Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Nombres 17

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν

Kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n

2
καὶ πρὸς Ελεαζαρ τὸν υἱὸν Ααρων τὸν ἱερέα ’Ανέλεσθε τὰ πυρεῖα τὰ χαλκᾶ ἐκ μέσου τῶν κατακεκαυμένων καὶ τὸ πῦρ τὸ ἀλλότριον τοῦτο σπεῖρον ἐκεῖ, ὅτι ἡγίασαν

kaì pròs Eleazar tòn hyiòn Aarōn tòn hieréa ’Anélesthe tà pyreîa tà chalkâ ek mésou tō̂n katakekauménōn kaì tò pŷr tò allótrion toûto speîron ekeî, hóti hēgíasan

3
τὰ πυρεῖα τῶν ἁμαρτωλῶν τούτων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν· καὶ ποίησον αὐτὰ λεπίδας ἐλατάς, περίθεμα τῷ θυσιαστηρίῳ, ὅτι προσηνέχθησαν ἔναντι κυρίου καὶ ἡγιάσθησαν καὶ ἐγένοντο εἰς σημεῖον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.

tà pyreîa tō̂n hamartōlō̂n toútōn en taîs psychaîs autō̂n: kaì poíēson autà lepídas elatás, períthema tō̂i thysiastēríōi, hóti prosēnéchthēsan énanti kyríou kaì hēgiásthēsan kaì egénonto eis sēmeîon toîs hyioîs Israēl.

4
καὶ ἔλαβεν Ελεαζαρ υἱὸς Ααρων τοῦ ἱερέως τὰ πυρεῖα τὰ χαλκᾶ, ὅσα προσήνεγκαν οἱ κατακεκαυμένοι, καὶ προσέθηκαν αὐτὰ περίθεμα τῷ θυσιαστηρίῳ,

kaì élaben Eleazar hyiòs Aarōn toû hieréōs tà pyreîa tà chalkâ, hósa prosḗnenkan hoi katakekauménoi, kaì proséthēkan autà períthema tō̂i thysiastēríōi,

5
μνημόσυνον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, ὅπως ἂν μὴ προσέλθῃ μηθεὶς ἀλλογενής, ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σπέρματος Ααρων, ἐπιθεῖναι θυμίαμα ἔναντι κυρίου καὶ οὐκ ἔσται ὥσπερ Κορε καὶ ἡ ἐπισύστασις αὐτοῦ, καθὰ ἐλάλησεν κύριος ἐν χειρὶ Μωυσῆ.

mnēmósynon toîs hyioîs Israēl, hópōs àn mḕ prosélthēi mētheìs allogenḗs, hòs ouk éstin ek toû spérmatos Aarōn, epitheînai thymíama énanti kyríou kaì ouk éstai hṓsper Kore kaì hē episýstasis autoû, kathà elálēsen kýrios en cheirì Mōysē̂.

6
Καὶ ἐγόγγυσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τῇ ἐπαύριον ἐπὶ Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγοντες ‘Υμεῖς ἀπεκτάγκατε τὸν λαὸν κυρίου.

Kaì egóngysan hoi hyioì Israēl tē̂i epaúrion epì Mōysē̂n kaì Aarōn légontes ‘Ymeîs apektánkate tòn laòn kyríou.

7
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπισυστρέϕεσθαι τὴν συναγωγὴν ἐπὶ Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ ὥρμησαν ἐπὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, καὶ τήνδε ἐκάλυψεν αὐτὴν ἡ νεϕέλη, καὶ ὤϕθη ἡ δόξα κυρίου.

kaì egéneto en tō̂i episystréphesthai tḕn synagōgḕn epì Mōysē̂n kaì Aarōn kaì hṓrmēsan epì tḕn skēnḕn toû martyríou, kaì tḗnde ekálypsen autḕn hē nephélē, kaì ṓphthē hē dóxa kyríou.

8
καὶ εἰσῆλθεν Μωυσῆς καὶ Ααρων κατὰ πρόσωπον τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου,

kaì eisē̂lthen Mōysē̂s kaì Aarōn katà prósōpon tē̂s skēnē̂s toû martyríou,

9
καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων

kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n kaì Aarōn légōn

10
’Εκχωρήσατε ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς ταύτης, καὶ ἐξαναλώσω αὐτοὺς εἰς ἅπαξ. καὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν.

’Ekchōrḗsate ek mésou tē̂s synagōgē̂s taútēs, kaì exanalṓsō autoùs eis hápax. kaì épeson epì prósōpon autō̂n.

