Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Lévitique 14

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

2
Οὗτος ὁ νόμος τοῦ λεπροῦ, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ καθαρισθῇ· καὶ προσαχθήσεται πρὸς τὸν ἱερέα,

Hoûtos ho nómos toû leproû, hē̂i àn hēmérāi katharisthē̂i: kaì prosachthḗsetai pròs tòn hieréa,

3
καὶ ἐξελεύσεται ὁ ἱερεὺς ἔξω τῆς παρεμβολῆς, καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ ἰᾶται ἡ ἁϕὴ τῆς λέπρας ἀπὸ τοῦ λεπροῦ,

kaì exeleúsetai ho hiereùs éxō tē̂s parembolē̂s, kaì ópsetai ho hiereùs kaì idoù iâtai hē haphḕ tē̂s lépras apò toû leproû,

4
καὶ προστάξει ὁ ἱερεὺς καὶ λήμψονται τῷ κεκαθαρισμένῳ δύο ὀρνίθια ζῶντα καθαρὰ καὶ ξύλον κέδρινον καὶ κεκλωσμένον κόκκινον καὶ ὕσσωπον·

kaì prostáxei ho hiereùs kaì lḗmpsontai tō̂i kekatharisménōi dýo orníthia zō̂nta katharà kaì xýlon kédrinon kaì keklōsménon kókkinon kaì hýssōpon:

5
καὶ προστάξει ὁ ἱερεὺς καὶ σϕάξουσιν τὸ ὀρνίθιον τὸ ἓν εἰς ἀγγεῖον ὀστράκινον ἐϕ’ ὕδατι ζῶντι·

kaì prostáxei ho hiereùs kaì spháxousin tò orníthion tò hèn eis angeîon ostrákinon eph’ hýdati zō̂nti:

6
καὶ τὸ ὀρνίθιον τὸ ζῶν λήμψεται αὐτὸ καὶ τὸ ξύλον τὸ κέδρινον καὶ τὸ κλωστὸν κόκκινον καὶ τὸν ὕσσωπον καὶ βάψει αὐτὰ καὶ τὸ ὀρνίθιον τὸ ζῶν εἰς τὸ αἷμα τοῦ ὀρνιθίου τοῦ σϕαγέντος ἐϕ’ ὕδατι ζῶντι·

kaì tò orníthion tò zō̂n lḗmpsetai autò kaì tò xýlon tò kédrinon kaì tò klōstòn kókkinon kaì tòn hýssōpon kaì bápsei autà kaì tò orníthion tò zō̂n eis tò haîma toû ornithíou toû sphagéntos eph’ hýdati zō̂nti:

7
καὶ περιρρανεῖ ἐπὶ τὸν καθαρισθέντα ἀπὸ τῆς λέπρας ἑπτάκις, καὶ καθαρὸς ἔσται· καὶ ἐξαποστελεῖ τὸ ὀρνίθιον τὸ ζῶν εἰς τὸ πεδίον.

kaì perirraneî epì tòn katharisthénta apò tē̂s lépras heptákis, kaì katharòs éstai: kaì exaposteleî tò orníthion tò zō̂n eis tò pedíon.

8
καὶ πλυνεῖ ὁ καθαρισθεὶς τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ξυρηθήσεται αὐτοῦ πᾶσαν τὴν τρίχα καὶ λούσεται ἐν ὕδατι καὶ καθαρὸς ἔσται· καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσεται εἰς τὴν παρεμβολὴν καὶ διατρίψει ἔξω τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἑπτὰ ἡμέρας.

kaì plyneî ho katharistheìs tà himátia autoû kaì xyrēthḗsetai autoû pâsan tḕn trícha kaì loúsetai en hýdati kaì katharòs éstai: kaì metà taûta eiseleúsetai eis tḕn parembolḕn kaì diatrípsei éxō toû oíkou autoû heptà hēméras.

9
καὶ ἔσται τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ξυρηθήσεται πᾶσαν τὴν τρίχα αὐτοῦ, τὴν κεϕαλὴν αὐτοῦ καὶ τὸν πώγωνα καὶ τὰς ὀϕρύας καὶ πᾶσαν τὴν τρίχα αὐτοῦ ξυρηθήσεται· καὶ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι καὶ καθαρὸς ἔσται.

kaì éstai tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi xyrēthḗsetai pâsan tḕn trícha autoû, tḕn kephalḕn autoû kaì tòn pṓgōna kaì tàs ophrýas kaì pâsan tḕn trícha autoû xyrēthḗsetai: kaì plyneî tà himátia kaì loúsetai tò sō̂ma autoû hýdati kaì katharòs éstai.

