Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Nombres 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Σινα ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου ἐν μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ δευτέρου ἔτους δευτέρου ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n en tē̂i erḗmōi tē̂i Sina en tē̂i skēnē̂i toû martyríou en miā̂i toû mēnòs toû deutérou étous deutérou exelthóntōn autō̂n ek gē̂s Aigýptou légōn

2
Λάβετε ἀρχὴν πάσης συναγωγῆς υἱῶν Ισραηλ κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ἐξ ὀνόματος αὐτῶν κατὰ κεϕαλὴν αὐτῶν, πᾶς ἄρσην

Lábete archḕn pásēs synagōgē̂s hyiō̂n Israēl katà syngeneías autō̂n kat’ oíkous patriō̂n autō̂n katà arithmòn ex onómatos autō̂n katà kephalḕn autō̂n, pâs ársēn

3
ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν δυνάμει Ισραηλ, ἐπισκέψασθε αὐτοὺς σὺν δυνάμει αὐτῶν, σὺ καὶ Ααρων ἐπισκέψασθε αὐτούς.

apò eikosaetoûs kaì epánō, pâs ho ekporeuómenos en dynámei Israēl, episképsasthe autoùs sỳn dynámei autō̂n, sỳ kaì Aarōn episképsasthe autoús.

4
καὶ μεθ’ ὑμῶν ἔσονται ἕκαστος κατὰ ϕυλὴν ἑκάστου ἀρχόντων, κατ’ οἴκους πατριῶν ἔσονται.

kaì meth’ hymō̂n ésontai hékastos katà phylḕn hekástou archóntōn, kat’ oíkous patriō̂n ésontai.

5
καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν, οἵτινες παραστήσονται μεθ’ ὑμῶν· τῶν Ρουβην Ελισουρ υἱὸς Σεδιουρ·

kaì taûta tà onómata tō̂n andrō̂n, hoítines parastḗsontai meth’ hymō̂n: tō̂n Roubēn Elisour hyiòs Sediour:

6
τῶν Συμεων Σαλαμιηλ υἱὸς Σουρισαδαι·

tō̂n Symeōn Salamiēl hyiòs Sourisadai:

7
τῶν Ιουδα Ναασσων υἱὸς Αμιναδαβ·

tō̂n Iouda Naassōn hyiòs Aminadab:

8
τῶν Ισσαχαρ Ναθαναηλ υἱὸς Σωγαρ·

tō̂n Issachar Nathanaēl hyiòs Sōgar:

9
τῶν Ζαβουλων Ελιαβ υἱὸς Χαιλων·

tō̂n Zaboulōn Eliab hyiòs Chailōn:

10
τῶν υἱῶν Ιωσηϕ, τῶν Εϕραιμ Ελισαμα υἱὸς Εμιουδ, τῶν Μανασση Γαμαλιηλ υἱὸς Φαδασσουρ·

tō̂n hyiō̂n Iōsēph, tō̂n Ephraim Elisama hyiòs Emioud, tō̂n Manassē Gamaliēl hyiòs Phadassour:

11
τῶν Βενιαμιν Αβιδαν υἱὸς Γαδεωνι·

tō̂n Beniamin Abidan hyiòs Gadeōni:

12
τῶν Δαν Αχιεζερ υἱὸς Αμισαδαι·

tō̂n Dan Achiezer hyiòs Amisadai:

13
τῶν Ασηρ Φαγαιηλ υἱὸς Εχραν·

tō̂n Asēr Phagaiēl hyiòs Echran:

14
τῶν Γαδ Ελισαϕ υἱὸς Ραγουηλ·

tō̂n Gad Elisaph hyiòs Ragouēl:

15
τῶν Νεϕθαλι Αχιρε υἱὸς Αιναν.

tō̂n Nephthali Achire hyiòs Ainan.

16
οὗτοι ἐπίκλητοι τῆς συναγωγῆς, ἄρχοντες τῶν ϕυλῶν κατὰ πατριάς, χιλίαρχοι Ισραηλ εἰσίν.

hoûtoi epíklētoi tē̂s synagōgē̂s, árchontes tō̂n phylō̂n katà patriás, chilíarchoi Israēl eisín.