11
καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς Ααρων Λαβὲ τὸ πυρεῖον καὶ ἐπίθες ἐπ’ αὐτὸ πῦρ ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἐπίβαλε ἐπ’ αὐτὸ θυμίαμα καὶ ἀπένεγκε τὸ τάχος εἰς τὴν παρεμβολὴν καὶ ἐξίλασαι περὶ αὐτῶν· ἐξῆλθεν γὰρ ὀργὴ ἀπὸ προσώπου κυρίου, ἦρκται θραύειν τὸν λαόν.

kaì eîpen Mōysē̂s pròs Aarōn Labè tò pyreîon kaì epíthes ep’ autò pŷr apò toû thysiastēríou kaì epíbale ep’ autò thymíama kaì apénenke tò táchos eis tḕn parembolḕn kaì exílasai perì autō̂n: exē̂lthen gàr orgḕ apò prosṓpou kyríou, ē̂rktai thraúein tòn laón.

12
καὶ ἔλαβεν Ααρων, καθάπερ ἐλάλησεν αὐτῷ Μωυσῆς, καὶ ἔδραμεν εἰς τὴν συναγωγήν· καὶ ἤδη ἐνῆρκτο ἡ θραῦσις ἐν τῷ λαῷ· καὶ ἐπέβαλεν τὸ θυμίαμα καὶ ἐξιλάσατο περὶ τοῦ λαοῦ

kaì élaben Aarōn, katháper elálēsen autō̂i Mōysē̂s, kaì édramen eis tḕn synagōgḗn: kaì ḗdē enē̂rkto hē thraûsis en tō̂i laō̂i: kaì epébalen tò thymíama kaì exilásato perì toû laoû

13
καὶ ἔστη ἀνὰ μέσον τῶν τεθνηκότων καὶ τῶν ζώντων, καὶ ἐκόπασεν ἡ θραῦσις.

kaì éstē anà méson tō̂n tethnēkótōn kaì tō̂n zṓntōn, kaì ekópasen hē thraûsis.

14
καὶ ἐγένοντο οἱ τεθνηκότες ἐν τῇ θραύσει τέσσαρες καὶ δέκα χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι χωρὶς τῶν τεθνηκότων ἕνεκεν Κορε.

kaì egénonto hoi tethnēkótes en tē̂i thraúsei téssares kaì déka chiliádes kaì heptakósioi chōrìs tō̂n tethnēkótōn héneken Kore.

15
καὶ ἐπέστρεψεν Ααρων πρὸς Μωυσῆν ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἐκόπασεν ἡ θραῦσις.

kaì epéstrepsen Aarōn pròs Mōysē̂n epì tḕn thýran tē̂s skēnē̂s toû martyríou, kaì ekópasen hē thraûsis.

16
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

17
Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ λαβὲ παρ’ αὐτῶν ῥάβδον ῥάβδον κατ’ οἴκους πατριῶν παρὰ πάντων τῶν ἀρχόντων αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν, δώδεκα ῥάβδους, καὶ ἑκάστου τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπίγραψον ἐπὶ τῆς ῥάβδου αὐτοῦ.

Lálēson toîs hyioîs Israēl kaì labè par’ autō̂n rhábdon rhábdon kat’ oíkous patriō̂n parà pántōn tō̂n archóntōn autō̂n kat’ oíkous patriō̂n autō̂n, dṓdeka rhábdous, kaì hekástou tò ónoma autoû epígrapson epì tē̂s rhábdou autoû.

18
καὶ τὸ ὄνομα Ααρων ἐπίγραψον ἐπὶ τῆς ῥάβδου Λευι· ἔστιν γὰρ ῥάβδος μία, κατὰ ϕυλὴν οἴκου πατριῶν αὐτῶν δώσουσιν.

kaì tò ónoma Aarōn epígrapson epì tē̂s rhábdou Leui: éstin gàr rhábdos mía, katà phylḕn oíkou patriō̂n autō̂n dṓsousin.

19
καὶ θήσεις αὐτὰς ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου κατέναντι τοῦ μαρτυρίου, ἐν οἷς γνωσθήσομαί σοι ἐκεῖ.

kaì thḗseis autàs en tē̂i skēnē̂i toû martyríou katénanti toû martyríou, en hoîs gnōsthḗsomaí soi ekeî.

