Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Lévitique 8

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

2
Λαβὲ Ααρων καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τὰς στολὰς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως καὶ τὸν μόσχον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας καὶ τοὺς δύο κριοὺς καὶ τὸ κανοῦν τῶν ἀζύμων

Labè Aarōn kaì toùs hyioùs autoû kaì tàs stolàs autoû kaì tò élaion tē̂s chríseōs kaì tòn móschon tòn perì tē̂s hamartías kaì toùs dýo krioùs kaì tò kanoûn tō̂n azýmōn

3
καὶ πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ἐκκλησίασον ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.

kaì pâsan tḕn synagōgḕn ekklēsíason epì tḕn thýran tē̂s skēnē̂s toû martyríou.

4
καὶ ἐποίησεν Μωυσῆς ὃν τρόπον συνέταξεν αὐτῷ κύριος, καὶ ἐξεκκλησίασεν τὴν συναγωγὴν ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.

kaì epoíēsen Mōysē̂s hòn trópon synétaxen autō̂i kýrios, kaì exekklēsíasen tḕn synagōgḕn epì tḕn thýran tē̂s skēnē̂s toû martyríou.

5
καὶ εἶπεν Μωυσῆς τῇ συναγωγῇ Τοῦτό ἐστιν τὸ ῥῆμα, ὃ ἐνετείλατο κύριος ποιῆσαι.

kaì eîpen Mōysē̂s tē̂i synagōgē̂i Toûtó estin tò rhē̂ma, hò eneteílato kýrios poiē̂sai.

6
καὶ προσήνεγκεν Μωυσῆς τὸν Ααρων καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ ἔλουσεν αὐτοὺς ὕδατι·

kaì prosḗnenken Mōysē̂s tòn Aarōn kaì toùs hyioùs autoû kaì élousen autoùs hýdati:

7
καὶ ἐνέδυσεν αὐτὸν τὸν χιτῶνα καὶ ἔζωσεν αὐτὸν τὴν ζώνην καὶ ἐνέδυσεν αὐτὸν τὸν ὑποδύτην καὶ ἐπέθηκεν ἐπ’ αὐτὸν τὴν ἐπωμίδα καὶ συνέζωσεν αὐτὸν κατὰ τὴν ποίησιν τῆς ἐπωμίδος καὶ συνέσϕιγξεν αὐτὸν ἐν αὐτῇ·

kaì enédysen autòn tòn chitō̂na kaì ézōsen autòn tḕn zṓnēn kaì enédysen autòn tòn hypodýtēn kaì epéthēken ep’ autòn tḕn epōmída kaì synézōsen autòn katà tḕn poíēsin tē̂s epōmídos kaì synésphinxen autòn en autē̂i:

8
καὶ ἐπέθηκεν ἐπ’ αὐτὴν τὸ λογεῖον καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸ λογεῖον τὴν δήλωσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν·

kaì epéthēken ep’ autḕn tò logeîon kaì epéthēken epì tò logeîon tḕn dḗlōsin kaì tḕn alḗtheian:

9
καὶ ἐπέθηκεν τὴν μίτραν ἐπὶ τὴν κεϕαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὴν μίτραν κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ τὸ πέταλον τὸ χρυσοῦν τὸ καθηγιασμένον ἅγιον, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.

kaì epéthēken tḕn mítran epì tḕn kephalḕn autoû kaì epéthēken epì tḕn mítran katà prósōpon autoû tò pétalon tò chrysoûn tò kathēgiasménon hágion, hòn trópon synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i.

10
καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τῆς χρίσεως

kaì élaben Mōysē̂s apò toû elaíou tē̂s chríseōs

11
καὶ ἔρρανεν ἀπ’ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἑπτάκις καὶ ἔχρισεν τὸ θυσιαστήριον καὶ ἡγίασεν αὐτὸ καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ τὸν λουτῆρα καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ καὶ ἡγίασεν αὐτά· καὶ ἔχρισεν τὴν σκηνὴν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ καὶ ἡγίασεν αὐτήν.

kaì érranen ap’ autoû epì tò thysiastḗrion heptákis kaì échrisen tò thysiastḗrion kaì hēgíasen autò kaì pánta tà skeúē autoû kaì tòn loutē̂ra kaì tḕn básin autoû kaì hēgíasen autá: kaì échrisen tḕn skēnḕn kaì pánta tà en autē̂i kaì hēgíasen autḗn.

