn, apò tō̂n kreō̂n autō̂n ouk édesthe kaì tà thnēsimaîa autō̂n bdelýxesthe:

12
καὶ πάντα, ὅσα οὐκ ἔστιν αὐτοῖς πτερύγια καὶ λεπίδες, τῶν ἐν τῷ ὕδατι, βδέλυγμα τοῦτό ἐστιν ὑμῖν.

kaì pánta, hósa ouk éstin autoîs pterýgia kaì lepídes, tō̂n en tō̂i hýdati, bdélygma toûtó estin hymîn.

13
Καὶ ταῦτα βδελύξεσθε ἀπὸ τῶν πετεινῶν, καὶ οὐ βρωθήσεται, βδέλυγμά ἐστιν· τὸν ἀετὸν καὶ τὸν γρύπα καὶ τὸν ἁλιαίετον

Kaì taûta bdelýxesthe apò tō̂n peteinō̂n, kaì ou brōthḗsetai, bdélygmá estin: tòn aetòn kaì tòn grýpa kaì tòn haliaíeton

14
καὶ τὸν γύπα καὶ ἰκτῖνα καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ

kaì tòn gýpa kaì iktîna kaì tà hómoia autō̂i

15
καὶ κόρακα καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ

kaì kóraka kaì tà hómoia autō̂i

16
καὶ στρουθὸν καὶ γλαῦκα καὶ λάρον καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ καὶ ἱέρακα καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ

kaì strouthòn kaì glaûka kaì láron kaì tà hómoia autō̂i kaì hiéraka kaì tà hómoia autō̂i

17
καὶ νυκτικόρακα καὶ καταρράκτην καὶ ἶβιν

kaì nyktikóraka kaì katarráktēn kaì îbin

18
καὶ πορϕυρίωνα καὶ πελεκᾶνα καὶ κύκνον

kaì porphyríōna kaì pelekâna kaì kýknon

19
καὶ γλαῦκα καὶ ἐρωδιὸν καὶ χαραδριὸν καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ καὶ ἔποπα καὶ νυκτερίδα.

kaì glaûka kaì erōdiòn kaì charadriòn kaì tà hómoia autō̂i kaì épopa kaì nykterída.

20
καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τῶν πετεινῶν, ἃ πορεύεται ἐπὶ τέσσαρα, βδελύγματά ἐστιν ὑμῖν.

kaì pánta tà herpetà tō̂n peteinō̂n, hà poreúetai epì téssara, bdelýgmatá estin hymîn.

21
ἀλλὰ ταῦτα ϕάγεσθε ἀπὸ τῶν ἑρπετῶν τῶν πετεινῶν, ἃ πορεύεται ἐπὶ τέσσαρα· ἃ ἔχει σκέλη ἀνώτερον τῶν ποδῶν αὐτοῦ πηδᾶν ἐν αὐτοῖς ἐπὶ τῆς γῆς.

allà taûta phágesthe apò tō̂n herpetō̂n tō̂n peteinō̂n, hà poreúetai epì téssara: hà échei skélē anṓteron tō̂n podō̂n autoû pēdân en autoîs epì tē̂s gē̂s.

22
καὶ ταῦτα ϕάγεσθε ἀπ’ αὐτῶν· τὸν βροῦχον καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ καὶ τὸν ἀττάκην καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ καὶ τὴν ἀκρίδα καὶ τὰ ὅμοια αὐτῇ καὶ τὸν ὀϕιομάχην καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ.

kaì taûta phágesthe ap’ autō̂n: tòn broûchon kaì tà hómoia autō̂i kaì tòn attákēn kaì tà hómoia autō̂i kaì tḕn akrída kaì tà hómoia autē̂i kaì tòn ophiomáchēn kaì tà hómoia autō̂i.

23
πᾶν ἑρπετὸν ἀπὸ τῶν πετεινῶν, οἷς ἐστιν τέσσαρες πόδες, βδέλυγμά ἐστιν ὑμῖν.

pân herpetòn apò tō̂n peteinō̂n, hoîs estin téssares pódes, bdélygmá estin hymîn.