10
καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ λήμψεται δύο ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἀμώμους καὶ πρόβατον ἐνιαύσιον ἄμωμον καὶ τρία δέκατα σεμιδάλεως εἰς θυσίαν πεϕυραμένης ἐν ἐλαίῳ καὶ κοτύλην ἐλαίου μίαν,

kaì tē̂i hēmérāi tē̂i ogdóēi lḗmpsetai dýo amnoùs eniausíous amṓmous kaì próbaton eniaúsion ámōmon kaì tría dékata semidáleōs eis thysían pephyraménēs en elaíōi kaì kotýlēn elaíou mían,

11
καὶ στήσει ὁ ἱερεὺς ὁ καθαρίζων τὸν ἄνθρωπον τὸν καθαριζόμενον καὶ ταῦτα ἔναντι κυρίου ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.

kaì stḗsei ho hiereùs ho katharízōn tòn ánthrōpon tòn katharizómenon kaì taûta énanti kyríou epì tḕn thýran tē̂s skēnē̂s toû martyríou.

12
καὶ λήμψεται ὁ ἱερεὺς τὸν ἀμνὸν τὸν ἕνα καὶ προσάξει αὐτὸν τῆς πλημμελείας καὶ τὴν κοτύλην τοῦ ἐλαίου καὶ ἀϕοριεῖ αὐτὸ ἀϕόρισμα ἔναντι κυρίου·

kaì lḗmpsetai ho hiereùs tòn amnòn tòn héna kaì prosáxei autòn tē̂s plēmmeleías kaì tḕn kotýlēn toû elaíou kaì aphorieî autò aphórisma énanti kyríou:

13
καὶ σϕάξουσιν τὸν ἀμνὸν ἐν τόπῳ, οὗ σϕάζουσιν τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ περὶ ἁμαρτίας, ἐν τόπῳ ἁγίῳ· ἔστιν γὰρ τὸ περὶ ἁμαρτίας ὥσπερ τὸ τῆς πλημμελείας, ἔστιν τῷ ἱερεῖ, ἅγια ἁγίων ἐστίν.

kaì spháxousin tòn amnòn en tópōi, hoû spházousin tà holokautṓmata kaì tà perì hamartías, en tópōi hagíōi: éstin gàr tò perì hamartías hṓsper tò tē̂s plēmmeleías, éstin tō̂i hiereî, hágia hagíōn estín.

14
καὶ λήμψεται ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ τῆς πλημμελείας, καὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ ὠτὸς τοῦ καθαριζομένου τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ποδὸς τοῦ δεξιοῦ.

kaì lḗmpsetai ho hiereùs apò toû haímatos toû tē̂s plēmmeleías, kaì epithḗsei ho hiereùs epì tòn lobòn toû ōtòs toû katharizoménou toû dexioû kaì epì tò ákron tē̂s cheiròs tē̂s dexiâs kaì epì tò ákron toû podòs toû dexioû.

15
καὶ λαβὼν ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῆς κοτύλης τοῦ ἐλαίου ἐπιχεεῖ ἐπὶ τὴν χεῖρα τοῦ ἱερέως τὴν ἀριστερὰν

kaì labṑn ho hiereùs apò tē̂s kotýlēs toû elaíou epicheeî epì tḕn cheîra toû hieréōs tḕn aristeràn

16
καὶ βάψει τὸν δάκτυλον τὸν δεξιὸν ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τοῦ ὄντος ἐπὶ τῆς χειρὸς τῆς ἀριστερᾶς καὶ ῥανεῖ ἑπτάκις τῷ δακτύλῳ ἔναντι κυρίου·

kaì bápsei tòn dáktylon tòn dexiòn apò toû elaíou toû óntos epì tē̂s cheiròs tē̂s aristerâs kaì rhaneî heptákis tō̂i daktýlōi énanti kyríou:

