Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Nombres 22

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἀπάραντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ παρενέβαλον ἐπὶ δυσμῶν Μωαβ παρὰ τὸν Ιορδάνην κατὰ Ιεριχω.

Kaì apárantes hoi hyioì Israēl parenébalon epì dysmō̂n Mōab parà tòn Iordánēn katà Ierichō.

2
Καὶ ἰδὼν Βαλακ υἱὸς Σεπϕωρ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Ισραηλ τῷ Αμορραίῳ,

Kaì idṑn Balak hyiòs Sepphōr pánta, hósa epoíēsen Israēl tō̂i Amorraíōi,

3
καὶ ἐϕοβήθη Μωαβ τὸν λαὸν σϕόδρα, ὅτι πολλοὶ ἦσαν, καὶ προσώχθισεν Μωαβ ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ισραηλ.

kaì ephobḗthē Mōab tòn laòn sphódra, hóti polloì ē̂san, kaì prosṓchthisen Mōab apò prosṓpou hyiō̂n Israēl.

4
καὶ εἶπεν Μωαβ τῇ γερουσίᾳ Μαδιαμ Νῦν ἐκλείξει ἡ συναγωγὴ αὕτη πάντας τοὺς κύκλῳ ἡμῶν, ὡς ἐκλείξαι ὁ μόσχος τὰ χλωρὰ ἐκ τοῦ πεδίου. καὶ Βαλακ υἱὸς Σεπϕωρ βασιλεὺς Μωαβ ἦν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον.

kaì eîpen Mōab tē̂i gerousíāi Madiam Nŷn ekleíxei hē synagōgḕ haútē pántas toùs kýklōi hēmō̂n, hōs ekleíxai ho móschos tà chlōrà ek toû pedíou. kaì Balak hyiòs Sepphōr basileùs Mōab ē̂n katà tòn kairòn ekeînon.

5
καὶ ἀπέστειλεν πρέσβεις πρὸς Βαλααμ υἱὸν Βεωρ Φαθουρα, ὅ ἐστιν ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ γῆς υἱῶν λαοῦ αὐτοῦ, καλέσαι αὐτὸν λέγων ’Ιδοὺ λαὸς ἐξελήλυθεν ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἰδοὺ κατεκάλυψεν τὴν ὄψιν τῆς γῆς καὶ οὗτος ἐγκάθηται ἐχόμενός μου·

kaì apésteilen présbeis pròs Balaam hyiòn Beōr Phathoura, hó estin epì toû potamoû gē̂s hyiō̂n laoû autoû, kalésai autòn légōn ’Idoù laòs exelḗlythen ex Aigýptou kaì idoù katekálypsen tḕn ópsin tē̂s gē̂s kaì hoûtos enkáthētai echómenós mou:

6
καὶ νῦν δεῦρο ἄρασαί μοι τὸν λαὸν τοῦτον, ὅτι ἰσχύει οὗτος ἢ ἡμεῖς· ἐὰν δυνώμεθα πατάξαι ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐκβαλῶ αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς· ὅτι οἶδα οὓς ἐὰν εὐλογήσῃς σύ, εὐλόγηνται, καὶ οὓς ἐὰν καταράσῃ σύ, κεκατήρανται.

kaì nŷn deûro árasaí moi tòn laòn toûton, hóti ischýei hoûtos ḕ hēmeîs: eàn dynṓmetha patáxai ex autō̂n, kaì ekbalō̂ autoùs ek tē̂s gē̂s: hóti oîda hoùs eàn eulogḗsēis sý, eulógēntai, kaì hoùs eàn katarásēi sý, kekatḗrantai.

7
καὶ ἐπορεύθη ἡ γερουσία Μωαβ καὶ ἡ γερουσία Μαδιαμ, καὶ τὰ μαντεῖα ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν, καὶ ἦλθον πρὸς Βαλααμ καὶ εἶπαν αὐτῷ τὰ ῥήματα Βαλακ.

kaì eporeúthē hē gerousía Mōab kaì hē gerousía Madiam, kaì tà manteîa en taîs chersìn autō̂n, kaì ē̂lthon pròs Balaam kaì eîpan autō̂i tà rhḗmata Balak.