24
καὶ ἐν τούτοις μιανθήσεσθε, πᾶς ὁ ἁπτόμενος τῶν θνησιμαίων αὐτῶν ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας,

kaì en toútois mianthḗsesthe, pâs ho haptómenos tō̂n thnēsimaíōn autō̂n akáthartos éstai héōs hespéras,

25
καὶ πᾶς ὁ αἴρων τῶν θνησιμαίων αὐτῶν πλυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας·

kaì pâs ho aírōn tō̂n thnēsimaíōn autō̂n plyneî tà himátia kaì akáthartos éstai héōs hespéras:

26
ἐν πᾶσιν τοῖς κτήνεσιν ὅ ἐστιν διχηλοῦν ὁπλὴν καὶ ὀνυχιστῆρας ὀνυχίζει καὶ μηρυκισμὸν οὐ μαρυκᾶται, ἀκάθαρτα ἔσονται ὑμῖν· πᾶς ὁ ἁπτόμενος τῶν θνησιμαίων αὐτῶν ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας.

en pâsin toîs ktḗnesin hó estin dichēloûn hoplḕn kaì onychistē̂ras onychízei kaì mērykismòn ou marykâtai, akátharta ésontai hymîn: pâs ho haptómenos tō̂n thnēsimaíōn autō̂n akáthartos éstai héōs hespéras.

27
καὶ πᾶς, ὃς πορεύεται ἐπὶ χειρῶν ἐν πᾶσι τοῖς θηρίοις, ἃ πορεύεται ἐπὶ τέσσαρα, ἀκάθαρτα ἔσται ὑμῖν· πᾶς ὁ ἁπτόμενος τῶν θνησιμαίων αὐτῶν ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας·

kaì pâs, hòs poreúetai epì cheirō̂n en pâsi toîs thēríois, hà poreúetai epì téssara, akátharta éstai hymîn: pâs ho haptómenos tō̂n thnēsimaíōn autō̂n akáthartos éstai héōs hespéras:

28
καὶ ὁ αἴρων τῶν θνησιμαίων αὐτῶν πλυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας· ἀκάθαρτα ταῦτα ὑμῖν ἐστιν.

kaì ho aírōn tō̂n thnēsimaíōn autō̂n plyneî tà himátia kaì akáthartos éstai héōs hespéras: akátharta taûta hymîn estin.

29
Καὶ ταῦτα ὑμῖν ἀκάθαρτα ἀπὸ τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς· ἡ γαλῆ καὶ ὁ μῦς καὶ ὁ κροκόδειλος ὁ χερσαῖος,

Kaì taûta hymîn akátharta apò tō̂n herpetō̂n tō̂n herpóntōn epì tē̂s gē̂s: hē galē̂ kaì ho mŷs kaì ho krokódeilos ho chersaîos,

30
μυγαλῆ καὶ χαμαιλέων καὶ καλαβώτης καὶ σαύρα καὶ ἀσπάλαξ.

mygalē̂ kaì chamailéōn kaì kalabṓtēs kaì saúra kaì aspálax.

31
ταῦτα ἀκάθαρτα ὑμῖν ἀπὸ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς· πᾶς ὁ ἁπτόμενος αὐτῶν τεθνηκότων ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας.

taûta akátharta hymîn apò pántōn tō̂n herpetō̂n tō̂n epì tē̂s gē̂s: pâs ho haptómenos autō̂n tethnēkótōn akáthartos éstai héōs hespéras.

32
καὶ πᾶν, ἐϕ’ ὃ ἂν ἐπιπέσῃ ἀπ’ αὐτῶν τεθνηκότων αὐτῶν, ἀκάθαρτον ἔσται ἀπὸ παντὸς σκεύους ξυλίνου ἢ ἱματίου ἢ δέρματος ἢ σάκκου· πᾶν σκεῦος, ὃ ἐὰν ποιηθῇ ἔργον ἐν αὐτῷ, εἰς ὕδωρ βαϕήσεται καὶ ἀκάθαρτον ἔσται ἕως ἑσπέρας καὶ καθαρὸν ἔσται.

kaì pân, eph’ hò àn epipésēi ap’ autō̂n tethnēkótōn autō̂n, akátharton éstai apò pantòs skeúous xylínou ḕ himatíou ḕ dérmatos ḕ sákkou: pân skeûos, hò eàn poiēthē̂i érgon en autō̂i, eis hýdōr baphḗsetai kaì akátharton éstai héōs hespéras kaì katharòn éstai.

