Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Lévitique 13

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n kaì Aarōn légōn

2
’Ανθρώπῳ ἐάν τινι γένηται ἐν δέρματι χρωτὸς αὐτοῦ οὐλὴ σημασίας τηλαυγὴς καὶ γένηται ἐν δέρματι χρωτὸς αὐτοῦ ἁϕὴ λέπρας, καὶ ἀχθήσεται πρὸς Ααρων τὸν ἱερέα ἢ ἕνα τῶν υἱῶν αὐτοῦ τῶν ἱερέων.

’Anthrṓpōi eán tini génētai en dérmati chrōtòs autoû oulḕ sēmasías tēlaugḕs kaì génētai en dérmati chrōtòs autoû haphḕ lépras, kaì achthḗsetai pròs Aarōn tòn hieréa ḕ héna tō̂n hyiō̂n autoû tō̂n hieréōn.

3
καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς τὴν ἁϕὴν ἐν δέρματι τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ, καὶ ἡ θρὶξ ἐν τῇ ἁϕῇ μεταβάλῃ λευκή, καὶ ἡ ὄψις τῆς ἁϕῆς ταπεινὴ ἀπὸ τοῦ δέρματος τοῦ χρωτός, ἁϕὴ λέπρας ἐστίν· καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς καὶ μιανεῖ αὐτόν.

kaì ópsetai ho hiereùs tḕn haphḕn en dérmati toû chrōtòs autoû, kaì hē thrìx en tē̂i haphē̂i metabálēi leukḗ, kaì hē ópsis tē̂s haphē̂s tapeinḕ apò toû dérmatos toû chrōtós, haphḕ lépras estín: kaì ópsetai ho hiereùs kaì mianeî autón.

4
ἐὰν δὲ τηλαυγὴς λευκὴ ᾖ ἐν τῷ δέρματι τοῦ χρωτός, καὶ ταπεινὴ μὴ ᾖ ἡ ὄψις αὐτῆς ἀπὸ τοῦ δέρματος, καὶ ἡ θρὶξ αὐτοῦ οὐ μετέβαλεν τρίχα λευκήν, αὐτὴ δέ ἐστιν ἀμαυρά, καὶ ἀϕοριεῖ ὁ ἱερεὺς τὴν ἁϕὴν ἑπτὰ ἡμέρας.

eàn dè tēlaugḕs leukḕ ē̂i en tō̂i dérmati toû chrōtós, kaì tapeinḕ mḕ ē̂i hē ópsis autē̂s apò toû dérmatos, kaì hē thrìx autoû ou metébalen trícha leukḗn, autḕ dé estin amaurá, kaì aphorieî ho hiereùs tḕn haphḕn heptà hēméras.

5
καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς τὴν ἁϕὴν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, καὶ ἰδοὺ ἡ ἁϕὴ μένει ἐναντίον αὐτοῦ, οὐ μετέπεσεν ἡ ἁϕὴ ἐν τῷ δέρματι, καὶ ἀϕοριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς ἑπτὰ ἡμέρας τὸ δεύτερον.

kaì ópsetai ho hiereùs tḕn haphḕn tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi, kaì idoù hē haphḕ ménei enantíon autoû, ou metépesen hē haphḕ en tō̂i dérmati, kaì aphorieî autòn ho hiereùs heptà hēméras tò deúteron.

6
καὶ ὄψεται αὐτὸν ὁ ἱερεὺς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ τὸ δεύτερον, καὶ ἰδοὺ ἀμαυρὰ ἡ ἁϕή, οὐ μετέπεσεν ἡ ἁϕὴ ἐν τῷ δέρματι, καθαριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς· σημασία γάρ ἐστιν· καὶ πλυνάμενος τὰ ἱμάτια καθαρὸς ἔσται.

kaì ópsetai autòn ho hiereùs tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi tò deúteron, kaì idoù amaurà hē haphḗ, ou metépesen hē haphḕ en tō̂i dérmati, katharieî autòn ho hiereús: sēmasía gár estin: kaì plynámenos tà himátia katharòs éstai.

