Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Numbers 16

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐλάλησεν Κορε υἱὸς Ισσααρ υἱοῦ Κααθ υἱοῦ Λευι καὶ Δαθαν καὶ Αβιρων υἱοὶ Ελιαβ καὶ Αυν υἱὸς Φαλεθ υἱοῦ Ρουβην

Kaì elálēsen Kore hyiòs Issaar hyioû Kaath hyioû Leui kaì Dathan kaì Abirōn hyioì Eliab kaì Aun hyiòs Phaleth hyioû Roubēn

2
καὶ ἀνέστησαν ἔναντι Μωυσῆ, καὶ ἄνδρες τῶν υἱῶν Ισραηλ πεντήκοντα καὶ διακόσιοι, ἀρχηγοὶ συναγωγῆς, σύγκλητοι βουλῆς καὶ ἄνδρες ὀνομαστοί,

kaì anéstēsan énanti Mōysē̂, kaì ándres tō̂n hyiō̂n Israēl pentḗkonta kaì diakósioi, archēgoì synagōgē̂s, sýnklētoi boulē̂s kaì ándres onomastoí,

3
συνέστησαν ἐπὶ Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ εἶπαν ’Εχέτω ὑμῖν, ὅτι πᾶσα ἡ συναγωγὴ πάντες ἅγιοι καὶ ἐν αὐτοῖς κύριος, καὶ διὰ τί κατανίστασθε ἐπὶ τὴν συναγωγὴν κυρίου;

synéstēsan epì Mōysē̂n kaì Aarōn kaì eîpan ’Echétō hymîn, hóti pâsa hē synagōgḕ pántes hágioi kaì en autoîs kýrios, kaì dià tí katanístasthe epì tḕn synagōgḕn kyríou?

4
καὶ ἀκούσας Μωυσῆς ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον

kaì akoúsas Mōysē̂s épesen epì prósōpon

5
καὶ ἐλάλησεν πρὸς Κορε καὶ πρὸς πᾶσαν αὐτοῦ τὴν συναγωγὴν λέγων ’Επέσκεπται καὶ ἔγνω ὁ θεὸς τοὺς ὄντας αὐτοῦ καὶ τοὺς ἁγίους καὶ προσηγάγετο πρὸς ἑαυτόν, καὶ οὓς ἐξελέξατο ἑαυτῷ, προσηγάγετο πρὸς ἑαυτόν.

kaì elálēsen pròs Kore kaì pròs pâsan autoû tḕn synagōgḕn légōn ’Epéskeptai kaì égnō ho theòs toùs óntas autoû kaì toùs hagíous kaì prosēgágeto pròs heautón, kaì hoùs exeléxato heautō̂i, prosēgágeto pròs heautón.

6
τοῦτο ποιήσατε· λάβετε ὑμῖν αὐτοῖς πυρεῖα, Κορε καὶ πᾶσα ἡ συναγωγὴ αὐτοῦ,

toûto poiḗsate: lábete hymîn autoîs pyreîa, Kore kaì pâsa hē synagōgḕ autoû,

7
καὶ ἐπίθετε ἐπ’ αὐτὰ πῦρ καὶ ἐπίθετε ἐπ’ αὐτὰ θυμίαμα ἔναντι κυρίου αὔριον, καὶ ἔσται ὁ ἀνήρ, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος, οὗτος ἅγιος· ἱκανούσθω ὑμῖν, υἱοὶ Λευι.

kaì epíthete ep’ autà pŷr kaì epíthete ep’ autà thymíama énanti kyríou aúrion, kaì éstai ho anḗr, hòn àn ekléxētai kýrios, hoûtos hágios: hikanoústhō hymîn, hyioì Leui.

8
καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς Κορε Εἰσακούσατέ μου, υἱοὶ Λευι.

kaì eîpen Mōysē̂s pròs Kore Eisakoúsaté mou, hyioì Leui.

