Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Michée 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Μιχαιαν τὸν τοῦ Μωρασθι ἐν ἡμέραις Ιωαθαμ καὶ Αχαζ καὶ Εζεκιου βασιλέων Ιουδα, ὑπὲρ ὧν εἶδεν περὶ Σαμαρείας καὶ περὶ Ιερουσαλημ.

Kaì egéneto lógos kyríou pròs Michaian tòn toû Mōrasthi en hēmérais Iōatham kaì Achaz kaì Ezekiou basiléōn Iouda, hypèr hō̂n eîden perì Samareías kaì perì Ierousalēm.

2
’Ακούσατε, λαοί, λόγους, καὶ προσεχέτω ἡ γῆ καὶ πάντες οἱ ἐν αὐτῇ, καὶ ἔσται κύριος ἐν ὑμῖν εἰς μαρτύριον, κύριος ἐξ οἴκου ἁγίου αὐτοῦ·

’Akoúsate, laoí, lógous, kaì prosechétō hē gē̂ kaì pántes hoi en autē̂i, kaì éstai kýrios en hymîn eis martýrion, kýrios ex oíkou hagíou autoû:

3
διότι ἰδοὺ κύριος ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ καὶ καταβήσεται καὶ ἐπιβήσεται ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς γῆς,

dióti idoù kýrios ekporeúetai ek toû tópou autoû kaì katabḗsetai kaì epibḗsetai epì tà hýpsē tē̂s gē̂s,

4
καὶ σαλευθήσεται τὰ ὄρη ὑποκάτωθεν αὐτοῦ, καὶ αἱ κοιλάδες τακήσονται ὡς κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρὸς καὶ ὡς ὕδωρ καταϕερόμενον ἐν καταβάσει.

kaì saleuthḗsetai tà órē hypokátōthen autoû, kaì hai koiládes takḗsontai hōs kēròs apò prosṓpou pyròs kaì hōs hýdōr katapherómenon en katabásei.

5
διὰ ἀσέβειαν Ιακωβ πάντα ταῦτα καὶ διὰ ἁμαρτίαν οἴκου Ισραηλ. τίς ἡ ἀσέβεια τοῦ Ιακωβ; οὐ Σαμάρεια; καὶ τίς ἡ ἁμαρτία οἴκου Ιουδα; οὐχὶ Ιερουσαλημ;

dià asébeian Iakōb pánta taûta kaì dià hamartían oíkou Israēl. tís hē asébeia toû Iakōb? ou Samáreia? kaì tís hē hamartía oíkou Iouda? ouchì Ierousalēm?

6
καὶ θήσομαι Σαμάρειαν εἰς ὀπωροϕυλάκιον ἀγροῦ καὶ εἰς ϕυτείαν ἀμπελῶνος καὶ κατασπάσω εἰς χάος τοὺς λίθους αὐτῆς καὶ τὰ θεμέλια αὐτῆς ἀποκαλύψω·

kaì thḗsomai Samáreian eis opōrophylákion agroû kaì eis phyteían ampelō̂nos kaì kataspásō eis cháos toùs líthous autē̂s kaì tà themélia autē̂s apokalýpsō:

7
καὶ πάντα τὰ γλυπτὰ αὐτῆς κατακόψουσιν καὶ πάντα τὰ μισθώματα αὐτῆς ἐμπρήσουσιν ἐν πυρί, καὶ πάντα τὰ εἴδωλα αὐτῆς θήσομαι εἰς ἀϕανισμόν· διότι ἐκ μισθωμάτων πορνείας συνήγαγεν καὶ ἐκ μισθωμάτων πορνείας συνέστρεψεν.

kaì pánta tà glyptà autē̂s katakópsousin kaì pánta tà misthṓmata autē̂s emprḗsousin en pyrí, kaì pánta tà eídōla autē̂s thḗsomai eis aphanismón: dióti ek misthōmátōn porneías synḗgagen kaì ek misthōmátōn porneías synéstrepsen.