7
ἐὰν δὲ μεταβαλοῦσα μεταπέσῃ ἡ σημασία ἐν τῷ δέρματι μετὰ τὸ ἰδεῖν αὐτὸν τὸν ἱερέα τοῦ καθαρίσαι αὐτόν, καὶ ὀϕθήσεται τὸ δεύτερον τῷ ἱερεῖ,

eàn dè metabaloûsa metapésēi hē sēmasía en tō̂i dérmati metà tò ideîn autòn tòn hieréa toû katharísai autón, kaì ophthḗsetai tò deúteron tō̂i hiereî,

8
καὶ ὄψεται αὐτὸν ὁ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ μετέπεσεν ἡ σημασία ἐν τῷ δέρματι, καὶ μιανεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς· λέπρα ἐστίν.

kaì ópsetai autòn ho hiereùs kaì idoù metépesen hē sēmasía en tō̂i dérmati, kaì mianeî autòn ho hiereús: lépra estín.

9
Καὶ ἁϕὴ λέπρας ἐὰν γένηται ἐν ἀνθρώπῳ, καὶ ἥξει πρὸς τὸν ἱερέα·

Kaì haphḕ lépras eàn génētai en anthrṓpōi, kaì hḗxei pròs tòn hieréa:

10
καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ οὐλὴ λευκὴ ἐν τῷ δέρματι, καὶ αὕτη μετέβαλεν τρίχα λευκήν, καὶ ἀπὸ τοῦ ὑγιοῦς τῆς σαρκὸς τῆς ζώσης ἐν τῇ οὐλῇ,

kaì ópsetai ho hiereùs kaì idoù oulḕ leukḕ en tō̂i dérmati, kaì haútē metébalen trícha leukḗn, kaì apò toû hygioûs tē̂s sarkòs tē̂s zṓsēs en tē̂i oulē̂i,

11
λέπρα παλαιουμένη ἐστίν, ἐν τῷ δέρματι τοῦ χρωτός ἐστιν, καὶ μιανεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς καὶ ἀϕοριεῖ αὐτόν, ὅτι ἀκάθαρτός ἐστιν.

lépra palaiouménē estín, en tō̂i dérmati toû chrōtós estin, kaì mianeî autòn ho hiereùs kaì aphorieî autón, hóti akáthartós estin.

12
ἐὰν δὲ ἐξανθοῦσα ἐξανθήσῃ ἡ λέπρα ἐν τῷ δέρματι, καὶ καλύψῃ ἡ λέπρα πᾶν τὸ δέρμα τῆς ἁϕῆς ἀπὸ κεϕαλῆς ἕως ποδῶν καθ’ ὅλην τὴν ὅρασιν τοῦ ἱερέως,

eàn dè exanthoûsa exanthḗsēi hē lépra en tō̂i dérmati, kaì kalýpsēi hē lépra pân tò dérma tē̂s haphē̂s apò kephalē̂s héōs podō̂n kath’ hólēn tḕn hórasin toû hieréōs,

13
καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ ἐκάλυψεν ἡ λέπρα πᾶν τὸ δέρμα τοῦ χρωτός, καὶ καθαριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς τὴν ἁϕήν, ὅτι πᾶν μετέβαλεν λευκόν, καθαρόν ἐστιν.

kaì ópsetai ho hiereùs kaì idoù ekálypsen hē lépra pân tò dérma toû chrōtós, kaì katharieî autòn ho hiereùs tḕn haphḗn, hóti pân metébalen leukón, katharón estin.

14
καὶ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ὀϕθῇ ἐν αὐτῷ χρὼς ζῶν, μιανθήσεται,

kaì hē̂i àn hēmérāi ophthē̂i en autō̂i chrṑs zō̂n, mianthḗsetai,

15
καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς τὸν χρῶτα τὸν ὑγιῆ, καὶ μιανεῖ αὐτὸν ὁ χρὼς ὁ ὑγιής, ὅτι ἀκάθαρτός ἐστιν· λέπρα ἐστίν.

kaì ópsetai ho hiereùs tòn chrō̂ta tòn hygiē̂, kaì mianeî autòn ho chrṑs ho hygiḗs, hóti akáthartós estin: lépra estín.