33
καὶ πᾶν σκεῦος ὀστράκινον, εἰς ὃ ἐὰν πέσῃ ἀπὸ τούτων ἔνδον, ὅσα ἐὰν ἔνδον ᾖ, ἀκάθαρτα ἔσται, καὶ αὐτὸ συντριβήσεται.

kaì pân skeûos ostrákinon, eis hò eàn pésēi apò toútōn éndon, hósa eàn éndon ē̂i, akátharta éstai, kaì autò syntribḗsetai.

34
καὶ πᾶν βρῶμα, ὃ ἔσθεται, εἰς ὃ ἐὰν ἐπέλθῃ ἐπ’ αὐτὸ ὕδωρ, ἀκάθαρτον ἔσται· καὶ πᾶν ποτόν, ὃ πίνεται ἐν παντὶ ἀγγείῳ, ἀκάθαρτον ἔσται.

kaì pân brō̂ma, hò ésthetai, eis hò eàn epélthēi ep’ autò hýdōr, akátharton éstai: kaì pân potón, hò pínetai en pantì angeíōi, akátharton éstai.

35
καὶ πᾶν, ὃ ἐὰν πέσῃ ἀπὸ τῶν θνησιμαίων αὐτῶν ἐπ’ αὐτό, ἀκάθαρτον ἔσται· κλίβανοι καὶ κυθρόποδες καθαιρεθήσονται· ἀκάθαρτα ταῦτά ἐστιν καὶ ἀκάθαρτα ταῦτα ὑμῖν ἔσονται·

kaì pân, hò eàn pésēi apò tō̂n thnēsimaíōn autō̂n ep’ autó, akátharton éstai: klíbanoi kaì kythrópodes kathairethḗsontai: akátharta taûtá estin kaì akátharta taûta hymîn ésontai:

36
πλὴν πηγῶν ὑδάτων καὶ λάκκου καὶ συναγωγῆς ὕδατος, ἔσται καθαρόν· ὁ δὲ ἁπτόμενος τῶν θνησιμαίων αὐτῶν ἀκάθαρτος ἔσται.

plḕn pēgō̂n hydátōn kaì lákkou kaì synagōgē̂s hýdatos, éstai katharón: ho dè haptómenos tō̂n thnēsimaíōn autō̂n akáthartos éstai.

37
ἐὰν δὲ ἐπιπέσῃ τῶν θνησιμαίων αὐτῶν ἐπὶ πᾶν σπέρμα σπόριμον, ὃ σπαρήσεται, καθαρὸν ἔσται·

eàn dè epipésēi tō̂n thnēsimaíōn autō̂n epì pân spérma spórimon, hò sparḗsetai, katharòn éstai:

38
ἐὰν δὲ ἐπιχυθῇ ὕδωρ ἐπὶ πᾶν σπέρμα καὶ ἐπιπέσῃ τῶν θνησιμαίων αὐτῶν ἐπ’ αὐτό, ἀκάθαρτόν ἐστιν ὑμῖν.

eàn dè epichythē̂i hýdōr epì pân spérma kaì epipésēi tō̂n thnēsimaíōn autō̂n ep’ autó, akáthartón estin hymîn.

39
’Εὰν δὲ ἀποθάνῃ τῶν κτηνῶν ὅ ἐστιν ὑμῖν τοῦτο ϕαγεῖν, ὁ ἁπτόμενος τῶν θνησιμαίων αὐτῶν ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας·

’Eàn dè apothánēi tō̂n ktēnō̂n hó estin hymîn toûto phageîn, ho haptómenos tō̂n thnēsimaíōn autō̂n akáthartos éstai héōs hespéras:

40
καὶ ὁ ἐσθίων ἀπὸ τῶν θνησιμαίων τούτων πλυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας· καὶ ὁ αἴρων ἀπὸ θνησιμαίων αὐτῶν πλυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ λούσεται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας.

kaì ho esthíōn apò tō̂n thnēsimaíōn toútōn plyneî tà himátia kaì akáthartos éstai héōs hespéras: kaì ho aírōn apò thnēsimaíōn autō̂n plyneî tà himátia kaì loúsetai hýdati kaì akáthartos éstai héōs hespéras.