17
τὸ δὲ καταλειϕθὲν ἔλαιον τὸ ὂν ἐν τῇ χειρὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ ὠτὸς τοῦ καθαριζομένου τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ποδὸς τοῦ δεξιοῦ ἐπὶ τὸν τόπον τοῦ αἵματος τοῦ τῆς πλημμελείας·

tò dè kataleiphthèn élaion tò òn en tē̂i cheirì epithḗsei ho hiereùs epì tòn lobòn toû ōtòs toû katharizoménou toû dexioû kaì epì tò ákron tē̂s cheiròs tē̂s dexiâs kaì epì tò ákron toû podòs toû dexioû epì tòn tópon toû haímatos toû tē̂s plēmmeleías:

18
τὸ δὲ καταλειϕθὲν ἔλαιον τὸ ἐπὶ τῆς χειρὸς τοῦ ἱερέως ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὴν κεϕαλὴν τοῦ καθαρισθέντος, καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς ἔναντι κυρίου.

tò dè kataleiphthèn élaion tò epì tē̂s cheiròs toû hieréōs epithḗsei ho hiereùs epì tḕn kephalḕn toû katharisthéntos, kaì exilásetai perì autoû ho hiereùs énanti kyríou.

19
καὶ ποιήσει ὁ ἱερεὺς τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺς περὶ τοῦ ἀκαθάρτου τοῦ καθαριζομένου ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ· καὶ μετὰ τοῦτο σϕάξει ὁ ἱερεὺς τὸ ὁλοκαύτωμα.

kaì poiḗsei ho hiereùs tò perì tē̂s hamartías, kaì exilásetai ho hiereùs perì toû akathártou toû katharizoménou apò tē̂s hamartías autoû: kaì metà toûto spháxei ho hiereùs tò holokaútōma.

20
καὶ ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ τὴν θυσίαν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἔναντι κυρίου· καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεύς, καὶ καθαρισθήσεται.

kaì anoísei ho hiereùs tò holokaútōma kaì tḕn thysían epì tò thysiastḗrion énanti kyríou: kaì exilásetai perì autoû ho hiereús, kaì katharisthḗsetai.

21
’Εὰν δὲ πένηται καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ μὴ εὑρίσκῃ, λήμψεται ἀμνὸν ἕνα εἰς ὃ ἐπλημμέλησεν εἰς ἀϕαίρεμα ὥστε ἐξιλάσασθαι περὶ αὐτοῦ καὶ δέκατον σεμιδάλεως πεϕυραμένης ἐν ἐλαίῳ εἰς θυσίαν καὶ κοτύλην ἐλαίου μίαν

’Eàn dè pénētai kaì hē cheìr autoû mḕ heurískēi, lḗmpsetai amnòn héna eis hò eplēmmélēsen eis aphaírema hṓste exilásasthai perì autoû kaì dékaton semidáleōs pephyraménēs en elaíōi eis thysían kaì kotýlēn elaíou mían

22
καὶ δύο τρυγόνας ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν, ὅσα εὗρεν ἡ χεὶρ αὐτοῦ, καὶ ἔσται ἡ μία περὶ ἁμαρτίας καὶ ἡ μία εἰς ὁλοκαύτωμα· καὶ δύο τρυγόνας ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν, ὅσα εὗρεν ἡ χεὶρ αὐτοῦ, καὶ ἔσται ἡ μία περὶ ἁμαρτίας καὶ ἡ μία εἰς ὁλοκαύτωμα· καὶ δύο τρυγόνας ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν, ὅσα εὗρεν ἡ χεὶρ αὐτοῦ, καὶ ἔσται ἡ μία περὶ ἁμαρτίας καὶ ἡ μία εἰς ὁλοκαύτωμα·

kaì dýo trygónas ḕ dýo neossoùs peristerō̂n, hósa heûren hē cheìr autoû, kaì éstai hē mía perì hamartías kaì hē mía eis holokaútōma: kaì dýo trygónas ḕ dýo neossoùs peristerō̂n, hósa heûren hē cheìr autoû, kaì éstai hē mía perì hamartías kaì hē mía eis holokaútōma: kaì dýo trygónas ḕ dýo neossoùs peristerō̂n, hósa heûren hē cheìr autoû, kaì éstai hē mía perì hamartías kaì hē mía eis holokaútōma:

23
καὶ προσοίσει αὐτὰ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ εἰς τὸ καθαρίσαι αὐτὸν πρὸς τὸν ἱερέα ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἔναντι κυρίου.

kaì prosoísei autà tē̂i hēmérāi tē̂i ogdóēi eis tò katharísai autòn pròs tòn hieréa epì tḕn thýran tē̂s skēnē̂s toû martyríou énanti kyríou.

