Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Lévitique 5

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εὰν δὲ ψυχὴ ἁμάρτῃ καὶ ἀκούσῃ ϕωνὴν ὁρκισμοῦ καὶ οὗτος μάρτυς (ἢ ἑώρακεν ἢ σύνοιδεν), ἐὰν μὴ ἀπαγγείλῃ, λήμψεται τὴν ἁμαρτίαν·

’Eàn dè psychḕ hamártēi kaì akoúsēi phōnḕn horkismoû kaì hoûtos mártys (ḕ heṓraken ḕ sýnoiden), eàn mḕ apangeílēi, lḗmpsetai tḕn hamartían:

2
ἢ ψυχή, ἥτις ἐὰν ἅψηται παντὸς πράγματος ἀκαθάρτου, ἢ θνησιμαίου ἢ θηριαλώτου ἀκαθάρτου ἢ τῶν θνησιμαίων ἢ τῶν βδελυγμάτων τῶν ἀκαθάρτων ἢ τῶν θνησιμαίων κτηνῶν τῶν ἀκαθάρτων,

ḕ psychḗ, hḗtis eàn hápsētai pantòs prágmatos akathártou, ḕ thnēsimaíou ḕ thērialṓtou akathártou ḕ tō̂n thnēsimaíōn ḕ tō̂n bdelygmátōn tō̂n akathártōn ḕ tō̂n thnēsimaíōn ktēnō̂n tō̂n akathártōn,

3
ἢ ἅψηται ἀπὸ ἀκαθαρσίας ἀνθρώπου, ἀπὸ πάσης ἀκαθαρσίας αὐτοῦ, ἧς ἂν ἁψάμενος μιανθῇ, καὶ ἔλαθεν αὐτόν, μετὰ τοῦτο δὲ γνῷ καὶ πλημμελήσῃ,

ḕ hápsētai apò akatharsías anthrṓpou, apò pásēs akatharsías autoû, hē̂s àn hapsámenos mianthē̂i, kaì élathen autón, metà toûto dè gnō̂i kaì plēmmelḗsēi,

4
ἢ ψυχή, ἡ ἂν ὀμόσῃ διαστέλλουσα τοῖς χείλεσιν κακοποιῆσαι ἢ καλῶς ποιῆσαι κατὰ πάντα, ὅσα ἐὰν διαστείλῃ ὁ ἄνθρωπος μεθ’ ὅρκου, καὶ λάθῃ αὐτὸν πρὸ ὀϕθαλμῶν, καὶ οὗτος γνῷ καὶ ἁμάρτῃ ἕν τι τούτων,

ḕ psychḗ, hē àn omósēi diastéllousa toîs cheílesin kakopoiē̂sai ḕ kalō̂s poiē̂sai katà pánta, hósa eàn diasteílēi ho ánthrōpos meth’ hórkou, kaì láthēi autòn prò ophthalmō̂n, kaì hoûtos gnō̂i kaì hamártēi hén ti toútōn,

5
καὶ ἐξαγορεύσει τὴν ἁμαρτίαν περὶ ὧν ἡμάρτηκεν κατ’ αὐτῆς,

kaì exagoreúsei tḕn hamartían perì hō̂n hēmártēken kat’ autē̂s,

6
καὶ οἴσει περὶ ὧν ἐπλημμέλησεν κυρίῳ, περὶ τῆς ἁμαρτίας, ἧς ἥμαρτεν, θῆλυ ἀπὸ τῶν προβάτων, ἀμνάδα ἢ χίμαιραν ἐξ αἰγῶν, περὶ ἁμαρτίας· καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτεν, καὶ ἀϕεθήσεται αὐτῷ ἡ ἁμαρτία.

kaì oísei perì hō̂n eplēmmélēsen kyríōi, perì tē̂s hamartías, hē̂s hḗmarten, thē̂ly apò tō̂n probátōn, amnáda ḕ chímairan ex aigō̂n, perì hamartías: kaì exilásetai perì autoû ho hiereùs perì tē̂s hamartías autoû, hē̂s hḗmarten, kaì aphethḗsetai autō̂i hē hamartía.

