Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Nombres 21

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἤκουσεν ὁ Χανανις βασιλεὺς Αραδ ὁ κατοικῶν κατὰ τὴν ἔρημον – ἦλθεν γὰρ Ισραηλ ὁδὸν Αθαριν – καὶ ἐπολέμησεν πρὸς Ισραηλ καὶ κατεπρονόμευσαν ἐξ αὐτῶν αἰχμαλωσίαν.

Kaì ḗkousen ho Chananis basileùs Arad ho katoikō̂n katà tḕn érēmon – ē̂lthen gàr Israēl hodòn Atharin – kaì epolémēsen pròs Israēl kaì katepronómeusan ex autō̂n aichmalōsían.

2
καὶ ηὔξατο Ισραηλ εὐχὴν κυρίῳ καὶ εἶπεν ’Εάν μοι παραδῷς τὸν λαὸν τοῦτον ὑποχείριον, ἀναθεματιῶ αὐτὸν καὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ.

kaì ēýxato Israēl euchḕn kyríōi kaì eîpen ’Eán moi paradō̂is tòn laòn toûton hypocheírion, anathematiō̂ autòn kaì tàs póleis autoû.

3
καὶ εἰσήκουσεν κύριος τῆς ϕωνῆς Ισραηλ καὶ παρέδωκεν τὸν Χανανιν ὑποχείριον αὐτοῦ, καὶ ἀνεθεμάτισεν αὐτὸν καὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ· καὶ ἐπεκάλεσαν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου ’Ανάθεμα.

kaì eisḗkousen kýrios tē̂s phōnē̂s Israēl kaì parédōken tòn Chananin hypocheírion autoû, kaì anethemátisen autòn kaì tàs póleis autoû: kaì epekálesan tò ónoma toû tópou ekeínou ’Anáthema.

4
Καὶ ἀπάραντες ἐξ Ωρ τοῦ ὄρους ὁδὸν ἐπὶ θάλασσαν ἐρυθρὰν περιεκύκλωσαν γῆν Εδωμ· καὶ ὠλιγοψύχησεν ὁ λαὸς ἐν τῇ ὁδῷ.

Kaì apárantes ex Ōr toû órous hodòn epì thálassan erythràn periekýklōsan gē̂n Edōm: kaì ōligopsýchēsen ho laòs en tē̂i hodō̂i.

5
καὶ κατελάλει ὁ λαὸς πρὸς τὸν θεὸν καὶ κατὰ Μωυσῆ λέγοντες ῞Ινα τί ἐξήγαγες ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου ἀποκτεῖναι ἡμᾶς ἐν τῇ ἐρήμῳ; ὅτι οὐκ ἔστιν ἄρτος οὐδὲ ὕδωρ, ἡ δὲ ψυχὴ ἡμῶν προσώχθισεν ἐν τῷ ἄρτῳ τῷ διακένῳ.

kaì katelálei ho laòs pròs tòn theòn kaì katà Mōysē̂ légontes ῞Ina tí exḗgages hēmâs ex Aigýptou apokteînai hēmâs en tē̂i erḗmōi? hóti ouk éstin ártos oudè hýdōr, hē dè psychḕ hēmō̂n prosṓchthisen en tō̂i ártōi tō̂i diakénōi.

6
καὶ ἀπέστειλεν κύριος εἰς τὸν λαὸν τοὺς ὄϕεις τοὺς θανατοῦντας, καὶ ἔδακνον τὸν λαόν, καὶ ἀπέθανεν λαὸς πολὺς τῶν υἱῶν Ισραηλ.

kaì apésteilen kýrios eis tòn laòn toùs ópheis toùs thanatoûntas, kaì édaknon tòn laón, kaì apéthanen laòs polỳs tō̂n hyiō̂n Israēl.

7
καὶ παραγενόμενος ὁ λαὸς πρὸς Μωυσῆν ἔλεγον ὅτι ‘Ημάρτομεν ὅτι κατελαλήσαμεν κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ σοῦ· εὖξαι οὖν πρὸς κύριον, καὶ ἀϕελέτω ἀϕ’ ἡμῶν τὸν ὄϕιν. καὶ ηὔξατο Μωυσῆς πρὸς κύριον περὶ τοῦ λαοῦ.

kaì paragenómenos ho laòs pròs Mōysē̂n élegon hóti ‘Ēmártomen hóti katelalḗsamen katà toû kyríou kaì katà soû: eûxai oûn pròs kýrion, kaì aphelétō aph’ hēmō̂n tòn óphin. kaì ēýxato Mōysē̂s pròs kýrion perì toû laoû.

