Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Nahum 2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Ιδοὺ ἐπὶ τὰ ὄρη οἱ πόδες εὐαγγελιζομένου καὶ ἀπαγγέλλοντος εἰρήνην· ἑόρταζε, Ιουδα, τὰς ἑορτάς σου, ἀπόδος τὰς εὐχάς σου, διότι οὐ μὴ προσθήσωσιν ἔτι τοῦ διελθεῖν διὰ σοῦ εἰς παλαίωσιν Συντετέλεσται, ἐξῆρται.

’Idoù epì tà órē hoi pódes euangelizoménou kaì apangéllontos eirḗnēn: heórtaze, Iouda, tàs heortás sou, apódos tàs euchás sou, dióti ou mḕ prosthḗsōsin éti toû dieltheîn dià soû eis palaíōsin Syntetélestai, exē̂rtai.

2
ἀνέβη ἐμϕυσῶν εἰς πρόσωπόν σου ἐξαιρούμενος ἐκ θλίψεως· σκόπευσον ὁδόν, κράτησον ὀσϕύος, ἄνδρισαι τῇ ἰσχύι σϕόδρα,

anébē emphysō̂n eis prósōpón sou exairoúmenos ek thlípseōs: skópeuson hodón, krátēson osphýos, ándrisai tē̂i ischýi sphódra,

3
διότι ἀπέστρεψεν κύριος τὴν ὕβριν Ιακωβ καθὼς ὕβριν τοῦ Ισραηλ, διότι ἐκτινάσσοντες ἐξετίναξαν αὐτοὺς καὶ τὰ κλήματα αὐτῶν, διέϕθειραν

dióti apéstrepsen kýrios tḕn hýbrin Iakōb kathṑs hýbrin toû Israēl, dióti ektinássontes exetínaxan autoùs kaì tà klḗmata autō̂n, diéphtheiran

4
ὅπλα δυναστείας αὐτῶν ἐξ ἀνθρώπων, ἄνδρας δυνατοὺς ἐμπαίζοντας ἐν πυρί· αἱ ἡνίαι τῶν ἁρμάτων αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἑτοιμασίας αὐτοῦ, καὶ οἱ ἱππεῖς θορυβηθήσονται

hópla dynasteías autō̂n ex anthrṓpōn, ándras dynatoùs empaízontas en pyrí: hai hēníai tō̂n harmátōn autō̂n en hēmérāi hetoimasías autoû, kaì hoi hippeîs thorybēthḗsontai

5
ἐν ταῖς ὁδοῖς, καὶ συγχυθήσονται τὰ ἅρματα καὶ συμπλακήσονται ἐν ταῖς πλατείαις· ἡ ὅρασις αὐτῶν ὡς λαμπάδες πυρὸς καὶ ὡς ἀστραπαὶ διατρέχουσαι.

en taîs hodoîs, kaì synchythḗsontai tà hármata kaì symplakḗsontai en taîs plateíais: hē hórasis autō̂n hōs lampádes pyròs kaì hōs astrapaì diatréchousai.

6
καὶ μνησθήσονται οἱ μεγιστᾶνες αὐτῶν καὶ ϕεύξονται ἡμέρας καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν καὶ σπεύσουσιν ἐπὶ τὰ τείχη καὶ ἑτοιμάσουσιν τὰς προϕυλακὰς αὐτῶν.

kaì mnēsthḗsontai hoi megistânes autō̂n kaì pheúxontai hēméras kaì asthenḗsousin en tē̂i poreíāi autō̂n kaì speúsousin epì tà teíchē kaì hetoimásousin tàs prophylakàs autō̂n.