9
μὴ μικρόν ἐστιν τοῦτο ὑμῖν ὅτι διέστειλεν ὁ θεὸς Ισραηλ ὑμᾶς ἐκ συναγωγῆς Ισραηλ καὶ προσηγάγετο ὑμᾶς πρὸς ἑαυτὸν λειτουργεῖν τὰς λειτουργίας τῆς σκηνῆς κυρίου καὶ παρίστασθαι ἔναντι τῆς συναγωγῆς λατρεύειν αὐτοῖς;

mḕ mikrón estin toûto hymîn hóti diésteilen ho theòs Israēl hymâs ek synagōgē̂s Israēl kaì prosēgágeto hymâs pròs heautòn leitourgeîn tàs leitourgías tē̂s skēnē̂s kyríou kaì parístasthai énanti tē̂s synagōgē̂s latreúein autoîs?

10
καὶ προσηγάγετό σε καὶ πάντας τοὺς ἀδελϕούς σου υἱοὺς Λευι μετὰ σοῦ, καὶ ζητεῖτε ἱερατεύειν;

kaì prosēgágetó se kaì pántas toùs adelphoús sou hyioùs Leui metà soû, kaì zēteîte hierateúein?

11
οὕτως σὺ καὶ πᾶσα ἡ συναγωγή σου ἡ συνηθροισμένη πρὸς τὸν θεόν· καὶ Ααρων τίς ἐστιν ὅτι διαγογγύζετε κατ’ αὐτοῦ;

hoútōs sỳ kaì pâsa hē synagōgḗ sou hē synēthroisménē pròs tòn theón: kaì Aarōn tís estin hóti diagongýzete kat’ autoû?

12
καὶ ἀπέστειλεν Μωυσῆς καλέσαι Δαθαν καὶ Αβιρων υἱοὺς Ελιαβ. καὶ εἶπαν Οὐκ ἀναβαίνομεν·

kaì apésteilen Mōysē̂s kalésai Dathan kaì Abirōn hyioùs Eliab. kaì eîpan Ouk anabaínomen:

13
μὴ μικρὸν τοῦτο ὅτι ἀνήγαγες ἡμᾶς ἐκ γῆς ῥεούσης γάλα καὶ μέλι ἀποκτεῖναι ἡμᾶς ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὅτι κατάρχεις ἡμῶν ἄρχων;

mḕ mikròn toûto hóti anḗgages hēmâs ek gē̂s rheoúsēs gála kaì méli apokteînai hēmâs en tē̂i erḗmōi, hóti katárcheis hēmō̂n árchōn?

14
εἰ καὶ εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι εἰσήγαγες ἡμᾶς καὶ ἔδωκας ἡμῖν κλῆρον ἀγροῦ καὶ ἀμπελῶνας, τοὺς ὀϕθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων ἂν ἐξέκοψας. οὐκ ἀναβαίνομεν.

ei kaì eis gē̂n rhéousan gála kaì méli eisḗgages hēmâs kaì édōkas hēmîn klē̂ron agroû kaì ampelō̂nas, toùs ophthalmoùs tō̂n anthrṓpōn ekeínōn àn exékopsas. ouk anabaínomen.

15
καὶ ἐβαρυθύμησεν Μωυσῆς σϕόδρα καὶ εἶπεν πρὸς κύριον Μὴ προσχῇς εἰς τὴν θυσίαν αὐτῶν· οὐκ ἐπιθύμημα οὐδενὸς αὐτῶν εἴληϕα οὐδὲ ἐκάκωσα οὐδένα αὐτῶν.

kaì ebarythýmēsen Mōysē̂s sphódra kaì eîpen pròs kýrion Mḕ proschē̂is eis tḕn thysían autō̂n: ouk epithýmēma oudenòs autō̂n eílēpha oudè ekákōsa oudéna autō̂n.

16
καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς Κορε ‘Αγίασον τὴν συναγωγήν σου καὶ γίνεσθε ἕτοιμοι ἔναντι κυρίου σὺ καὶ αὐτοὶ καὶ Ααρων αὔριον·

kaì eîpen Mōysē̂s pròs Kore ‘Agíason tḕn synagōgḗn sou kaì gínesthe hétoimoi énanti kyríou sỳ kaì autoì kaì Aarōn aúrion:

17
καὶ λάβετε ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ καὶ ἐπιθήσετε ἐπ’ αὐτὰ θυμίαμα καὶ προσάξετε ἔναντι κυρίου ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ, πεντήκοντα καὶ διακόσια πυρεῖα, καὶ σὺ καὶ Ααρων ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ.

kaì lábete hékastos tò pyreîon autoû kaì epithḗsete ep’ autà thymíama kaì prosáxete énanti kyríou hékastos tò pyreîon autoû, pentḗkonta kaì diakósia pyreîa, kaì sỳ kaì Aarōn hékastos tò pyreîon autoû.