8
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Καταλύσατε αὐτοῦ τὴν νύκτα, καὶ ἀποκριθήσομαι ὑμῖν πράγματα, ἃ ἐὰν λαλήσῃ κύριος πρός με· καὶ κατέμειναν οἱ ἄρχοντες Μωαβ παρὰ Βαλααμ.

kaì eîpen pròs autoús Katalýsate autoû tḕn nýkta, kaì apokrithḗsomai hymîn prágmata, hà eàn lalḗsēi kýrios prós me: kaì katémeinan hoi árchontes Mōab parà Balaam.

9
καὶ ἦλθεν ὁ θεὸς πρὸς Βαλααμ καὶ εἶπεν αὐτῷ Τί οἱ ἄνθρωποι οὗτοι παρὰ σοί;

kaì ē̂lthen ho theòs pròs Balaam kaì eîpen autō̂i Tí hoi ánthrōpoi hoûtoi parà soí?

10
καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς τὸν θεόν Βαλακ υἱὸς Σεπϕωρ βασιλεὺς Μωαβ ἀπέστειλεν αὐτοὺς πρός με λέγων

kaì eîpen Balaam pròs tòn theón Balak hyiòs Sepphōr basileùs Mōab apésteilen autoùs prós me légōn

11
’Ιδοὺ λαὸς ἐξελήλυθεν ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἰδοὺ κεκάλυϕεν τὴν ὄψιν τῆς γῆς καὶ οὗτος ἐγκάθηται ἐχόμενός μου· καὶ νῦν δεῦρο ἄρασαί μοι αὐτόν, εἰ ἄρα δυνήσομαι πατάξαι αὐτὸν καὶ ἐκβαλῶ αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς.

’Idoù laòs exelḗlythen ex Aigýptou kaì idoù kekályphen tḕn ópsin tē̂s gē̂s kaì hoûtos enkáthētai echómenós mou: kaì nŷn deûro árasaí moi autón, ei ára dynḗsomai patáxai autòn kaì ekbalō̂ autòn apò tē̂s gē̂s.

12
καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Βαλααμ Οὐ πορεύσῃ μετ’ αὐτῶν οὐδὲ καταράσῃ τὸν λαόν· ἔστιν γὰρ εὐλογημένος.

kaì eîpen ho theòs pròs Balaam Ou poreúsēi met’ autō̂n oudè katarásēi tòn laón: éstin gàr eulogēménos.

13
καὶ ἀναστὰς Βαλααμ τὸ πρωὶ εἶπεν τοῖς ἄρχουσιν Βαλακ ’Αποτρέχετε πρὸς τὸν κύριον ὑμῶν· οὐκ ἀϕίησίν με ὁ θεὸς πορεύεσθαι μεθ’ ὑμῶν.

kaì anastàs Balaam tò prōì eîpen toîs árchousin Balak ’Apotréchete pròs tòn kýrion hymō̂n: ouk aphíēsín me ho theòs poreúesthai meth’ hymō̂n.

14
καὶ ἀναστάντες οἱ ἄρχοντες Μωαβ ἦλθον πρὸς Βαλακ καὶ εἶπαν Οὐ θέλει Βαλααμ πορευθῆναι μεθ’ ἡμῶν.

kaì anastántes hoi árchontes Mōab ē̂lthon pròs Balak kaì eîpan Ou thélei Balaam poreuthē̂nai meth’ hēmō̂n.

15
Καὶ προσέθετο Βαλακ ἔτι ἀποστεῖλαι ἄρχοντας πλείους καὶ ἐντιμοτέρους τούτων.

Kaì prosétheto Balak éti aposteîlai árchontas pleíous kaì entimotérous toútōn.

16
καὶ ἦλθον πρὸς Βαλααμ καὶ λέγουσιν αὐτῷ Τάδε λέγει Βαλακ ὁ τοῦ Σεπϕωρ ’Αξιῶ σε, μὴ ὀκνήσῃς ἐλθεῖν πρός με·

kaì ē̂lthon pròs Balaam kaì légousin autō̂i Táde légei Balak ho toû Sepphōr ’Axiō̂ se, mḕ oknḗsēis eltheîn prós me:

17
ἐντίμως γὰρ τιμήσω σε, καὶ ὅσα ἐὰν εἴπῃς, ποιήσω σοι· καὶ δεῦρο ἐπικατάρασαί μοι τὸν λαὸν τοῦτον.

entímōs gàr timḗsō se, kaì hósa eàn eípēis, poiḗsō soi: kaì deûro epikatárasaí moi tòn laòn toûton.