17
καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς καὶ Ααρων τοὺς ἄνδρας τούτους τοὺς ἀνακληθέντας ἐξ ὀνόματος

kaì élaben Mōysē̂s kaì Aarōn toùs ándras toútous toùs anaklēthéntas ex onómatos

18
καὶ πᾶσαν τὴν συναγωγὴν συνήγαγον ἐν μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ δευτέρου ἔτους καὶ ἐπηξονοῦσαν κατὰ γενέσεις αὐτῶν κατὰ πατριὰς αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω πᾶν ἀρσενικὸν κατὰ κεϕαλὴν αὐτῶν,

kaì pâsan tḕn synagōgḕn synḗgagon en miā̂i toû mēnòs toû deutérou étous kaì epēxonoûsan katà genéseis autō̂n katà patriàs autō̂n katà arithmòn onomátōn autō̂n apò eikosaetoûs kaì epánō pân arsenikòn katà kephalḕn autō̂n,

19
ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ· καὶ ἐπεσκέπησαν ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Σινα.

hòn trópon synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i: kaì epesképēsan en tē̂i erḗmōi tē̂i Sina.

20
Καὶ ἐγένοντο οἱ υἱοὶ Ρουβην πρωτοτόκου Ισραηλ κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεϕαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,

Kaì egénonto hoi hyioì Roubēn prōtotókou Israēl katà syngeneías autō̂n katà dḗmous autō̂n kat’ oíkous patriō̂n autō̂n katà arithmòn onomátōn autō̂n katà kephalḕn autō̂n, pánta arsenikà apò eikosaetoûs kaì epánō, pâs ho ekporeuómenos en tē̂i dynámei,

21
ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς ϕυλῆς Ρουβην ἓξ καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι.

hē epískepsis autō̂n ek tē̂s phylē̂s Roubēn hèx kaì tessarákonta chiliádes kaì pentakósioi.

22
τοῖς υἱοῖς Συμεων κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεϕαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,

toîs hyioîs Symeōn katà syngeneías autō̂n katà dḗmous autō̂n kat’ oíkous patriō̂n autō̂n katà arithmòn onomátōn autō̂n katà kephalḕn autō̂n, pánta arsenikà apò eikosaetoûs kaì epánō, pâs ho ekporeuómenos en tē̂i dynámei,

23
ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς ϕυλῆς Συμεων ἐννέα καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τριακόσιοι.

hē epískepsis autō̂n ek tē̂s phylē̂s Symeōn ennéa kaì pentḗkonta chiliádes kaì triakósioi.

24
τοῖς υἱοῖς Ιουδα κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεϕαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,

toîs hyioîs Iouda katà syngeneías autō̂n katà dḗmous autō̂n kat’ oíkous patriō̂n autō̂n katà arithmòn onomátōn autō̂n katà kephalḕn autō̂n, pánta arsenikà apò eikosaetoûs kaì epánō, pâs ho ekporeuómenos en tē̂i dynámei,

25
ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς ϕυλῆς Ιουδα τέσσαρες καὶ ἑβδομήκοντα χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι.

hē epískepsis autō̂n ek tē̂s phylē̂s Iouda téssares kaì hebdomḗkonta chiliádes kaì hexakósioi.

26
τοῖς υἱοῖς Ισσαχαρ κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεϕαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,

toîs hyioîs Issachar katà syngeneías autō̂n katà dḗmous autō̂n kat’ oíkous patriō̂n autō̂n katà arithmòn onomátōn autō̂n katà kephalḕn autō̂n, pánta arsenikà apò eikosaetoûs kaì epánō, pâs ho ekporeuómenos en tē̂i dynámei,

27
ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς ϕυλῆς Ισσαχαρ τέσσαρες καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.

hē epískepsis autō̂n ek tē̂s phylē̂s Issachar téssares kaì pentḗkonta chiliádes kaì tetrakósioi.

28
τοῖς υἱοῖς Ζαβουλων κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεϕαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,

toîs hyioîs Zaboulōn katà syngeneías autō̂n katà dḗmous autō̂n kat’ oíkous patriō̂n autō̂n katà arithmòn onomátōn autō̂n katà kephalḕn autō̂n, pánta arsenikà apò eikosaetoûs kaì epánō, pâs ho ekporeuómenos en tē̂i dynámei,

29
ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς ϕυλῆς Ζαβουλων ἑπτὰ καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.

hē epískepsis autō̂n ek tē̂s phylē̂s Zaboulōn heptà kaì pentḗkonta chiliádes kaì tetrakósioi.

30
τοῖς υἱοῖς Ιωσηϕ υἱοῖς Εϕραιμ κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεϕαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,

toîs hyioîs Iōsēph hyioîs Ephraim katà syngeneías autō̂n katà dḗmous autō̂n kat’ oíkous patriō̂n autō̂n katà arithmòn onomátōn autō̂n katà kephalḕn autō̂n, pánta arsenikà apò eikosaetoûs kaì epánō, pâs ho ekporeuómenos en tē̂i dynámei,

31
ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς ϕυλῆς Εϕραιμ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι.

hē epískepsis autō̂n ek tē̂s phylē̂s Ephraim tessarákonta chiliádes kaì pentakósioi.

