Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Nombres 12

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐλάλησεν Μαριαμ καὶ Ααρων κατὰ Μωυσῆ ἕνεκεν τῆς γυναικὸς τῆς Αἰθιοπίσσης, ἣν ἔλαβεν Μωυσῆς, ὅτι γυναῖκα Αἰθιόπισσαν ἔλαβεν,

Kaì elálēsen Mariam kaì Aarōn katà Mōysē̂ héneken tē̂s gynaikòs tē̂s Aithiopíssēs, hḕn élaben Mōysē̂s, hóti gynaîka Aithiópissan élaben,

2
καὶ εἶπαν Μὴ Μωυσῇ μόνῳ λελάληκεν κύριος; οὐχὶ καὶ ἡμῖν ἐλάλησεν; καὶ ἤκουσεν κύριος.

kaì eîpan Mḕ Mōysē̂i mónōi lelálēken kýrios? ouchì kaì hēmîn elálēsen? kaì ḗkousen kýrios.

3
καὶ ὁ ἄνθρωπος Μωυσῆς πραῢς σϕόδρα παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ὄντας ἐπὶ τῆς γῆς.

kaì ho ánthrōpos Mōysē̂s praǜs sphódra parà pántas toùs anthrṓpous toùs óntas epì tē̂s gē̂s.

4
καὶ εἶπεν κύριος παραχρῆμα πρὸς Μωυσῆν καὶ Μαριαμ καὶ Ααρων ’Εξέλθατε ὑμεῖς οἱ τρεῖς εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου· καὶ ἐξῆλθον οἱ τρεῖς εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου.

kaì eîpen kýrios parachrē̂ma pròs Mōysē̂n kaì Mariam kaì Aarōn ’Exélthate hymeîs hoi treîs eis tḕn skēnḕn toû martyríou: kaì exē̂lthon hoi treîs eis tḕn skēnḕn toû martyríou.

5
καὶ κατέβη κύριος ἐν στύλῳ νεϕέλης καὶ ἔστη ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἐκλήθησαν Ααρων καὶ Μαριαμ καὶ ἐξήλθοσαν ἀμϕότεροι.

kaì katébē kýrios en stýlōi nephélēs kaì éstē epì tē̂s thýras tē̂s skēnē̂s toû martyríou, kaì eklḗthēsan Aarōn kaì Mariam kaì exḗlthosan amphóteroi.

6
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ’Ακούσατε τῶν λόγων μου· ἐὰν γένηται προϕήτης ὑμῶν κυρίῳ, ἐν ὁράματι αὐτῷ γνωσθήσομαι καὶ ἐν ὕπνῳ λαλήσω αὐτῷ.

kaì eîpen pròs autoús ’Akoúsate tō̂n lógōn mou: eàn génētai prophḗtēs hymō̂n kyríōi, en horámati autō̂i gnōsthḗsomai kaì en hýpnōi lalḗsō autō̂i.

7
οὐχ οὕτως ὁ θεράπων μου Μωυσῆς· ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ μου πιστός ἐστιν·

ouch hoútōs ho therápōn mou Mōysē̂s: en hólōi tō̂i oíkōi mou pistós estin:

8
στόμα κατὰ στόμα λαλήσω αὐτῷ, ἐν εἴδει καὶ οὐ δι’ αἰνιγμάτων, καὶ τὴν δόξαν κυρίου εἶδεν· καὶ διὰ τί οὐκ ἐϕοβήθητε καταλαλῆσαι κατὰ τοῦ θεράποντός μου Μωυσῆ;

stóma katà stóma lalḗsō autō̂i, en eídei kaì ou di’ ainigmátōn, kaì tḕn dóxan kyríou eîden: kaì dià tí ouk ephobḗthēte katalalē̂sai katà toû therápontós mou Mōysē̂?

9
καὶ ὀργὴ θυμοῦ κυρίου ἐπ’ αὐτοῖς, καὶ ἀπῆλθεν.

kaì orgḕ thymoû kyríou ep’ autoîs, kaì apē̂lthen.

10
καὶ ἡ νεϕέλη ἀπέστη ἀπὸ τῆς σκηνῆς, καὶ ἰδοὺ Μαριαμ λεπρῶσα ὡσεὶ χιών· καὶ ἐπέβλεψεν Ααρων ἐπὶ Μαριαμ, καὶ ἰδοὺ λεπρῶσα.

kaì hē nephélē apéstē apò tē̂s skēnē̂s, kaì idoù Mariam leprō̂sa hōseì chiṓn: kaì epéblepsen Aarōn epì Mariam, kaì idoù leprō̂sa.

11
καὶ εἶπεν Ααρων πρὸς Μωυσῆν Δέομαι, κύριε, μὴ συνεπιθῇ ἡμῖν ἁμαρτίαν, διότι ἠγνοήσαμεν καθότι ἡμάρτομεν·

kaì eîpen Aarōn pròs Mōysē̂n Déomai, kýrie, mḕ synepithē̂i hēmîn hamartían, dióti ēgnoḗsamen kathóti hēmártomen:

12
μὴ γένηται ὡσεὶ ἴσον θανάτῳ, ὡσεὶ ἔκτρωμα ἐκπορευόμενον ἐκ μήτρας μητρὸς καὶ κατεσθίει τὸ ἥμισυ τῶν σαρκῶν αὐτῆς.

mḕ génētai hōseì íson thanátōi, hōseì éktrōma ekporeuómenon ek mḗtras mētròs kaì katesthíei tò hḗmisy tō̂n sarkō̂n autē̂s.

13
καὶ ἐβόησεν Μωυσῆς πρὸς κύριον λέγων ‘Ο θεός, δέομαί σου, ἴασαι αὐτήν.

kaì ebóēsen Mōysē̂s pròs kýrion légōn ‘O theós, déomaí sou, íasai autḗn.

14
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Εἰ ὁ πατὴρ αὐτῆς πτύων ἐνέπτυσεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτῆς, οὐκ ἐντραπήσεται ἑπτὰ ἡμέρας; ἀϕορισθήτω ἑπτὰ ἡμέρας ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσεται.

kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n Ei ho patḕr autē̂s ptýōn enéptysen eis tò prósōpon autē̂s, ouk entrapḗsetai heptà hēméras? aphoristhḗtō heptà hēméras éxō tē̂s parembolē̂s kaì metà taûta eiseleúsetai.

15
καὶ ἀϕωρίσθη Μαριαμ ἔξω τῆς παρεμβολῆς ἑπτὰ ἡμέρας· καὶ ὁ λαὸς οὐκ ἐξῆρεν, ἕως ἐκαθαρίσθη Μαριαμ.

kaì aphōrísthē Mariam éxō tē̂s parembolē̂s heptà hēméras: kaì ho laòs ouk exē̂ren, héōs ekatharísthē Mariam.

16
Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆρεν ὁ λαὸς ἐξ Ασηρωθ καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ Φαραν.

Kaì metà taûta exē̂ren ho laòs ex Asērōth kaì parenébalon en tē̂i erḗmōi toû Pharan.