Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Nahum 3

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
῏Ω πόλις αἱμάτων ὅλη ψευδὴς ἀδικίας πλήρης, οὐ ψηλαϕηθήσεται θήρα.

᾿̂Ō pólis haimátōn hólē pseudḕs adikías plḗrēs, ou psēlaphēthḗsetai thḗra.

2
ϕωνὴ μαστίγων καὶ ϕωνὴ σεισμοῦ τροχῶν καὶ ἵππου διώκοντος καὶ ἅρματος ἀναβράσσοντος

phōnḕ mastígōn kaì phōnḕ seismoû trochō̂n kaì híppou diṓkontos kaì hármatos anabrássontos

3
καὶ ἱππέως ἀναβαίνοντος καὶ στιλβούσης ῥομϕαίας καὶ ἐξαστραπτόντων ὅπλων καὶ πλήθους τραυματιῶν καὶ βαρείας πτώσεως· καὶ οὐκ ἦν πέρας τοῖς ἔθνεσιν αὐτῆς, καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν τοῖς σώμασιν αὐτῶν

kaì hippéōs anabaínontos kaì stilboúsēs rhomphaías kaì exastraptóntōn hóplōn kaì plḗthous traumatiō̂n kaì bareías ptṓseōs: kaì ouk ē̂n péras toîs éthnesin autē̂s, kaì asthenḗsousin en toîs sṓmasin autō̂n

4
ἀπὸ πλήθους πορνείας. πόρνη καλὴ καὶ ἐπιχαρὴς ἡγουμένη ϕαρμάκων ἡ πωλοῦσα ἔθνη ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς καὶ ϕυλὰς ἐν τοῖς ϕαρμάκοις αὐτῆς,

apò plḗthous porneías. pórnē kalḕ kaì epicharḕs hēgouménē pharmákōn hē pōloûsa éthnē en tē̂i porneíāi autē̂s kaì phylàs en toîs pharmákois autē̂s,

5
ἰδοῦ ἐγὼ ἐπὶ σέ, λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, καὶ ἀποκαλύψω τὰ ὀπίσω σου ἐπὶ τὸ πρόσωπόν σου καὶ δείξω ἔθνεσιν τὴν αἰσχύνην σου καὶ βασιλείαις τὴν ἀτιμίαν σου

idoû egṑ epì sé, légei kýrios ho theòs ho pantokrátōr, kaì apokalýpsō tà opísō sou epì tò prósōpón sou kaì deíxō éthnesin tḕn aischýnēn sou kaì basileíais tḕn atimían sou

6
καὶ ἐπιρρίψω ἐπὶ σὲ βδελυγμὸν κατὰ τὰς ἀκαθαρσίας σου καὶ θήσομαί σε εἰς παράδειγμα,

kaì epirrípsō epì sè bdelygmòn katà tàs akatharsías sou kaì thḗsomaí se eis parádeigma,

7
καὶ ἔσται πᾶς ὁ ὁρῶν σε ἀποπηδήσεται ἀπὸ σοῦ καὶ ἐρεῖ Δειλαία Νινευη· τίς στενάξει αὐτήν; πόθεν ζητήσω παράκλησιν αὐτῇ;

kaì éstai pâs ho horō̂n se apopēdḗsetai apò soû kaì ereî Deilaía Nineuē: tís stenáxei autḗn? póthen zētḗsō paráklēsin autē̂i?

8
ἑτοίμασαι μερίδα, ἅρμοσαι χορδήν, ἑτοίμασαι μερίδα, Αμων ἡ κατοικοῦσα ἐν ποταμοῖς, ὕδωρ κύκλῳ αὐτῆς, ἧς ἡ ἀρχὴ θάλασσα καὶ ὕδωρ τὰ τείχη αὐτῆς,

hetoímasai merída, hármosai chordḗn, hetoímasai merída, Amōn hē katoikoûsa en potamoîs, hýdōr kýklōi autē̂s, hē̂s hē archḕ thálassa kaì hýdōr tà teíchē autē̂s,

9
καὶ Αἰθιοπία ἡ ἰσχὺς αὐτῆς καὶ Αἴγυπτος, καὶ οὐκ ἔστιν πέρας τῆς ϕυγῆς, καὶ Λίβυες ἐγένοντο βοηθοὶ αὐτῆς.

kaì Aithiopía hē ischỳs autē̂s kaì Aígyptos, kaì ouk éstin péras tē̂s phygē̂s, kaì Líbyes egénonto boēthoì autē̂s.

