Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Michée 6

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Ακούσατε δὴ λόγον κυρίου· κύριος εἶπεν ’Ανάστηθι κρίθητι πρὸς τὰ ὄρη, καὶ ἀκουσάτωσαν οἱ βουνοὶ ϕωνήν σου.

’Akoúsate dḕ lógon kyríou: kýrios eîpen ’Anástēthi kríthēti pròs tà órē, kaì akousátōsan hoi bounoì phōnḗn sou.

2
ἀκούσατε, βουνοί, τὴν κρίσιν τοῦ κυρίου, καὶ αἱ ϕάραγγες θεμέλια τῆς γῆς, ὅτι κρίσις τῷ κυρίῳ πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ μετὰ τοῦ Ισραηλ διελεγχθήσεται.

akoúsate, bounoí, tḕn krísin toû kyríou, kaì hai pháranges themélia tē̂s gē̂s, hóti krísis tō̂i kyríōi pròs tòn laòn autoû, kaì metà toû Israēl dielenchthḗsetai.

3
λαός μου, τί ἐποίησά σοι ἢ τί ἐλύπησά σε ἢ τί παρηνώχλησά σοι; ἀποκρίθητί μοι.

laós mou, tí epoíēsá soi ḕ tí elýpēsá se ḕ tí parēnṓchlēsá soi? apokríthētí moi.

4
διότι ἀνήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐξ οἴκου δουλείας ἐλυτρωσάμην σε καὶ ἐξαπέστειλα πρὸ προσώπου σου τὸν Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ Μαριαμ.

dióti anḗgagón se ek gē̂s Aigýptou kaì ex oíkou douleías elytrōsámēn se kaì exapésteila prò prosṓpou sou tòn Mōysē̂n kaì Aarōn kaì Mariam.

5
λαός μου, μνήσθητι δὴ τί ἐβουλεύσατο κατὰ σοῦ Βαλακ βασιλεὺς Μωαβ, καὶ τί ἀπεκρίθη αὐτῷ Βαλααμ υἱὸς τοῦ Βεωρ ἀπὸ τῶν σχοίνων ἕως τοῦ Γαλγαλ, ὅπως γνωσθῇ ἡ δικαιοσύνη τοῦ κυρίου.

laós mou, mnḗsthēti dḕ tí ebouleúsato katà soû Balak basileùs Mōab, kaì tí apekríthē autō̂i Balaam hyiòs toû Beōr apò tō̂n schoínōn héōs toû Galgal, hópōs gnōsthē̂i hē dikaiosýnē toû kyríou.

6
ἐν τίνι καταλάβω τὸν κύριον, ἀντιλήμψομαι θεοῦ μου ὑψίστου; εἰ καταλήμψομαι αὐτὸν ἐν ὁλοκαυτώμασιν, ἐν μόσχοις ἐνιαυσίοις;

en tíni katalábō tòn kýrion, antilḗmpsomai theoû mou hypsístou? ei katalḗmpsomai autòn en holokautṓmasin, en móschois eniausíois?

7
εἰ προσδέξεται κύριος ἐν χιλιάσιν κριῶν ἢ ἐν μυριάσιν χειμάρρων πιόνων; εἰ δῶ πρωτότοκά μου ἀσεβείας, καρπὸν κοιλίας μου ὑπὲρ ἁμαρτίας ψυχῆς μου;

ei prosdéxetai kýrios en chiliásin kriō̂n ḕ en myriásin cheimárrōn piónōn? ei dō̂ prōtótoká mou asebeías, karpòn koilías mou hypèr hamartías psychē̂s mou?

8
εἰ ἀνηγγέλη σοι, ἄνθρωπε, τί καλόν; ἢ τί κύριος ἐκζητεῖ παρὰ σοῦ ἀλλ’ ἢ τοῦ ποιεῖν κρίμα καὶ ἀγαπᾶν ἔλεον καὶ ἕτοιμον εἶναι τοῦ πορεύεσθαι μετὰ κυρίου θεοῦ σου;

ei anēngélē soi, ánthrōpe, tí kalón? ḕ tí kýrios ekzēteî parà soû all’ ḕ toû poieîn kríma kaì agapân éleon kaì hétoimon eînai toû poreúesthai metà kyríou theoû sou?

