Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Nombres 25

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ κατέλυσεν Ισραηλ ἐν Σαττιν· καὶ ἐβεβηλώθη ὁ λαὸς ἐκπορνεῦσαι εἰς τὰς θυγατέρας Μωαβ.

Kaì katélysen Israēl en Sattin: kaì ebebēlṓthē ho laòs ekporneûsai eis tàs thygatéras Mōab.

2
καὶ ἐκάλεσαν αὐτοὺς ἐπὶ ταῖς θυσίαις τῶν εἰδώλων αὐτῶν, καὶ ἔϕαγεν ὁ λαὸς τῶν θυσιῶν αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν.

kaì ekálesan autoùs epì taîs thysíais tō̂n eidṓlōn autō̂n, kaì éphagen ho laòs tō̂n thysiō̂n autō̂n kaì prosekýnēsan toîs eidṓlois autō̂n.

3
καὶ ἐτελέσθη Ισραηλ τῷ Βεελϕεγωρ· καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος τῷ Ισραηλ.

kaì etelésthē Israēl tō̂i Beelphegōr: kaì ōrgísthē thymō̂i kýrios tō̂i Israēl.

4
καὶ εἶπεν κύριος τῷ Μωυσῇ Λαβὲ πάντας τοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ λαοῦ καὶ παραδειγμάτισον αὐτοὺς κυρίῳ ἀπέναντι τοῦ ἡλίου, καὶ ἀποστραϕήσεται ὀργὴ θυμοῦ κυρίου ἀπὸ Ισραηλ.

kaì eîpen kýrios tō̂i Mōysē̂i Labè pántas toùs archēgoùs toû laoû kaì paradeigmátison autoùs kyríōi apénanti toû hēlíou, kaì apostraphḗsetai orgḕ thymoû kyríou apò Israēl.

5
καὶ εἶπεν Μωυσῆς ταῖς ϕυλαῖς Ισραηλ ’Αποκτείνατε ἕκαστος τὸν οἰκεῖον αὐτοῦ τὸν τετελεσμένον τῷ Βεελϕεγωρ.

kaì eîpen Mōysē̂s taîs phylaîs Israēl ’Apokteínate hékastos tòn oikeîon autoû tòn tetelesménon tō̂i Beelphegōr.

6
Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐλθὼν προσήγαγεν τὸν ἀδελϕὸν αὐτοῦ πρὸς τὴν Μαδιανῖτιν ἐναντίον Μωυσῆ καὶ ἔναντι πάσης συναγωγῆς υἱῶν Ισραηλ, αὐτοὶ δὲ ἔκλαιον παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.

Kaì idoù ánthrōpos tō̂n hyiō̂n Israēl elthṑn prosḗgagen tòn adelphòn autoû pròs tḕn Madianîtin enantíon Mōysē̂ kaì énanti pásēs synagōgē̂s hyiō̂n Israēl, autoì dè éklaion parà tḕn thýran tē̂s skēnē̂s toû martyríou.

7
καὶ ἰδὼν Φινεες υἱὸς Ελεαζαρ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέως ἐξανέστη ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς καὶ λαβὼν σειρομάστην ἐν τῇ χειρὶ

kaì idṑn Phinees hyiòs Eleazar hyioû Aarōn toû hieréōs exanéstē ek mésou tē̂s synagōgē̂s kaì labṑn seiromástēn en tē̂i cheirì

8
εἰσῆλθεν ὀπίσω τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Ισραηλίτου εἰς τὴν κάμινον καὶ ἀπεκέντησεν ἀμϕοτέρους, τόν τε ἄνθρωπον τὸν Ισραηλίτην καὶ τὴν γυναῖκα διὰ τῆς μήτρας αὐτῆς· καὶ ἐπαύσατο ἡ πληγὴ ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ.

eisē̂lthen opísō toû anthrṓpou toû Israēlítou eis tḕn káminon kaì apekéntēsen amphotérous, tón te ánthrōpon tòn Israēlítēn kaì tḕn gynaîka dià tē̂s mḗtras autē̂s: kaì epaúsato hē plēgḕ apò hyiō̂n Israēl.

