Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Malachie 2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ νῦν ἡ ἐντολὴ αὕτη πρὸς ὑμᾶς, οἱ ἱερεῖς·

Kaì nŷn hē entolḕ haútē pròs hymâs, hoi hiereîs:

2
ἐὰν μὴ ἀκούσητε, καὶ ἐὰν μὴ θῆσθε εἰς τὴν καρδίαν ὑμῶν τοῦ δοῦναι δόξαν τῷ ὀνόματί μου, λέγει κύριος παντοκράτωρ, καὶ ἐξαποστελῶ ἐϕ’ ὑμᾶς τὴν κατάραν καὶ ἐπικαταράσομαι τὴν εὐλογίαν ὑμῶν καὶ καταράσομαι αὐτήν· καὶ διασκεδάσω τὴν εὐλογίαν ὑμῶν, καὶ οὐκ ἔσται ἐν ὑμῖν, ὅτι ὑμεῖς οὐ τίθεσθε εἰς τὴν καρδίαν ὑμῶν.

eàn mḕ akoúsēte, kaì eàn mḕ thē̂sthe eis tḕn kardían hymō̂n toû doûnai dóxan tō̂i onómatí mou, légei kýrios pantokrátōr, kaì exapostelō̂ eph’ hymâs tḕn katáran kaì epikatarásomai tḕn eulogían hymō̂n kaì katarásomai autḗn: kaì diaskedásō tḕn eulogían hymō̂n, kaì ouk éstai en hymîn, hóti hymeîs ou títhesthe eis tḕn kardían hymō̂n.

3
ἰδοὺ ἐγὼ ἀϕορίζω ὑμῖν τὸν ὦμον καὶ σκορπιῶ ἤνυστρον ἐπὶ τὰ πρόσωπα ὑμῶν, ἤνυστρον ἑορτῶν ὑμῶν, καὶ λήμψομαι ὑμᾶς εἰς τὸ αὐτό·

idoù egṑ aphorízō hymîn tòn ō̂mon kaì skorpiō̂ ḗnystron epì tà prósōpa hymō̂n, ḗnystron heortō̂n hymō̂n, kaì lḗmpsomai hymâs eis tò autó:

4
καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ ἐξαπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς τὴν ἐντολὴν ταύτην τοῦ εἶναι τὴν διαθήκην μου πρὸς τοὺς Λευίτας, λέγει κύριος παντοκράτωρ.

kaì epignṓsesthe dióti egṑ exapéstalka pròs hymâs tḕn entolḕn taútēn toû eînai tḕn diathḗkēn mou pròs toùs Leuítas, légei kýrios pantokrátōr.

5
ἡ διαθήκη μου ἦν μετ’ αὐτοῦ τῆς ζωῆς καὶ τῆς εἰρήνης, καὶ ἔδωκα αὐτῷ ἐν ϕόβῳ ϕοβεῖσθαί με καὶ ἀπὸ προσώπου ὀνόματός μου στέλλεσθαι αὐτόν.

hē diathḗkē mou ē̂n met’ autoû tē̂s zōē̂s kaì tē̂s eirḗnēs, kaì édōka autō̂i en phóbōi phobeîsthaí me kaì apò prosṓpou onómatós mou stéllesthai autón.

6
νόμος ἀληθείας ἦν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, καὶ ἀδικία οὐχ εὑρέθη ἐν χείλεσιν αὐτοῦ· ἐν εἰρήνῃ κατευθύνων ἐπορεύθη μετ’ ἐμοῦ καὶ πολλοὺς ἐπέστρεψεν ἀπὸ ἀδικίας.

nómos alētheías ē̂n en tō̂i stómati autoû, kaì adikía ouch heuréthē en cheílesin autoû: en eirḗnēi kateuthýnōn eporeúthē met’ emoû kaì polloùs epéstrepsen apò adikías.

7
ὅτι χείλη ἱερέως ϕυλάξεται γνῶσιν, καὶ νόμον ἐκζητήσουσιν ἐκ στόματος αὐτοῦ, διότι ἄγγελος κυρίου παντοκράτορός ἐστιν.

hóti cheílē hieréōs phyláxetai gnō̂sin, kaì nómon ekzētḗsousin ek stómatos autoû, dióti ángelos kyríou pantokrátorós estin.

8
ὑμεῖς δὲ ἐξεκλίνατε ἐκ τῆς ὁδοῦ καὶ πολλοὺς ἠσθενήσατε ἐν νόμῳ, διεϕθείρατε τὴν διαθήκην τοῦ Λευι, λέγει κύριος παντοκράτωρ.

hymeîs dè exeklínate ek tē̂s hodoû kaì polloùs ēsthenḗsate en nómōi, diephtheírate tḕn diathḗkēn toû Leui, légei kýrios pantokrátōr.

9
κἀγὼ δέδωκα ὑμᾶς ἐξουδενωμένους καὶ παρειμένους εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἀνθ’ ὧν ὑμεῖς οὐκ ἐϕυλάξασθε τὰς ὁδούς μου, ἀλλὰ ἐλαμβάνετε πρόσωπα ἐν νόμῳ.

kagṑ dédōka hymâs exoudenōménous kaì pareiménous eis pánta tà éthnē, anth’ hō̂n hymeîs ouk ephyláxasthe tàs hodoús mou, allà elambánete prósōpa en nómōi.