24
καὶ λαβὼν ὁ ἱερεὺς τὸν ἀμνὸν τῆς πλημμελείας καὶ τὴν κοτύλην τοῦ ἐλαίου ἐπιθήσει αὐτὰ ἐπίθεμα ἔναντι κυρίου.

kaì labṑn ho hiereùs tòn amnòn tē̂s plēmmeleías kaì tḕn kotýlēn toû elaíou epithḗsei autà epíthema énanti kyríou.

25
καὶ σϕάξει τὸν ἀμνὸν τῆς πλημμελείας καὶ λήμψεται ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ τῆς πλημμελείας καὶ ἐπιθήσει ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ ὠτὸς τοῦ καθαριζομένου τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ποδὸς τοῦ δεξιοῦ.

kaì spháxei tòn amnòn tē̂s plēmmeleías kaì lḗmpsetai ho hiereùs apò toû haímatos toû tē̂s plēmmeleías kaì epithḗsei epì tòn lobòn toû ōtòs toû katharizoménou toû dexioû kaì epì tò ákron tē̂s cheiròs tē̂s dexiâs kaì epì tò ákron toû podòs toû dexioû.

26
καὶ ἀπὸ τοῦ ἐλαίου ἐπιχεεῖ ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὴν χεῖρα τοῦ ἱερέως τὴν ἀριστεράν,

kaì apò toû elaíou epicheeî ho hiereùs epì tḕn cheîra toû hieréōs tḕn aristerán,

27
καὶ ῥανεῖ ὁ ἱερεὺς τῷ δακτύλῳ τῷ δεξιῷ ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τῇ ἀριστερᾷ ἑπτάκις ἔναντι κυρίου·

kaì rhaneî ho hiereùs tō̂i daktýlōi tō̂i dexiō̂i apò toû elaíou toû en tē̂i cheirì autoû tē̂i aristerā̂i heptákis énanti kyríou:

28
καὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τοῦ ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ ὠτὸς τοῦ καθαριζομένου τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς χειρὸς αὐτοῦ τῆς δεξιᾶς καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ποδὸς αὐτοῦ τοῦ δεξιοῦ ἐπὶ τὸν τόπον τοῦ αἵματος τοῦ τῆς πλημμελείας·

kaì epithḗsei ho hiereùs apò toû elaíou toû epì tē̂s cheiròs autoû epì tòn lobòn toû ōtòs toû katharizoménou toû dexioû kaì epì tò ákron tē̂s cheiròs autoû tē̂s dexiâs kaì epì tò ákron toû podòs autoû toû dexioû epì tòn tópon toû haímatos toû tē̂s plēmmeleías:

29
τὸ δὲ καταλειϕθὲν ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τὸ ὂν ἐπὶ τῆς χειρὸς τοῦ ἱερέως ἐπιθήσει ἐπὶ τὴν κεϕαλὴν τοῦ καθαρισθέντος, καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς ἔναντι κυρίου.

tò dè kataleiphthèn apò toû elaíou tò òn epì tē̂s cheiròs toû hieréōs epithḗsei epì tḕn kephalḕn toû katharisthéntos, kaì exilásetai perì autoû ho hiereùs énanti kyríou.

30
καὶ ποιήσει μίαν τῶν τρυγόνων ἢ ἀπὸ τῶν νεοσσῶν τῶν περιστερῶν, καθότι εὗρεν αὐτοῦ ἡ χείρ,

kaì poiḗsei mían tō̂n trygónōn ḕ apò tō̂n neossō̂n tō̂n peristerō̂n, kathóti heûren autoû hē cheír,

31
τὴν μίαν περὶ ἁμαρτίας καὶ τὴν μίαν εἰς ὁλοκαύτωμα σὺν τῇ θυσίᾳ, καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺς περὶ τοῦ καθαριζομένου ἔναντι κυρίου.

tḕn mían perì hamartías kaì tḕn mían eis holokaútōma sỳn tē̂i thysíāi, kaì exilásetai ho hiereùs perì toû katharizoménou énanti kyríou.