9
Φωνὴ κυρίου τῇ πόλει ἐπικληθήσεται, καὶ σώσει ϕοβουμένους τὸ ὄνομα αὐτοῦ. ἄκουε, ϕυλή, καὶ τίς κοσμήσει πόλιν;

Phōnḕ kyríou tē̂i pólei epiklēthḗsetai, kaì sṓsei phobouménous tò ónoma autoû. ákoue, phylḗ, kaì tís kosmḗsei pólin?

10
μὴ πῦρ καὶ οἶκος ἀνόμου θησαυρίζων θησαυροὺς ἀνόμους καὶ μετὰ ὕβρεως ἀδικία;

mḕ pŷr kaì oîkos anómou thēsaurízōn thēsauroùs anómous kaì metà hýbreōs adikía?

11
εἰ δικαιωθήσεται ἐν ζυγῷ ἄνομος καὶ ἐν μαρσίππῳ στάθμια δόλου;

ei dikaiōthḗsetai en zygō̂i ánomos kaì en marsíppōi státhmia dólou?

12
ἐξ ὧν τὸν πλοῦτον αὐτῶν ἀσεβείας ἔπλησαν, καὶ οἱ κατοικοῦντες αὐτὴν ἐλάλουν ψευδῆ, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν ὑψώθη ἐν τῷ στόματι αὐτῶν.

ex hō̂n tòn ploûton autō̂n asebeías éplēsan, kaì hoi katoikoûntes autḕn eláloun pseudē̂, kaì hē glō̂ssa autō̂n hypsṓthē en tō̂i stómati autō̂n.

13
καὶ ἐγὼ ἄρξομαι τοῦ πατάξαι σε, ἀϕανιῶ σε ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις σου.

kaì egṑ árxomai toû patáxai se, aphaniō̂ se epì taîs hamartíais sou.

14
σὺ ϕάγεσαι καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῇς· καὶ σκοτάσει ἐν σοὶ καὶ ἐκνεύσει, καὶ οὐ μὴ διασωθῇς· καὶ ὅσοι ἐὰν διασωθῶσιν, εἰς ῥομϕαίαν παραδοθήσονται.

sỳ phágesai kaì ou mḕ emplēsthē̂is: kaì skotásei en soì kaì ekneúsei, kaì ou mḕ diasōthē̂is: kaì hósoi eàn diasōthō̂sin, eis rhomphaían paradothḗsontai.

15
σὺ σπερεῖς καὶ οὐ μὴ ἀμήσῃς, σὺ πιέσεις ἐλαίαν καὶ οὐ μὴ ἀλείψῃ ἔλαιον, καὶ οἶνον καὶ οὐ μὴ πίητε, καὶ ἀϕανισθήσεται νόμιμα λαοῦ μου.

sỳ spereîs kaì ou mḕ amḗsēis, sỳ piéseis elaían kaì ou mḕ aleípsēi élaion, kaì oînon kaì ou mḕ píēte, kaì aphanisthḗsetai nómima laoû mou.

16
καὶ ἐϕύλαξας τὰ δικαιώματα Ζαμβρι καὶ πάντα τὰ ἔργα οἴκου Αχααβ καὶ ἐπορεύθητε ἐν ταῖς βουλαῖς αὐτῶν, ὅπως παραδῶ σε εἰς ἀϕανισμὸν καὶ τοὺς κατοικοῦντας αὐτὴν εἰς συρισμόν· καὶ ὀνείδη λαῶν λήμψεσθε.

kaì ephýlaxas tà dikaiṓmata Zambri kaì pánta tà érga oíkou Achaab kaì eporeúthēte en taîs boulaîs autō̂n, hópōs paradō̂ se eis aphanismòn kaì toùs katoikoûntas autḕn eis syrismón: kaì oneídē laō̂n lḗmpsesthe.