8
῞Ενεκεν τούτου κόψεται καὶ θρηνήσει, πορεύσεται ἀνυπόδετος καὶ γυμνή, ποιήσεται κοπετὸν ὡς δρακόντων καὶ πένθος ὡς θυγατέρων σειρήνων·

῞Eneken toútou kópsetai kaì thrēnḗsei, poreúsetai anypódetos kaì gymnḗ, poiḗsetai kopetòn hōs drakóntōn kaì pénthos hōs thygatérōn seirḗnōn:

9
ὅτι κατεκράτησεν ἡ πληγὴ αὐτῆς, διότι ἦλθεν ἕως Ιουδα καὶ ἥψατο ἕως πύλης λαοῦ μου, ἕως Ιερουσαλημ.

hóti katekrátēsen hē plēgḕ autē̂s, dióti ē̂lthen héōs Iouda kaì hḗpsato héōs pýlēs laoû mou, héōs Ierousalēm.

10
οἱ ἐν Γεθ, μὴ μεγαλύνεσθε· οἱ ἐν Ακιμ, μὴ ἀνοικοδομεῖτε ἐξ οἴκου κατὰ γέλωτα, γῆν καταπάσασθε κατὰ γέλωτα ὑμῶν.

hoi en Geth, mḕ megalýnesthe: hoi en Akim, mḕ anoikodomeîte ex oíkou katà gélōta, gē̂n katapásasthe katà gélōta hymō̂n.

11
κατοικοῦσα καλῶς τὰς πόλεις αὐτῆς οὐκ ἐξῆλθεν κατοικοῦσα Σεννααν κόψασθαι οἶκον ἐχόμενον αὐτῆς, λήμψεται ἐξ ὑμῶν πληγὴν ὀδύνης.

katoikoûsa kalō̂s tàs póleis autē̂s ouk exē̂lthen katoikoûsa Sennaan kópsasthai oîkon echómenon autē̂s, lḗmpsetai ex hymō̂n plēgḕn odýnēs.

12
τίς ἤρξατο εἰς ἀγαθὰ κατοικούσῃ ὀδύνας; ὅτι κατέβη κακὰ παρὰ κυρίου ἐπὶ πύλας Ιερουσαλημ,

tís ḗrxato eis agathà katoikoúsēi odýnas? hóti katébē kakà parà kyríou epì pýlas Ierousalēm,

13
ψόϕος ἁρμάτων καὶ ἱππευόντων. κατοικοῦσα Λαχις, ἀρχηγὸς ἁμαρτίας αὐτή ἐστιν τῇ θυγατρὶ Σιων, ὅτι ἐν σοὶ εὑρέθησαν ἀσέβειαι τοῦ Ισραηλ.

psóphos harmátōn kaì hippeuóntōn. katoikoûsa Lachis, archēgòs hamartías autḗ estin tē̂i thygatrì Siōn, hóti en soì heuréthēsan asébeiai toû Israēl.

14
διὰ τοῦτο δώσεις ἐξαποστελλομένους ἕως κληρονομίας Γεθ οἴκους ματαίους· εἰς κενὰ ἐγένετο τοῖς βασιλεῦσιν τοῦ Ισραηλ.

dià toûto dṓseis exapostelloménous héōs klēronomías Geth oíkous mataíous: eis kenà egéneto toîs basileûsin toû Israēl.

15
ἕως τοὺς κληρονόμους ἀγάγω σοι, κατοικοῦσα Λαχις κληρονομία, ἕως Οδολλαμ ἥξει ἡ δόξα τῆς θυγατρὸς Ισραηλ.

héōs toùs klēronómous agágō soi, katoikoûsa Lachis klēronomía, héōs Odollam hḗxei hē dóxa tē̂s thygatròs Israēl.

16
ξύρησαι καὶ κεῖραι ἐπὶ τὰ τέκνα τὰ τρυϕερά σου, ἐμπλάτυνον τὴν χηρείαν σου ὡς ἀετός, ὅτι ᾐχμαλωτεύθησαν ἀπὸ σοῦ.

xýrēsai kaì keîrai epì tà tékna tà trypherá sou, emplátynon tḕn chēreían sou hōs aetós, hóti ēichmalōteúthēsan apò soû.