32
τοῖς υἱοῖς Μανασση κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεϕαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,

toîs hyioîs Manassē katà syngeneías autō̂n katà dḗmous autō̂n kat’ oíkous patriō̂n autō̂n katà arithmòn onomátōn autō̂n katà kephalḕn autō̂n, pánta arsenikà apò eikosaetoûs kaì epánō, pâs ho ekporeuómenos en tē̂i dynámei,

33
ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς ϕυλῆς Μανασση δύο καὶ τριάκοντα χιλιάδες καὶ διακόσιοι.

hē epískepsis autō̂n ek tē̂s phylē̂s Manassē dýo kaì triákonta chiliádes kaì diakósioi.

34
τοῖς υἱοῖς Βενιαμιν κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεϕαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,

toîs hyioîs Beniamin katà syngeneías autō̂n katà dḗmous autō̂n kat’ oíkous patriō̂n autō̂n katà arithmòn onomátōn autō̂n katà kephalḕn autō̂n, pánta arsenikà apò eikosaetoûs kaì epánō, pâs ho ekporeuómenos en tē̂i dynámei,

35
ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς ϕυλῆς Βενιαμιν πέντε καὶ τριάκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.

hē epískepsis autō̂n ek tē̂s phylē̂s Beniamin pénte kaì triákonta chiliádes kaì tetrakósioi.

36
τοῖς υἱοῖς Γαδ κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεϕαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,

toîs hyioîs Gad katà syngeneías autō̂n katà dḗmous autō̂n kat’ oíkous patriō̂n autō̂n katà arithmòn onomátōn autō̂n katà kephalḕn autō̂n, pánta arsenikà apò eikosaetoûs kaì epánō, pâs ho ekporeuómenos en tē̂i dynámei,

37
ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς ϕυλῆς Γαδ πέντε καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι καὶ πεντήκοντα.

hē epískepsis autō̂n ek tē̂s phylē̂s Gad pénte kaì tessarákonta chiliádes kaì hexakósioi kaì pentḗkonta.

38
τοῖς υἱοῖς Δαν κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεϕαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,

toîs hyioîs Dan katà syngeneías autō̂n katà dḗmous autō̂n kat’ oíkous patriō̂n autō̂n katà arithmòn onomátōn autō̂n katà kephalḕn autō̂n, pánta arsenikà apò eikosaetoûs kaì epánō, pâs ho ekporeuómenos en tē̂i dynámei,

39
ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς ϕυλῆς Δαν δύο καὶ ἑξήκοντα χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι.

hē epískepsis autō̂n ek tē̂s phylē̂s Dan dýo kaì hexḗkonta chiliádes kaì heptakósioi.

40
τοῖς υἱοῖς Ασηρ κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεϕαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,

toîs hyioîs Asēr katà syngeneías autō̂n katà dḗmous autō̂n kat’ oíkous patriō̂n autō̂n katà arithmòn onomátōn autō̂n katà kephalḕn autō̂n, pánta arsenikà apò eikosaetoûs kaì epánō, pâs ho ekporeuómenos en tē̂i dynámei,

41
ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς ϕυλῆς Ασηρ μία καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι.

hē epískepsis autō̂n ek tē̂s phylē̂s Asēr mía kaì tessarákonta chiliádes kaì pentakósioi.

42
τοῖς υἱοῖς Νεϕθαλι κατὰ συγγενείας αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν κατὰ κεϕαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει,

toîs hyioîs Nephthali katà syngeneías autō̂n katà dḗmous autō̂n kat’ oíkous patriō̂n autō̂n katà arithmòn onomátōn autō̂n katà kephalḕn autō̂n, pánta arsenikà apò eikosaetoûs kaì epánō, pâs ho ekporeuómenos en tē̂i dynámei,

43
ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς ϕυλῆς Νεϕθαλι τρεῖς καὶ πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι.

hē epískepsis autō̂n ek tē̂s phylē̂s Nephthali treîs kaì pentḗkonta chiliádes kaì tetrakósioi.