8
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Ποίησον σεαυτῷ ὄϕιν καὶ θὲς αὐτὸν ἐπὶ σημείου, καὶ ἔσται ἐὰν δάκῃ ὄϕις ἄνθρωπον, πᾶς ὁ δεδηγμένος ἰδὼν αὐτὸν ζήσεται.

kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n Poíēson seautō̂i óphin kaì thès autòn epì sēmeíou, kaì éstai eàn dákēi óphis ánthrōpon, pâs ho dedēgménos idṑn autòn zḗsetai.

9
καὶ ἐποίησεν Μωυσῆς ὄϕιν χαλκοῦν καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ σημείου, καὶ ἐγένετο ὅταν ἔδακνεν ὄϕις ἄνθρωπον, καὶ ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὸν ὄϕιν τὸν χαλκοῦν καὶ ἔζη.

kaì epoíēsen Mōysē̂s óphin chalkoûn kaì éstēsen autòn epì sēmeíou, kaì egéneto hótan édaknen óphis ánthrōpon, kaì epéblepsen epì tòn óphin tòn chalkoûn kaì ézē.

10
Καὶ ἀπῆραν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ παρενέβαλον ἐν Ωβωθ.

Kaì apē̂ran hoi hyioì Israēl kaì parenébalon en Ōbōth.

11
καὶ ἐξάραντες ἐξ Ωβωθ παρενέβαλον ἐν Αχελγαι ἐκ τοῦ πέραν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον Μωαβ κατὰ ἀνατολὰς ἡλίου.

kaì exárantes ex Ōbōth parenébalon en Achelgai ek toû péran en tē̂i erḗmōi, hḗ estin katà prósōpon Mōab katà anatolàs hēlíou.

12
ἐκεῖθεν ἀπῆραν καὶ παρενέβαλον εἰς ϕάραγγα Ζαρετ.

ekeîthen apē̂ran kaì parenébalon eis pháranga Zaret.

13
καὶ ἐκεῖθεν ἀπάραντες παρενέβαλον εἰς τὸ πέραν Αρνων ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ ἐξέχον ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Αμορραίων· ἔστιν γὰρ Αρνων ὅρια Μωαβ ἀνὰ μέσον Μωαβ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ Αμορραίου.

kaì ekeîthen apárantes parenébalon eis tò péran Arnōn en tē̂i erḗmōi tò exéchon apò tō̂n horíōn tō̂n Amorraíōn: éstin gàr Arnōn hória Mōab anà méson Mōab kaì anà méson toû Amorraíou.

14
διὰ τοῦτο λέγεται ἐν βιβλίῳ Πόλεμος τοῦ κυρίου τὴν Ζωοβ ἐϕλόγισεν καὶ τοὺς χειμάρρους Αρνων,

dià toûto légetai en biblíōi Pólemos toû kyríou tḕn Zōob ephlógisen kaì toùs cheimárrous Arnōn,

15
καὶ τοὺς χειμάρρους κατέστησεν κατοικίσαι Ηρ καὶ πρόσκειται τοῖς ὁρίοις Μωαβ.

kaì toùs cheimárrous katéstēsen katoikísai Ēr kaì próskeitai toîs horíois Mōab.

16
καὶ ἐκεῖθεν τὸ ϕρέαρ· τοῦτό ἐστιν τὸ ϕρέαρ, ὃ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Συνάγαγε τὸν λαόν, καὶ δώσω αὐτοῖς ὕδωρ πιεῖν.

kaì ekeîthen tò phréar: toûtó estin tò phréar, hò eîpen kýrios pròs Mōysē̂n Synágage tòn laón, kaì dṓsō autoîs hýdōr pieîn.