7
’Εὰν δὲ μὴ ἰσχύσῃ ἡ χεὶρ αὐτοῦ τὸ ἱκανὸν εἰς τὸ πρόβατον, οἴσει περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτεν, δύο τρυγόνας ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν κυρίῳ, ἕνα περὶ ἁμαρτίας καὶ ἕνα εἰς ὁλοκαύτωμα.

’Eàn dè mḕ ischýsēi hē cheìr autoû tò hikanòn eis tò próbaton, oísei perì tē̂s hamartías autoû, hē̂s hḗmarten, dýo trygónas ḕ dýo neossoùs peristerō̂n kyríōi, héna perì hamartías kaì héna eis holokaútōma.

8
καὶ οἴσει αὐτὰ πρὸς τὸν ἱερέα, καὶ προσάξει ὁ ἱερεὺς τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας πρότερον· καὶ ἀποκνίσει ὁ ἱερεὺς τὴν κεϕαλὴν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ σϕονδύλου καὶ οὐ διελεῖ·

kaì oísei autà pròs tòn hieréa, kaì prosáxei ho hiereùs tò perì tē̂s hamartías próteron: kaì apoknísei ho hiereùs tḕn kephalḕn autoû apò toû sphondýlou kaì ou dieleî:

9
καὶ ῥανεῖ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ θυσιαστηρίου, τὸ δὲ κατάλοιπον τοῦ αἵματος καταστραγγιεῖ ἐπὶ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου· ἁμαρτίας γάρ ἐστιν.

kaì rhaneî apò toû haímatos toû perì tē̂s hamartías epì tòn toîchon toû thysiastēríou, tò dè katáloipon toû haímatos katastrangieî epì tḕn básin toû thysiastēríou: hamartías gár estin.

10
καὶ τὸ δεύτερον ποιήσει ὁλοκαύτωμα, ὡς καθήκει. καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτεν, καὶ ἀϕεθήσεται αὐτῷ.

kaì tò deúteron poiḗsei holokaútōma, hōs kathḗkei. kaì exilásetai ho hiereùs perì tē̂s hamartías autoû, hē̂s hḗmarten, kaì aphethḗsetai autō̂i.

11
ἐὰν δὲ μὴ εὑρίσκῃ αὐτοῦ ἡ χεὶρ ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν, καὶ οἴσει τὸ δῶρον αὐτοῦ περὶ οὗ ἥμαρτεν, τὸ δέκατον τοῦ οιϕι σεμίδαλιν περὶ ἁμαρτίας· οὐκ ἐπιχεεῖ ἐπ’ αὐτὸ ἔλαιον οὐδὲ ἐπιθήσει ἐπ’ αὐτὸ λίβανον, ὅτι περὶ ἁμαρτίας ἐστίν·

eàn dè mḕ heurískēi autoû hē cheìr zeûgos trygónōn ḕ dýo neossoùs peristerō̂n, kaì oísei tò dō̂ron autoû perì hoû hḗmarten, tò dékaton toû oiphi semídalin perì hamartías: ouk epicheeî ep’ autò élaion oudè epithḗsei ep’ autò líbanon, hóti perì hamartías estín:

12
καὶ οἴσει αὐτὸ πρὸς τὸν ἱερέα. καὶ δραξάμενος ὁ ἱερεὺς ἀπ’ αὐτῆς πλήρη τὴν δράκα, τὸ μνημόσυνον αὐτῆς ἐπιθήσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων κυρίῳ· ἁμαρτία ἐστίν.

kaì oísei autò pròs tòn hieréa. kaì draxámenos ho hiereùs ap’ autē̂s plḗrē tḕn dráka, tò mnēmósynon autē̂s epithḗsei epì tò thysiastḗrion tō̂n holokautōmátōn kyríōi: hamartía estín.

