Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Lévitique 3:6

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εὰν δὲ θυσία σωτηρίου τὸ δῶρον αὐτοῦ τῷ κυρίῳ, ἐὰν μὲν ἐκ τῶν βοῶν αὐτοῦ προσαγάγῃ, ἐάν τε ἄρσεν ἐάν τε θῆλυ, ἄμωμον προσάξει αὐτὸ ἐναντίον κυρίου.

’Eàn dè thysía sōtēríou tò dō̂ron autoû tō̂i kyríōi, eàn mèn ek tō̂n boō̂n autoû prosagágēi, eán te ársen eán te thē̂ly, ámōmon prosáxei autò enantíon kyríou.

2
καὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεϕαλὴν τοῦ δώρου καὶ σϕάξει αὐτὸ παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων κύκλῳ.

kaì epithḗsei tàs cheîras epì tḕn kephalḕn toû dṓrou kaì spháxei autò parà tàs thýras tē̂s skēnē̂s toû martyríou, kaì proscheoûsin hoi hyioì Aarōn hoi hiereîs tò haîma epì tò thysiastḗrion tō̂n holokautōmátōn kýklōi.

3
καὶ προσάξουσιν ἀπὸ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου κάρπωμα κυρίῳ, τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὴν κοιλίαν καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῆς κοιλίας

kaì prosáxousin apò tē̂s thysías toû sōtēríou kárpōma kyríōi, tò stéar tò katakalýpton tḕn koilían kaì pân tò stéar tò epì tē̂s koilías

4
καὶ τοὺς δύο νεϕροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ’ αὐτῶν τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος (σὺν τοῖς νεϕροῖς περιελεῖ),

kaì toùs dýo nephroùs kaì tò stéar tò ep’ autō̂n tò epì tō̂n mēríōn kaì tòn lobòn tòn epì toû hḗpatos (sỳn toîs nephroîs perieleî),

5
καὶ ἀνοίσουσιν αὐτὰ οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐπὶ τὰ ὁλοκαυτώματα ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τοῦ πυρὸς ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· κάρπωμα, ὀσμὴ εὐωδίας κυρίῳ.

kaì anoísousin autà hoi hyioì Aarōn hoi hiereîs epì tò thysiastḗrion epì tà holokautṓmata epì tà xýla tà epì toû pyròs epì toû thysiastēríou: kárpōma, osmḕ euōdías kyríōi.

6
’Εὰν δὲ ἀπὸ τῶν προβάτων τὸ δῶρον αὐτοῦ, θυσίαν σωτηρίου τῷ κυρίῳ, ἄρσεν ἢ θῆλυ, ἄμωμον προσοίσει αὐτό.

’Eàn dè apò tō̂n probátōn tò dō̂ron autoû, thysían sōtēríou tō̂i kyríōi, ársen ḕ thē̂ly, ámōmon prosoísei autó.

7
ἐὰν ἄρνα προσαγάγῃ τὸ δῶρον αὐτοῦ, προσάξει αὐτὸ ἔναντι κυρίου

eàn árna prosagágēi tò dō̂ron autoû, prosáxei autò énanti kyríou

8
καὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεϕαλὴν τοῦ δώρου αὐτοῦ καὶ σϕάξει αὐτὸ παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.

kaì epithḗsei tàs cheîras epì tḕn kephalḕn toû dṓrou autoû kaì spháxei autò parà tàs thýras tē̂s skēnē̂s toû martyríou, kaì proscheoûsin hoi hyioì Aarōn hoi hiereîs tò haîma epì tò thysiastḗrion kýklōi.

9
καὶ προσοίσει ἀπὸ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου κάρπωμα τῷ θεῷ, τὸ στέαρ καὶ τὴν ὀσϕὺν ἄμωμον (σὺν ταῖς ψόαις περιελεῖ αὐτό) καὶ τὸ στέαρ τῆς κοιλίας

kaì prosoísei apò tē̂s thysías toû sōtēríou kárpōma tō̂i theō̂i, tò stéar kaì tḕn osphỳn ámōmon (sỳn taîs psóais perieleî autó) kaì tò stéar tē̂s koilías

10
καὶ ἀμϕοτέρους τοὺς νεϕροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ’ αὐτῶν τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος (σὺν τοῖς νεϕροῖς περιελών)

kaì amphotérous toùs nephroùs kaì tò stéar tò ep’ autō̂n tò epì tō̂n mēríōn kaì tòn lobòn tòn epì toû hḗpatos (sỳn toîs nephroîs perielṓn)

11
ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· ὀσμὴ εὐωδίας, κάρπωμα κυρίῳ.

anoísei ho hiereùs epì tò thysiastḗrion: osmḕ euōdías, kárpōma kyríōi.

12
’Εὰν δὲ ἀπὸ τῶν αἰγῶν τὸ δῶρον αὐτοῦ, καὶ προσάξει ἔναντι κυρίου

’Eàn dè apò tō̂n aigō̂n tò dō̂ron autoû, kaì prosáxei énanti kyríou

13
καὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεϕαλὴν αὐτοῦ, καὶ σϕάξουσιν αὐτὸ ἔναντι κυρίου παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.

kaì epithḗsei tàs cheîras epì tḕn kephalḕn autoû, kaì spháxousin autò énanti kyríou parà tàs thýras tē̂s skēnē̂s toû martyríou, kaì proscheoûsin hoi hyioì Aarōn hoi hiereîs tò haîma epì tò thysiastḗrion kýklōi.

14
καὶ ἀνοίσει ἐπ’ αὐτοῦ κάρπωμα κυρίῳ, τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὴν κοιλίαν καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῆς κοιλίας

kaì anoísei ep’ autoû kárpōma kyríōi, tò stéar tò katakalýpton tḕn koilían kaì pân tò stéar tò epì tē̂s koilías

15
καὶ ἀμϕοτέρους τοὺς νεϕροὺς καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπ’ αὐτῶν τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἥπατος (σὺν τοῖς νεϕροῖς περιελεῖ),

kaì amphotérous toùs nephroùs kaì pân tò stéar tò ep’ autō̂n tò epì tō̂n mēríōn kaì tòn lobòn toû hḗpatos (sỳn toîs nephroîs perieleî),

16
καὶ ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· κάρπωμα, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ κυρίῳ. πᾶν τὸ στέαρ τῷ κυρίῳ·

kaì anoísei ho hiereùs epì tò thysiastḗrion: kárpōma, osmḕ euōdías tō̂i kyríōi. pân tò stéar tō̂i kyríōi:

17
νόμιμον εἰς τὸν αἰῶνα εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν· πᾶν στέαρ καὶ πᾶν αἷμα οὐκ ἔδεσθε.

nómimon eis tòn aiō̂na eis tàs geneàs hymō̂n en pásēi katoikíāi hymō̂n: pân stéar kaì pân haîma ouk édesthe.