7
πύλαι τῶν ποταμῶν διηνοίχθησαν, καὶ τὰ βασίλεια διέπεσεν,

pýlai tō̂n potamō̂n diēnoíchthēsan, kaì tà basíleia diépesen,

8
καὶ ἡ ὑπόστασις ἀπεκαλύϕθη, καὶ αὕτη ἀνέβαινεν, καὶ αἱ δοῦλαι αὐτῆς ἤγοντο καθὼς περιστεραὶ ϕθεγγόμεναι ἐν καρδίαις αὐτῶν.

kaì hē hypóstasis apekalýphthē, kaì haútē anébainen, kaì hai doûlai autē̂s ḗgonto kathṑs peristeraì phthengómenai en kardíais autō̂n.

9
καὶ Νινευη, ὡς κολυμβήθρα ὕδατος τὰ ὕδατα αὐτῆς, καὶ αὐτοὶ ϕεύγοντες οὐκ ἔστησαν, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐπιβλέπων.

kaì Nineuē, hōs kolymbḗthra hýdatos tà hýdata autē̂s, kaì autoì pheúgontes ouk éstēsan, kaì ouk ē̂n ho epiblépōn.

10
διήρπαζον τὸ ἀργύριον, διήρπαζον τὸ χρυσίον, καὶ οὐκ ἦν πέρας τοῦ κόσμου αὐτῆς· βεβάρυνται ὑπὲρ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἐπιθυμητὰ αὐτῆς.

diḗrpazon tò argýrion, diḗrpazon tò chrysíon, kaì ouk ē̂n péras toû kósmou autē̂s: bebáryntai hypèr pánta tà skeúē tà epithymētà autē̂s.

11
ἐκτιναγμὸς καὶ ἀνατιναγμὸς καὶ ἐκβρασμὸς καὶ καρδίας θραυσμὸς καὶ ὑπόλυσις γονάτων καὶ ὠδῖνες ἐπὶ πᾶσαν ὀσϕύν, καὶ τὸ πρόσωπον πάντων ὡς πρόσκαυμα χύτρας.

ektinagmòs kaì anatinagmòs kaì ekbrasmòs kaì kardías thrausmòs kaì hypólysis gonátōn kaì ōdînes epì pâsan osphýn, kaì tò prósōpon pántōn hōs próskauma chýtras.

12
ποῦ ἐστιν τὸ κατοικητήριον τῶν λεόντων καὶ ἡ νομὴ ἡ οὖσα τοῖς σκύμνοις, οὗ ἐπορεύθη λέων τοῦ εἰσελθεῖν ἐκεῖ, σκύμνος λέοντος καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐκϕοβῶν;

poû estin tò katoikētḗrion tō̂n leóntōn kaì hē nomḕ hē oûsa toîs skýmnois, hoû eporeúthē léōn toû eiseltheîn ekeî, skýmnos léontos kaì ouk ē̂n ho ekphobō̂n?

13
λέων ἥρπασεν τὰ ἱκανὰ τοῖς σκύμνοις αὐτοῦ καὶ ἀπέπνιξεν τοῖς λέουσιν αὐτοῦ καὶ ἔπλησεν θήρας νοσσιὰν αὐτοῦ καὶ τὸ κατοικητήριον αὐτοῦ ἁρπαγῆς.

léōn hḗrpasen tà hikanà toîs skýmnois autoû kaì apépnixen toîs léousin autoû kaì éplēsen thḗras nossiàn autoû kaì tò katoikētḗrion autoû harpagē̂s.

14
ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ, λέγει κύριος παντοκράτωρ, καὶ ἐκκαύσω ἐν καπνῷ πλῆθός σου, καὶ τοὺς λέοντάς σου καταϕάγεται ῥομϕαία, καὶ ἐξολεθρεύσω ἐκ τῆς γῆς τὴν θήραν σου, καὶ οὐ μὴ ἀκουσθῇ οὐκέτι τὰ ἔργα σου.

idoù egṑ epì sé, légei kýrios pantokrátōr, kaì ekkaúsō en kapnō̂i plē̂thós sou, kaì toùs léontás sou kataphágetai rhomphaía, kaì exolethreúsō ek tē̂s gē̂s tḕn thḗran sou, kaì ou mḕ akousthē̂i oukéti tà érga sou.