Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Nombres 23

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ εἶπεν Βαλααμ τῷ Βαλακ Οἰκοδόμησόν μοι ἐνταῦθα ἑπτὰ βωμοὺς καὶ ἑτοίμασόν μοι ἐνταῦθα ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριούς.

kaì eîpen Balaam tō̂i Balak Oikodómēsón moi entaûtha heptà bōmoùs kaì hetoímasón moi entaûtha heptà móschous kaì heptà krioús.

2
καὶ ἐποίησεν Βαλακ ὃν τρόπον εἶπεν αὐτῷ Βαλααμ, καὶ ἀνήνεγκεν μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν.

kaì epoíēsen Balak hòn trópon eîpen autō̂i Balaam, kaì anḗnenken móschon kaì kriòn epì tòn bōmón.

3
καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ Παράστηθι ἐπὶ τῆς θυσίας σου, καὶ πορεύσομαι, εἴ μοι ϕανεῖται ὁ θεὸς ἐν συναντήσει, καὶ ῥῆμα, ὃ ἐάν μοι δείξῃ, ἀναγγελῶ σοι. καὶ παρέστη Βαλακ ἐπὶ τῆς θυσίας αὐτοῦ, καὶ Βαλααμ ἐπορεύθη ἐπερωτῆσαι τὸν θεὸν καὶ ἐπορεύθη εὐθεῖαν.

kaì eîpen Balaam pròs Balak Parástēthi epì tē̂s thysías sou, kaì poreúsomai, eí moi phaneîtai ho theòs en synantḗsei, kaì rhē̂ma, hò eán moi deíxēi, anangelō̂ soi. kaì paréstē Balak epì tē̂s thysías autoû, kaì Balaam eporeúthē eperōtē̂sai tòn theòn kaì eporeúthē eutheîan.

4
καὶ ἐϕάνη ὁ θεὸς τῷ Βαλααμ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Βαλααμ Τοὺς ἑπτὰ βωμοὺς ἡτοίμασα καὶ ἀνεβίβασα μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν.

kaì ephánē ho theòs tō̂i Balaam, kaì eîpen pròs autòn Balaam Toùs heptà bōmoùs hētoímasa kaì anebíbasa móschon kaì kriòn epì tòn bōmón.

5
καὶ ἐνέβαλεν ὁ θεὸς ῥῆμα εἰς τὸ στόμα Βαλααμ καὶ εἶπεν ’Επιστραϕεὶς πρὸς Βαλακ οὕτως λαλήσεις.

kaì enébalen ho theòs rhē̂ma eis tò stóma Balaam kaì eîpen ’Epistrapheìs pròs Balak hoútōs lalḗseis.

6
καὶ ἀπεστράϕη πρὸς αὐτόν, καὶ ὅδε ἐϕειστήκει ἐπὶ τῶν ὁλοκαυτωμάτων αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες Μωαβ μετ’ αὐτοῦ.

kaì apestráphē pròs autón, kaì hóde epheistḗkei epì tō̂n holokautōmátōn autoû, kaì pántes hoi árchontes Mōab met’ autoû.

7
καὶ ἐγενήθη πνεῦμα θεοῦ ἐπ’ αὐτῷ, καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν ’Εκ Μεσοποταμίας μετεπέμψατό με Βαλακ, βασιλεὺς Μωαβ ἐξ ὀρέων ἀπ’ ἀνατολῶν λέγων Δεῦρο ἄρασαί μοι τὸν Ιακωβ καὶ δεῦρο ἐπικατάρασαί μοι τὸν Ισραηλ.

kaì egenḗthē pneûma theoû ep’ autō̂i, kaì analabṑn tḕn parabolḕn autoû eîpen ’Ek Mesopotamías metepémpsató me Balak, basileùs Mōab ex oréōn ap’ anatolō̂n légōn Deûro árasaí moi tòn Iakōb kaì deûro epikatárasaí moi tòn Israēl.

8
τί ἀράσωμαι ὃν μὴ καταρᾶται κύριος, ἢ τί καταράσωμαι ὃν μὴ καταρᾶται ὁ θεός;

tí arásōmai hòn mḕ katarâtai kýrios, ḕ tí katarásōmai hòn mḕ katarâtai ho theós?

9
ὅτι ἀπὸ κορυϕῆς ὀρέων ὄψομαι αὐτὸν καὶ ἀπὸ βουνῶν προσνοήσω αὐτόν. ἰδοὺ λαὸς μόνος κατοικήσει καὶ ἐν ἔθνεσιν οὐ συλλογισθήσεται.

hóti apò koryphē̂s oréōn ópsomai autòn kaì apò bounō̂n prosnoḗsō autón. idoù laòs mónos katoikḗsei kaì en éthnesin ou syllogisthḗsetai.