12
καὶ ἐπέχεεν Μωυσῆς ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τῆς χρίσεως ἐπὶ τὴν κεϕαλὴν Ααρων καὶ ἔχρισεν αὐτὸν καὶ ἡγίασεν αὐτόν.

kaì epécheen Mōysē̂s apò toû elaíou tē̂s chríseōs epì tḕn kephalḕn Aarōn kaì échrisen autòn kaì hēgíasen autón.

13
καὶ προσήγαγεν Μωυσῆς τοὺς υἱοὺς Ααρων καὶ ἐνέδυσεν αὐτοὺς χιτῶνας καὶ ἔζωσεν αὐτοὺς ζώνας καὶ περιέθηκεν αὐτοῖς κιδάρεις, καθάπερ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.

kaì prosḗgagen Mōysē̂s toùs hyioùs Aarōn kaì enédysen autoùs chitō̂nas kaì ézōsen autoùs zṓnas kaì periéthēken autoîs kidáreis, katháper synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i.

14
καὶ προσήγαγεν Μωυσῆς τὸν μόσχον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐπέθηκεν Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεϕαλὴν τοῦ μόσχου τοῦ τῆς ἁμαρτίας.

kaì prosḗgagen Mōysē̂s tòn móschon tòn perì tē̂s hamartías, kaì epéthēken Aarōn kaì hoi hyioì autoû tàs cheîras epì tḕn kephalḕn toû móschou toû tē̂s hamartías.

15
καὶ ἔσϕαξεν αὐτὸν καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου κύκλῳ τῷ δακτύλῳ καὶ ἐκαθάρισεν τὸ θυσιαστήριον· καὶ τὸ αἷμα ἐξέχεεν ἐπὶ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἡγίασεν αὐτὸ τοῦ ἐξιλάσασθαι ἐπ’ αὐτοῦ.

kaì ésphaxen autòn kaì élaben Mōysē̂s apò toû haímatos kaì epéthēken epì tà kérata toû thysiastēríou kýklōi tō̂i daktýlōi kaì ekathárisen tò thysiastḗrion: kaì tò haîma exécheen epì tḕn básin toû thysiastēríou kaì hēgíasen autò toû exilásasthai ep’ autoû.

16
καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῶν ἐνδοσθίων καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος καὶ ἀμϕοτέρους τοὺς νεϕροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ’ αὐτῶν, καὶ ἀνήνεγκεν Μωυσῆς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον·

kaì élaben Mōysē̂s pân tò stéar tò epì tō̂n endosthíōn kaì tòn lobòn tòn epì toû hḗpatos kaì amphotérous toùs nephroùs kaì tò stéar tò ep’ autō̂n, kaì anḗnenken Mōysē̂s epì tò thysiastḗrion:

17
καὶ τὸν μόσχον καὶ τὴν βύρσαν αὐτοῦ καὶ τὰ κρέα αὐτοῦ καὶ τὴν κόπρον αὐτοῦ καὶ κατέκαυσεν αὐτὰ πυρὶ ἔξω τῆς παρεμβολῆς, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.

kaì tòn móschon kaì tḕn býrsan autoû kaì tà kréa autoû kaì tḕn kópron autoû kaì katékausen autà pyrì éxō tē̂s parembolē̂s, hòn trópon synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i.

18
καὶ προσήγαγεν Μωυσῆς τὸν κριὸν τὸν εἰς ὁλοκαύτωμα, καὶ ἐπέθηκεν Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὴν κεϕαλὴν τοῦ κριοῦ.

kaì prosḗgagen Mōysē̂s tòn kriòn tòn eis holokaútōma, kaì epéthēken Aarōn kaì hoi hyioì autoû tàs cheîras autō̂n epì tḕn kephalḕn toû krioû.

19
καὶ ἔσϕαξεν Μωυσῆς τὸν κριόν, καὶ προσέχεεν Μωυσῆς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.

kaì ésphaxen Mōysē̂s tòn krión, kaì prosécheen Mōysē̂s tò haîma epì tò thysiastḗrion kýklōi.

20
καὶ τὸν κριὸν ἐκρεανόμησεν κατὰ μέλη καὶ ἀνήνεγκεν Μωυσῆς τὴν κεϕαλὴν καὶ τὰ μέλη καὶ τὸ στέαρ·

kaì tòn kriòn ekreanómēsen katà mélē kaì anḗnenken Mōysē̂s tḕn kephalḕn kaì tà mélē kaì tò stéar:

21
καὶ τὴν κοιλίαν καὶ τοὺς πόδας ἔπλυνεν ὕδατι καὶ ἀνήνεγκεν Μωυσῆς ὅλον τὸν κριὸν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· ὁλοκαύτωμα, ὅ ἐστιν εἰς ὀσμὴν εὐωδίας, κάρπωμά ἐστιν τῷ κυρίῳ, καθάπερ ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ.

kaì tḕn koilían kaì toùs pódas éplynen hýdati kaì anḗnenken Mōysē̂s hólon tòn kriòn epì tò thysiastḗrion: holokaútōma, hó estin eis osmḕn euōdías, kárpōmá estin tō̂i kyríōi, katháper eneteílato kýrios tō̂i Mōysē̂i.