41
Καὶ πᾶν ἑρπετόν, ὃ ἕρπει ἐπὶ τῆς γῆς, βδέλυγμα τοῦτο ἔσται ὑμῖν, οὐ βρωθήσεται.

Kaì pân herpetón, hò hérpei epì tē̂s gē̂s, bdélygma toûto éstai hymîn, ou brōthḗsetai.

42
καὶ πᾶς ὁ πορευόμενος ἐπὶ κοιλίας καὶ πᾶς ὁ πορευόμενος ἐπὶ τέσσαρα διὰ παντός, ὃ πολυπληθεῖ ποσὶν ἐν πᾶσιν τοῖς ἑρπετοῖς τοῖς ἕρπουσιν ἐπὶ τῆς γῆς, οὐ ϕάγεσθε αὐτό, ὅτι βδέλυγμα ὑμῖν ἐστιν.

kaì pâs ho poreuómenos epì koilías kaì pâs ho poreuómenos epì téssara dià pantós, hò polyplētheî posìn en pâsin toîs herpetoîs toîs hérpousin epì tē̂s gē̂s, ou phágesthe autó, hóti bdélygma hymîn estin.

43
καὶ οὐ μὴ βδελύξητε τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἐν πᾶσι τοῖς ἑρπετοῖς τοῖς ἕρπουσιν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ οὐ μιανθήσεσθε ἐν τούτοις καὶ οὐκ ἀκάθαρτοι ἔσεσθε ἐν αὐτοῖς·

kaì ou mḕ bdelýxēte tàs psychàs hymō̂n en pâsi toîs herpetoîs toîs hérpousin epì tē̂s gē̂s kaì ou mianthḗsesthe en toútois kaì ouk akáthartoi ésesthe en autoîs:

44
ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν, καὶ ἁγιασθήσεσθε καὶ ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἅγιός εἰμι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν, καὶ οὐ μιανεῖτε τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἐν πᾶσιν τοῖς ἑρπετοῖς τοῖς κινουμένοις ἐπὶ τῆς γῆς·

hóti egṓ eimi kýrios ho theòs hymō̂n, kaì hagiasthḗsesthe kaì hágioi ésesthe, hóti hágiós eimi egṑ kýrios ho theòs hymō̂n, kaì ou mianeîte tàs psychàs hymō̂n en pâsin toîs herpetoîs toîs kinouménois epì tē̂s gē̂s:

45
ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ ἀναγαγὼν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου εἶναι ὑμῶν θεός, καὶ ἔσεσθε ἅγιοι, ὅτι ἅγιός εἰμι ἐγὼ κύριος.

hóti egṓ eimi kýrios ho anagagṑn hymâs ek gē̂s Aigýptou eînai hymō̂n theós, kaì ésesthe hágioi, hóti hágiós eimi egṑ kýrios.

46
Οὗτος ὁ νόμος περὶ τῶν κτηνῶν καὶ τῶν πετεινῶν καὶ πάσης ψυχῆς τῆς κινουμένης ἐν τῷ ὕδατι καὶ πάσης ψυχῆς ἑρπούσης ἐπὶ τῆς γῆς

Hoûtos ho nómos perì tō̂n ktēnō̂n kaì tō̂n peteinō̂n kaì pásēs psychē̂s tē̂s kinouménēs en tō̂i hýdati kaì pásēs psychē̂s herpoúsēs epì tē̂s gē̂s

47
διαστεῖλαι ἀνὰ μέσον τῶν ἀκαθάρτων καὶ ἀνὰ μέσον τῶν καθαρῶν καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ζωογονούντων τὰ ἐσθιόμενα καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ζωογονούντων τὰ μὴ ἐσθιόμενα.

diasteîlai anà méson tō̂n akathártōn kaì anà méson tō̂n katharō̂n kaì anà méson tō̂n zōogonoúntōn tà esthiómena kaì anà méson tō̂n zōogonoúntōn tà mḕ esthiómena.