18
καὶ ἀπεκρίθη Βαλααμ καὶ εἶπεν τοῖς ἄρχουσιν Βαλακ ’Εὰν δῷ μοι Βαλακ πλήρη τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀργυρίου καὶ χρυσίου, οὐ δυνήσομαι παραβῆναι τὸ ῥῆμα κυρίου τοῦ θεοῦ ποιῆσαι αὐτὸ μικρὸν ἢ μέγα ἐν τῇ διανοίᾳ μου·

kaì apekríthē Balaam kaì eîpen toîs árchousin Balak ’Eàn dō̂i moi Balak plḗrē tòn oîkon autoû argyríou kaì chrysíou, ou dynḗsomai parabē̂nai tò rhē̂ma kyríou toû theoû poiē̂sai autò mikròn ḕ méga en tē̂i dianoíāi mou:

19
καὶ νῦν ὑπομείνατε αὐτοῦ καὶ ὑμεῖς τὴν νύκτα ταύτην, καὶ γνώσομαι, τί προσθήσει κύριος λαλῆσαι πρός με.

kaì nŷn hypomeínate autoû kaì hymeîs tḕn nýkta taútēn, kaì gnṓsomai, tí prosthḗsei kýrios lalē̂sai prós me.

20
καὶ ἦλθεν ὁ θεὸς πρὸς Βαλααμ νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰ καλέσαι σε πάρεισιν οἱ ἄνθρωποι οὗτοι, ἀναστὰς ἀκολούθησον αὐτοῖς· ἀλλὰ τὸ ῥῆμα, ὃ ἂν λαλήσω πρὸς σέ, τοῦτο ποιήσεις.

kaì ē̂lthen ho theòs pròs Balaam nyktòs kaì eîpen autō̂i Ei kalésai se páreisin hoi ánthrōpoi hoûtoi, anastàs akoloúthēson autoîs: allà tò rhē̂ma, hò àn lalḗsō pròs sé, toûto poiḗseis.

21
καὶ ἀναστὰς Βαλααμ τὸ πρωὶ ἐπέσαξεν τὴν ὄνον αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη μετὰ τῶν ἀρχόντων Μωαβ.

kaì anastàs Balaam tò prōì epésaxen tḕn ónon autoû kaì eporeúthē metà tō̂n archóntōn Mōab.

22
καὶ ὠργίσθη θυμῷ ὁ θεὸς ὅτι ἐπορεύθη αὐτός, καὶ ἀνέστη ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἐνδιαβάλλειν αὐτόν, καὶ αὐτὸς ἐπιβεβήκει ἐπὶ τῆς ὄνου αὐτοῦ, καὶ δύο παῖδες αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ.

kaì ōrgísthē thymō̂i ho theòs hóti eporeúthē autós, kaì anéstē ho ángelos toû theoû endiabállein autón, kaì autòs epibebḗkei epì tē̂s ónou autoû, kaì dýo paîdes autoû met’ autoû.

23
καὶ ἰδοῦσα ἡ ὄνος τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ ἀνθεστηκότα ἐν τῇ ὁδῷ καὶ τὴν ῥομϕαίαν ἐσπασμένην ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἐξέκλινεν ἡ ὄνος ἐκ τῆς ὁδοῦ καὶ ἐπορεύετο εἰς τὸ πεδίον· καὶ ἐπάταξεν τὴν ὄνον τῇ ῥάβδῳ τοῦ εὐθῦναι αὐτὴν ἐν τῇ ὁδῷ.

kaì idoûsa hē ónos tòn ángelon toû theoû anthestēkóta en tē̂i hodō̂i kaì tḕn rhomphaían espasménēn en tē̂i cheirì autoû kaì exéklinen hē ónos ek tē̂s hodoû kaì eporeúeto eis tò pedíon: kaì epátaxen tḕn ónon tē̂i rhábdōi toû euthŷnai autḕn en tē̂i hodō̂i.

24
καὶ ἔστη ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς αὔλαξιν τῶν ἀμπέλων, ϕραγμὸς ἐντεῦθεν καὶ ϕραγμὸς ἐντεῦθεν·

kaì éstē ho ángelos toû theoû en taîs aúlaxin tō̂n ampélōn, phragmòs enteûthen kaì phragmòs enteûthen:

25
καὶ ἰδοῦσα ἡ ὄνος τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ προσέθλιψεν ἑαυτὴν πρὸς τὸν τοῖχον καὶ ἀπέθλιψεν τὸν πόδα Βαλααμ· καὶ προσέθετο ἔτι μαστίξαι αὐτήν.

kaì idoûsa hē ónos tòn ángelon toû theoû proséthlipsen heautḕn pròs tòn toîchon kaì apéthlipsen tòn póda Balaam: kaì prosétheto éti mastíxai autḗn.

