Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Lévitique 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγενήθη τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἐκάλεσεν Μωυσῆς Ααρων καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τὴν γερουσίαν Ισραηλ.

Kaì egenḗthē tē̂i hēmérāi tē̂i ogdóēi ekálesen Mōysē̂s Aarōn kaì toùs hyioùs autoû kaì tḕn gerousían Israēl.

2
καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς Ααρων Λαβὲ σεαυτῷ μοσχάριον ἐκ βοῶν περὶ ἁμαρτίας καὶ κριὸν εἰς ὁλοκαύτωμα, ἄμωμα, καὶ προσένεγκε αὐτὰ ἔναντι κυρίου·

kaì eîpen Mōysē̂s pròs Aarōn Labè seautō̂i moschárion ek boō̂n perì hamartías kaì kriòn eis holokaútōma, ámōma, kaì prosénenke autà énanti kyríou:

3
καὶ τῇ γερουσίᾳ Ισραηλ λάλησον λέγων Λάβετε χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας καὶ μοσχάριον καὶ ἀμνὸν ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκάρπωσιν, ἄμωμα,

kaì tē̂i gerousíāi Israēl lálēson légōn Lábete chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías kaì moschárion kaì amnòn eniaúsion eis holokárpōsin, ámōma,

4
καὶ μόσχον καὶ κριὸν εἰς θυσίαν σωτηρίου ἔναντι κυρίου καὶ σεμίδαλιν πεϕυραμένην ἐν ἐλαίῳ, ὅτι σήμερον κύριος ὀϕθήσεται ἐν ὑμῖν.

kaì móschon kaì kriòn eis thysían sōtēríou énanti kyríou kaì semídalin pephyraménēn en elaíōi, hóti sḗmeron kýrios ophthḗsetai en hymîn.

5
καὶ ἔλαβον, καθὸ ἐνετείλατο Μωυσῆς, ἀπέναντι τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσῆλθεν πᾶσα συναγωγὴ καὶ ἔστησαν ἔναντι κυρίου.

kaì élabon, kathò eneteílato Mōysē̂s, apénanti tē̂s skēnē̂s toû martyríou, kaì prosē̂lthen pâsa synagōgḕ kaì éstēsan énanti kyríou.

6
καὶ εἶπεν Μωυσῆς Τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ εἶπεν κύριος, ποιήσατε, καὶ ὀϕθήσεται ἐν ὑμῖν δόξα κυρίου.

kaì eîpen Mōysē̂s Toûto tò rhē̂ma, hò eîpen kýrios, poiḗsate, kaì ophthḗsetai en hymîn dóxa kyríou.

7
καὶ εἶπεν Μωυσῆς τῷ Ααρων Πρόσελθε πρὸς τὸ θυσιαστήριον καὶ ποίησον τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας σου καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου καὶ ἐξίλασαι περὶ σεαυτοῦ καὶ τοῦ οἴκου σου· καὶ ποίησον τὰ δῶρα τοῦ λαοῦ καὶ ἐξίλασαι περὶ αὐτῶν, καθάπερ ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ.

kaì eîpen Mōysē̂s tō̂i Aarōn Próselthe pròs tò thysiastḗrion kaì poíēson tò perì tē̂s hamartías sou kaì tò holokaútōmá sou kaì exílasai perì seautoû kaì toû oíkou sou: kaì poíēson tà dō̂ra toû laoû kaì exílasai perì autō̂n, katháper eneteílato kýrios tō̂i Mōysē̂i.

8
καὶ προσῆλθεν Ααρων πρὸς τὸ θυσιαστήριον καὶ ἔσϕαξεν τὸ μοσχάριον τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας·

kaì prosē̂lthen Aarōn pròs tò thysiastḗrion kaì ésphaxen tò moschárion tò perì tē̂s hamartías:

9
καὶ προσήνεγκαν οἱ υἱοὶ Ααρων τὸ αἷμα πρὸς αὐτόν, καὶ ἔβαψεν τὸν δάκτυλον εἰς τὸ αἷμα καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τὸ αἷμα ἐξέχεεν ἐπὶ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου·

kaì prosḗnenkan hoi hyioì Aarōn tò haîma pròs autón, kaì ébapsen tòn dáktylon eis tò haîma kaì epéthēken epì tà kérata toû thysiastēríou kaì tò haîma exécheen epì tḕn básin toû thysiastēríou:

10
καὶ τὸ στέαρ καὶ τοὺς νεϕροὺς καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἥπατος τοῦ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, ὃν τρόπον ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ·

kaì tò stéar kaì toùs nephroùs kaì tòn lobòn toû hḗpatos toû perì tē̂s hamartías anḗnenken epì tò thysiastḗrion, hòn trópon eneteílato kýrios tō̂i Mōysē̂i:

11
καὶ τὰ κρέα καὶ τὴν βύρσαν, κατέκαυσεν αὐτὰ πυρὶ ἔξω τῆς παρεμβολῆς.

kaì tà kréa kaì tḕn býrsan, katékausen autà pyrì éxō tē̂s parembolē̂s.