22
καὶ προσήγαγεν Μωυσῆς τὸν κριὸν τὸν δεύτερον, κριὸν τελειώσεως· καὶ ἐπέθηκεν Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὴν κεϕαλὴν τοῦ κριοῦ.

kaì prosḗgagen Mōysē̂s tòn kriòn tòn deúteron, kriòn teleiṓseōs: kaì epéthēken Aarōn kaì hoi hyioì autoû tàs cheîras autō̂n epì tḕn kephalḕn toû krioû.

23
καὶ ἔσϕαξεν αὐτὸν καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτοῦ καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ ὠτὸς Ααρων τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ποδὸς τοῦ δεξιοῦ.

kaì ésphaxen autòn kaì élaben Mōysē̂s apò toû haímatos autoû kaì epéthēken epì tòn lobòn toû ōtòs Aarōn toû dexioû kaì epì tò ákron tē̂s cheiròs tē̂s dexiâs kaì epì tò ákron toû podòs toû dexioû.

24
καὶ προσήγαγεν Μωυσῆς τοὺς υἱοὺς Ααρων, καὶ ἐπέθηκεν Μωυσῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος ἐπὶ τοὺς λοβοὺς τῶν ὤτων τῶν δεξιῶν καὶ ἐπὶ τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν αὐτῶν τῶν δεξιῶν καὶ ἐπὶ τὰ ἄκρα τῶν ποδῶν αὐτῶν τῶν δεξιῶν, καὶ προσέχεεν Μωυσῆς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.

kaì prosḗgagen Mōysē̂s toùs hyioùs Aarōn, kaì epéthēken Mōysē̂s apò toû haímatos epì toùs loboùs tō̂n ṓtōn tō̂n dexiō̂n kaì epì tà ákra tō̂n cheirō̂n autō̂n tō̂n dexiō̂n kaì epì tà ákra tō̂n podō̂n autō̂n tō̂n dexiō̂n, kaì prosécheen Mōysē̂s tò haîma epì tò thysiastḗrion kýklōi.

25
καὶ ἔλαβεν τὸ στέαρ καὶ τὴν ὀσϕὺν καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῆς κοιλίας καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἥπατος καὶ τοὺς δύο νεϕροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ’ αὐτῶν καὶ τὸν βραχίονα τὸν δεξιόν·

kaì élaben tò stéar kaì tḕn osphỳn kaì tò stéar tò epì tē̂s koilías kaì tòn lobòn toû hḗpatos kaì toùs dýo nephroùs kaì tò stéar tò ep’ autō̂n kaì tòn brachíona tòn dexión:

26
καὶ ἀπὸ τοῦ κανοῦ τῆς τελειώσεως τοῦ ὄντος ἔναντι κυρίου ἔλαβεν ἄρτον ἕνα ἄζυμον καὶ ἄρτον ἐξ ἐλαίου ἕνα καὶ λάγανον ἓν καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸ στέαρ καὶ τὸν βραχίονα τὸν δεξιόν·

kaì apò toû kanoû tē̂s teleiṓseōs toû óntos énanti kyríou élaben árton héna ázymon kaì árton ex elaíou héna kaì láganon hèn kaì epéthēken epì tò stéar kaì tòn brachíona tòn dexión:

27
καὶ ἐπέθηκεν ἅπαντα ἐπὶ τὰς χεῖρας Ααρων καὶ ἐπὶ τὰς χεῖρας τῶν υἱῶν αὐτοῦ καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὰ ἀϕαίρεμα ἔναντι κυρίου.

kaì epéthēken hápanta epì tàs cheîras Aarōn kaì epì tàs cheîras tō̂n hyiō̂n autoû kaì anḗnenken autà aphaírema énanti kyríou.

28
καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς ἀπὸ τῶν χειρῶν αὐτῶν, καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὰ Μωυσῆς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐπὶ τὸ ὁλοκαύτωμα τῆς τελειώσεως, ὅ ἐστιν ὀσμὴ εὐωδίας· κάρπωμά ἐστιν τῷ κυρίῳ.

kaì élaben Mōysē̂s apò tō̂n cheirō̂n autō̂n, kaì anḗnenken autà Mōysē̂s epì tò thysiastḗrion epì tò holokaútōma tē̂s teleiṓseōs, hó estin osmḕ euōdías: kárpōmá estin tō̂i kyríōi.