17
τότε ᾖσεν Ισραηλ τὸ ᾆσμα τοῦτο ἐπὶ τοῦ ϕρέατος ’Εξάρχετε αὐτῷ·

tóte ē̂isen Israēl tò ā̂isma toûto epì toû phréatos ’Exárchete autō̂i:

18
ϕρέαρ, ὤρυξαν αὐτὸ ἄρχοντες, ἐξελατόμησαν αὐτὸ βασιλεῖς ἐθνῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτῶν, ἐν τῷ κυριεῦσαι αὐτῶν. καὶ ἀπὸ ϕρέατος εἰς Μανθαναιν·

phréar, ṓryxan autò árchontes, exelatómēsan autò basileîs ethnō̂n en tē̂i basileíāi autō̂n, en tō̂i kyrieûsai autō̂n. kaì apò phréatos eis Manthanain:

19
καὶ ἀπὸ Μανθαναιν εἰς Νααλιηλ· καὶ ἀπὸ Νααλιηλ εἰς Βαμωθ·

kaì apò Manthanain eis Naaliēl: kaì apò Naaliēl eis Bamōth:

20
καὶ ἀπὸ Βαμωθ εἰς νάπην, ἥ ἐστιν ἐν τῷ πεδίῳ Μωαβ ἀπὸ κορυϕῆς τοῦ λελαξευμένου τὸ βλέπον κατὰ πρόσωπον τῆς ἐρήμου.

kaì apò Bamōth eis nápēn, hḗ estin en tō̂i pedíōi Mōab apò koryphē̂s toû lelaxeuménou tò blépon katà prósōpon tē̂s erḗmou.

21
Καὶ ἀπέστειλεν Μωυσῆς πρέσβεις πρὸς Σηων βασιλέα Αμορραίων λόγοις εἰρηνικοῖς λέγων

Kaì apésteilen Mōysē̂s présbeis pròs Sēōn basiléa Amorraíōn lógois eirēnikoîs légōn

22
Παρελευσόμεθα διὰ τῆς γῆς σου· τῇ ὁδῷ πορευσόμεθα, οὐκ ἐκκλινοῦμεν οὔτε εἰς ἀγρὸν οὔτε εἰς ἀμπελῶνα, οὐ πιόμεθα ὕδωρ ἐκ ϕρέατός σου· ὁδῷ βασιλικῇ πορευσόμεθα, ἕως παρέλθωμεν τὰ ὅριά σου.

Pareleusómetha dià tē̂s gē̂s sou: tē̂i hodō̂i poreusómetha, ouk ekklinoûmen oúte eis agròn oúte eis ampelō̂na, ou piómetha hýdōr ek phréatós sou: hodō̂i basilikē̂i poreusómetha, héōs parélthōmen tà hóriá sou.

23
καὶ οὐκ ἔδωκεν Σηων τῷ Ισραηλ παρελθεῖν διὰ τῶν ὁρίων αὐτοῦ, καὶ συνήγαγεν Σηων πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐξῆλθεν παρατάξασθαι τῷ Ισραηλ εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἦλθεν εἰς Ιασσα καὶ παρετάξατο τῷ Ισραηλ.

kaì ouk édōken Sēōn tō̂i Israēl pareltheîn dià tō̂n horíōn autoû, kaì synḗgagen Sēōn pánta tòn laòn autoû kaì exē̂lthen paratáxasthai tō̂i Israēl eis tḕn érēmon kaì ē̂lthen eis Iassa kaì paretáxato tō̂i Israēl.

24
καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Ισραηλ ϕόνῳ μαχαίρης καὶ κατεκυρίευσαν τῆς γῆς αὐτοῦ ἀπὸ Αρνων ἕως Ιαβοκ ἕως υἱῶν Αμμαν· ὅτι Ιαζηρ ὅρια υἱῶν Αμμων ἐστίν.

kaì epátaxen autòn Israēl phónōi machaírēs kaì katekyríeusan tē̂s gē̂s autoû apò Arnōn héōs Iabok héōs hyiō̂n Amman: hóti Iazēr hória hyiō̂n Ammōn estín.

25
καὶ ἔλαβεν Ισραηλ πάσας τὰς πόλεις ταύτας, καὶ κατῴκησεν Ισραηλ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν τῶν Αμορραίων, ἐν Εσεβων καὶ ἐν πάσαις ταῖς συγκυρούσαις αὐτῇ.

kaì élaben Israēl pásas tàs póleis taútas, kaì katṓikēsen Israēl en pásais taîs pólesin tō̂n Amorraíōn, en Esebōn kaì en pásais taîs synkyroúsais autē̂i.

26
ἔστιν γὰρ Εσεβων πόλις Σηων τοῦ βασιλέως τῶν Αμορραίων, καὶ οὗτος ἐπολέμησεν βασιλέα Μωαβ τὸ πρότερον καὶ ἔλαβον πᾶσαν τὴν γῆν αὐτοῦ ἀπὸ Αροηρ ἕως Αρνων.