26
καὶ προσέθετο ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ καὶ ἀπελθὼν ὑπέστη ἐν τόπῳ στενῷ, εἰς ὃν οὐκ ἦν ἐκκλῖναι δεξιὰν οὐδὲ ἀριστεράν.

kaì prosétheto ho ángelos toû theoû kaì apelthṑn hypéstē en tópōi stenō̂i, eis hòn ouk ē̂n ekklînai dexiàn oudè aristerán.

27
καὶ ἰδοῦσα ἡ ὄνος τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ συνεκάθισεν ὑποκάτω Βαλααμ· καὶ ἐθυμώθη Βαλααμ καὶ ἔτυπτεν τὴν ὄνον τῇ ῥάβδῳ.

kaì idoûsa hē ónos tòn ángelon toû theoû synekáthisen hypokátō Balaam: kaì ethymṓthē Balaam kaì étypten tḕn ónon tē̂i rhábdōi.

28
καὶ ἤνοιξεν ὁ θεὸς τὸ στόμα τῆς ὄνου, καὶ λέγει τῷ Βαλααμ Τί ἐποίησά σοι ὅτι πέπαικάς με τοῦτο τρίτον;

kaì ḗnoixen ho theòs tò stóma tē̂s ónou, kaì légei tō̂i Balaam Tí epoíēsá soi hóti pépaikás me toûto tríton?

29
καὶ εἶπεν Βαλααμ τῇ ὄνῳ ῞Οτι ἐμπέπαιχάς μοι· καὶ εἰ εἶχον μάχαιραν ἐν τῇ χειρί μου, ἤδη ἂν ἐξεκέντησά σε.

kaì eîpen Balaam tē̂i ónōi ῞Oti empépaichás moi: kaì ei eîchon máchairan en tē̂i cheirí mou, ḗdē àn exekéntēsá se.

30
καὶ λέγει ἡ ὄνος τῷ Βαλααμ Οὐκ ἐγὼ ἡ ὄνος σου, ἐϕ’ ἧς ἐπέβαινες ἀπὸ νεότητός σου ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας; μὴ ὑπεροράσει ὑπεριδοῦσα ἐποίησά σοι οὕτως; ὁ δὲ εἶπεν Οὐχί.

kaì légei hē ónos tō̂i Balaam Ouk egṑ hē ónos sou, eph’ hē̂s epébaines apò neótētós sou héōs tē̂s sḗmeron hēméras? mḕ hyperorásei hyperidoûsa epoíēsá soi hoútōs? ho dè eîpen Ouchí.

31
ἀπεκάλυψεν δὲ ὁ θεὸς τοὺς ὀϕθαλμοὺς Βαλααμ, καὶ ὁρᾷ τὸν ἄγγελον κυρίου ἀνθεστηκότα ἐν τῇ ὁδῷ καὶ τὴν μάχαιραν ἐσπασμένην ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ κύψας προσεκύνησεν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ.

apekálypsen dè ho theòs toùs ophthalmoùs Balaam, kaì horā̂i tòn ángelon kyríou anthestēkóta en tē̂i hodō̂i kaì tḕn máchairan espasménēn en tē̂i cheirì autoû kaì kýpsas prosekýnēsen tō̂i prosṓpōi autoû.

32
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ Διὰ τί ἐπάταξας τὴν ὄνον σου τοῦτο τρίτον; καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐξῆλθον εἰς διαβολήν σου, ὅτι οὐκ ἀστεία ἡ ὁδός σου ἐναντίον μου.

kaì eîpen autō̂i ho ángelos toû theoû Dià tí epátaxas tḕn ónon sou toûto tríton? kaì idoù egṑ exē̂lthon eis diabolḗn sou, hóti ouk asteía hē hodós sou enantíon mou.

33
καὶ ἰδοῦσά με ἡ ὄνος ἐξέκλινεν ἀπ’ ἐμοῦ τρίτον τοῦτο· καὶ εἰ μὴ ἐξέκλινεν, νῦν οὖν σὲ μὲν ἀπέκτεινα, ἐκείνην δὲ περιεποιησάμην.

kaì idoûsá me hē ónos exéklinen ap’ emoû tríton toûto: kaì ei mḕ exéklinen, nŷn oûn sè mèn apékteina, ekeínēn dè periepoiēsámēn.