9
καὶ ἐγένοντο οἱ τεθνηκότες ἐν τῇ πληγῇ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.

kaì egénonto hoi tethnēkótes en tē̂i plēgē̂i téssares kaì eíkosi chiliádes.

10
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

11
Φινεες υἱὸς Ελεαζαρ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέως κατέπαυσεν τὸν θυμόν μου ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ ἐν τῷ ζηλῶσαί μου τὸν ζῆλον ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἐξανήλωσα τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν τῷ ζήλῳ μου.

Phinees hyiòs Eleazar hyioû Aarōn toû hieréōs katépausen tòn thymón mou apò hyiō̂n Israēl en tō̂i zēlō̂saí mou tòn zē̂lon en autoîs, kaì ouk exanḗlōsa toùs hyioùs Israēl en tō̂i zḗlōi mou.

12
οὕτως εἰπόν ’Ιδοὺ ἐγὼ δίδωμι αὐτῷ διαθήκην εἰρήνης,

hoútōs eipón ’Idoù egṑ dídōmi autō̂i diathḗkēn eirḗnēs,

13
καὶ ἔσται αὐτῷ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ’ αὐτὸν διαθήκη ἱερατείας αἰωνία, ἀνθ’ ὧν ἐζήλωσεν τῷ θεῷ αὐτοῦ καὶ ἐξιλάσατο περὶ τῶν υἱῶν Ισραηλ.

kaì éstai autō̂i kaì tō̂i spérmati autoû met’ autòn diathḗkē hierateías aiōnía, anth’ hō̂n ezḗlōsen tō̂i theō̂i autoû kaì exilásato perì tō̂n hyiō̂n Israēl.

14
τὸ δὲ ὄνομα τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Ισραηλίτου τοῦ πεπληγότος, ὃς ἐπλήγη μετὰ τῆς Μαδιανίτιδος, Ζαμβρι υἱὸς Σαλω ἄρχων οἴκου πατριᾶς τῶν Συμεων·

tò dè ónoma toû anthrṓpou toû Israēlítou toû peplēgótos, hòs eplḗgē metà tē̂s Madianítidos, Zambri hyiòs Salō árchōn oíkou patriâs tō̂n Symeōn:

15
καὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ τῇ Μαδιανίτιδι τῇ πεπληγυίᾳ Χασβι θυγάτηρ Σουρ ἄρχοντος ἔθνους Ομμωθ, οἴκου πατριᾶς ἐστιν τῶν Μαδιαν.

kaì ónoma tē̂i gynaikì tē̂i Madianítidi tē̂i peplēgyíāi Chasbi thygátēr Sour árchontos éthnous Ommōth, oíkou patriâs estin tō̂n Madian.

16
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn Lálēson toîs hyioîs Israēl légōn

17
’Εχθραίνετε τοῖς Μαδιηναίοις καὶ πατάξατε αὐτούς,

’Echthraínete toîs Madiēnaíois kaì patáxate autoús,

18
ὅτι ἐχθραίνουσιν αὐτοὶ ὑμῖν ἐν δολιότητι, ὅσα δολιοῦσιν ὑμᾶς διὰ Φογωρ καὶ διὰ Χασβι θυγατέρα ἄρχοντος Μαδιαν ἀδελϕὴν αὐτῶν τὴν πεπληγυῖαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς πληγῆς διὰ Φογωρ.

hóti echthraínousin autoì hymîn en doliótēti, hósa dolioûsin hymâs dià Phogōr kaì dià Chasbi thygatéra árchontos Madian adelphḕn autō̂n tḕn peplēgyîan en tē̂i hēmérāi tē̂s plēgē̂s dià Phogōr.