Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Nombres 11

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἦν ὁ λαὸς γογγύζων πονηρὰ ἔναντι κυρίου, καὶ ἤκουσεν κύριος καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ, καὶ ἐξεκαύθη ἐν αὐτοῖς πῦρ παρὰ κυρίου καὶ κατέϕαγεν μέρος τι τῆς παρεμβολῆς.

Kaì ē̂n ho laòs gongýzōn ponērà énanti kyríou, kaì ḗkousen kýrios kaì ethymṓthē orgē̂i, kaì exekaúthē en autoîs pŷr parà kyríou kaì katéphagen méros ti tē̂s parembolē̂s.

2
καὶ ἐκέκραξεν ὁ λαὸς πρὸς Μωυσῆν, καὶ ηὔξατο Μωυσῆς πρὸς κύριον, καὶ ἐκόπασεν τὸ πῦρ.

kaì ekékraxen ho laòs pròs Mōysē̂n, kaì ēýxato Mōysē̂s pròs kýrion, kaì ekópasen tò pŷr.

3
καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου ’Εμπυρισμός, ὅτι ἐξεκαύθη ἐν αὐτοῖς πῦρ παρὰ κυρίου.

kaì eklḗthē tò ónoma toû tópou ekeínou ’Empyrismós, hóti exekaúthē en autoîs pŷr parà kyríou.

4
Καὶ ὁ ἐπίμικτος ὁ ἐν αὐτοῖς ἐπεθύμησαν ἐπιθυμίαν, καὶ καθίσαντες ἔκλαιον καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ εἶπαν Τίς ἡμᾶς ψωμιεῖ κρέα;

Kaì ho epímiktos ho en autoîs epethýmēsan epithymían, kaì kathísantes éklaion kaì hoi hyioì Israēl kaì eîpan Tís hēmâs psōmieî kréa?

5
ἐμνήσθημεν τοὺς ἰχθύας, οὓς ἠσθίομεν ἐν Αἰγύπτῳ δωρεάν, καὶ τοὺς σικύας καὶ τοὺς πέπονας καὶ τὰ πράσα καὶ τὰ κρόμμυα καὶ τὰ σκόρδα·

emnḗsthēmen toùs ichthýas, hoùs ēsthíomen en Aigýptōi dōreán, kaì toùs sikýas kaì toùs péponas kaì tà prása kaì tà krómmya kaì tà skórda:

6
νυνὶ δὲ ἡ ψυχὴ ἡμῶν κατάξηρος, οὐδὲν πλὴν εἰς τὸ μαννα οἱ ὀϕθαλμοὶ ἡμῶν.

nynì dè hē psychḕ hēmō̂n katáxēros, oudèn plḕn eis tò manna hoi ophthalmoì hēmō̂n.

7
τὸ δὲ μαννα ὡσεὶ σπέρμα κορίου ἐστίν, καὶ τὸ εἶδος αὐτοῦ εἶδος κρυστάλλου·

tò dè manna hōseì spérma koríou estín, kaì tò eîdos autoû eîdos krystállou:

8
καὶ διεπορεύετο ὁ λαὸς καὶ συνέλεγον καὶ ἤληθον αὐτὸ ἐν τῷ μύλῳ καὶ ἔτριβον ἐν τῇ θυίᾳ καὶ ἥψουν αὐτὸ ἐν τῇ χύτρᾳ καὶ ἐποίουν αὐτὸ ἐγκρυϕίας, καὶ ἦν ἡ ἡδονὴ αὐτοῦ ὡσεὶ γεῦμα ἐγκρὶς ἐξ ἐλαίου·

kaì dieporeúeto ho laòs kaì synélegon kaì ḗlēthon autò en tō̂i mýlōi kaì étribon en tē̂i thyíāi kaì hḗpsoun autò en tē̂i chýtrāi kaì epoíoun autò enkryphías, kaì ē̂n hē hēdonḕ autoû hōseì geûma enkrìs ex elaíou:

9
καὶ ὅταν κατέβη ἡ δρόσος ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν νυκτός, κατέβαινεν τὸ μαννα ἐπ’ αὐτῆς.

kaì hótan katébē hē drósos epì tḕn parembolḕn nyktós, katébainen tò manna ep’ autē̂s.

