Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Numbers 24

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ ἰδὼν Βαλααμ ὅτι καλόν ἐστιν ἔναντι κυρίου εὐλογεῖν τὸν Ισραηλ, οὐκ ἐπορεύθη κατὰ τὸ εἰωθὸς εἰς συνάντησιν τοῖς οἰωνοῖς καὶ ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν ἔρημον.

kaì idṑn Balaam hóti kalón estin énanti kyríou eulogeîn tòn Israēl, ouk eporeúthē katà tò eiōthòs eis synántēsin toîs oiōnoîs kaì apéstrepsen tò prósōpon autoû eis tḕn érēmon.

2
καὶ ἐξάρας Βαλααμ τοὺς ὀϕθαλμοὺς αὐτοῦ καθορᾷ τὸν Ισραηλ ἐστρατοπεδευκότα κατὰ ϕυλάς. καὶ ἐγένετο πνεῦμα θεοῦ ἐν αὐτῷ,

kaì exáras Balaam toùs ophthalmoùs autoû kathorā̂i tòn Israēl estratopedeukóta katà phylás. kaì egéneto pneûma theoû en autō̂i,

3
καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν Φησὶν Βαλααμ υἱὸς Βεωρ, ϕησὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀληθινῶς ὁρῶν,

kaì analabṑn tḕn parabolḕn autoû eîpen Phēsìn Balaam hyiòs Beōr, phēsìn ho ánthrōpos ho alēthinō̂s horō̂n,

4
ϕησὶν ἀκούων λόγια θεοῦ, ὅστις ὅρασιν θεοῦ εἶδεν ἐν ὕπνῳ, ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀϕθαλμοὶ αὐτοῦ

phēsìn akoúōn lógia theoû, hóstis hórasin theoû eîden en hýpnōi, apokekalymménoi hoi ophthalmoì autoû

5
‘Ως καλοί σου οἱ οἶκοι, Ιακωβ, αἱ σκηναί σου, Ισραηλ·

‘Ōs kaloí sou hoi oîkoi, Iakōb, hai skēnaí sou, Israēl:

6
ὡσεὶ νάπαι σκιάζουσαι καὶ ὡσεὶ παράδεισοι ἐπὶ ποταμῶν καὶ ὡσεὶ σκηναί, ἃς ἔπηξεν κύριος, ὡσεὶ κέδροι παρ’ ὕδατα.

hōseì nápai skiázousai kaì hōseì parádeisoi epì potamō̂n kaì hōseì skēnaí, hàs épēxen kýrios, hōseì kédroi par’ hýdata.

7
ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ καὶ κυριεύσει ἐθνῶν πολλῶν, καὶ ὑψωθήσεται ἢ Γωγ βασιλεία αὐτοῦ, καὶ αὐξηθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ.

exeleúsetai ánthrōpos ek toû spérmatos autoû kaì kyrieúsei ethnō̂n pollō̂n, kaì hypsōthḗsetai ḕ Gōg basileía autoû, kaì auxēthḗsetai hē basileía autoû.

8
θεὸς ὡδήγησεν αὐτὸν ἐξ Αἰγύπτου, ὡς δόξα μονοκέρωτος αὐτῷ· ἔδεται ἔθνη ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ τὰ πάχη αὐτῶν ἐκμυελιεῖ καὶ ταῖς βολίσιν αὐτοῦ κατατοξεύσει ἐχθρόν.

theòs hōdḗgēsen autòn ex Aigýptou, hōs dóxa monokérōtos autō̂i: édetai éthnē echthrō̂n autoû kaì tà páchē autō̂n ekmyelieî kaì taîs bolísin autoû katatoxeúsei echthrón.

9
κατακλιθεὶς ἀνεπαύσατο ὡς λέων καὶ ὡς σκύμνος· τίς ἀναστήσει αὐτόν; οἱ εὐλογοῦντές σε εὐλόγηνται, καὶ οἱ καταρώμενοί σε κεκατήρανται.

kataklitheìs anepaúsato hōs léōn kaì hōs skýmnos: tís anastḗsei autón? hoi eulogoûntés se eulógēntai, kaì hoi katarṓmenoí se kekatḗrantai.

10
καὶ ἐθυμώθη Βαλακ ἐπὶ Βαλααμ καὶ συνεκρότησεν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, καὶ εἶπεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ Καταρᾶσθαι τὸν ἐχθρόν μου κέκληκά σε, καὶ ἰδοὺ εὐλογῶν εὐλόγησας τρίτον τοῦτο·

kaì ethymṓthē Balak epì Balaam kaì synekrótēsen taîs chersìn autoû, kaì eîpen Balak pròs Balaam Katarâsthai tòn echthrón mou kéklēká se, kaì idoù eulogō̂n eulógēsas tríton toûto:

11
νῦν οὖν ϕεῦγε εἰς τὸν τόπον σου· εἶπα Τιμήσω σε, καὶ νῦν ἐστέρησέν σε κύριος τῆς δόξης.

nŷn oûn pheûge eis tòn tópon sou: eîpa Timḗsō se, kaì nŷn estérēsén se kýrios tē̂s dóxēs.