18
καὶ ἔλαβεν ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ καὶ ἐπέθηκαν ἐπ’ αὐτὰ πῦρ καὶ ἐπέβαλον ἐπ’ αὐτὸ θυμίαμα. καὶ ἔστησαν παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου Μωυσῆς καὶ Ααρων.

kaì élaben hékastos tò pyreîon autoû kaì epéthēkan ep’ autà pŷr kaì epébalon ep’ autò thymíama. kaì éstēsan parà tàs thýras tē̂s skēnē̂s toû martyríou Mōysē̂s kaì Aarōn.

19
καὶ ἐπισυνέστησεν ἐπ’ αὐτοὺς Κορε τὴν πᾶσαν αὐτοῦ συναγωγὴν παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. καὶ ὤϕθη ἡ δόξα κυρίου πάσῃ τῇ συναγωγῇ.

kaì episynéstēsen ep’ autoùs Kore tḕn pâsan autoû synagōgḕn parà tḕn thýran tē̂s skēnē̂s toû martyríou. kaì ṓphthē hē dóxa kyríou pásēi tē̂i synagōgē̂i.

20
καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων

kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n kaì Aarōn légōn

21
’Αποσχίσθητε ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς ταύτης, καὶ ἐξαναλώσω αὐτοὺς εἰς ἅπαξ.

’Aposchísthēte ek mésou tē̂s synagōgē̂s taútēs, kaì exanalṓsō autoùs eis hápax.

22
καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ εἶπαν θεὸς θεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκός, εἰ ἄνθρωπος εἷς ἥμαρτεν, ἐπὶ πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ὀργὴ κυρίου;

kaì épesan epì prósōpon autō̂n kaì eîpan theòs theòs tō̂n pneumátōn kaì pásēs sarkós, ei ánthrōpos heîs hḗmarten, epì pâsan tḕn synagōgḕn orgḕ kyríou?

23
καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

24
Λάλησον τῇ συναγωγῇ λέγων ’Αναχωρήσατε κύκλῳ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς Κορε.

Lálēson tē̂i synagōgē̂i légōn ’Anachōrḗsate kýklōi apò tē̂s synagōgē̂s Kore.

25
καὶ ἀνέστη Μωυσῆς καὶ ἐπορεύθη πρὸς Δαθαν καὶ Αβιρων, καὶ συνεπορεύθησαν μετ’ αὐτοῦ πάντες οἱ πρεσβύτεροι Ισραηλ.

kaì anéstē Mōysē̂s kaì eporeúthē pròs Dathan kaì Abirōn, kaì syneporeúthēsan met’ autoû pántes hoi presbýteroi Israēl.

26
καὶ ἐλάλησεν πρὸς τὴν συναγωγὴν λέγων ’Αποσχίσθητε ἀπὸ τῶν σκηνῶν τῶν ἀνθρώπων τῶν σκληρῶν τούτων καὶ μὴ ἅπτεσθε ἀπὸ πάντων, ὧν ἐστιν αὐτοῖς, μὴ συναπόλησθε ἐν πάσῃ τῇ ἁμαρτίᾳ αὐτῶν.

kaì elálēsen pròs tḕn synagōgḕn légōn ’Aposchísthēte apò tō̂n skēnō̂n tō̂n anthrṓpōn tō̂n sklērō̂n toútōn kaì mḕ háptesthe apò pántōn, hō̂n estin autoîs, mḕ synapólēsthe en pásēi tē̂i hamartíāi autō̂n.

27
καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς σκηνῆς Κορε κύκλῳ· καὶ Δαθαν καὶ Αβιρων ἐξῆλθον καὶ εἱστήκεισαν παρὰ τὰς θύρας τῶν σκηνῶν αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ ἡ ἀποσκευὴ αὐτῶν.

kaì apéstēsan apò tē̂s skēnē̂s Kore kýklōi: kaì Dathan kaì Abirōn exē̂lthon kaì heistḗkeisan parà tàs thýras tō̂n skēnō̂n autō̂n kaì hai gynaîkes autō̂n kaì tà tékna autō̂n kaì hē aposkeuḕ autō̂n.