16
ἐὰν δὲ ἀποκαταστῇ ὁ χρὼς ὁ ὑγιὴς καὶ μεταβάλῃ λευκή, καὶ ἐλεύσεται πρὸς τὸν ἱερέα,

eàn dè apokatastē̂i ho chrṑs ho hygiḕs kaì metabálēi leukḗ, kaì eleúsetai pròs tòn hieréa,

17
καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ μετέβαλεν ἡ ἁϕὴ εἰς τὸ λευκόν, καὶ καθαριεῖ ὁ ἱερεὺς τὴν ἁϕήν· καθαρός ἐστιν.

kaì ópsetai ho hiereùs kaì idoù metébalen hē haphḕ eis tò leukón, kaì katharieî ho hiereùs tḕn haphḗn: katharós estin.

18
Καὶ σὰρξ ἐὰν γένηται ἐν τῷ δέρματι αὐτοῦ ἕλκος καὶ ὑγιασθῇ,

Kaì sàrx eàn génētai en tō̂i dérmati autoû hélkos kaì hygiasthē̂i,

19
καὶ γένηται ἐν τῷ τόπῳ τοῦ ἕλκους οὐλὴ λευκὴ ἢ τηλαυγὴς λευκαίνουσα ἢ πυρρίζουσα, καὶ ὀϕθήσεται τῷ ἱερεῖ,

kaì génētai en tō̂i tópōi toû hélkous oulḕ leukḕ ḕ tēlaugḕs leukaínousa ḕ pyrrízousa, kaì ophthḗsetai tō̂i hiereî,

20
καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ ἡ ὄψις ταπεινοτέρα τοῦ δέρματος, καὶ ἡ θρὶξ αὐτῆς μετέβαλεν εἰς λευκήν, καὶ μιανεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς· λέπρα ἐστίν, ἐν τῷ ἕλκει ἐξήνθησεν.

kaì ópsetai ho hiereùs kaì idoù hē ópsis tapeinotéra toû dérmatos, kaì hē thrìx autē̂s metébalen eis leukḗn, kaì mianeî autòn ho hiereús: lépra estín, en tō̂i hélkei exḗnthēsen.

21
ἐὰν δὲ ἴδῃ ὁ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ θρὶξ λευκή, καὶ ταπεινὸν μὴ ᾖ ἀπὸ τοῦ δέρματος τοῦ χρωτός, καὶ αὐτὴ ᾖ ἀμαυρά, ἀϕοριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς ἑπτὰ ἡμέρας.

eàn dè ídēi ho hiereùs kaì idoù ouk éstin en autō̂i thrìx leukḗ, kaì tapeinòn mḕ ē̂i apò toû dérmatos toû chrōtós, kaì autḕ ē̂i amaurá, aphorieî autòn ho hiereùs heptà hēméras.

22
ἐὰν δὲ διαχέηται ἐν τῷ δέρματι, καὶ μιανεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς· ἁϕὴ λέπρας ἐστίν, ἐν τῷ ἕλκει ἐξήνθησεν.

eàn dè diachéētai en tō̂i dérmati, kaì mianeî autòn ho hiereús: haphḕ lépras estín, en tō̂i hélkei exḗnthēsen.

23
ἐὰν δὲ κατὰ χώραν μείνῃ τὸ τηλαύγημα καὶ μὴ διαχέηται, οὐλὴ τοῦ ἕλκους ἐστίν, καὶ καθαριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς.

eàn dè katà chṓran meínēi tò tēlaúgēma kaì mḕ diachéētai, oulḕ toû hélkous estín, kaì katharieî autòn ho hiereús.

24
Καὶ σὰρξ ἐὰν γένηται ἐν τῷ δέρματι αὐτοῦ κατάκαυμα πυρός, καὶ γένηται ἐν τῷ δέρματι αὐτοῦ τὸ ὑγιασθὲν τοῦ κατακαύματος αὐγάζον τηλαυγὲς λευκὸν ὑποπυρρίζον ἢ ἔκλευκον,

Kaì sàrx eàn génētai en tō̂i dérmati autoû katákauma pyrós, kaì génētai en tō̂i dérmati autoû tò hygiasthèn toû katakaúmatos augázon tēlaugès leukòn hypopyrrízon ḕ ékleukon,