12
καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ Οὐχὶ καὶ τοῖς ἀγγέλοις σου, οὓς ἀπέστειλας πρός με, ἐλάλησα λέγων

kaì eîpen Balaam pròs Balak Ouchì kaì toîs angélois sou, hoùs apésteilas prós me, elálēsa légōn

13
’Εάν μοι δῷ Βαλακ πλήρη τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀργυρίου καὶ χρυσίου, οὐ δυνήσομαι παραβῆναι τὸ ῥῆμα κυρίου ποιῆσαι αὐτὸ πονηρὸν ἢ καλὸν παρ’ ἐμαυτοῦ· ὅσα ἐὰν εἴπῃ ὁ θεός, ταῦτα ἐρῶ;

’Eán moi dō̂i Balak plḗrē tòn oîkon autoû argyríou kaì chrysíou, ou dynḗsomai parabē̂nai tò rhē̂ma kyríou poiē̂sai autò ponēròn ḕ kalòn par’ emautoû: hósa eàn eípēi ho theós, taûta erō̂?

14
καὶ νῦν ἰδοὺ ἀποτρέχω εἰς τὸν τόπον μου· δεῦρο συμβουλεύσω σοι, τί ποιήσει ὁ λαὸς οὗτος τὸν λαόν σου ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν.

kaì nŷn idoù apotréchō eis tòn tópon mou: deûro symbouleúsō soi, tí poiḗsei ho laòs hoûtos tòn laón sou ep’ eschátou tō̂n hēmerō̂n.

15
Καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν Φησὶν Βαλααμ υἱὸς Βεωρ, ϕησὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀληθινῶς ὁρῶν,

Kaì analabṑn tḕn parabolḕn autoû eîpen Phēsìn Balaam hyiòs Beōr, phēsìn ho ánthrōpos ho alēthinō̂s horō̂n,

16
ἀκούων λόγια θεοῦ, ἐπιστάμενος ἐπιστήμην παρὰ ὑψίστου καὶ ὅρασιν θεοῦ ἰδὼν ἐν ὕπνῳ, ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀϕθαλμοὶ αὐτοῦ

akoúōn lógia theoû, epistámenos epistḗmēn parà hypsístou kaì hórasin theoû idṑn en hýpnōi, apokekalymménoi hoi ophthalmoì autoû

17
Δείξω αὐτῷ, καὶ οὐχὶ νῦν· μακαρίζω, καὶ οὐκ ἐγγίζει· ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ Ιακωβ, καὶ ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ Ισραηλ καὶ θραύσει τοὺς ἀρχηγοὺς Μωαβ καὶ προνομεύσει πάντας υἱοὺς Σηθ.

Deíxō autō̂i, kaì ouchì nŷn: makarízō, kaì ouk engízei: anateleî ástron ex Iakōb, kaì anastḗsetai ánthrōpos ex Israēl kaì thraúsei toùs archēgoùs Mōab kaì pronomeúsei pántas hyioùs Sēth.

18
καὶ ἔσται Εδωμ κληρονομία, καὶ ἔσται κληρονομία Ησαυ ὁ ἐχθρὸς αὐτοῦ· καὶ Ισραηλ ἐποίησεν ἐν ἰσχύι.

kaì éstai Edōm klēronomía, kaì éstai klēronomía Ēsau ho echthròs autoû: kaì Israēl epoíēsen en ischýi.

19
καὶ ἐξεγερθήσεται ἐξ Ιακωβ καὶ ἀπολεῖ σῳζόμενον ἐκ πόλεως.

kaì exegerthḗsetai ex Iakōb kaì apoleî sōizómenon ek póleōs.

20
καὶ ἰδὼν τὸν Αμαληκ καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν ’Αρχὴ ἐθνῶν Αμαληκ, καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπολεῖται.

kaì idṑn tòn Amalēk kaì analabṑn tḕn parabolḕn autoû eîpen ’Archḕ ethnō̂n Amalēk, kaì tò spérma autō̂n apoleîtai.

21
καὶ ἰδὼν τὸν Καιναῖον καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν ’Ισχυρὰ ἡ κατοικία σου· καὶ ἐὰν θῇς ἐν πέτρᾳ τὴν νοσσιάν σου,

kaì idṑn tòn Kainaîon kaì analabṑn tḕn parabolḕn autoû eîpen ’Ischyrà hē katoikía sou: kaì eàn thē̂is en pétrāi tḕn nossián sou,

22
καὶ ἐὰν γένηται τῷ Βεωρ νεοσσιὰ πανουργίας, ’Ασσύριοί σε αἰχμαλωτεύσουσιν.

kaì eàn génētai tō̂i Beōr neossià panourgías, ’Assýrioí se aichmalōteúsousin.

23
καὶ ἰδὼν τὸν Ωγ καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν ῏Ω ὦ, τίς ζήσεται, ὅταν θῇ ταῦτα ὁ θεός;

kaì idṑn tòn Ōg kaì analabṑn tḕn parabolḕn autoû eîpen ᾿̂Ō ō̂, tís zḗsetai, hótan thē̂i taûta ho theós?

24
καὶ ἐξελεύσεται ἐκ χειρὸς Κιτιαίων καὶ κακώσουσιν Ασσουρ καὶ κακώσουσιν Εβραίους, καὶ αὐτοὶ ὁμοθυμαδὸν ἀπολοῦνται.

kaì exeleúsetai ek cheiròs Kitiaíōn kaì kakṓsousin Assour kaì kakṓsousin Ebraíous, kaì autoì homothymadòn apoloûntai.

25
καὶ ἀναστὰς Βαλααμ ἀπῆλθεν ἀποστραϕεὶς εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ, καὶ Βαλακ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτόν.

kaì anastàs Balaam apē̂lthen apostrapheìs eis tòn tópon autoû, kaì Balak apē̂lthen pròs heautón.