Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Leviticus 9:12

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
12
καὶ ἔσϕαξεν τὸ ὁλοκαύτωμα· καὶ προσήνεγκαν οἱ υἱοὶ Ααρων τὸ αἷμα πρὸς αὐτόν, καὶ προσέχεεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ·

kaì ésphaxen tò holokaútōma: kaì prosḗnenkan hoi hyioì Aarōn tò haîma pròs autón, kaì prosécheen epì tò thysiastḗrion kýklōi: