Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Nombres 20

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἦλθον οἱ υἱοὶ Ισραηλ, πᾶσα ἡ συναγωγή, εἰς τὴν ἔρημον Σιν ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ, καὶ κατέμεινεν ὁ λαὸς ἐν Καδης, καὶ ἐτελεύτησεν ἐκεῖ Μαριαμ καὶ ἐτάϕη ἐκεῖ.

Kaì ē̂lthon hoi hyioì Israēl, pâsa hē synagōgḗ, eis tḕn érēmon Sin en tō̂i mēnì tō̂i prṓtōi, kaì katémeinen ho laòs en Kadēs, kaì eteleútēsen ekeî Mariam kaì etáphē ekeî.

2
καὶ οὐκ ἦν ὕδωρ τῇ συναγωγῇ, καὶ ἠθροίσθησαν ἐπὶ Μωυσῆν καὶ Ααρων.

kaì ouk ē̂n hýdōr tē̂i synagōgē̂i, kaì ēthroísthēsan epì Mōysē̂n kaì Aarōn.

3
καὶ ἐλοιδορεῖτο ὁ λαὸς πρὸς Μωυσῆν λέγοντες ῎Οϕελον ἀπεθάνομεν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῶν ἀδελϕῶν ἡμῶν ἔναντι κυρίου·

kaì eloidoreîto ho laòs pròs Mōysē̂n légontes ῎Ophelon apethánomen en tē̂i apōleíāi tō̂n adelphō̂n hēmō̂n énanti kyríou:

4
καὶ ἵνα τί ἀνηγάγετε τὴν συναγωγὴν κυρίου εἰς τὴν ἔρημον ταύτην ἀποκτεῖναι ἡμᾶς καὶ τὰ κτήνη ἡμῶν;

kaì hína tí anēgágete tḕn synagōgḕn kyríou eis tḕn érēmon taútēn apokteînai hēmâs kaì tà ktḗnē hēmō̂n?

5
καὶ ἵνα τί τοῦτο ἀνηγάγετε ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου παραγενέσθαι εἰς τὸν τόπον τὸν πονηρὸν τοῦτον; τόπος, οὗ οὐ σπείρεται οὐδὲ συκαῖ οὐδὲ ἄμπελοι οὐδὲ ῥόαι οὐδὲ ὕδωρ ἐστὶν πιεῖν.

kaì hína tí toûto anēgágete hēmâs ex Aigýptou paragenésthai eis tòn tópon tòn ponēròn toûton? tópos, hoû ou speíretai oudè sykaî oudè ámpeloi oudè rhóai oudè hýdōr estìn pieîn.

6
καὶ ἦλθεν Μωυσῆς καὶ Ααρων ἀπὸ προσώπου τῆς συναγωγῆς ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ὤϕθη ἡ δόξα κυρίου πρὸς αὐτούς.

kaì ē̂lthen Mōysē̂s kaì Aarōn apò prosṓpou tē̂s synagōgē̂s epì tḕn thýran tē̂s skēnē̂s toû martyríou kaì épesan epì prósōpon, kaì ṓphthē hē dóxa kyríou pròs autoús.

7
καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

8
Λαβὲ τὴν ῥάβδον καὶ ἐκκλησίασον τὴν συναγωγὴν σὺ καὶ Ααρων ὁ ἀδελϕός σου καὶ λαλήσατε πρὸς τὴν πέτραν ἔναντι αὐτῶν, καὶ δώσει τὰ ὕδατα αὐτῆς, καὶ ἐξοίσετε αὐτοῖς ὕδωρ ἐκ τῆς πέτρας καὶ ποτιεῖτε τὴν συναγωγὴν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν.

Labè tḕn rhábdon kaì ekklēsíason tḕn synagōgḕn sỳ kaì Aarōn ho adelphós sou kaì lalḗsate pròs tḕn pétran énanti autō̂n, kaì dṓsei tà hýdata autē̂s, kaì exoísete autoîs hýdōr ek tē̂s pétras kaì potieîte tḕn synagōgḕn kaì tà ktḗnē autō̂n.

9
καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς τὴν ῥάβδον τὴν ἀπέναντι κυρίου, καθὰ συνέταξεν κύριος·

kaì élaben Mōysē̂s tḕn rhábdon tḕn apénanti kyríou, kathà synétaxen kýrios:

10
καὶ ἐξεκκλησίασεν Μωυσῆς καὶ Ααρων τὴν συναγωγὴν ἀπέναντι τῆς πέτρας καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ’Ακούσατέ μου, οἱ ἀπειθεῖς· μὴ ἐκ τῆς πέτρας ταύτης ἐξάξομεν ὑμῖν ὕδωρ;

kaì exekklēsíasen Mōysē̂s kaì Aarōn tḕn synagōgḕn apénanti tē̂s pétras kaì eîpen pròs autoús ’Akoúsaté mou, hoi apeitheîs: mḕ ek tē̂s pétras taútēs exáxomen hymîn hýdōr?

11
καὶ ἐπάρας Μωυσῆς τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπάταξεν τὴν πέτραν τῇ ῥάβδῳ δίς, καὶ ἐξῆλθεν ὕδωρ πολύ, καὶ ἔπιεν ἡ συναγωγὴ καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν.

kaì epáras Mōysē̂s tḕn cheîra autoû epátaxen tḕn pétran tē̂i rhábdōi dís, kaì exē̂lthen hýdōr polý, kaì épien hē synagōgḕ kaì tà ktḗnē autō̂n.

12
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων ῞Οτι οὐκ ἐπιστεύσατε ἁγιάσαι με ἐναντίον υἱῶν Ισραηλ, διὰ τοῦτο οὐκ εἰσάξετε ὑμεῖς τὴν συναγωγὴν ταύτην εἰς τὴν γῆν, ἣν δέδωκα αὐτοῖς.

kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n kaì Aarōn ῞Oti ouk episteúsate hagiásai me enantíon hyiō̂n Israēl, dià toûto ouk eisáxete hymeîs tḕn synagōgḕn taútēn eis tḕn gē̂n, hḕn dédōka autoîs.

13
τοῦτο ὕδωρ ἀντιλογίας, ὅτι ἐλοιδορήθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἔναντι κυρίου καὶ ἡγιάσθη ἐν αὐτοῖς.

toûto hýdōr antilogías, hóti eloidorḗthēsan hoi hyioì Israēl énanti kyríou kaì hēgiásthē en autoîs.

14
Καὶ ἀπέστειλεν Μωυσῆς ἀγγέλους ἐκ Καδης πρὸς βασιλέα Εδωμ λέγων Τάδε λέγει ὁ ἀδελϕός σου Ισραηλ Σὺ ἐπίστῃ πάντα τὸν μόχθον τὸν εὑρόντα ἡμᾶς,

Kaì apésteilen Mōysē̂s angélous ek Kadēs pròs basiléa Edōm légōn Táde légei ho adelphós sou Israēl Sỳ epístēi pánta tòn móchthon tòn heurónta hēmâs,

15
καὶ κατέβησαν οἱ πατέρες ἡμῶν εἰς Αἴγυπτον, καὶ παρῳκήσαμεν ἐν Αἰγύπτῳ ἡμέρας πλείους, καὶ ἐκάκωσαν ἡμᾶς οἱ Αἰγύπτιοι καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν,

kaì katébēsan hoi patéres hēmō̂n eis Aígypton, kaì parōikḗsamen en Aigýptōi hēméras pleíous, kaì ekákōsan hēmâs hoi Aigýptioi kaì toùs patéras hēmō̂n,

16
καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸς κύριον, καὶ εἰσήκουσεν κύριος τῆς ϕωνῆς ἡμῶν καὶ ἀποστείλας ἄγγελον ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου, καὶ νῦν ἐσμεν ἐν Καδης, πόλει ἐκ μέρους τῶν ὁρίων σου·

kaì aneboḗsamen pròs kýrion, kaì eisḗkousen kýrios tē̂s phōnē̂s hēmō̂n kaì aposteílas ángelon exḗgagen hēmâs ex Aigýptou, kaì nŷn esmen en Kadēs, pólei ek mérous tō̂n horíōn sou:

17
παρελευσόμεθα διὰ τῆς γῆς σου, οὐ διελευσόμεθα δι’ ἀγρῶν οὐδὲ δι’ ἀμπελώνων οὐδὲ πιόμεθα ὕδωρ ἐκ λάκκου σου, ὁδῷ βασιλικῇ πορευσόμεθα, οὐκ ἐκκλινοῦμεν δεξιὰ οὐδὲ εὐώνυμα, ἕως ἂν παρέλθωμεν τὰ ὅριά σου.

pareleusómetha dià tē̂s gē̂s sou, ou dieleusómetha di’ agrō̂n oudè di’ ampelṓnōn oudè piómetha hýdōr ek lákkou sou, hodō̂i basilikē̂i poreusómetha, ouk ekklinoûmen dexià oudè euṓnyma, héōs àn parélthōmen tà hóriá sou.

18
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Εδωμ Οὐ διελεύσῃ δι’ ἐμοῦ· εἰ δὲ μή, ἐν πολέμῳ ἐξελεύσομαι εἰς συνάντησίν σοι.

kaì eîpen pròs autòn Edōm Ou dieleúsēi di’ emoû: ei dè mḗ, en polémōi exeleúsomai eis synántēsín soi.

