Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Michée 2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εγένοντο λογιζόμενοι κόπους καὶ ἐργαζόμενοι κακὰ ἐν ταῖς κοίταις αὐτῶν καὶ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ συνετέλουν αὐτά, διότι οὐκ ἦραν πρὸς τὸν θεὸν τὰς χεῖρας αὐτῶν·

’Egénonto logizómenoi kópous kaì ergazómenoi kakà en taîs koítais autō̂n kaì háma tē̂i hēmérāi synetéloun autá, dióti ouk ē̂ran pròs tòn theòn tàs cheîras autō̂n:

2
καὶ ἐπεθύμουν ἀγροὺς καὶ διήρπαζον ὀρϕανοὺς καὶ οἴκους κατεδυνάστευον καὶ διήρπαζον ἄνδρα καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ, ἄνδρα καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ.

kaì epethýmoun agroùs kaì diḗrpazon orphanoùs kaì oíkous katedynásteuon kaì diḗrpazon ándra kaì tòn oîkon autoû, ándra kaì tḕn klēronomían autoû.

3
διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ’Ιδοὺ ἐγὼ λογίζομαι ἐπὶ τὴν ϕυλὴν ταύτην κακά, ἐξ ὧν οὐ μὴ ἄρητε τοὺς τραχήλους ὑμῶν καὶ οὐ μὴ πορευθῆτε ὀρθοὶ ἐξαίϕνης, ὅτι καιρὸς πονηρός ἐστιν.

dià toûto táde légei kýrios ’Idoù egṑ logízomai epì tḕn phylḕn taútēn kaká, ex hō̂n ou mḕ árēte toùs trachḗlous hymō̂n kaì ou mḕ poreuthē̂te orthoì exaíphnēs, hóti kairòs ponērós estin.

4
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λημϕθήσεται ἐϕ’ ὑμᾶς παραβολή, καὶ θρηνηθήσεται θρῆνος ἐν μέλει λέγων Ταλαιπωρίᾳ ἐταλαιπωρήσαμεν· μερὶς λαοῦ μου κατεμετρήθη ἐν σχοινίῳ, καὶ οὐκ ἦν ὁ κωλύσων αὐτὸν τοῦ ἀποστρέψαι· οἱ ἀγροὶ ἡμῶν διεμερίσθησαν.

en tē̂i hēmérāi ekeínēi lēmphthḗsetai eph’ hymâs parabolḗ, kaì thrēnēthḗsetai thrē̂nos en mélei légōn Talaipōríāi etalaipōrḗsamen: merìs laoû mou katemetrḗthē en schoiníōi, kaì ouk ē̂n ho kōlýsōn autòn toû apostrépsai: hoi agroì hēmō̂n diemerísthēsan.

5
διὰ τοῦτο οὐκ ἔσται σοι βάλλων σχοινίον ἐν κλήρῳ ἐν ἐκκλησίᾳ κυρίου.

dià toûto ouk éstai soi bállōn schoiníon en klḗrōi en ekklēsíāi kyríou.

6
μὴ κλαίετε δάκρυσιν, μηδὲ δακρυέτωσαν ἐπὶ τούτοις· οὐ γὰρ ἀπώσεται ὀνείδη.

mḕ klaíete dákrysin, mēdè dakryétōsan epì toútois: ou gàr apṓsetai oneídē.

7
ὁ λέγων Οἶκος Ιακωβ παρώργισεν πνεῦμα κυρίου· εἰ ταῦτα τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ ἐστιν; οὐχ οἱ λόγοι αὐτοῦ εἰσιν καλοὶ μετ’ αὐτοῦ καὶ ὀρθοὶ πεπόρευνται;

ho légōn Oîkos Iakōb parṓrgisen pneûma kyríou: ei taûta tà epitēdeúmata autoû estin? ouch hoi lógoi autoû eisin kaloì met’ autoû kaì orthoì pepóreuntai?

8
καὶ ἔμπροσθεν ὁ λαός μου εἰς ἔχθραν ἀντέστη· κατέναντι τῆς εἰρήνης αὐτοῦ τὴν δορὰν αὐτοῦ ἐξέδειραν τοῦ ἀϕελέσθαι ἐλπίδα συντριμμὸν πολέμου.

kaì émprosthen ho laós mou eis échthran antéstē: katénanti tē̂s eirḗnēs autoû tḕn doràn autoû exédeiran toû aphelésthai elpída syntrimmòn polémou.

9
διὰ τοῦτο ἡγούμενοι λαοῦ μου ἀπορριϕήσονται ἐκ τῶν οἰκιῶν τρυϕῆς αὐτῶν, διὰ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν ἐξώσθησαν· ἐγγίσατε ὄρεσιν αἰωνίοις.

dià toûto hēgoúmenoi laoû mou aporriphḗsontai ek tō̂n oikiō̂n tryphē̂s autō̂n, dià tà ponērà epitēdeúmata autō̂n exṓsthēsan: engísate óresin aiōníois.

10
ἀνάστηθι καὶ πορεύου, ὅτι οὐκ ἔστιν σοι αὕτη ἡ ἀνάπαυσις ἕνεκεν ἀκαθαρσίας. διεϕθάρητε ϕθορᾷ,

anástēthi kaì poreúou, hóti ouk éstin soi haútē hē anápausis héneken akatharsías. diephthárēte phthorā̂i,

11
κατεδιώχθητε οὐδενὸς διώκοντος· πνεῦμα ἔστησεν ψεῦδος, ἐστάλαξέν σοι εἰς οἶνον καὶ μέθυσμα. καὶ ἔσται ἐκ τῆς σταγόνος τοῦ λαοῦ τούτου

katediṓchthēte oudenòs diṓkontos: pneûma éstēsen pseûdos, estálaxén soi eis oînon kaì méthysma. kaì éstai ek tē̂s stagónos toû laoû toútou

12
συναγόμενος συναχθήσεται Ιακωβ σὺν πᾶσιν· ἐκδεχόμενος ἐκδέξομαι τοὺς καταλοίπους τοῦ Ισραηλ, ἐπὶ τὸ αὐτὸ θήσομαι τὴν ἀποστροϕὴν αὐτῶν· ὡς πρόβατα ἐν θλίψει, ὡς ποίμνιον ἐν μέσῳ κοίτης αὐτῶν ἐξαλοῦνται ἐξ ἀνθρώπων.

synagómenos synachthḗsetai Iakōb sỳn pâsin: ekdechómenos ekdéxomai toùs kataloípous toû Israēl, epì tò autò thḗsomai tḕn apostrophḕn autō̂n: hōs próbata en thlípsei, hōs poímnion en mésōi koítēs autō̂n exaloûntai ex anthrṓpōn.

13
διὰ τῆς διακοπῆς πρὸ προσώπου αὐτῶν διέκοψαν καὶ διῆλθον πύλην καὶ ἐξῆλθον δι’ αὐτῆς, καὶ ἐξῆλθεν ὁ βασιλεὺς αὐτῶν πρὸ προσώπου αὐτῶν, ὁ δὲ κύριος ἡγήσεται αὐτῶν.

dià tē̂s diakopē̂s prò prosṓpou autō̂n diékopsan kaì diē̂lthon pýlēn kaì exē̂lthon di’ autē̂s, kaì exē̂lthen ho basileùs autō̂n prò prosṓpou autō̂n, ho dè kýrios hēgḗsetai autō̂n.