25
καὶ ὄψεται αὐτὸν ὁ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ μετέβαλεν θρὶξ λευκὴ εἰς τὸ αὐγάζον, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ταπεινὴ ἀπὸ τοῦ δέρματος, λέπρα ἐστίν, ἐν τῷ κατακαύματι ἐξήνθησεν· καὶ μιανεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς, ἁϕὴ λέπρας ἐστίν.

kaì ópsetai autòn ho hiereùs kaì idoù metébalen thrìx leukḕ eis tò augázon, kaì hē ópsis autoû tapeinḕ apò toû dérmatos, lépra estín, en tō̂i katakaúmati exḗnthēsen: kaì mianeî autòn ho hiereús, haphḕ lépras estín.

26
ἐὰν δὲ ἴδῃ ὁ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν ἐν τῷ αὐγάζοντι θρὶξ λευκή, καὶ ταπεινὸν μὴ ᾖ ἀπὸ τοῦ δέρματος, αὐτὸ δὲ ἀμαυρόν, καὶ ἀϕοριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς ἑπτὰ ἡμέρας.

eàn dè ídēi ho hiereùs kaì idoù ouk éstin en tō̂i augázonti thrìx leukḗ, kaì tapeinòn mḕ ē̂i apò toû dérmatos, autò dè amaurón, kaì aphorieî autòn ho hiereùs heptà hēméras.

27
καὶ ὄψεται αὐτὸν ὁ ἱερεὺς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ· ἐὰν δὲ διαχύσει διαχέηται ἐν τῷ δέρματι, καὶ μιανεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς· ἁϕὴ λέπρας ἐστίν, ἐν τῷ ἕλκει ἐξήνθησεν.

kaì ópsetai autòn ho hiereùs tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi: eàn dè diachýsei diachéētai en tō̂i dérmati, kaì mianeî autòn ho hiereús: haphḕ lépras estín, en tō̂i hélkei exḗnthēsen.

28
ἐὰν δὲ κατὰ χώραν μείνῃ τὸ αὐγάζον καὶ μὴ διαχυθῇ ἐν τῷ δέρματι, αὐτὴ δὲ ᾖ ἀμαυρά, ἡ οὐλὴ τοῦ κατακαύματός ἐστιν, καὶ καθαριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς· ὁ γὰρ χαρακτὴρ τοῦ κατακαύματός ἐστιν.

eàn dè katà chṓran meínēi tò augázon kaì mḕ diachythē̂i en tō̂i dérmati, autḕ dè ē̂i amaurá, hē oulḕ toû katakaúmatós estin, kaì katharieî autòn ho hiereús: ho gàr charaktḕr toû katakaúmatós estin.

29
Καὶ ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ ἐὰν γένηται ἐν αὐτοῖς ἁϕὴ λέπρας ἐν τῇ κεϕαλῇ ἢ ἐν τῷ πώγωνι,

Kaì andrì kaì gynaikì eàn génētai en autoîs haphḕ lépras en tē̂i kephalē̂i ḕ en tō̂i pṓgōni,

30
καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς τὴν ἁϕὴν καὶ ἰδοὺ ἡ ὄψις αὐτῆς ἐγκοιλοτέρα τοῦ δέρματος, ἐν αὐτῇ δὲ θρὶξ ξανθίζουσα λεπτή, καὶ μιανεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς· θραῦσμά ἐστιν, λέπρα τῆς κεϕαλῆς ἢ λέπρα τοῦ πώγωνός ἐστιν.

kaì ópsetai ho hiereùs tḕn haphḕn kaì idoù hē ópsis autē̂s enkoilotéra toû dérmatos, en autē̂i dè thrìx xanthízousa leptḗ, kaì mianeî autòn ho hiereús: thraûsmá estin, lépra tē̂s kephalē̂s ḕ lépra toû pṓgōnós estin.