32
οὗτος ὁ νόμος, ἐν ᾧ ἐστιν ἡ ἁϕὴ τῆς λέπρας καὶ τοῦ μὴ εὑρίσκοντος τῇ χειρὶ εἰς τὸν καθαρισμὸν αὐτοῦ.

hoûtos ho nómos, en hō̂i estin hē haphḕ tē̂s lépras kaì toû mḕ heurískontos tē̂i cheirì eis tòn katharismòn autoû.

33
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n kaì Aarōn légōn

34
‘Ως ἂν εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων, ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν ἐν κτήσει, καὶ δώσω ἁϕὴν λέπρας ἐν ταῖς οἰκίαις τῆς γῆς τῆς ἐγκτήτου ὑμῖν,

‘Ōs àn eisélthēte eis tḕn gē̂n tō̂n Chananaíōn, hḕn egṑ dídōmi hymîn en ktḗsei, kaì dṓsō haphḕn lépras en taîs oikíais tē̂s gē̂s tē̂s enktḗtou hymîn,

35
καὶ ἥξει τίνος αὐτοῦ ἡ οἰκία καὶ ἀναγγελεῖ τῷ ἱερεῖ λέγων ῞Ωσπερ ἁϕὴ ἑώραταί μου ἐν τῇ οἰκίᾳ.

kaì hḗxei tínos autoû hē oikía kaì anangeleî tō̂i hiereî légōn ῞Ōsper haphḕ heṓrataí mou en tē̂i oikíāi.

36
καὶ προστάξει ὁ ἱερεὺς ἀποσκευάσαι τὴν οἰκίαν πρὸ τοῦ εἰσελθόντα ἰδεῖν τὸν ἱερέα τὴν ἁϕὴν καὶ οὐ μὴ ἀκάθαρτα γένηται ὅσα ἐὰν ᾖ ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσεται ὁ ἱερεὺς καταμαθεῖν τὴν οἰκίαν.

kaì prostáxei ho hiereùs aposkeuásai tḕn oikían prò toû eiselthónta ideîn tòn hieréa tḕn haphḕn kaì ou mḕ akátharta génētai hósa eàn ē̂i en tē̂i oikíāi, kaì metà taûta eiseleúsetai ho hiereùs katamatheîn tḕn oikían.

37
καὶ ὄψεται τὴν ἁϕὴν ἐν τοῖς τοίχοις τῆς οἰκίας, κοιλάδας χλωριζούσας ἢ πυρριζούσας, καὶ ἡ ὄψις αὐτῶν ταπεινοτέρα τῶν τοίχων,

kaì ópsetai tḕn haphḕn en toîs toíchois tē̂s oikías, koiládas chlōrizoúsas ḕ pyrrizoúsas, kaì hē ópsis autō̂n tapeinotéra tō̂n toíchōn,

38
καὶ ἐξελθὼν ὁ ἱερεὺς ἐκ τῆς οἰκίας ἐπὶ τὴν θύραν τῆς οἰκίας καὶ ἀϕοριεῖ ὁ ἱερεὺς τὴν οἰκίαν ἑπτὰ ἡμέρας.

kaì exelthṑn ho hiereùs ek tē̂s oikías epì tḕn thýran tē̂s oikías kaì aphorieî ho hiereùs tḕn oikían heptà hēméras.

39
καὶ ἐπανήξει ὁ ἱερεὺς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ ὄψεται τὴν οἰκίαν καὶ ἰδοὺ οὐ διεχύθη ἡ ἁϕὴ ἐν τοῖς τοίχοις τῆς οἰκίας,

kaì epanḗxei ho hiereùs tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi kaì ópsetai tḕn oikían kaì idoù ou diechýthē hē haphḕ en toîs toíchois tē̂s oikías,

40
καὶ προστάξει ὁ ἱερεὺς καὶ ἐξελοῦσιν τοὺς λίθους, ἐν οἷς ἐστιν ἡ ἁϕή, καὶ ἐκβαλοῦσιν αὐτοὺς ἔξω τῆς πόλεως εἰς τόπον ἀκάθαρτον.

kaì prostáxei ho hiereùs kaì exeloûsin toùs líthous, en hoîs estin hē haphḗ, kaì ekbaloûsin autoùs éxō tē̂s póleōs eis tópon akátharton.