10
καὶ ἤκουσεν Μωυσῆς κλαιόντων αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν, ἕκαστον ἐπὶ τῆς θύρας αὐτοῦ· καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ κύριος σϕόδρα, καὶ ἔναντι Μωυσῆ ἦν πονηρόν.

kaì ḗkousen Mōysē̂s klaióntōn autō̂n katà dḗmous autō̂n, hékaston epì tē̂s thýras autoû: kaì ethymṓthē orgē̂i kýrios sphódra, kaì énanti Mōysē̂ ē̂n ponērón.

11
καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς κύριον ῞Ινα τί ἐκάκωσας τὸν θεράποντά σου, καὶ διὰ τί οὐχ εὕρηκα χάριν ἐναντίον σου ἐπιθεῖναι τὴν ὁρμὴν τοῦ λαοῦ τούτου ἐπ’ ἐμέ;

kaì eîpen Mōysē̂s pròs kýrion ῞Ina tí ekákōsas tòn therápontá sou, kaì dià tí ouch heúrēka chárin enantíon sou epitheînai tḕn hormḕn toû laoû toútou ep’ emé?

12
μὴ ἐγὼ ἐν γαστρὶ ἔλαβον πάντα τὸν λαὸν τοῦτον ἢ ἐγὼ ἔτεκον αὐτούς, ὅτι λέγεις μοι Λαβὲ αὐτὸν εἰς τὸν κόλπον σου, ὡσεὶ ἄραι τιθηνὸς τὸν θηλάζοντα, εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσας τοῖς πατράσιν αὐτῶν;

mḕ egṑ en gastrì élabon pánta tòn laòn toûton ḕ egṑ étekon autoús, hóti légeis moi Labè autòn eis tòn kólpon sou, hōseì árai tithēnòs tòn thēlázonta, eis tḕn gē̂n, hḕn ṓmosas toîs patrásin autō̂n?

13
πόθεν μοι κρέα δοῦναι παντὶ τῷ λαῷ τούτῳ; ὅτι κλαίουσιν ἐπ’ ἐμοὶ λέγοντες Δὸς ἡμῖν κρέα, ἵνα ϕάγωμεν.

póthen moi kréa doûnai pantì tō̂i laō̂i toútōi? hóti klaíousin ep’ emoì légontes Dòs hēmîn kréa, hína phágōmen.

14
οὐ δυνήσομαι ἐγὼ μόνος ϕέρειν τὸν λαὸν τοῦτον, ὅτι βαρύτερόν μοί ἐστιν τὸ ῥῆμα τοῦτο.

ou dynḗsomai egṑ mónos phérein tòn laòn toûton, hóti barýterón moí estin tò rhē̂ma toûto.

15
εἰ δὲ οὕτως σὺ ποιεῖς μοι, ἀπόκτεινόν με ἀναιρέσει, εἰ εὕρηκα ἔλεος παρὰ σοί, ἵνα μὴ ἴδω μου τὴν κάκωσιν.

ei dè hoútōs sỳ poieîs moi, apókteinón me anairései, ei heúrēka éleos parà soí, hína mḕ ídō mou tḕn kákōsin.

16
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Συνάγαγέ μοι ἑβδομήκοντα ἄνδρας ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων Ισραηλ, οὓς αὐτὸς σὺ οἶδας ὅτι οὗτοί εἰσιν πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ καὶ γραμματεῖς αὐτῶν, καὶ ἄξεις αὐτοὺς πρὸς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, καὶ στήσονται ἐκεῖ μετὰ σοῦ.

kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n Synágagé moi hebdomḗkonta ándras apò tō̂n presbytérōn Israēl, hoùs autòs sỳ oîdas hóti hoûtoí eisin presbýteroi toû laoû kaì grammateîs autō̂n, kaì áxeis autoùs pròs tḕn skēnḕn toû martyríou, kaì stḗsontai ekeî metà soû.