20
καὶ ἔσται ὁ ἄνθρωπος, ὃν ἐὰν ἐκλέξωμαι αὐτόν, ἡ ῥάβδος αὐτοῦ ἐκβλαστήσει· καὶ περιελῶ ἀπ’ ἐμοῦ τὸν γογγυσμὸν τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἃ αὐτοὶ γογγύζουσιν ἐϕ’ ὑμῖν.

kaì éstai ho ánthrōpos, hòn eàn ekléxōmai autón, hē rhábdos autoû ekblastḗsei: kaì perielō̂ ap’ emoû tòn gongysmòn tō̂n hyiō̂n Israēl, hà autoì gongýzousin eph’ hymîn.

21
καὶ ἐλάλησεν Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καὶ ἔδωκαν αὐτῷ πάντες οἱ ἄρχοντες αὐτῶν ῥάβδον, τῷ ἄρχοντι τῷ ἑνὶ ῥάβδον κατὰ ἄρχοντα κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν, δώδεκα ῥάβδους, καὶ ἡ ῥάβδος Ααρων ἀνὰ μέσον τῶν ῥάβδων αὐτῶν.

kaì elálēsen Mōysē̂s toîs hyioîs Israēl, kaì édōkan autō̂i pántes hoi árchontes autō̂n rhábdon, tō̂i árchonti tō̂i henì rhábdon katà árchonta kat’ oíkous patriō̂n autō̂n, dṓdeka rhábdous, kaì hē rhábdos Aarōn anà méson tō̂n rhábdōn autō̂n.

22
καὶ ἀπέθηκεν Μωυσῆς τὰς ῥάβδους ἔναντι κυρίου ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου.

kaì apéthēken Mōysē̂s tàs rhábdous énanti kyríou en tē̂i skēnē̂i toû martyríou.

23
καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον καὶ εἰσῆλθεν Μωυσῆς καὶ Ααρων εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἰδοὺ ἐβλάστησεν ἡ ῥάβδος Ααρων εἰς οἶκον Λευι καὶ ἐξήνεγκεν βλαστὸν καὶ ἐξήνθησεν ἄνθη καὶ ἐβλάστησεν κάρυα.

kaì egéneto tē̂i epaúrion kaì eisē̂lthen Mōysē̂s kaì Aarōn eis tḕn skēnḕn toû martyríou, kaì idoù eblástēsen hē rhábdos Aarōn eis oîkon Leui kaì exḗnenken blastòn kaì exḗnthēsen ánthē kaì eblástēsen kárya.

24
καὶ ἐξήνεγκεν Μωυσῆς πάσας τὰς ῥάβδους ἀπὸ προσώπου κυρίου πρὸς πάντας υἱοὺς Ισραηλ, καὶ εἶδον καὶ ἔλαβον ἕκαστος τὴν ῥάβδον αὐτοῦ.

kaì exḗnenken Mōysē̂s pásas tàs rhábdous apò prosṓpou kyríou pròs pántas hyioùs Israēl, kaì eîdon kaì élabon hékastos tḕn rhábdon autoû.

25
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ’Απόθες τὴν ῥάβδον Ααρων ἐνώπιον τῶν μαρτυρίων εἰς διατήρησιν σημεῖον τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνηκόων, καὶ παυσάσθω ὁ γογγυσμὸς αὐτῶν ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωσιν.

kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n ’Apóthes tḕn rhábdon Aarōn enṓpion tō̂n martyríōn eis diatḗrēsin sēmeîon toîs hyioîs tō̂n anēkóōn, kaì pausásthō ho gongysmòs autō̂n ap’ emoû, kaì ou mḕ apothánōsin.

26
καὶ ἐποίησεν Μωυσῆς καὶ Ααρων καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ, οὕτως ἐποίησαν.

kaì epoíēsen Mōysē̂s kaì Aarōn kathà synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i, hoútōs epoíēsan.

27
Καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς Μωυσῆν λέγοντες ’Ιδοὺ ἐξανηλώμεθα, ἀπολώλαμεν, παρανηλώμεθα·

Kaì eîpan hoi hyioì Israēl pròs Mōysē̂n légontes ’Idoù exanēlṓmetha, apolṓlamen, paranēlṓmetha:

28
πᾶς ὁ ἁπτόμενος τῆς σκηνῆς κυρίου ἀποθνῄσκει· ἕως εἰς τέλος ἀποθάνωμεν;

pâs ho haptómenos tē̂s skēnē̂s kyríou apothnḗiskei: héōs eis télos apothánōmen?