34
καὶ εἶπεν Βαλααμ τῷ ἀγγέλῳ κυρίου ‘Ημάρτηκα, οὐ γὰρ ἠπιστάμην ὅτι σύ μοι ἀνθέστηκας ἐν τῇ ὁδῷ εἰς συνάντησιν· καὶ νῦν εἰ μή σοι ἀρέσκει, ἀποστραϕήσομαι.

kaì eîpen Balaam tō̂i angélōi kyríou ‘Ēmártēka, ou gàr ēpistámēn hóti sý moi anthéstēkas en tē̂i hodō̂i eis synántēsin: kaì nŷn ei mḗ soi aréskei, apostraphḗsomai.

35
καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ πρὸς Βαλααμ Συμπορεύθητι μετὰ τῶν ἀνθρώπων· πλὴν τὸ ῥῆμα, ὃ ἐὰν εἴπω πρὸς σέ, τοῦτο ϕυλάξῃ λαλῆσαι. καὶ ἐπορεύθη Βαλααμ μετὰ τῶν ἀρχόντων Βαλακ.

kaì eîpen ho ángelos toû theoû pròs Balaam Symporeúthēti metà tō̂n anthrṓpōn: plḕn tò rhē̂ma, hò eàn eípō pròs sé, toûto phyláxēi lalē̂sai. kaì eporeúthē Balaam metà tō̂n archóntōn Balak.

36
Καὶ ἀκούσας Βαλακ ὅτι ἥκει Βαλααμ, ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν αὐτῷ εἰς πόλιν Μωαβ, ἥ ἐστιν ἐπὶ τῶν ὁρίων Αρνων, ὅ ἐστιν ἐκ μέρους τῶν ὁρίων.

Kaì akoúsas Balak hóti hḗkei Balaam, exē̂lthen eis synántēsin autō̂i eis pólin Mōab, hḗ estin epì tō̂n horíōn Arnōn, hó estin ek mérous tō̂n horíōn.

37
καὶ εἶπεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ Οὐχὶ ἀπέστειλα πρὸς σὲ καλέσαι σε; διὰ τί οὐκ ἤρχου πρός με; ὄντως οὐ δυνήσομαι τιμῆσαί σε;

kaì eîpen Balak pròs Balaam Ouchì apésteila pròs sè kalésai se? dià tí ouk ḗrchou prós me? óntōs ou dynḗsomai timē̂saí se?

38
καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ ’Ιδοὺ ἥκω πρὸς σέ· νῦν δυνατὸς ἔσομαι λαλῆσαί τι; τὸ ῥῆμα, ὃ ἐὰν βάλῃ ὁ θεὸς εἰς τὸ στόμα μου, τοῦτο λαλήσω.

kaì eîpen Balaam pròs Balak ’Idoù hḗkō pròs sé: nŷn dynatòs ésomai lalē̂saí ti? tò rhē̂ma, hò eàn bálēi ho theòs eis tò stóma mou, toûto lalḗsō.

39
καὶ ἐπορεύθη Βαλααμ μετὰ Βαλακ, καὶ ἦλθον εἰς πόλεις ἐπαύλεων.

kaì eporeúthē Balaam metà Balak, kaì ē̂lthon eis póleis epaúleōn.

40
καὶ ἔθυσεν Βαλακ πρόβατα καὶ μόσχους καὶ ἀπέστειλεν τῷ Βαλααμ καὶ τοῖς ἄρχουσι τοῖς μετ’ αὐτοῦ.

kaì éthysen Balak próbata kaì móschous kaì apésteilen tō̂i Balaam kaì toîs árchousi toîs met’ autoû.

41
καὶ ἐγενήθη πρωὶ καὶ παραλαβὼν Βαλακ τὸν Βαλααμ ἀνεβίβασεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν στήλην τοῦ Βααλ καὶ ἔδειξεν αὐτῷ ἐκεῖθεν μέρος τι τοῦ λαοῦ.

kaì egenḗthē prōì kaì paralabṑn Balak tòn Balaam anebíbasen autòn epì tḕn stḗlēn toû Baal kaì édeixen autō̂i ekeîthen méros ti toû laoû.