31
καὶ ἐὰν ἴδῃ ὁ ἱερεὺς τὴν ἁϕὴν τοῦ θραύσματος καὶ ἰδοὺ οὐχ ἡ ὄψις ἐγκοιλοτέρα τοῦ δέρματος, καὶ θρὶξ ξανθίζουσα οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ, καὶ ἀϕοριεῖ ὁ ἱερεὺς τὴν ἁϕὴν τοῦ θραύσματος ἑπτὰ ἡμέρας.

kaì eàn ídēi ho hiereùs tḕn haphḕn toû thraúsmatos kaì idoù ouch hē ópsis enkoilotéra toû dérmatos, kaì thrìx xanthízousa ouk éstin en autē̂i, kaì aphorieî ho hiereùs tḕn haphḕn toû thraúsmatos heptà hēméras.

32
καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς τὴν ἁϕὴν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, καὶ ἰδοὺ οὐ διεχύθη τὸ θραῦσμα, καὶ θρὶξ ξανθίζουσα οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ, καὶ ἡ ὄψις τοῦ θραύσματος οὐκ ἔστιν κοίλη ἀπὸ τοῦ δέρματος,

kaì ópsetai ho hiereùs tḕn haphḕn tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi, kaì idoù ou diechýthē tò thraûsma, kaì thrìx xanthízousa ouk éstin en autē̂i, kaì hē ópsis toû thraúsmatos ouk éstin koílē apò toû dérmatos,

33
καὶ ξυρηθήσεται τὸ δέρμα, τὸ δὲ θραῦσμα οὐ ξυρηθήσεται, καὶ ἀϕοριεῖ ὁ ἱερεὺς τὸ θραῦσμα ἑπτὰ ἡμέρας τὸ δεύτερον.

kaì xyrēthḗsetai tò dérma, tò dè thraûsma ou xyrēthḗsetai, kaì aphorieî ho hiereùs tò thraûsma heptà hēméras tò deúteron.

34
καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς τὸ θραῦσμα τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, καὶ ἰδοὺ οὐ διεχύθη τὸ θραῦσμα ἐν τῷ δέρματι μετὰ τὸ ξυρηθῆναι αὐτόν, καὶ ἡ ὄψις τοῦ θραύσματος οὐκ ἔστιν κοίλη ἀπὸ τοῦ δέρματος, καὶ καθαριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς, καὶ πλυνάμενος τὰ ἱμάτια καθαρὸς ἔσται.

kaì ópsetai ho hiereùs tò thraûsma tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi, kaì idoù ou diechýthē tò thraûsma en tō̂i dérmati metà tò xyrēthē̂nai autón, kaì hē ópsis toû thraúsmatos ouk éstin koílē apò toû dérmatos, kaì katharieî autòn ho hiereús, kaì plynámenos tà himátia katharòs éstai.

35
ἐὰν δὲ διαχύσει διαχέηται τὸ θραῦσμα ἐν τῷ δέρματι μετὰ τὸ καθαρισθῆναι αὐτόν,

eàn dè diachýsei diachéētai tò thraûsma en tō̂i dérmati metà tò katharisthē̂nai autón,

36
καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ διακέχυται τὸ θραῦσμα ἐν τῷ δέρματι, οὐκ ἐπισκέψεται ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς τριχὸς τῆς ξανθῆς, ὅτι ἀκάθαρτός ἐστιν.

kaì ópsetai ho hiereùs kaì idoù diakéchytai tò thraûsma en tō̂i dérmati, ouk episképsetai ho hiereùs perì tē̂s trichòs tē̂s xanthē̂s, hóti akáthartós estin.

37
ἐὰν δὲ ἐνώπιον μείνῃ τὸ θραῦσμα ἐπὶ χώρας καὶ θρὶξ μέλαινα ἀνατείλῃ ἐν αὐτῷ, ὑγίακεν τὸ θραῦσμα· καθαρός ἐστιν, καὶ καθαριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς.

eàn dè enṓpion meínēi tò thraûsma epì chṓras kaì thrìx mélaina anateílēi en autō̂i, hygíaken tò thraûsma: katharós estin, kaì katharieî autòn ho hiereús.