41
καὶ ἀποξύσουσιν τὴν οἰκίαν ἔσωθεν κύκλῳ καὶ ἐκχεοῦσιν τὸν χοῦν ἔξω τῆς πόλεως εἰς τόπον ἀκάθαρτον.

kaì apoxýsousin tḕn oikían ésōthen kýklōi kaì ekcheoûsin tòn choûn éxō tē̂s póleōs eis tópon akátharton.

42
καὶ λήμψονται λίθους ἀπεξυσμένους ἑτέρους καὶ ἀντιθήσουσιν ἀντὶ τῶν λίθων καὶ χοῦν ἕτερον λήμψονται καὶ ἐξαλείψουσιν τὴν οἰκίαν.

kaì lḗmpsontai líthous apexysménous hetérous kaì antithḗsousin antì tō̂n líthōn kaì choûn héteron lḗmpsontai kaì exaleípsousin tḕn oikían.

43
ἐὰν δὲ ἐπέλθῃ πάλιν ἁϕὴ καὶ ἀνατείλῃ ἐν τῇ οἰκίᾳ μετὰ τὸ ἐξελεῖν τοὺς λίθους καὶ μετὰ τὸ ἀποξυσθῆναι τὴν οἰκίαν καὶ μετὰ τὸ ἐξαλειϕθῆναι,

eàn dè epélthēi pálin haphḕ kaì anateílēi en tē̂i oikíāi metà tò exeleîn toùs líthous kaì metà tò apoxysthē̂nai tḕn oikían kaì metà tò exaleiphthē̂nai,

44
καὶ εἰσελεύσεται ὁ ἱερεὺς καὶ ὄψεται· εἰ διακέχυται ἡ ἁϕὴ ἐν τῇ οἰκίᾳ, λέπρα ἔμμονός ἐστιν ἐν τῇ οἰκίᾳ, ἀκάθαρτός ἐστιν.

kaì eiseleúsetai ho hiereùs kaì ópsetai: ei diakéchytai hē haphḕ en tē̂i oikíāi, lépra émmonós estin en tē̂i oikíāi, akáthartós estin.

45
καὶ καθελοῦσιν τὴν οἰκίαν καὶ τὰ ξύλα αὐτῆς καὶ τοὺς λίθους αὐτῆς καὶ πάντα τὸν χοῦν ἐξοίσουσιν ἔξω τῆς πόλεως εἰς τόπον ἀκάθαρτον.

kaì katheloûsin tḕn oikían kaì tà xýla autē̂s kaì toùs líthous autē̂s kaì pánta tòn choûn exoísousin éxō tē̂s póleōs eis tópon akátharton.

46
καὶ ὁ εἰσπορευόμενος εἰς τὴν οἰκίαν πάσας τὰς ἡμέρας, ἃς ἀϕωρισμένη ἐστίν, ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας·

kaì ho eisporeuómenos eis tḕn oikían pásas tàs hēméras, hàs aphōrisménē estín, akáthartos éstai héōs hespéras:

47
καὶ ὁ κοιμώμενος ἐν τῇ οἰκίᾳ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας· καὶ ὁ ἔσθων ἐν τῇ οἰκίᾳ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας.

kaì ho koimṓmenos en tē̂i oikíāi plyneî tà himátia autoû kaì akáthartos éstai héōs hespéras: kaì ho ésthōn en tē̂i oikíāi plyneî tà himátia autoû kaì akáthartos éstai héōs hespéras.

48
ἐὰν δὲ παραγενόμενος εἰσέλθῃ ὁ ἱερεὺς καὶ ἴδῃ καὶ ἰδοὺ διαχύσει οὐ διαχεῖται ἡ ἁϕὴ ἐν τῇ οἰκίᾳ μετὰ τὸ ἐξαλειϕθῆναι τὴν οἰκίαν, καὶ καθαριεῖ ὁ ἱερεὺς τὴν οἰκίαν, ὅτι ἰάθη ἡ ἁϕή.

eàn dè paragenómenos eisélthēi ho hiereùs kaì ídēi kaì idoù diachýsei ou diacheîtai hē haphḕ en tē̂i oikíāi metà tò exaleiphthē̂nai tḕn oikían, kaì katharieî ho hiereùs tḕn oikían, hóti iáthē hē haphḗ.