44
αὕτη ἡ ἐπίσκεψις, ἣν ἐπεσκέψαντο Μωυσῆς καὶ Ααρων καὶ οἱ ἄρχοντες Ισραηλ, δώδεκα ἄνδρες· ἀνὴρ εἷς κατὰ ϕυλὴν μίαν κατὰ ϕυλὴν οἴκων πατριᾶς ἦσαν.

haútē hē epískepsis, hḕn epesképsanto Mōysē̂s kaì Aarōn kaì hoi árchontes Israēl, dṓdeka ándres: anḕr heîs katà phylḕn mían katà phylḕn oíkōn patriâs ē̂san.

45
καὶ ἐγένετο πᾶσα ἡ ἐπίσκεψις υἱῶν Ισραηλ σὺν δυνάμει αὐτῶν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος παρατάξασθαι ἐν Ισραηλ,

kaì egéneto pâsa hē epískepsis hyiō̂n Israēl sỳn dynámei autō̂n apò eikosaetoûs kaì epánō, pâs ho ekporeuómenos paratáxasthai en Israēl,

46
ἑξακόσιαι χιλιάδες καὶ τρισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι καὶ πεντήκοντα.

hexakósiai chiliádes kaì trischílioi kaì pentakósioi kaì pentḗkonta.

47
Οἱ δὲ Λευῖται ἐκ τῆς ϕυλῆς πατριᾶς αὐτῶν οὐκ ἐπεσκέπησαν ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.

Hoi dè Leuîtai ek tē̂s phylē̂s patriâs autō̂n ouk epesképēsan en toîs hyioîs Israēl.

48
καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

49
῞Ορα τὴν ϕυλὴν τὴν Λευι οὐ συνεπισκέψῃ καὶ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν οὐ λήμψῃ ἐν μέσῳ τῶν υἱῶν Ισραηλ.

῞Ora tḕn phylḕn tḕn Leui ou synepisképsēi kaì tòn arithmòn autō̂n ou lḗmpsēi en mésōi tō̂n hyiō̂n Israēl.

50
καὶ σὺ ἐπίστησον τοὺς Λευίτας ἐπὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ ἐπὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ ἐπὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ· αὐτοὶ ἀροῦσιν τὴν σκηνὴν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ αὐτοὶ λειτουργήσουσιν ἐν αὐτῇ καὶ κύκλῳ τῆς σκηνῆς παρεμβαλοῦσιν.

kaì sỳ epístēson toùs Leuítas epì tḕn skēnḕn toû martyríou kaì epì pánta tà skeúē autē̂s kaì epì pánta, hósa estìn en autē̂i: autoì aroûsin tḕn skēnḕn kaì pánta tà skeúē autē̂s, kaì autoì leitourgḗsousin en autē̂i kaì kýklōi tē̂s skēnē̂s parembaloûsin.

51
καὶ ἐν τῷ ἐξαίρειν τὴν σκηνὴν καθελοῦσιν αὐτὴν οἱ Λευῖται καὶ ἐν τῷ παρεμβάλλειν τὴν σκηνὴν ἀναστήσουσιν· καὶ ὁ ἀλλογενὴς ὁ προσπορευόμενος ἀποθανέτω.

kaì en tō̂i exaírein tḕn skēnḕn katheloûsin autḕn hoi Leuîtai kaì en tō̂i parembállein tḕn skēnḕn anastḗsousin: kaì ho allogenḕs ho prosporeuómenos apothanétō.

52
καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀνὴρ ἐν τῇ ἑαυτοῦ τάξει καὶ ἀνὴρ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ ἡγεμονίαν σὺν δυνάμει αὐτῶν·

kaì parembaloûsin hoi hyioì Israēl anḕr en tē̂i heautoû táxei kaì anḕr katà tḕn heautoû hēgemonían sỳn dynámei autō̂n:

53
οἱ δὲ Λευῖται παρεμβαλέτωσαν ἐναντίον κυρίου κύκλῳ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ οὐκ ἔσται ἁμάρτημα ἐν υἱοῖς Ισραηλ. καὶ ϕυλάξουσιν οἱ Λευῖται αὐτοὶ τὴν ϕυλακὴν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.

hoi dè Leuîtai parembalétōsan enantíon kyríou kýklōi tē̂s skēnē̂s toû martyríou, kaì ouk éstai hamártēma en hyioîs Israēl. kaì phyláxousin hoi Leuîtai autoì tḕn phylakḕn tē̂s skēnē̂s toû martyríou.

54
καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ κατὰ πάντα, ἃ ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ καὶ Ααρων, οὕτως ἐποίησαν.

kaì epoíēsan hoi hyioì Israēl katà pánta, hà eneteílato kýrios tō̂i Mōysē̂i kaì Aarōn, hoútōs epoíēsan.