12
καὶ ἔσϕαξεν τὸ ὁλοκαύτωμα· καὶ προσήνεγκαν οἱ υἱοὶ Ααρων τὸ αἷμα πρὸς αὐτόν, καὶ προσέχεεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ·

kaì ésphaxen tò holokaútōma: kaì prosḗnenkan hoi hyioì Aarōn tò haîma pròs autón, kaì prosécheen epì tò thysiastḗrion kýklōi:

13
καὶ τὸ ὁλοκαύτωμα προσήνεγκαν αὐτῷ κατὰ μέλη, αὐτὰ καὶ τὴν κεϕαλήν, καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον·

kaì tò holokaútōma prosḗnenkan autō̂i katà mélē, autà kaì tḕn kephalḗn, kaì epéthēken epì tò thysiastḗrion:

14
καὶ ἔπλυνεν τὴν κοιλίαν καὶ τοὺς πόδας ὕδατι καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸ ὁλοκαύτωμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον.

kaì éplynen tḕn koilían kaì toùs pódas hýdati kaì epéthēken epì tò holokaútōma epì tò thysiastḗrion.

15
καὶ προσήνεγκαν τὸ δῶρον τοῦ λαοῦ· καὶ ἔλαβεν τὸν χίμαρον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ καὶ ἔσϕαξεν αὐτὸ καθὰ καὶ τὸ πρῶτον.

kaì prosḗnenkan tò dō̂ron toû laoû: kaì élaben tòn chímaron tòn perì tē̂s hamartías toû laoû kaì ésphaxen autò kathà kaì tò prō̂ton.

16
καὶ προσήνεγκεν τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ ἐποίησεν αὐτό, ὡς καθήκει.

kaì prosḗnenken tò holokaútōma kaì epoíēsen autó, hōs kathḗkei.

17
καὶ προσήνεγκεν τὴν θυσίαν καὶ ἔπλησεν τὰς χεῖρας ἀπ’ αὐτῆς καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον χωρὶς τοῦ ὁλοκαυτώματος τοῦ πρωινοῦ.

kaì prosḗnenken tḕn thysían kaì éplēsen tàs cheîras ap’ autē̂s kaì epéthēken epì tò thysiastḗrion chōrìs toû holokautṓmatos toû prōinoû.

18
καὶ ἔσϕαξεν τὸν μόσχον καὶ τὸν κριὸν τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου τῆς τοῦ λαοῦ· καὶ προσήνεγκαν οἱ υἱοὶ Ααρων τὸ αἷμα πρὸς αὐτόν, καὶ προσέχεεν πρὸς τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ·

kaì ésphaxen tòn móschon kaì tòn kriòn tē̂s thysías toû sōtēríou tē̂s toû laoû: kaì prosḗnenkan hoi hyioì Aarōn tò haîma pròs autón, kaì prosécheen pròs tò thysiastḗrion kýklōi:

19
καὶ τὸ στέαρ τὸ ἀπὸ τοῦ μόσχου καὶ τοῦ κριοῦ, τὴν ὀσϕὴν καὶ τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον ἐπὶ τῆς κοιλίας καὶ τοὺς δύο νεϕροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ’ αὐτῶν καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος,

kaì tò stéar tò apò toû móschou kaì toû krioû, tḕn osphḕn kaì tò stéar tò katakalýpton epì tē̂s koilías kaì toùs dýo nephroùs kaì tò stéar tò ep’ autō̂n kaì tòn lobòn tòn epì toû hḗpatos,

20
καὶ ἐπέθηκεν τὰ στέατα ἐπὶ τὰ στηθύνια, καὶ ἀνήνεγκαν τὰ στέατα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον.

kaì epéthēken tà stéata epì tà stēthýnia, kaì anḗnenkan tà stéata epì tò thysiastḗrion.

21
καὶ τὸ στηθύνιον καὶ τὸν βραχίονα τὸν δεξιὸν ἀϕεῖλεν Ααρων ἀϕαίρεμα ἔναντι κυρίου, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.

kaì tò stēthýnion kaì tòn brachíona tòn dexiòn apheîlen Aarōn aphaírema énanti kyríou, hòn trópon synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i.

22
καὶ ἐξάρας Ααρων τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν λαὸν εὐλόγησεν αὐτούς· καὶ κατέβη ποιήσας τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου.

kaì exáras Aarōn tàs cheîras epì tòn laòn eulógēsen autoús: kaì katébē poiḗsas tò perì tē̂s hamartías kaì tà holokautṓmata kaì tà toû sōtēríou.

23
καὶ εἰσῆλθεν Μωυσῆς καὶ Ααρων εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ ἐξελθόντες εὐλόγησαν πάντα τὸν λαόν, καὶ ὤϕθη ἡ δόξα κυρίου παντὶ τῷ λαῷ.

kaì eisē̂lthen Mōysē̂s kaì Aarōn eis tḕn skēnḕn toû martyríou kaì exelthóntes eulógēsan pánta tòn laón, kaì ṓphthē hē dóxa kyríou pantì tō̂i laō̂i.

24
καὶ ἐξῆλθεν πῦρ παρὰ κυρίου καὶ κατέϕαγεν τὰ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, τά τε ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ στέατα, καὶ εἶδεν πᾶς ὁ λαὸς καὶ ἐξέστη καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον.

kaì exē̂lthen pŷr parà kyríou kaì katéphagen tà epì toû thysiastēríou, tá te holokautṓmata kaì tà stéata, kaì eîden pâs ho laòs kaì exéstē kaì épesan epì prósōpon.