38
Καὶ ἀνδρὶ ἢ γυναικὶ ἐὰν γένηται ἐν δέρματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ αὐγάσματα αὐγάζοντα λευκαθίζοντα,

Kaì andrì ḕ gynaikì eàn génētai en dérmati tē̂s sarkòs autoû augásmata augázonta leukathízonta,

39
καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ ἐν δέρματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ αὐγάσματα αὐγάζοντα λευκαθίζοντα, ἀλϕός ἐστιν, καθαρός ἐστιν· ἐξανθεῖ ἐν τῷ δέρματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, καθαρός ἐστιν.

kaì ópsetai ho hiereùs kaì idoù en dérmati tē̂s sarkòs autoû augásmata augázonta leukathízonta, alphós estin, katharós estin: exantheî en tō̂i dérmati tē̂s sarkòs autoû, katharós estin.

40
’Εὰν δέ τινι μαδήσῃ ἡ κεϕαλὴ αὐτοῦ, ϕαλακρός ἐστιν, καθαρός ἐστιν·

’Eàn dé tini madḗsēi hē kephalḕ autoû, phalakrós estin, katharós estin:

41
ἐὰν δὲ κατὰ πρόσωπον μαδήσῃ ἡ κεϕαλὴ αὐτοῦ, ἀναϕάλαντός ἐστιν, καθαρός ἐστιν.

eàn dè katà prósōpon madḗsēi hē kephalḕ autoû, anaphálantós estin, katharós estin.

42
ἐὰν δὲ γένηται ἐν τῷ ϕαλακρώματι αὐτοῦ ἢ ἐν τῷ ἀναϕαλαντώματι αὐτοῦ ἁϕὴ λευκὴ ἢ πυρρίζουσα, λέπρα ἐστὶν ἐν τῷ ϕαλακρώματι αὐτοῦ ἢ ἐν τῷ ἀναϕαλαντώματι αὐτοῦ,

eàn dè génētai en tō̂i phalakrṓmati autoû ḕ en tō̂i anaphalantṓmati autoû haphḕ leukḕ ḕ pyrrízousa, lépra estìn en tō̂i phalakrṓmati autoû ḕ en tō̂i anaphalantṓmati autoû,

43
καὶ ὄψεται αὐτὸν ὁ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ ἡ ὄψις τῆς ἁϕῆς λευκὴ πυρρίζουσα ἐν τῷ ϕαλακρώματι αὐτοῦ ἢ ἐν τῷ ἀναϕαλαντώματι αὐτοῦ ὡς εἶδος λέπρας ἐν δέρματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ,

kaì ópsetai autòn ho hiereùs kaì idoù hē ópsis tē̂s haphē̂s leukḕ pyrrízousa en tō̂i phalakrṓmati autoû ḕ en tō̂i anaphalantṓmati autoû hōs eîdos lépras en dérmati tē̂s sarkòs autoû,

44
ἄνθρωπος λεπρός ἐστιν· μιάνσει μιανεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς, ἐν τῇ κεϕαλῇ αὐτοῦ ἡ ἁϕὴ αὐτοῦ.

ánthrōpos leprós estin: miánsei mianeî autòn ho hiereús, en tē̂i kephalē̂i autoû hē haphḕ autoû.

45
Καὶ ὁ λεπρός, ἐν ᾧ ἐστιν ἡ ἁϕή, τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔστω παραλελυμένα καὶ ἡ κεϕαλὴ αὐτοῦ ἀκατακάλυπτος, καὶ περὶ τὸ στόμα αὐτοῦ περιβαλέσθω καὶ ἀκάθαρτος κεκλήσεται·

Kaì ho leprós, en hō̂i estin hē haphḗ, tà himátia autoû éstō paralelyména kaì hē kephalḕ autoû akatakályptos, kaì perì tò stóma autoû peribalésthō kaì akáthartos keklḗsetai:

46
πάσας τὰς ἡμέρας, ὅσας ἂν ᾖ ἐπ’ αὐτοῦ ἡ ἁϕή, ἀκάθαρτος ὢν ἀκάθαρτος ἔσται· κεχωρισμένος καθήσεται, ἔξω τῆς παρεμβολῆς ἔσται αὐτοῦ ἡ διατριβή.

pásas tàs hēméras, hósas àn ē̂i ep’ autoû hē haphḗ, akáthartos ṑn akáthartos éstai: kechōrisménos kathḗsetai, éxō tē̂s parembolē̂s éstai autoû hē diatribḗ.