29
καὶ λαβὼν Μωυσῆς τὸ στηθύνιον ἀϕεῖλεν αὐτὸ ἐπίθεμα ἔναντι κυρίου ἀπὸ τοῦ κριοῦ τῆς τελειώσεως, καὶ ἐγένετο Μωυσῇ ἐν μερίδι, καθὰ ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ.

kaì labṑn Mōysē̂s tò stēthýnion apheîlen autò epíthema énanti kyríou apò toû krioû tē̂s teleiṓseōs, kaì egéneto Mōysē̂i en merídi, kathà eneteílato kýrios tō̂i Mōysē̂i.

30
καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τῆς χρίσεως καὶ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ προσέρρανεν ἐπὶ Ααρων καὶ τὰς στολὰς αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ καὶ ἡγίασεν Ααρων καὶ τὰς στολὰς αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ.

kaì élaben Mōysē̂s apò toû elaíou tē̂s chríseōs kaì apò toû haímatos toû epì toû thysiastēríou kaì prosérranen epì Aarōn kaì tàs stolàs autoû kaì toùs hyioùs autoû kaì tàs stolàs tō̂n hyiō̂n autoû met’ autoû kaì hēgíasen Aarōn kaì tàs stolàs autoû kaì toùs hyioùs autoû kaì tàs stolàs tō̂n hyiō̂n autoû met’ autoû.

31
καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς Ααρων καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ‘Εψήσατε τὰ κρέα ἐν τῇ αὐλῇ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν τόπῳ ἁγίῳ καὶ ἐκεῖ ϕάγεσθε αὐτὰ καὶ τοὺς ἄρτους τοὺς ἐν τῷ κανῷ τῆς τελειώσεως, ὃν τρόπον συντέτακταί μοι λέγων Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ϕάγονται αὐτά·

kaì eîpen Mōysē̂s pròs Aarōn kaì toùs hyioùs autoû ‘Epsḗsate tà kréa en tē̂i aulē̂i tē̂s skēnē̂s toû martyríou en tópōi hagíōi kaì ekeî phágesthe autà kaì toùs ártous toùs en tō̂i kanō̂i tē̂s teleiṓseōs, hòn trópon syntétaktaí moi légōn Aarōn kaì hoi hyioì autoû phágontai autá:

32
καὶ τὸ καταλειϕθὲν τῶν κρεῶν καὶ τῶν ἄρτων ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται.

kaì tò kataleiphthèn tō̂n kreō̂n kaì tō̂n ártōn en pyrì katakauthḗsetai.

33
καὶ ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου οὐκ ἐξελεύσεσθε ἑπτὰ ἡμέρας, ἕως ἡμέρα πληρωθῇ, ἡμέρα τελειώσεως ὑμῶν· ἑπτὰ γὰρ ἡμέρας τελειώσει τὰς χεῖρας ὑμῶν.

kaì apò tē̂s thýras tē̂s skēnē̂s toû martyríou ouk exeleúsesthe heptà hēméras, héōs hēméra plērōthē̂i, hēméra teleiṓseōs hymō̂n: heptà gàr hēméras teleiṓsei tàs cheîras hymō̂n.

34
καθάπερ ἐποίησεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἐνετείλατο κύριος τοῦ ποιῆσαι ὥστε ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν.

katháper epoíēsen en tē̂i hēmérāi taútēi, eneteílato kýrios toû poiē̂sai hṓste exilásasthai perì hymō̂n.

35
καὶ ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καθήσεσθε ἑπτὰ ἡμέρας ἡμέραν καὶ νύκτα· ϕυλάξεσθε τὰ ϕυλάγματα κυρίου, ἵνα μὴ ἀποθάνητε· οὕτως γὰρ ἐνετείλατό μοι κύριος ὁ θεός.

kaì epì tḕn thýran tē̂s skēnē̂s toû martyríou kathḗsesthe heptà hēméras hēméran kaì nýkta: phyláxesthe tà phylágmata kyríou, hína mḕ apothánēte: hoútōs gàr eneteílató moi kýrios ho theós.

36
καὶ ἐποίησεν Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ πάντας τοὺς λόγους, οὓς συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.

kaì epoíēsen Aarōn kaì hoi hyioì autoû pántas toùs lógous, hoùs synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i.