Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Lévitique 7

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ οὗτος ὁ νόμος τοῦ κριοῦ τοῦ περὶ τῆς πλημμελείας· ἅγια ἁγίων ἐστίν.

Kaì hoûtos ho nómos toû krioû toû perì tē̂s plēmmeleías: hágia hagíōn estín.

2
ἐν τόπῳ, οὗ σϕάζουσιν τὸ ὁλοκαύτωμα, σϕάξουσιν τὸν κριὸν τῆς πλημμελείας ἔναντι κυρίου, καὶ τὸ αἷμα προσχεεῖ ἐπὶ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου κύκλῳ.

en tópōi, hoû spházousin tò holokaútōma, spháxousin tòn kriòn tē̂s plēmmeleías énanti kyríou, kaì tò haîma proscheeî epì tḕn básin toû thysiastēríou kýklōi.

3
καὶ πᾶν τὸ στέαρ αὐτοῦ προσοίσει ἀπ’ αὐτοῦ, καὶ τὴν ὀσϕὺν καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὰ ἐνδόσθια καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῶν ἐνδοσθίων

kaì pân tò stéar autoû prosoísei ap’ autoû, kaì tḕn osphỳn kaì pân tò stéar tò katakalýpton tà endósthia kaì pân tò stéar tò epì tō̂n endosthíōn

4
καὶ τοὺς δύο νεϕροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ’ αὐτῶν τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος (σὺν τοῖς νεϕροῖς περιελεῖ αὐτά),

kaì toùs dýo nephroùs kaì tò stéar tò ep’ autō̂n tò epì tō̂n mēríōn kaì tòn lobòn tòn epì toû hḗpatos (sỳn toîs nephroîs perieleî autá),

5
καὶ ἀνοίσει αὐτὰ ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κάρπωμα τῷ κυρίῳ· περὶ πλημμελείας ἐστίν.

kaì anoísei autà ho hiereùs epì tò thysiastḗrion kárpōma tō̂i kyríōi: perì plēmmeleías estín.

6
πᾶς ἄρσην ἐκ τῶν ἱερέων ἔδεται αὐτά, ἐν τόπῳ ἁγίῳ ἔδονται αὐτά· ἅγια ἁγίων ἐστίν.

pâs ársēn ek tō̂n hieréōn édetai autá, en tópōi hagíōi édontai autá: hágia hagíōn estín.

7
ὥσπερ τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας, οὕτω καὶ τὸ τῆς πλημμελείας, νόμος εἷς αὐτῶν· ὁ ἱερεύς, ὅστις ἐξιλάσεται ἐν αὐτῷ, αὐτῷ ἔσται.

hṓsper tò perì tē̂s hamartías, hoútō kaì tò tē̂s plēmmeleías, nómos heîs autō̂n: ho hiereús, hóstis exilásetai en autō̂i, autō̂i éstai.

8
καὶ ὁ ἱερεὺς ὁ προσάγων ὁλοκαύτωμα ἀνθρώπου, τὸ δέρμα τῆς ὁλοκαυτώσεως, ἧς αὐτὸς προσϕέρει, αὐτῷ ἔσται.

kaì ho hiereùs ho proságōn holokaútōma anthrṓpou, tò dérma tē̂s holokautṓseōs, hē̂s autòs prosphérei, autō̂i éstai.

9
καὶ πᾶσα θυσία, ἥτις ποιηθήσεται ἐν τῷ κλιβάνῳ, καὶ πᾶσα, ἥτις ποιηθήσεται ἐπ’ ἐσχάρας ἢ ἐπὶ τηγάνου, τοῦ ἱερέως τοῦ προσϕέροντος αὐτήν, αὐτῷ ἔσται.

kaì pâsa thysía, hḗtis poiēthḗsetai en tō̂i klibánōi, kaì pâsa, hḗtis poiēthḗsetai ep’ escháras ḕ epì tēgánou, toû hieréōs toû prosphérontos autḗn, autō̂i éstai.

10
καὶ πᾶσα θυσία ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίῳ καὶ μὴ ἀναπεποιημένη πᾶσι τοῖς υἱοῖς Ααρων ἔσται, ἑκάστῳ τὸ ἴσον.

kaì pâsa thysía anapepoiēménē en elaíōi kaì mḕ anapepoiēménē pâsi toîs hyioîs Aarōn éstai, hekástōi tò íson.