éstin gàr Esebōn pólis Sēōn toû basiléōs tō̂n Amorraíōn, kaì hoûtos epolémēsen basiléa Mōab tò próteron kaì élabon pâsan tḕn gē̂n autoû apò Aroēr héōs Arnōn.

27
διὰ τοῦτο ἐροῦσιν οἱ αἰνιγματισταί ῎Ελθετε εἰς Εσεβων, ἵνα οἰκοδομηθῇ καὶ κατασκευασθῇ πόλις Σηων.

dià toûto eroûsin hoi ainigmatistaí ῎Elthete eis Esebōn, hína oikodomēthē̂i kaì kataskeuasthē̂i pólis Sēōn.

28
ὅτι πῦρ ἐξῆλθεν ἐξ Εσεβων, ϕλὸξ ἐκ πόλεως Σηων καὶ κατέϕαγεν ἕως Μωαβ καὶ κατέπιεν στήλας Αρνων.

hóti pŷr exē̂lthen ex Esebōn, phlòx ek póleōs Sēōn kaì katéphagen héōs Mōab kaì katépien stḗlas Arnōn.

29
οὐαί σοι, Μωαβ· ἀπώλου, λαὸς Χαμως. ἀπεδόθησαν οἱ υἱοὶ αὐτῶν διασῴζεσθαι καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν αἰχμάλωτοι τῷ βασιλεῖ τῶν Αμορραίων Σηων·

ouaí soi, Mōab: apṓlou, laòs Chamōs. apedóthēsan hoi hyioì autō̂n diasṓizesthai kaì hai thygatéres autō̂n aichmálōtoi tō̂i basileî tō̂n Amorraíōn Sēōn:

30
καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπολεῖται, Εσεβων ἕως Δαιβων, καὶ αἱ γυναῖκες ἔτι προσεξέκαυσαν πῦρ ἐπὶ Μωαβ.

kaì tò spérma autō̂n apoleîtai, Esebōn héōs Daibōn, kaì hai gynaîkes éti prosexékausan pŷr epì Mōab.

31
Κατῴκησεν δὲ Ισραηλ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν τῶν Αμορραίων.

Katṓikēsen dè Israēl en pásais taîs pólesin tō̂n Amorraíōn.

32
καὶ ἀπέστειλεν Μωυσῆς κατασκέψασθαι τὴν Ιαζηρ, καὶ κατελάβοντο αὐτὴν καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ ἐξέβαλον τὸν Αμορραῖον τὸν κατοικοῦντα ἐκεῖ.

kaì apésteilen Mōysē̂s katasképsasthai tḕn Iazēr, kaì katelábonto autḕn kaì tàs kṓmas autē̂s kaì exébalon tòn Amorraîon tòn katoikoûnta ekeî.

33
καὶ ἐπιστρέψαντες ἀνέβησαν ὁδὸν τὴν εἰς Βασαν· καὶ ἐξῆλθεν Ωγ βασιλεὺς τῆς Βασαν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς καὶ πᾶς ὁ λαὸς αὐτοῦ εἰς πόλεμον εἰς Εδραϊν.

kaì epistrépsantes anébēsan hodòn tḕn eis Basan: kaì exē̂lthen Ōg basileùs tē̂s Basan eis synántēsin autoîs kaì pâs ho laòs autoû eis pólemon eis Edraïn.

34
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Μὴ ϕοβηθῇς αὐτόν, ὅτι εἰς τὰς χεῖράς σου παραδέδωκα αὐτὸν καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν γῆν αὐτοῦ, καὶ ποιήσεις αὐτῷ καθὼς ἐποίησας τῷ Σηων βασιλεῖ τῶν Αμορραίων, ὃς κατῴκει ἐν Εσεβων.

kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n Mḕ phobēthē̂is autón, hóti eis tàs cheîrás sou paradédōka autòn kaì pánta tòn laòn autoû kaì pâsan tḕn gē̂n autoû, kaì poiḗseis autō̂i kathṑs epoíēsas tō̂i Sēōn basileî tō̂n Amorraíōn, hòs katṓikei en Esebōn.

35
καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ ἕως τοῦ μὴ καταλιπεῖν αὐτοῦ ζωγρείαν· καὶ ἐκληρονόμησαν τὴν γῆν αὐτῶν.

kaì epátaxen autòn kaì toùs hyioùs autoû kaì pánta tòn laòn autoû héōs toû mḕ katalipeîn autoû zōgreían: kaì eklēronómēsan tḕn gē̂n autō̂n.