10
τίς ἐξηκριβάσατο τὸ σπέρμα Ιακωβ, καὶ τίς ἐξαριθμήσεται δήμους Ισραηλ; ἀποθάνοι ἡ ψυχή μου ἐν ψυχαῖς δικαίων, καὶ γένοιτο τὸ σπέρμα μου ὡς τὸ σπέρμα τούτων.

tís exēkribásato tò spérma Iakōb, kaì tís exarithmḗsetai dḗmous Israēl? apothánoi hē psychḗ mou en psychaîs dikaíōn, kaì génoito tò spérma mou hōs tò spérma toútōn.

11
καὶ εἶπεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ Τί πεποίηκάς μοι; εἰς κατάρασιν ἐχθρῶν μου κέκληκά σε, καὶ ἰδοὺ εὐλόγηκας εὐλογίαν.

kaì eîpen Balak pròs Balaam Tí pepoíēkás moi? eis katárasin echthrō̂n mou kéklēká se, kaì idoù eulógēkas eulogían.

12
καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ Οὐχὶ ὅσα ἐὰν ἐμβάλῃ ὁ θεὸς εἰς τὸ στόμα μου, τοῦτο ϕυλάξω λαλῆσαι;

kaì eîpen Balaam pròs Balak Ouchì hósa eàn embálēi ho theòs eis tò stóma mou, toûto phyláxō lalē̂sai?

13
Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Βαλακ Δεῦρο ἔτι μετ’ ἐμοῦ εἰς τόπον ἄλλον, ἐξ ὧν οὐκ ὄψῃ αὐτὸν ἐκεῖθεν, ἀλλ’ ἢ μέρος τι αὐτοῦ ὄψῃ, πάντας δὲ οὐ μὴ ἴδῃς, καὶ κατάρασαί μοι αὐτὸν ἐκεῖθεν.

Kaì eîpen pròs autòn Balak Deûro éti met’ emoû eis tópon állon, ex hō̂n ouk ópsēi autòn ekeîthen, all’ ḕ méros ti autoû ópsēi, pántas dè ou mḕ ídēis, kaì katárasaí moi autòn ekeîthen.

14
καὶ παρέλαβεν αὐτὸν εἰς ἀγροῦ σκοπιὰν ἐπὶ κορυϕὴν λελαξευμένου καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ ἑπτὰ βωμοὺς καὶ ἀνεβίβασεν μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν.

kaì parélaben autòn eis agroû skopiàn epì koryphḕn lelaxeuménou kaì ōikodómēsen ekeî heptà bōmoùs kaì anebíbasen móschon kaì kriòn epì tòn bōmón.

15
καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ Παράστηθι ἐπὶ τῆς θυσίας σου, ἐγὼ δὲ πορεύσομαι ἐπερωτῆσαι τὸν θεόν.

kaì eîpen Balaam pròs Balak Parástēthi epì tē̂s thysías sou, egṑ dè poreúsomai eperōtē̂sai tòn theón.

16
καὶ συνήντησεν ὁ θεὸς τῷ Βαλααμ καὶ ἐνέβαλεν ῥῆμα εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ εἶπεν ’Αποστράϕητι πρὸς Βαλακ καὶ τάδε λαλήσεις.

kaì synḗntēsen ho theòs tō̂i Balaam kaì enébalen rhē̂ma eis tò stóma autoû kaì eîpen ’Apostráphēti pròs Balak kaì táde lalḗseis.

17
καὶ ἀπεστράϕη πρὸς αὐτόν, καὶ ὅδε ἐϕειστήκει ἐπὶ τῆς ὁλοκαυτώσεως αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες Μωαβ μετ’ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Βαλακ Τί ἐλάλησεν κύριος;

kaì apestráphē pròs autón, kaì hóde epheistḗkei epì tē̂s holokautṓseōs autoû, kaì pántes hoi árchontes Mōab met’ autoû. kaì eîpen autō̂i Balak Tí elálēsen kýrios?

18
καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν ’Ανάστηθι, Βαλακ, καὶ ἄκουε· ἐνώτισαι μάρτυς, υἱὸς Σεπϕωρ.

kaì analabṑn tḕn parabolḕn autoû eîpen ’Anástēthi, Balak, kaì ákoue: enṓtisai mártys, hyiòs Sepphōr.