28
καὶ εἶπεν Μωυσῆς ’Εν τούτῳ γνώσεσθε ὅτι κύριος ἀπέστειλέν με ποιῆσαι πάντα τὰ ἔργα ταῦτα, ὅτι οὐκ ἀπ’ ἐμαυτοῦ·

kaì eîpen Mōysē̂s ’En toútōi gnṓsesthe hóti kýrios apésteilén me poiē̂sai pánta tà érga taûta, hóti ouk ap’ emautoû:

29
εἰ κατὰ θάνατον πάντων ἀνθρώπων ἀποθανοῦνται οὗτοι, εἰ καὶ κατ’ ἐπίσκεψιν πάντων ἀνθρώπων ἐπισκοπὴ ἔσται αὐτῶν, οὐχὶ κύριος ἀπέσταλκέν με·

ei katà thánaton pántōn anthrṓpōn apothanoûntai hoûtoi, ei kaì kat’ epískepsin pántōn anthrṓpōn episkopḕ éstai autō̂n, ouchì kýrios apéstalkén me:

30
ἀλλ’ ἢ ἐν ϕάσματι δείξει κύριος, καὶ ἀνοίξασα ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καταπίεται αὐτοὺς καὶ τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τὰς σκηνὰς αὐτῶν καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν αὐτοῖς, καὶ καταβήσονται ζῶντες εἰς ᾅδου, καὶ γνώσεσθε ὅτι παρώξυναν οἱ ἄνθρωποι οὗτοι τὸν κύριον.

all’ ḕ en phásmati deíxei kýrios, kaì anoíxasa hē gē̂ tò stóma autē̂s katapíetai autoùs kaì toùs oíkous autō̂n kaì tàs skēnàs autō̂n kaì pánta, hósa estìn autoîs, kaì katabḗsontai zō̂ntes eis hā́idou, kaì gnṓsesthe hóti parṓxynan hoi ánthrōpoi hoûtoi tòn kýrion.

31
ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν πάντας τοὺς λόγους τούτους, ἐρράγη ἡ γῆ ὑποκάτω αὐτῶν,

hōs dè epaúsato lalō̂n pántas toùs lógous toútous, errágē hē gē̂ hypokátō autō̂n,

32
καὶ ἠνοίχθη ἡ γῆ καὶ κατέπιεν αὐτοὺς καὶ τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ὄντας μετὰ Κορε καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν.

kaì ēnoíchthē hē gē̂ kaì katépien autoùs kaì toùs oíkous autō̂n kaì pántas toùs anthrṓpous toùs óntas metà Kore kaì tà ktḗnē autō̂n.

33
καὶ κατέβησαν αὐτοὶ καὶ ὅσα ἐστὶν αὐτῶν ζῶντα εἰς ᾅδου, καὶ ἐκάλυψεν αὐτοὺς ἡ γῆ, καὶ ἀπώλοντο ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς.

kaì katébēsan autoì kaì hósa estìn autō̂n zō̂nta eis hā́idou, kaì ekálypsen autoùs hē gē̂, kaì apṓlonto ek mésou tē̂s synagōgē̂s.

34
καὶ πᾶς Ισραηλ οἱ κύκλῳ αὐτῶν ἔϕυγον ἀπὸ τῆς ϕωνῆς αὐτῶν, ὅτι λέγοντες Μήποτε καταπίῃ ἡμᾶς ἡ γῆ.

kaì pâs Israēl hoi kýklōi autō̂n éphygon apò tē̂s phōnē̂s autō̂n, hóti légontes Mḗpote katapíēi hēmâs hē gē̂.

35
καὶ πῦρ ἐξῆλθεν παρὰ κυρίου καὶ κατέϕαγεν τοὺς πεντήκοντα καὶ διακοσίους ἄνδρας τοὺς προσϕέροντας τὸ θυμίαμα.

kaì pŷr exē̂lthen parà kyríou kaì katéphagen toùs pentḗkonta kaì diakosíous ándras toùs prosphérontas tò thymíama.