10
καὶ αὐτὴ εἰς μετοικεσίαν πορεύσεται αἰχμάλωτος, καὶ τὰ νήπια αὐτῆς ἐδαϕιοῦσιν ἐπ’ ἀρχὰς πασῶν τῶν ὁδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ἔνδοξα αὐτῆς βαλοῦσιν κλήρους, καὶ πάντες οἱ μεγιστᾶνες αὐτῆς δεθήσονται χειροπέδαις.

kaì autḕ eis metoikesían poreúsetai aichmálōtos, kaì tà nḗpia autē̂s edaphioûsin ep’ archàs pasō̂n tō̂n hodō̂n autē̂s, kaì epì pánta tà éndoxa autē̂s baloûsin klḗrous, kaì pántes hoi megistânes autē̂s dethḗsontai cheiropédais.

11
καὶ σὺ μεθυσθήσῃ καὶ ἔσῃ ὑπερεωραμένη, καὶ σὺ ζητήσεις σεαυτῇ στάσιν ἐξ ἐχθρῶν.

kaì sỳ methysthḗsēi kaì ésēi hypereōraménē, kaì sỳ zētḗseis seautē̂i stásin ex echthrō̂n.

12
πάντα τὰ ὀχυρώματά σου συκαῖ σκοποὺς ἔχουσαι· ἐὰν σαλευθῶσιν, καὶ πεσοῦνται εἰς στόμα ἔσθοντος.

pánta tà ochyrṓmatá sou sykaî skopoùs échousai: eàn saleuthō̂sin, kaì pesoûntai eis stóma ésthontos.

13
ἰδοὺ ὁ λαός σου ὡς γυναῖκες ἐν σοί· τοῖς ἐχθροῖς σου ἀνοιγόμεναι ἀνοιχθήσονται πύλαι τῆς γῆς σου, καὶ καταϕάγεται πῦρ τοὺς μοχλούς σου.

idoù ho laós sou hōs gynaîkes en soí: toîs echthroîs sou anoigómenai anoichthḗsontai pýlai tē̂s gē̂s sou, kaì kataphágetai pŷr toùs mochloús sou.

14
ὕδωρ περιοχῆς ἐπίσπασαι σεαυτῇ καὶ κατακράτησον τῶν ὀχυρωμάτων σου, ἔμβηθι εἰς πηλὸν καὶ συμπατήθητι ἐν ἀχύροις, κατακράτησον ὑπὲρ πλίνθον·

hýdōr periochē̂s epíspasai seautē̂i kaì katakrátēson tō̂n ochyrōmátōn sou, émbēthi eis pēlòn kaì sympatḗthēti en achýrois, katakrátēson hypèr plínthon:

15
ἐκεῖ καταϕάγεταί σε πῦρ, ἐξολεθρεύσει σε ῥομϕαία, καταϕάγεταί σε ὡς ἀκρίς, καὶ βαρυνθήσῃ ὡς βροῦχος.

ekeî kataphágetaí se pŷr, exolethreúsei se rhomphaía, kataphágetaí se hōs akrís, kaì barynthḗsēi hōs broûchos.

16
ἐπλήθυνας τὰς ἐμπορίας σου ὑπὲρ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ· βροῦχος ὥρμησεν καὶ ἐξεπετάσθη.

eplḗthynas tàs emporías sou hypèr tà ástra toû ouranoû: broûchos hṓrmēsen kaì exepetásthē.

17
ἐξήλατο ὡς ἀττέλεβος ὁ σύμμικτός σου, ὡς ἀκρὶς ἐπιβεβηκυῖα ἐπὶ ϕραγμὸν ἐν ἡμέραις πάγους· ὁ ἥλιος ἀνέτειλεν, καὶ ἀϕήλατο, καὶ οὐκ ἔγνω τὸν τόπον αὐτῆς· οὐαὶ αὐτοῖς.

exḗlato hōs attélebos ho sýmmiktós sou, hōs akrìs epibebēkyîa epì phragmòn en hēmérais págous: ho hḗlios anéteilen, kaì aphḗlato, kaì ouk égnō tòn tópon autē̂s: ouaì autoîs.

18
ἐνύσταξαν οἱ ποιμένες σου, βασιλεὺς ’Ασσύριος ἐκοίμισεν τοὺς δυνάστας σου· ἀπῆρεν ὁ λαός σου ἐπὶ τὰ ὄρη, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐκδεχόμενος.

enýstaxan hoi poiménes sou, basileùs ’Assýrios ekoímisen toùs dynástas sou: apē̂ren ho laós sou epì tà órē, kaì ouk ē̂n ho ekdechómenos.

19
οὐκ ἔστιν ἴασις τῇ συντριβῇ σου, ἐϕλέγμανεν ἡ πληγή σου· πάντες οἱ ἀκούοντες τὴν ἀγγελίαν σου κροτήσουσιν χεῖρας ἐπὶ σέ· διότι ἐπὶ τίνα οὐκ ἐπῆλθεν ἡ κακία σου διὰ παντός;

ouk éstin íasis tē̂i syntribē̂i sou, ephlégmanen hē plēgḗ sou: pántes hoi akoúontes tḕn angelían sou krotḗsousin cheîras epì sé: dióti epì tína ouk epē̂lthen hē kakía sou dià pantós?