19
καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ υἱοὶ Ισραηλ Παρὰ τὸ ὄρος παρελευσόμεθα· ἐὰν δὲ τοῦ ὕδατός σου πίωμεν ἐγώ τε καὶ τὰ κτήνη, δώσω τιμήν σοι· ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα οὐδέν ἐστιν, παρὰ τὸ ὄρος παρελευσόμεθα.

kaì légousin autō̂i hoi hyioì Israēl Parà tò óros pareleusómetha: eàn dè toû hýdatós sou píōmen egṓ te kaì tà ktḗnē, dṓsō timḗn soi: allà tò prâgma oudén estin, parà tò óros pareleusómetha.

20
ὁ δὲ εἶπεν Οὐ διελεύσῃ δι’ ἐμοῦ· καὶ ἐξῆλθεν Εδωμ εἰς συνάντησιν αὐτῷ ἐν ὄχλῳ βαρεῖ καὶ ἐν χειρὶ ἰσχυρᾷ.

ho dè eîpen Ou dieleúsēi di’ emoû: kaì exē̂lthen Edōm eis synántēsin autō̂i en óchlōi bareî kaì en cheirì ischyrā̂i.

21
καὶ οὐκ ἠθέλησεν Εδωμ δοῦναι τῷ Ισραηλ παρελθεῖν διὰ τῶν ὁρίων αὐτοῦ· καὶ ἐξέκλινεν Ισραηλ ἀπ’ αὐτοῦ.

kaì ouk ēthélēsen Edōm doûnai tō̂i Israēl pareltheîn dià tō̂n horíōn autoû: kaì exéklinen Israēl ap’ autoû.

22
Καὶ ἀπῆραν ἐκ Καδης· καὶ παρεγένοντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ, πᾶσα ἡ συναγωγή, εἰς Ωρ τὸ ὄρος.

Kaì apē̂ran ek Kadēs: kaì paregénonto hoi hyioì Israēl, pâsa hē synagōgḗ, eis Ōr tò óros.

23
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων ἐν Ωρ τῷ ὄρει ἐπὶ τῶν ὁρίων γῆς Εδωμ λέγων

kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n kaì Aarōn en Ōr tō̂i órei epì tō̂n horíōn gē̂s Edōm légōn

24
Προστεθήτω Ααρων πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ, ὅτι οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν, ἣν δέδωκα τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, διότι παρωξύνατέ με ἐπὶ τοῦ ὕδατος τῆς λοιδορίας.

Prostethḗtō Aarōn pròs tòn laòn autoû, hóti ou mḕ eisélthēte eis tḕn gē̂n, hḕn dédōka toîs hyioîs Israēl, dióti parōxýnaté me epì toû hýdatos tē̂s loidorías.

25
λαβὲ τὸν Ααρων καὶ Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἀναβίβασον αὐτοὺς εἰς Ωρ τὸ ὄρος ἔναντι πάσης τῆς συναγωγῆς

labè tòn Aarōn kaì Eleazar tòn hyiòn autoû kaì anabíbason autoùs eis Ōr tò óros énanti pásēs tē̂s synagōgē̂s

26
καὶ ἔκδυσον Ααρων τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἔνδυσον Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ, καὶ Ααρων προστεθεὶς ἀποθανέτω ἐκεῖ.

kaì ékdyson Aarōn tḕn stolḕn autoû kaì éndyson Eleazar tòn hyiòn autoû, kaì Aarōn prostetheìs apothanétō ekeî.

27
καὶ ἐποίησεν Μωυσῆς καθὰ συνέταξεν κύριος, καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν εἰς Ωρ τὸ ὄρος ἐναντίον πάσης τῆς συναγωγῆς.

kaì epoíēsen Mōysē̂s kathà synétaxen kýrios, kaì anebíbasen autòn eis Ōr tò óros enantíon pásēs tē̂s synagōgē̂s.

28
καὶ ἐξέδυσεν Ααρων τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐνέδυσεν αὐτὰ Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ· καὶ ἀπέθανεν Ααρων ἐπὶ τῆς κορυϕῆς τοῦ ὄρους, καὶ κατέβη Μωυσῆς καὶ Ελεαζαρ ἐκ τοῦ ὄρους.

kaì exédysen Aarōn tà himátia autoû kaì enédysen autà Eleazar tòn hyiòn autoû: kaì apéthanen Aarōn epì tē̂s koryphē̂s toû órous, kaì katébē Mōysē̂s kaì Eleazar ek toû órous.

29
καὶ εἶδεν πᾶσα ἡ συναγωγὴ ὅτι ἀπελύθη Ααρων, καὶ ἔκλαυσαν τὸν Ααρων τριάκοντα ἡμέρας πᾶς οἶκος Ισραηλ.

kaì eîden pâsa hē synagōgḕ hóti apelýthē Aarōn, kaì éklausan tòn Aarōn triákonta hēméras pâs oîkos Israēl.