13
καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτεν, ἐϕ’ ἑνὸς τούτων, καὶ ἀϕεθήσεται αὐτῷ. τὸ δὲ καταλειϕθὲν ἔσται τῷ ἱερεῖ ὡς ἡ θυσία τῆς σεμιδάλεως.

kaì exilásetai perì autoû ho hiereùs perì tē̂s hamartías autoû, hē̂s hḗmarten, eph’ henòs toútōn, kaì aphethḗsetai autō̂i. tò dè kataleiphthèn éstai tō̂i hiereî hōs hē thysía tē̂s semidáleōs.

14
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

15
Ψυχὴ ἐὰν λάθῃ αὐτὸν λήθη καὶ ἁμάρτῃ ἀκουσίως ἀπὸ τῶν ἁγίων κυρίου, καὶ οἴσει τῆς πλημμελείας αὐτοῦ τῷ κυρίῳ κριὸν ἄμωμον ἐκ τῶν προβάτων τιμῆς ἀργυρίου σίκλων, τῷ σίκλῳ τῶν ἁγίων, περὶ οὗ ἐπλημμέλησεν.

Psychḕ eàn láthēi autòn lḗthē kaì hamártēi akousíōs apò tō̂n hagíōn kyríou, kaì oísei tē̂s plēmmeleías autoû tō̂i kyríōi kriòn ámōmon ek tō̂n probátōn timē̂s argyríou síklōn, tō̂i síklōi tō̂n hagíōn, perì hoû eplēmmélēsen.

16
καὶ ὃ ἥμαρτεν ἀπὸ τῶν ἁγίων, ἀποτείσαι αὐτὸ καὶ τὸ ἐπίπεμπτον προσθήσει ἐπ’ αὐτὸ καὶ δώσει αὐτὸ τῷ ἱερεῖ· καὶ ὁ ἱερεὺς ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ἐν τῷ κριῷ τῆς πλημμελείας, καὶ ἀϕεθήσεται αὐτῷ.

kaì hò hḗmarten apò tō̂n hagíōn, apoteísai autò kaì tò epípempton prosthḗsei ep’ autò kaì dṓsei autò tō̂i hiereî: kaì ho hiereùs exilásetai perì autoû en tō̂i kriō̂i tē̂s plēmmeleías, kaì aphethḗsetai autō̂i.

17
Καὶ ἡ ψυχή, ἣ ἂν ἁμάρτῃ καὶ ποιήσῃ μίαν ἀπὸ πασῶν τῶν ἐντολῶν κυρίου, ὧν οὐ δεῖ ποιεῖν, καὶ οὐκ ἔγνω καὶ πλημμελήσῃ καὶ λάβῃ τὴν ἁμαρτίαν,

Kaì hē psychḗ, hḕ àn hamártēi kaì poiḗsēi mían apò pasō̂n tō̂n entolō̂n kyríou, hō̂n ou deî poieîn, kaì ouk égnō kaì plēmmelḗsēi kaì lábēi tḕn hamartían,

18
καὶ οἴσει κριὸν ἄμωμον ἐκ τῶν προβάτων τιμῆς ἀργυρίου εἰς πλημμέλειαν πρὸς τὸν ἱερέα· καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἀγνοίας αὐτοῦ, ἧς ἠγνόησεν καὶ αὐτὸς οὐκ ᾔδει, καὶ ἀϕεθήσεται αὐτῷ·

kaì oísei kriòn ámōmon ek tō̂n probátōn timē̂s argyríou eis plēmméleian pròs tòn hieréa: kaì exilásetai perì autoû ho hiereùs perì tē̂s agnoías autoû, hē̂s ēgnóēsen kaì autòs ouk ḗidei, kaì aphethḗsetai autō̂i:

19
ἐπλημμέλησεν γὰρ πλημμέλησιν ἔναντι κυρίου.

eplēmmélēsen gàr plēmmélēsin énanti kyríou.