17
καὶ καταβήσομαι καὶ λαλήσω ἐκεῖ μετὰ σοῦ καὶ ἀϕελῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἐπὶ σοὶ καὶ ἐπιθήσω ἐπ’ αὐτούς, καὶ συναντιλήμψονται μετὰ σοῦ τὴν ὁρμὴν τοῦ λαοῦ, καὶ οὐκ οἴσεις αὐτοὺς σὺ μόνος.

kaì katabḗsomai kaì lalḗsō ekeî metà soû kaì aphelō̂ apò toû pneúmatos toû epì soì kaì epithḗsō ep’ autoús, kaì synantilḗmpsontai metà soû tḕn hormḕn toû laoû, kaì ouk oíseis autoùs sỳ mónos.

18
καὶ τῷ λαῷ ἐρεῖς ‘Αγνίσασθε εἰς αὔριον, καὶ ϕάγεσθε κρέα, ὅτι ἐκλαύσατε ἔναντι κυρίου λέγοντες Τίς ἡμᾶς ψωμιεῖ κρέα; ὅτι καλὸν ἡμῖν ἐστιν ἐν Αἰγύπτῳ. καὶ δώσει κύριος ὑμῖν κρέα ϕαγεῖν, καὶ ϕάγεσθε κρέα.

kaì tō̂i laō̂i ereîs ‘Agnísasthe eis aúrion, kaì phágesthe kréa, hóti eklaúsate énanti kyríou légontes Tís hēmâs psōmieî kréa? hóti kalòn hēmîn estin en Aigýptōi. kaì dṓsei kýrios hymîn kréa phageîn, kaì phágesthe kréa.

19
οὐχ ἡμέραν μίαν ϕάγεσθε οὐδὲ δύο οὐδὲ πέντε ἡμέρας οὐδὲ δέκα ἡμέρας οὐδὲ εἴκοσι ἡμέρας·

ouch hēméran mían phágesthe oudè dýo oudè pénte hēméras oudè déka hēméras oudè eíkosi hēméras:

20
ἕως μηνὸς ἡμερῶν ϕάγεσθε, ἕως ἂν ἐξέλθῃ ἐκ τῶν μυκτήρων ὑμῶν, καὶ ἔσται ὑμῖν εἰς χολέραν, ὅτι ἠπειθήσατε κυρίῳ, ὅς ἐστιν ἐν ὑμῖν, καὶ ἐκλαύσατε ἐναντίον αὐτοῦ λέγοντες ῞Ινα τί ἡμῖν ἐξελθεῖν ἐξ Αἰγύπτου;

héōs mēnòs hēmerō̂n phágesthe, héōs àn exélthēi ek tō̂n myktḗrōn hymō̂n, kaì éstai hymîn eis choléran, hóti ēpeithḗsate kyríōi, hós estin en hymîn, kaì eklaúsate enantíon autoû légontes ῞Ina tí hēmîn exeltheîn ex Aigýptou?

21
καὶ εἶπεν Μωυσῆς ‘Εξακόσιαι χιλιάδες πεζῶν ὁ λαός, ἐν οἷς εἰμι ἐν αὐτοῖς, καὶ σὺ εἶπας Κρέα δώσω αὐτοῖς ϕαγεῖν, καὶ ϕάγονται μῆνα ἡμερῶν;

kaì eîpen Mōysē̂s ‘Exakósiai chiliádes pezō̂n ho laós, en hoîs eimi en autoîs, kaì sỳ eîpas Kréa dṓsō autoîs phageîn, kaì phágontai mē̂na hēmerō̂n?