11
Οὗτος ὁ νόμος θυσίας σωτηρίου, ἣν προσοίσουσιν κυρίῳ.

Hoûtos ho nómos thysías sōtēríou, hḕn prosoísousin kyríōi.

12
ἐὰν μὲν περὶ αἰνέσεως προσϕέρῃ αὐτήν, καὶ προσοίσει ἐπὶ τῆς θυσίας τῆς αἰνέσεως ἄρτους ἐκ σεμιδάλεως ἀναπεποιημένους ἐν ἐλαίῳ, λάγανα ἄζυμα διακεχρισμένα ἐν ἐλαίῳ καὶ σεμίδαλιν πεϕυραμένην ἐν ἐλαίῳ·

eàn mèn perì ainéseōs prosphérēi autḗn, kaì prosoísei epì tē̂s thysías tē̂s ainéseōs ártous ek semidáleōs anapepoiēménous en elaíōi, lágana ázyma diakechrisména en elaíōi kaì semídalin pephyraménēn en elaíōi:

13
ἐπ’ ἄρτοις ζυμίταις προσοίσει τὰ δῶρα αὐτοῦ ἐπὶ θυσίᾳ αἰνέσεως σωτηρίου.

ep’ ártois zymítais prosoísei tà dō̂ra autoû epì thysíāi ainéseōs sōtēríou.

14
καὶ προσάξει ἓν ἀπὸ πάντων τῶν δώρων αὐτοῦ ἀϕαίρεμα κυρίῳ· τῷ ἱερεῖ τῷ προσχέοντι τὸ αἷμα τοῦ σωτηρίου, αὐτῷ ἔσται.

kaì prosáxei hèn apò pántōn tō̂n dṓrōn autoû aphaírema kyríōi: tō̂i hiereî tō̂i proschéonti tò haîma toû sōtēríou, autō̂i éstai.

15
καὶ τὰ κρέα θυσίας αἰνέσεως σωτηρίου αὐτῷ ἔσται καὶ ἐν ᾗ ἡμέρᾳ δωρεῖται, βρωθήσεται· οὐ καταλείψουσιν ἀπ’ αὐτοῦ εἰς τὸ πρωί.

kaì tà kréa thysías ainéseōs sōtēríou autō̂i éstai kaì en hē̂i hēmérāi dōreîtai, brōthḗsetai: ou kataleípsousin ap’ autoû eis tò prōí.

16
κἂν εὐχή, ἢ ἑκούσιον θυσιάζῃ τὸ δῶρον αὐτοῦ, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ προσαγάγῃ τὴν θυσίαν αὐτοῦ, βρωθήσεται καὶ τῇ αὔριον·

kàn euchḗ, ḕ hekoúsion thysiázēi tò dō̂ron autoû, hē̂i àn hēmérāi prosagágēi tḕn thysían autoû, brōthḗsetai kaì tē̂i aúrion:

17
καὶ τὸ καταλειϕθὲν ἀπὸ τῶν κρεῶν τῆς θυσίας ἕως ἡμέρας τρίτης ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται.

kaì tò kataleiphthèn apò tō̂n kreō̂n tē̂s thysías héōs hēméras trítēs en pyrì katakauthḗsetai.

18
ἐὰν δὲ ϕαγὼν ϕάγῃ ἀπὸ τῶν κρεῶν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, οὐ δεχθήσεται αὐτῷ τῷ προσϕέροντι αὐτό, οὐ λογισθήσεται αὐτῷ, μίασμά ἐστιν· ἡ δὲ ψυχή, ἥτις ἐὰν ϕάγῃ ἀπ’ αὐτοῦ, τὴν ἁμαρτίαν λήμψεται.

eàn dè phagṑn phágēi apò tō̂n kreō̂n tē̂i hēmérāi tē̂i trítēi, ou dechthḗsetai autō̂i tō̂i prosphéronti autó, ou logisthḗsetai autō̂i, míasmá estin: hē dè psychḗ, hḗtis eàn phágēi ap’ autoû, tḕn hamartían lḗmpsetai.