49
καὶ λήμψεται ἀϕαγνίσαι τὴν οἰκίαν δύο ὀρνίθια ζῶντα καθαρὰ καὶ ξύλον κέδρινον καὶ κεκλωσμένον κόκκινον καὶ ὕσσωπον·

kaì lḗmpsetai aphagnísai tḕn oikían dýo orníthia zō̂nta katharà kaì xýlon kédrinon kaì keklōsménon kókkinon kaì hýssōpon:

50
καὶ σϕάξει τὸ ὀρνίθιον τὸ ἓν εἰς σκεῦος ὀστράκινον ἐϕ’ ὕδατι ζῶντι

kaì spháxei tò orníthion tò hèn eis skeûos ostrákinon eph’ hýdati zō̂nti

51
καὶ λήμψεται τὸ ξύλον τὸ κέδρινον καὶ τὸ κεκλωσμένον κόκκινον καὶ τὸν ὕσσωπον καὶ τὸ ὀρνίθιον τὸ ζῶν καὶ βάψει αὐτὸ εἰς τὸ αἷμα τοῦ ὀρνιθίου τοῦ ἐσϕαγμένου ἐϕ’ ὕδατι ζῶντι καὶ περιρρανεῖ ἐν αὐτοῖς ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἑπτάκις

kaì lḗmpsetai tò xýlon tò kédrinon kaì tò keklōsménon kókkinon kaì tòn hýssōpon kaì tò orníthion tò zō̂n kaì bápsei autò eis tò haîma toû ornithíou toû esphagménou eph’ hýdati zō̂nti kaì perirraneî en autoîs epì tḕn oikían heptákis

52
καὶ ἀϕαγνιεῖ τὴν οἰκίαν ἐν τῷ αἵματι τοῦ ὀρνιθίου καὶ ἐν τῷ ὕδατι τῷ ζῶντι καὶ ἐν τῷ ὀρνιθίῳ τῷ ζῶντι καὶ ἐν τῷ ξύλῳ τῷ κεδρίνῳ καὶ ἐν τῷ ὑσσώπῳ καὶ ἐν τῷ κεκλωσμένῳ κοκκίνῳ·

kaì aphagnieî tḕn oikían en tō̂i haímati toû ornithíou kaì en tō̂i hýdati tō̂i zō̂nti kaì en tō̂i ornithíōi tō̂i zō̂nti kaì en tō̂i xýlōi tō̂i kedrínōi kaì en tō̂i hyssṓpōi kaì en tō̂i keklōsménōi kokkínōi:

53
καὶ ἐξαποστελεῖ τὸ ὀρνίθιον τὸ ζῶν ἔξω τῆς πόλεως εἰς τὸ πεδίον καὶ ἐξιλάσεται περὶ τῆς οἰκίας, καὶ καθαρὰ ἔσται.

kaì exaposteleî tò orníthion tò zō̂n éxō tē̂s póleōs eis tò pedíon kaì exilásetai perì tē̂s oikías, kaì katharà éstai.

54
Οὗτος ὁ νόμος κατὰ πᾶσαν ἁϕὴν λέπρας καὶ θραύσματος

Hoûtos ho nómos katà pâsan haphḕn lépras kaì thraúsmatos

55
καὶ τῆς λέπρας ἱματίου καὶ οἰκίας

kaì tē̂s lépras himatíou kaì oikías

56
καὶ οὐλῆς καὶ σημασίας καὶ τοῦ αὐγάζοντος

kaì oulē̂s kaì sēmasías kaì toû augázontos

57
καὶ τοῦ ἐξηγήσασθαι ᾗ ἡμέρᾳ ἀκάθαρτον καὶ ᾗ ἡμέρᾳ καθαρισθήσεται· οὗτος ὁ νόμος τῆς λέπρας.

kaì toû exēgḗsasthai hē̂i hēmérāi akátharton kaì hē̂i hēmérāi katharisthḗsetai: hoûtos ho nómos tē̂s lépras.