20
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

21
Ψυχὴ ἐὰν ἁμάρτῃ καὶ παριδὼν παρίδῃ τὰς ἐντολὰς κυρίου καὶ ψεύσηται τὰ πρὸς τὸν πλησίον ἐν παραθήκῃ ἢ περὶ κοινωνίας ἢ περὶ ἁρπαγῆς ἢ ἠδίκησέν τι τὸν πλησίον

Psychḕ eàn hamártēi kaì paridṑn parídēi tàs entolàs kyríou kaì pseúsētai tà pròs tòn plēsíon en parathḗkēi ḕ perì koinōnías ḕ perì harpagē̂s ḕ ēdíkēsén ti tòn plēsíon

22
ἢ εὗρεν ἀπώλειαν καὶ ψεύσηται περὶ αὐτῆς καὶ ὀμόσῃ ἀδίκως περὶ ἑνὸς ἀπὸ πάντων, ὧν ἐὰν ποιήσῃ ὁ ἄνθρωπος ὥστε ἁμαρτεῖν ἐν τούτοις,

ḕ heûren apṓleian kaì pseúsētai perì autē̂s kaì omósēi adíkōs perì henòs apò pántōn, hō̂n eàn poiḗsēi ho ánthrōpos hṓste hamarteîn en toútois,

23
καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν ἁμάρτῃ καὶ πλημμελήσῃ, καὶ ἀποδῷ τὸ ἅρπαγμα, ὃ ἥρπασεν, ἢ τὸ ἀδίκημα, ὃ ἠδίκησεν, ἢ τὴν παραθήκην, ἥτις παρετέθη αὐτῷ, ἢ τὴν ἀπώλειαν, ἣν εὗρεν,

kaì éstai hēníka eàn hamártēi kaì plēmmelḗsēi, kaì apodō̂i tò hárpagma, hò hḗrpasen, ḕ tò adíkēma, hò ēdíkēsen, ḕ tḕn parathḗkēn, hḗtis paretéthē autō̂i, ḕ tḕn apṓleian, hḕn heûren,

24
ἀπὸ παντὸς πράγματος, οὗ ὤμοσεν περὶ αὐτοῦ ἀδίκως, καὶ ἀποτείσει αὐτὸ τὸ κεϕάλαιον καὶ τὸ πέμπτον προσθήσει ἐπ’ αὐτό· τίνος ἐστίν, αὐτῷ ἀποδώσει ᾗ ἡμέρᾳ ἐλεγχθῇ.

apò pantòs prágmatos, hoû ṓmosen perì autoû adíkōs, kaì apoteísei autò tò kephálaion kaì tò pémpton prosthḗsei ep’ autó: tínos estín, autō̂i apodṓsei hē̂i hēmérāi elenchthē̂i.

25
καὶ τῆς πλημμελείας αὐτοῦ οἴσει τῷ κυρίῳ κριὸν ἀπὸ τῶν προβάτων ἄμωμον τιμῆς εἰς ὃ ἐπλημμέλησεν αὐτῷ.

kaì tē̂s plēmmeleías autoû oísei tō̂i kyríōi kriòn apò tō̂n probátōn ámōmon timē̂s eis hò eplēmmélēsen autō̂i.

26
καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς ἔναντι κυρίου, καὶ ἀϕεθήσεται αὐτῷ περὶ ἑνὸς ἀπὸ πάντων, ὧν ἐποίησεν καὶ ἐπλημμέλησεν αὐτῷ.

kaì exilásetai perì autoû ho hiereùs énanti kyríou, kaì aphethḗsetai autō̂i perì henòs apò pántōn, hō̂n epoíēsen kaì eplēmmélēsen autō̂i.