19
καὶ κρέα, ὅσα ἂν ἅψηται παντὸς ἀκαθάρτου, οὐ βρωθήσεται, ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται. πᾶς καθαρὸς ϕάγεται κρέα.

kaì kréa, hósa àn hápsētai pantòs akathártou, ou brōthḗsetai, en pyrì katakauthḗsetai. pâs katharòs phágetai kréa.

20
ἡ δὲ ψυχή, ἥτις ἐὰν ϕάγῃ ἀπὸ τῶν κρεῶν τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου, ὅ ἐστιν κυρίου, καὶ ἡ ἀκαθαρσία αὐτοῦ ἐπ’ αὐτοῦ, ἀπολεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.

hē dè psychḗ, hḗtis eàn phágēi apò tō̂n kreō̂n tē̂s thysías toû sōtēríou, hó estin kyríou, kaì hē akatharsía autoû ep’ autoû, apoleîtai hē psychḕ ekeínē ek toû laoû autē̂s.

21
καὶ ψυχή, ἣ ἂν ἅψηται παντὸς πράγματος ἀκαθάρτου ἢ ἀπὸ ἀκαθαρσίας ἀνθρώπου ἢ τῶν τετραπόδων τῶν ἀκαθάρτων ἢ παντὸς βδελύγματος ἀκαθάρτου καὶ ϕάγῃ ἀπὸ τῶν κρεῶν τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου, ὅ ἐστιν κυρίου, ἀπολεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.

kaì psychḗ, hḕ àn hápsētai pantòs prágmatos akathártou ḕ apò akatharsías anthrṓpou ḕ tō̂n tetrapódōn tō̂n akathártōn ḕ pantòs bdelýgmatos akathártou kaì phágēi apò tō̂n kreō̂n tē̂s thysías toû sōtēríou, hó estin kyríou, apoleîtai hē psychḕ ekeínē ek toû laoû autē̂s.

22
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

23
Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων Πᾶν στέαρ βοῶν καὶ προβάτων καὶ αἰγῶν οὐκ ἔδεσθε.

Lálēson toîs hyioîs Israēl légōn Pân stéar boō̂n kaì probátōn kaì aigō̂n ouk édesthe.

24
καὶ στέαρ θνησιμαίων καὶ θηριάλωτον ποιηθήσεται εἰς πᾶν ἔργον καὶ εἰς βρῶσιν οὐ βρωθήσεται.

kaì stéar thnēsimaíōn kaì thēriálōton poiēthḗsetai eis pân érgon kaì eis brō̂sin ou brōthḗsetai.

25
πᾶς ὁ ἔσθων στέαρ ἀπὸ τῶν κτηνῶν, ὧν προσάξει αὐτῶν κάρπωμα κυρίῳ, ἀπολεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἀπὸ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.

pâs ho ésthōn stéar apò tō̂n ktēnō̂n, hō̂n prosáxei autō̂n kárpōma kyríōi, apoleîtai hē psychḕ ekeínē apò toû laoû autē̂s.

26
πᾶν αἷμα οὐκ ἔδεσθε ἐν πάσῃ τῇ κατοικίᾳ ὑμῶν ἀπό τε τῶν πετεινῶν καὶ ἀπὸ τῶν κτηνῶν.

pân haîma ouk édesthe en pásēi tē̂i katoikíāi hymō̂n apó te tō̂n peteinō̂n kaì apò tō̂n ktēnō̂n.

27
πᾶσα ψυχή, ἣ ἄν ϕάγῃ αἷμα, ἀπολεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἀπὸ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.

pâsa psychḗ, hḕ án phágēi haîma, apoleîtai hē psychḕ ekeínē apò toû laoû autē̂s.

28
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

29
Καὶ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λαλήσεις λέγων ‘Ο προσϕέρων θυσίαν σωτηρίου κυρίῳ οἴσει τὸ δῶρον αὐτοῦ κυρίῳ ἀπὸ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου.

Kaì toîs hyioîs Israēl lalḗseis légōn ‘O prosphérōn thysían sōtēríou kyríōi oísei tò dō̂ron autoû kyríōi apò tē̂s thysías toû sōtēríou.