22
μὴ πρόβατα καὶ βόες σϕαγήσονται αὐτοῖς, καὶ ἀρκέσει αὐτοῖς; ἢ πᾶν τὸ ὄψος τῆς θαλάσσης συναχθήσεται αὐτοῖς, καὶ ἀρκέσει αὐτοῖς;

mḕ próbata kaì bóes sphagḗsontai autoîs, kaì arkései autoîs? ḕ pân tò ópsos tē̂s thalássēs synachthḗsetai autoîs, kaì arkései autoîs?

23
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Μὴ χεὶρ κυρίου οὐκ ἐξαρκέσει; ἤδη γνώσει εἰ ἐπικαταλήμψεταί σε ὁ λόγος μου ἢ οὔ.

kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n Mḕ cheìr kyríou ouk exarkései? ḗdē gnṓsei ei epikatalḗmpsetaí se ho lógos mou ḕ oú.

24
καὶ ἐξῆλθεν Μωυσῆς καὶ ἐλάλησεν πρὸς τὸν λαὸν τὰ ῥήματα κυρίου καὶ συνήγαγεν ἑβδομήκοντα ἄνδρας ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ καὶ ἔστησεν αὐτοὺς κύκλῳ τῆς σκηνῆς.

kaì exē̂lthen Mōysē̂s kaì elálēsen pròs tòn laòn tà rhḗmata kyríou kaì synḗgagen hebdomḗkonta ándras apò tō̂n presbytérōn toû laoû kaì éstēsen autoùs kýklōi tē̂s skēnē̂s.

25
καὶ κατέβη κύριος ἐν νεϕέλῃ καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτόν· καὶ παρείλατο ἀπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἐπ’ αὐτῷ καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τοὺς ἑβδομήκοντα ἄνδρας τοὺς πρεσβυτέρους· ὡς δὲ ἐπανεπαύσατο τὸ πνεῦμα ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἐπροϕήτευσαν καὶ οὐκέτι προσέθεντο.

kaì katébē kýrios en nephélēi kaì elálēsen pròs autón: kaì pareílato apò toû pneúmatos toû ep’ autō̂i kaì epéthēken epì toùs hebdomḗkonta ándras toùs presbytérous: hōs dè epanepaúsato tò pneûma ep’ autoús, kaì eprophḗteusan kaì oukéti proséthento.

26
καὶ κατελείϕθησαν δύο ἄνδρες ἐν τῇ παρεμβολῇ, ὄνομα τῷ ἑνὶ Ελδαδ καὶ ὄνομα τῷ δευτέρῳ Μωδαδ, καὶ ἐπανεπαύσατο ἐπ’ αὐτοὺς τὸ πνεῦμα – καὶ οὗτοι ἦσαν τῶν καταγεγραμμένων καὶ οὐκ ἦλθον πρὸς τὴν σκηνήν – καὶ ἐπροϕήτευσαν ἐν τῇ παρεμβολῇ.

kaì kateleíphthēsan dýo ándres en tē̂i parembolē̂i, ónoma tō̂i henì Eldad kaì ónoma tō̂i deutérōi Mōdad, kaì epanepaúsato ep’ autoùs tò pneûma – kaì hoûtoi ē̂san tō̂n katagegramménōn kaì ouk ē̂lthon pròs tḕn skēnḗn – kaì eprophḗteusan en tē̂i parembolē̂i.

27
καὶ προσδραμὼν ὁ νεανίσκος ἀπήγγειλεν Μωυσῇ καὶ εἶπεν λέγων Ελδαδ καὶ Μωδαδ προϕητεύουσιν ἐν τῇ παρεμβολῇ.

kaì prosdramṑn ho neanískos apḗngeilen Mōysē̂i kaì eîpen légōn Eldad kaì Mōdad prophēteúousin en tē̂i parembolē̂i.