47
Καὶ ἱματίῳ ἐὰν γένηται ἐν αὐτῷ ἁϕὴ λέπρας, ἐν ἱματίῳ ἐρεῷ ἢ ἐν ἱματίῳ στιππυίνῳ,

Kaì himatíōi eàn génētai en autō̂i haphḕ lépras, en himatíōi ereō̂i ḕ en himatíōi stippyínōi,

48
ἢ ἐν στήμονι ἢ ἐν κρόκῃ ἢ ἐν τοῖς λινοῖς ἢ ἐν τοῖς ἐρεοῖς ἢ ἐν δέρματι ἢ ἐν παντὶ ἐργασίμῳ δέρματι,

ḕ en stḗmoni ḕ en krókēi ḕ en toîs linoîs ḕ en toîs ereoîs ḕ en dérmati ḕ en pantì ergasímōi dérmati,

49
καὶ γένηται ἡ ἁϕὴ χλωρίζουσα ἢ πυρρίζουσα ἐν τῷ δέρματι ἢ ἐν τῷ ἱματίῳ ἢ ἐν τῷ στήμονι ἢ ἐν τῇ κρόκῃ ἢ ἐν παντὶ σκεύει ἐργασίμῳ δέρματος, ἁϕὴ λέπρας ἐστίν, καὶ δείξει τῷ ἱερεῖ.

kaì génētai hē haphḕ chlōrízousa ḕ pyrrízousa en tō̂i dérmati ḕ en tō̂i himatíōi ḕ en tō̂i stḗmoni ḕ en tē̂i krókēi ḕ en pantì skeúei ergasímōi dérmatos, haphḕ lépras estín, kaì deíxei tō̂i hiereî.

50
καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς τὴν ἁϕήν, καὶ ἀϕοριεῖ ὁ ἱερεὺς τὴν ἁϕὴν ἑπτὰ ἡμέρας.

kaì ópsetai ho hiereùs tḕn haphḗn, kaì aphorieî ho hiereùs tḕn haphḕn heptà hēméras.

51
καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς τὴν ἁϕὴν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ· ἐὰν δὲ διαχέηται ἡ ἁϕὴ ἐν τῷ ἱματίῳ ἢ ἐν τῷ στήμονι ἢ ἐν τῇ κρόκῃ ἢ ἐν τῷ δέρματι κατὰ πάντα, ὅσα ἂν ποιηθῇ δέρματα ἐν τῇ ἐργασίᾳ, λέπρα ἔμμονός ἐστιν ἡ ἁϕή, ἀκάθαρτός ἐστιν.

kaì ópsetai ho hiereùs tḕn haphḕn tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi: eàn dè diachéētai hē haphḕ en tō̂i himatíōi ḕ en tō̂i stḗmoni ḕ en tē̂i krókēi ḕ en tō̂i dérmati katà pánta, hósa àn poiēthē̂i dérmata en tē̂i ergasíāi, lépra émmonós estin hē haphḗ, akáthartós estin.

52
κατακαύσει τὸ ἱμάτιον ἢ τὸν στήμονα ἢ τὴν κρόκην ἐν τοῖς ἐρεοῖς ἢ ἐν τοῖς λινοῖς ἢ ἐν παντὶ σκεύει δερματίνῳ, ἐν ᾧ ἐὰν ᾖ ἐν αὐτῷ ἡ ἁϕή, ὅτι λέπρα ἔμμονός ἐστιν, ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται.

katakaúsei tò himátion ḕ tòn stḗmona ḕ tḕn krókēn en toîs ereoîs ḕ en toîs linoîs ḕ en pantì skeúei dermatínōi, en hō̂i eàn ē̂i en autō̂i hē haphḗ, hóti lépra émmonós estin, en pyrì katakauthḗsetai.