19
οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὁ θεὸς διαρτηθῆναι οὐδὲ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἀπειληθῆναι· αὐτὸς εἴπας οὐχὶ ποιήσει; λαλήσει, καὶ οὐχὶ ἐμμενεῖ;

ouch hōs ánthrōpos ho theòs diartēthē̂nai oudè hōs hyiòs anthrṓpou apeilēthē̂nai: autòs eípas ouchì poiḗsei? lalḗsei, kaì ouchì emmeneî?

20
ἰδοὺ εὐλογεῖν παρείλημμαι· εὐλογήσω καὶ οὐ μὴ ἀποστρέψω.

idoù eulogeîn pareílēmmai: eulogḗsō kaì ou mḕ apostrépsō.

21
οὐκ ἔσται μόχθος ἐν Ιακωβ, οὐδὲ ὀϕθήσεται πόνος ἐν Ισραηλ· κύριος ὁ θεὸς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ, τὰ ἔνδοξα ἀρχόντων ἐν αὐτῷ.

ouk éstai móchthos en Iakōb, oudè ophthḗsetai pónos en Israēl: kýrios ho theòs autoû met’ autoû, tà éndoxa archóntōn en autō̂i.

22
θεὸς ὁ ἐξαγαγὼν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου· ὡς δόξα μονοκέρωτος αὐτῷ.

theòs ho exagagṑn autoùs ex Aigýptou: hōs dóxa monokérōtos autō̂i.

23
οὐ γάρ ἐστιν οἰωνισμὸς ἐν Ιακωβ οὐδὲ μαντεία ἐν Ισραηλ· κατὰ καιρὸν ῥηθήσεται Ιακωβ καὶ τῷ Ισραηλ, τί ἐπιτελέσει ὁ θεός.

ou gár estin oiōnismòs en Iakōb oudè manteía en Israēl: katà kairòn rhēthḗsetai Iakōb kaì tō̂i Israēl, tí epitelései ho theós.

24
ἰδοὺ λαὸς ὡς σκύμνος ἀναστήσεται καὶ ὡς λέων γαυριωθήσεται· οὐ κοιμηθήσεται, ἕως ϕάγῃ θήραν, καὶ αἷμα τραυματιῶν πίεται.

idoù laòs hōs skýmnos anastḗsetai kaì hōs léōn gauriōthḗsetai: ou koimēthḗsetai, héōs phágēi thḗran, kaì haîma traumatiō̂n píetai.

25
καὶ εἶπεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ Οὔτε κατάραις καταράσῃ μοι αὐτὸν οὔτε εὐλογῶν μὴ εὐλογήσῃς αὐτόν.

kaì eîpen Balak pròs Balaam Oúte katárais katarásēi moi autòn oúte eulogō̂n mḕ eulogḗsēis autón.

26
καὶ ἀποκριθεὶς Βαλααμ εἶπεν τῷ Βαλακ Οὐκ ἐλάλησά σοι λέγων Τὸ ῥῆμα, ὃ ἐὰν λαλήσῃ ὁ θεός, τοῦτο ποιήσω;

kaì apokritheìs Balaam eîpen tō̂i Balak Ouk elálēsá soi légōn Tò rhē̂ma, hò eàn lalḗsēi ho theós, toûto poiḗsō?

27
Καὶ εἶπεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ Δεῦρο παραλάβω σε εἰς τόπον ἄλλον, εἰ ἀρέσει τῷ θεῷ καὶ καταρᾶσαί μοι αὐτὸν ἐκεῖθεν.

Kaì eîpen Balak pròs Balaam Deûro paralábō se eis tópon állon, ei arései tō̂i theō̂i kaì katarâsaí moi autòn ekeîthen.

28
καὶ παρέλαβεν Βαλακ τὸν Βαλααμ ἐπὶ κορυϕὴν τοῦ Φογωρ τὸ παρατεῖνον εἰς τὴν ἔρημον.

kaì parélaben Balak tòn Balaam epì koryphḕn toû Phogōr tò parateînon eis tḕn érēmon.

29
καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ Οἰκοδόμησόν μοι ὧδε ἑπτὰ βωμοὺς καὶ ἑτοίμασόν μοι ὧδε ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριούς.

kaì eîpen Balaam pròs Balak Oikodómēsón moi hō̂de heptà bōmoùs kaì hetoímasón moi hō̂de heptà móschous kaì heptà krioús.

30
καὶ ἐποίησεν Βαλακ καθάπερ εἶπεν αὐτῷ Βαλααμ, καὶ ἀνήνεγκεν μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν.

kaì epoíēsen Balak katháper eîpen autō̂i Balaam, kaì anḗnenken móschon kaì kriòn epì tòn bōmón.