28
καὶ ἀποκριθεὶς ’Ιησοῦς ὁ τοῦ Ναυη ὁ παρεστηκὼς Μωυσῇ ὁ ἐκελεκτὸς εἶπεν Κύριε Μωυσῆ, κώλυσον αὐτούς.

kaì apokritheìs ’Iēsoûs ho toû Nauē ho parestēkṑs Mōysē̂i ho ekelektòs eîpen Kýrie Mōysē̂, kṓlyson autoús.

29
καὶ εἶπεν αὐτῷ Μωυσῆς Μὴ ζηλοῖς σύ μοι; καὶ τίς δῴη πάντα τὸν λαὸν κυρίου προϕήτας, ὅταν δῷ κύριος τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐπ’ αὐτούς;

kaì eîpen autō̂i Mōysē̂s Mḕ zēloîs sý moi? kaì tís dṓiē pánta tòn laòn kyríou prophḗtas, hótan dō̂i kýrios tò pneûma autoû ep’ autoús?

30
καὶ ἀπῆλθεν Μωυσῆς εἰς τὴν παρεμβολήν, αὐτὸς καὶ οἱ πρεσβύτεροι Ισραηλ.

kaì apē̂lthen Mōysē̂s eis tḕn parembolḗn, autòs kaì hoi presbýteroi Israēl.

31
καὶ πνεῦμα ἐξῆλθεν παρὰ κυρίου καὶ ἐξεπέρασεν ὀρτυγομήτραν ἀπὸ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπέβαλεν ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν ὁδὸν ἡμέρας ἐντεῦθεν καὶ ὁδὸν ἡμέρας ἐντεῦθεν κύκλῳ τῆς παρεμβολῆς ὡσεὶ δίπηχυ ἀπὸ τῆς γῆς.

kaì pneûma exē̂lthen parà kyríou kaì exepérasen ortygomḗtran apò tē̂s thalássēs kaì epébalen epì tḕn parembolḕn hodòn hēméras enteûthen kaì hodòn hēméras enteûthen kýklōi tē̂s parembolē̂s hōseì dípēchy apò tē̂s gē̂s.

32
καὶ ἀναστὰς ὁ λαὸς ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ὅλην τὴν νύκτα καὶ ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν ἐπαύριον καὶ συνήγαγον τὴν ὀρτυγομήτραν, ὁ τὸ ὀλίγον συνήγαγεν δέκα κόρους, καὶ ἔψυξαν ἑαυτοῖς ψυγμοὺς κύκλῳ τῆς παρεμβολῆς.

kaì anastàs ho laòs hólēn tḕn hēméran kaì hólēn tḕn nýkta kaì hólēn tḕn hēméran tḕn epaúrion kaì synḗgagon tḕn ortygomḗtran, ho tò olígon synḗgagen déka kórous, kaì épsyxan heautoîs psygmoùs kýklōi tē̂s parembolē̂s.

33
τὰ κρέα ἔτι ἦν ἐν τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν πρὶν ἢ ἐκλείπειν, καὶ κύριος ἐθυμώθη εἰς τὸν λαόν, καὶ ἐπάταξεν κύριος τὸν λαὸν πληγὴν μεγάλην σϕόδρα.

tà kréa éti ē̂n en toîs odoûsin autō̂n prìn ḕ ekleípein, kaì kýrios ethymṓthē eis tòn laón, kaì epátaxen kýrios tòn laòn plēgḕn megálēn sphódra.

34
καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Μνήματα τῆς ἐπιθυμίας, ὅτι ἐκεῖ ἔθαψαν τὸν λαὸν τὸν ἐπιθυμητήν.

kaì eklḗthē tò ónoma toû tópou ekeínou Mnḗmata tē̂s epithymías, hóti ekeî éthapsan tòn laòn tòn epithymētḗn.

35
’Απὸ Μνημάτων ἐπιθυμίας ἐξῆρεν ὁ λαὸς εἰς Ασηρωθ, καὶ ἐγένετο ὁ λαὸς ἐν Ασηρωθ.

’Apò Mnēmátōn epithymías exē̂ren ho laòs eis Asērōth, kaì egéneto ho laòs en Asērōth.