30
αἱ χεῖρες αὐτοῦ προσοίσουσιν τὰ καρπώματα κυρίῳ· τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τοῦ στηθυνίου καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἥπατος, προσοίσει αὐτὰ ὥστε ἐπιθεῖναι δόμα ἔναντι κυρίου.

hai cheîres autoû prosoísousin tà karpṓmata kyríōi: tò stéar tò epì toû stēthyníou kaì tòn lobòn toû hḗpatos, prosoísei autà hṓste epitheînai dóma énanti kyríou.

31
καὶ ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς τὸ στέαρ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ἔσται τὸ στηθύνιον Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ.

kaì anoísei ho hiereùs tò stéar epì toû thysiastēríou, kaì éstai tò stēthýnion Aarōn kaì toîs hyioîs autoû.

32
καὶ τὸν βραχίονα τὸν δεξιὸν δώσετε ἀϕαίρεμα τῷ ἱερεῖ ἀπὸ τῶν θυσιῶν τοῦ σωτηρίου ὑμῶν·

kaì tòn brachíona tòn dexiòn dṓsete aphaírema tō̂i hiereî apò tō̂n thysiō̂n toû sōtēríou hymō̂n:

33
ὁ προσϕέρων τὸ αἷμα τοῦ σωτηρίου καὶ τὸ στέαρ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ααρων, αὐτῷ ἔσται ὁ βραχίων ὁ δεξιὸς ἐν μερίδι.

ho prosphérōn tò haîma toû sōtēríou kaì tò stéar apò tō̂n hyiō̂n Aarōn, autō̂i éstai ho brachíōn ho dexiòs en merídi.

34
τὸ γὰρ στηθύνιον τοῦ ἐπιθέματος καὶ τὸν βραχίονα τοῦ ἀϕαιρέματος εἴληϕα παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἀπὸ τῶν θυσιῶν τοῦ σωτηρίου ὑμῶν καὶ ἔδωκα αὐτὰ Ααρων τῷ ἱερεῖ καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ νόμιμον αἰώνιον παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ.

tò gàr stēthýnion toû epithématos kaì tòn brachíona toû aphairématos eílēpha parà tō̂n hyiō̂n Israēl apò tō̂n thysiō̂n toû sōtēríou hymō̂n kaì édōka autà Aarōn tō̂i hiereî kaì toîs hyioîs autoû nómimon aiṓnion parà tō̂n hyiō̂n Israēl.

35
Αὕτη ἡ χρῖσις Ααρων καὶ ἡ χρῖσις τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρπωμάτων κυρίου ἐν ᾗ ἡμέρᾳ προσηγάγετο αὐτοὺς τοῦ ἱερατεύειν τῷ κυρίῳ,

Haútē hē chrîsis Aarōn kaì hē chrîsis tō̂n hyiō̂n autoû apò tō̂n karpōmátōn kyríou en hē̂i hēmérāi prosēgágeto autoùs toû hierateúein tō̂i kyríōi,

36
καθὰ ἐνετείλατο κύριος δοῦναι αὐτοῖς ᾗ ἡμέρᾳ ἔχρισεν αὐτούς, παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν.

kathà eneteílato kýrios doûnai autoîs hē̂i hēmérāi échrisen autoús, parà tō̂n hyiō̂n Israēl: nómimon aiṓnion eis tàs geneàs autō̂n.

37
οὗτος ὁ νόμος τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσίας καὶ περὶ ἁμαρτίας καὶ τῆς πλημμελείας καὶ τῆς τελειώσεως καὶ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου,

hoûtos ho nómos tō̂n holokautōmátōn kaì thysías kaì perì hamartías kaì tē̂s plēmmeleías kaì tē̂s teleiṓseōs kaì tē̂s thysías toû sōtēríou,

38
ὃν τρόπον ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ ἐν τῷ ὄρει Σινα ᾗ ἡμέρᾳ ἐνετείλατο τοῖς υἱοῖς Ισραηλ προσϕέρειν τὰ δῶρα αὐτῶν ἔναντι κυρίου ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινα.

hòn trópon eneteílato kýrios tō̂i Mōysē̂i en tō̂i órei Sina hē̂i hēmérāi eneteílato toîs hyioîs Israēl prosphérein tà dō̂ra autō̂n énanti kyríou en tē̂i erḗmōi Sina.