53
ἐὰν δὲ ἴδῃ ὁ ἱερεὺς καὶ μὴ διαχέηται ἡ ἁϕὴ ἐν τῷ ἱματίῳ ἢ ἐν τῷ στήμονι ἢ ἐν τῇ κρόκῃ ἢ ἐν παντὶ σκεύει δερματίνῳ,

eàn dè ídēi ho hiereùs kaì mḕ diachéētai hē haphḕ en tō̂i himatíōi ḕ en tō̂i stḗmoni ḕ en tē̂i krókēi ḕ en pantì skeúei dermatínōi,

54
καὶ συντάξει ὁ ἱερεύς, καὶ πλυνεῖ ἐϕ’ οὗ ἐὰν ᾖ ἐπ’ αὐτοῦ ἡ ἁϕή, καὶ ἀϕοριεῖ ὁ ἱερεὺς τὴν ἁϕὴν ἑπτὰ ἡμέρας τὸ δεύτερον·

kaì syntáxei ho hiereús, kaì plyneî eph’ hoû eàn ē̂i ep’ autoû hē haphḗ, kaì aphorieî ho hiereùs tḕn haphḕn heptà hēméras tò deúteron:

55
καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς μετὰ τὸ πλυθῆναι αὐτὸ τὴν ἁϕήν, καὶ ἥδε μὴ μετέβαλεν τὴν ὄψιν ἡ ἁϕή, καὶ ἡ ἁϕὴ οὐ διαχεῖται, ἀκάθαρτόν ἐστιν, ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται· ἐστήρισται ἐν τῷ ἱματίῳ ἢ ἐν τῷ στήμονι ἢ ἐν τῇ κρόκῃ.

kaì ópsetai ho hiereùs metà tò plythē̂nai autò tḕn haphḗn, kaì hḗde mḕ metébalen tḕn ópsin hē haphḗ, kaì hē haphḕ ou diacheîtai, akáthartón estin, en pyrì katakauthḗsetai: estḗristai en tō̂i himatíōi ḕ en tō̂i stḗmoni ḕ en tē̂i krókēi.

56
καὶ ἐὰν ἴδῃ ὁ ἱερεὺς καὶ ᾖ ἀμαυρὰ ἡ ἁϕὴ μετὰ τὸ πλυθῆναι αὐτό, ἀπορρήξει αὐτὸ ἀπὸ τοῦ ἱματίου ἢ ἀπὸ τοῦ δέρματος ἢ ἀπὸ τοῦ στήμονος ἢ ἀπὸ τῆς κρόκης.

kaì eàn ídēi ho hiereùs kaì ē̂i amaurà hē haphḕ metà tò plythē̂nai autó, aporrḗxei autò apò toû himatíou ḕ apò toû dérmatos ḕ apò toû stḗmonos ḕ apò tē̂s krókēs.

57
ἐὰν δὲ ὀϕθῇ ἔτι ἐν τῷ ἱματίῳ ἢ ἐν τῷ στήμονι ἢ ἐν τῇ κρόκῃ ἢ ἐν παντὶ σκεύει δερματίνῳ, λέπρα ἐξανθοῦσά ἐστιν· ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται ἐν ᾧ ἐστὶν ἡ ἁϕή.

eàn dè ophthē̂i éti en tō̂i himatíōi ḕ en tō̂i stḗmoni ḕ en tē̂i krókēi ḕ en pantì skeúei dermatínōi, lépra exanthoûsá estin: en pyrì katakauthḗsetai en hō̂i estìn hē haphḗ.

58
καὶ τὸ ἱμάτιον ἢ ὁ στήμων ἢ ἡ κρόκη ἢ πᾶν σκεῦος δερμάτινον, ὃ πλυθήσεται καὶ ἀποστήσεται ἀπ’ αὐτοῦ ἡ ἁϕή, καὶ πλυθήσεται τὸ δεύτερον καὶ καθαρὸν ἔσται.

kaì tò himátion ḕ ho stḗmōn ḕ hē krókē ḕ pân skeûos dermátinon, hò plythḗsetai kaì apostḗsetai ap’ autoû hē haphḗ, kaì plythḗsetai tò deúteron kaì katharòn éstai.

59
οὗτος ὁ νόμος ἁϕῆς λέπρας ἱματίου ἐρεοῦ ἢ στιππυίνου ἢ στήμονος ἢ κρόκης ἢ παντὸς σκεύους δερματίνου εἰς τὸ καθαρίσαι αὐτὸ ἢ μιᾶναι αὐτό.

hoûtos ho nómos haphē̂s lépras himatíou ereoû ḕ stippyínou ḕ stḗmonos ḕ krókēs ḕ pantòs skeúous dermatínou eis tò katharísai autò ḕ miânai autó.