10
Οὐχὶ θεὸς εἷς ἔκτισεν ὑμᾶς; οὐχὶ πατὴρ εἷς πάντων ὑμῶν; τί ὅτι ἐγκατελίπετε ἕκαστος τὸν ἀδελϕὸν αὐτοῦ τοῦ βεβηλῶσαι τὴν διαθήκην τῶν πατέρων ὑμῶν;

Ouchì theòs heîs éktisen hymâs? ouchì patḕr heîs pántōn hymō̂n? tí hóti enkatelípete hékastos tòn adelphòn autoû toû bebēlō̂sai tḕn diathḗkēn tō̂n patérōn hymō̂n?

11
ἐγκατελείϕθη Ιουδας, καὶ βδέλυγμα ἐγένετο ἐν τῷ Ισραηλ καὶ ἐν Ιερουσαλημ, διότι ἐβεβήλωσεν Ιουδας τὰ ἅγια κυρίου, ἐν οἷς ἠγάπησεν, καὶ ἐπετήδευσεν εἰς θεοὺς ἀλλοτρίους.

enkateleíphthē Ioudas, kaì bdélygma egéneto en tō̂i Israēl kaì en Ierousalēm, dióti ebebḗlōsen Ioudas tà hágia kyríou, en hoîs ēgápēsen, kaì epetḗdeusen eis theoùs allotríous.

12
ἐξολεθρεύσει κύριος τὸν ἄνθρωπον τὸν ποιοῦντα ταῦτα, ἕως καὶ ταπεινωθῇ ἐκ σκηνωμάτων Ιακωβ καὶ ἐκ προσαγόντων θυσίαν τῷ κυρίῳ παντοκράτορι.

exolethreúsei kýrios tòn ánthrōpon tòn poioûnta taûta, héōs kaì tapeinōthē̂i ek skēnōmátōn Iakōb kaì ek prosagóntōn thysían tō̂i kyríōi pantokrátori.

13
καὶ ταῦτα, ἃ ἐμίσουν, ἐποιεῖτε· ἐκαλύπτετε δάκρυσιν τὸ θυσιαστήριον κυρίου καὶ κλαυθμῷ καὶ στεναγμῷ ἐκ κόπων. ἔτι ἄξιον ἐπιβλέψαι εἰς θυσίαν ἢ λαβεῖν δεκτὸν ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν;

kaì taûta, hà emísoun, epoieîte: ekalýptete dákrysin tò thysiastḗrion kyríou kaì klauthmō̂i kaì stenagmō̂i ek kópōn. éti áxion epiblépsai eis thysían ḕ labeîn dektòn ek tō̂n cheirō̂n hymō̂n?

14
καὶ εἴπατε ῞Ενεκεν τίνος; ὅτι κύριος διεμαρτύρατο ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον γυναικὸς νεότητός σου, ἣν ἐγκατέλιπες, καὶ αὐτὴ κοινωνός σου καὶ γυνὴ διαθήκης σου.

kaì eípate ῞Eneken tínos? hóti kýrios diemartýrato anà méson soû kaì anà méson gynaikòs neótētós sou, hḕn enkatélipes, kaì autḕ koinōnós sou kaì gynḕ diathḗkēs sou.

15
καὶ οὐκ ἄλλος ἐποίησεν, καὶ ὑπόλειμμα πνεύματος αὐτοῦ. καὶ εἴπατε Τί ἄλλο ἀλλ’ ἢ σπέρμα ζητεῖ ὁ θεός; καὶ ϕυλάξασθε ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, καὶ γυναῖκα νεότητός σου μὴ ἐγκαταλίπῃς·

kaì ouk állos epoíēsen, kaì hypóleimma pneúmatos autoû. kaì eípate Tí állo all’ ḕ spérma zēteî ho theós? kaì phyláxasthe en tō̂i pneúmati hymō̂n, kaì gynaîka neótētós sou mḕ enkatalípēis:

16
ἀλλὰ ἐὰν μισήσας ἐξαποστείλῃς, λέγει κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ, καὶ καλύψει ἀσέβεια ἐπὶ τὰ ἐνθυμήματά σου, λέγει κύριος παντοκράτωρ. καὶ ϕυλάξασθε ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν καὶ οὐ μὴ ἐγκαταλίπητε.

allà eàn misḗsas exaposteílēis, légei kýrios ho theòs toû Israēl, kaì kalýpsei asébeia epì tà enthymḗmatá sou, légei kýrios pantokrátōr. kaì phyláxasthe en tō̂i pneúmati hymō̂n kaì ou mḕ enkatalípēte.

17
Οἱ παροξύνοντες τὸν θεὸν ἐν τοῖς λόγοις ὑμῶν καὶ εἴπατε ’Εν τίνι παρωξύναμεν αὐτόν; ἐν τῷ λέγειν ὑμᾶς Πᾶς ποιῶν πονηρόν, καλὸν ἐνώπιον κυρίου, καὶ ἐν αὐτοῖς αὐτὸς εὐδόκησεν· καί Ποῦ ἐστιν ὁ θεὸς τῆς δικαιοσύνης;

Hoi paroxýnontes tòn theòn en toîs lógois hymō̂n kaì eípate ’En tíni parōxýnamen autón? en tō̂i légein hymâs Pâs poiō̂n ponērón, kalòn enṓpion kyríou, kaì en autoîs autòs eudókēsen: kaí Poû estin ho theòs tē̂s dikaiosýnēs?