Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Leviticus 27:24

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
24
καὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῆς ἀϕέσεως ἀποδοθήσεται ὁ ἀγρὸς τῷ ἀνθρώπῳ, παρ’ οὗ κέκτηται αὐτόν, οὗ ἦν ἡ κατάσχεσις τῆς γῆς.

kaì en tō̂i eniautō̂i tē̂s aphéseōs apodothḗsetai ho agròs tō̂i anthrṓpōi, par’ hoû kéktētai autón, hoû ē̂n hē katáschesis tē̂s gē̂s.