Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Nombres 27

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ προσελθοῦσαι αἱ θυγατέρες Σαλπααδ υἱοῦ Οϕερ υἱοῦ Γαλααδ υἱοῦ Μαχιρ τοῦ δήμου Μανασση τῶν υἱῶν Ιωσηϕ (καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν· Μαλα καὶ Νουα καὶ Εγλα καὶ Μελχα καὶ θερσα)

Kaì proselthoûsai hai thygatéres Salpaad hyioû Opher hyioû Galaad hyioû Machir toû dḗmou Manassē tō̂n hyiō̂n Iōsēph (kaì taûta tà onómata autō̂n: Mala kaì Noua kaì Egla kaì Melcha kaì thersa)

2
καὶ στᾶσαι ἔναντι Μωυσῆ καὶ ἔναντι Ελεαζαρ τοῦ ἱερέως καὶ ἔναντι τῶν ἀρχόντων καὶ ἔναντι πάσης συναγωγῆς ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου λέγουσιν

kaì stâsai énanti Mōysē̂ kaì énanti Eleazar toû hieréōs kaì énanti tō̂n archóntōn kaì énanti pásēs synagōgē̂s epì tē̂s thýras tē̂s skēnē̂s toû martyríou légousin

3
‘Ο πατὴρ ἡμῶν ἀπέθανεν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ αὐτὸς οὐκ ἦν ἐν μέσῳ τῆς συναγωγῆς τῆς ἐπισυστάσης ἔναντι κυρίου ἐν τῇ συναγωγῇ Κορε, ὅτι διὰ ἁμαρτίαν αὐτοῦ ἀπέθανεν, καὶ υἱοὶ οὐκ ἐγένοντο αὐτῷ·

‘O patḕr hēmō̂n apéthanen en tē̂i erḗmōi, kaì autòs ouk ē̂n en mésōi tē̂s synagōgē̂s tē̂s episystásēs énanti kyríou en tē̂i synagōgē̂i Kore, hóti dià hamartían autoû apéthanen, kaì hyioì ouk egénonto autō̂i:

4
μὴ ἐξαλειϕθήτω τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς ἡμῶν ἐκ μέσου τοῦ δήμου αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ υἱός· δότε ἡμῖν κατάσχεσιν ἐν μέσῳ ἀδελϕῶν πατρὸς ἡμῶν.

mḕ exaleiphthḗtō tò ónoma toû patròs hēmō̂n ek mésou toû dḗmou autoû, hóti ouk éstin autō̂i hyiós: dóte hēmîn katáschesin en mésōi adelphō̂n patròs hēmō̂n.

5
καὶ προσήγαγεν Μωυσῆς τὴν κρίσιν αὐτῶν ἔναντι κυρίου.

kaì prosḗgagen Mōysē̂s tḕn krísin autō̂n énanti kyríou.

6
καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

7
’Ορθῶς θυγατέρες Σαλπααδ λελαλήκασιν· δόμα δώσεις αὐταῖς κατάσχεσιν κληρονομίας ἐν μέσῳ ἀδελϕῶν πατρὸς αὐτῶν καὶ περιθήσεις τὸν κλῆρον τοῦ πατρὸς αὐτῶν αὐταῖς.

’Orthō̂s thygatéres Salpaad lelalḗkasin: dóma dṓseis autaîs katáschesin klēronomías en mésōi adelphō̂n patròs autō̂n kaì perithḗseis tòn klē̂ron toû patròs autō̂n autaîs.

8
καὶ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λαλήσεις λέγων ῎Ανθρωπος ἐὰν ἀποθάνῃ καὶ υἱὸς μὴ ᾖ αὐτῷ, περιθήσετε τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ·

kaì toîs hyioîs Israēl lalḗseis légōn ῎Anthrōpos eàn apothánēi kaì hyiòs mḕ ē̂i autō̂i, perithḗsete tḕn klēronomían autoû tē̂i thygatrì autoû:

9
ἐὰν δὲ μὴ ᾖ θυγάτηρ αὐτῷ, δώσετε τὴν κληρονομίαν τῷ ἀδελϕῷ αὐτοῦ·

eàn dè mḕ ē̂i thygátēr autō̂i, dṓsete tḕn klēronomían tō̂i adelphō̂i autoû:

10
ἐὰν δὲ μὴ ὦσιν αὐτῷ ἀδελϕοί, δώσετε τὴν κληρονομίαν τῷ ἀδελϕῷ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ·

eàn dè mḕ ō̂sin autō̂i adelphoí, dṓsete tḕn klēronomían tō̂i adelphō̂i toû patròs autoû:

11
ἐὰν δὲ μὴ ὦσιν ἀδελϕοὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, δώσετε τὴν κληρονομίαν τῷ οἰκείῳ τῷ ἔγγιστα αὐτοῦ ἐκ τῆς ϕυλῆς αὐτοῦ, κληρονομήσει τὰ αὐτοῦ. καὶ ἔσται τοῦτο τοῖς υἱοῖς Ισραηλ δικαίωμα κρίσεως, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.

eàn dè mḕ ō̂sin adelphoì toû patròs autoû, dṓsete tḕn klēronomían tō̂i oikeíōi tō̂i éngista autoû ek tē̂s phylē̂s autoû, klēronomḗsei tà autoû. kaì éstai toûto toîs hyioîs Israēl dikaíōma kríseōs, kathà synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i.

12
Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ’Ανάβηθι εἰς τὸ ὄρος τὸ ἐν τῷ πέραν (τοῦτο ὄρος Ναβαυ) καὶ ἰδὲ τὴν γῆν Χανααν, ἣν ἐγὼ δίδωμι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν κατασχέσει·

Kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n ’Anábēthi eis tò óros tò en tō̂i péran (toûto óros Nabau) kaì idè tḕn gē̂n Chanaan, hḕn egṑ dídōmi toîs hyioîs Israēl en kataschései:

13
καὶ ὄψει αὐτὴν καὶ προστεθήσῃ πρὸς τὸν λαόν σου καὶ σύ, καθὰ προσετέθη Ααρων ὁ ἀδελϕός σου ἐν Ωρ τῷ ὄρει,

kaì ópsei autḕn kaì prostethḗsēi pròs tòn laón sou kaì sý, kathà prosetéthē Aarōn ho adelphós sou en Ōr tō̂i órei,

14
διότι παρέβητε τὸ ῥῆμά μου ἐν τῇ ἐρήμῳ Σιν ἐν τῷ ἀντιπίπτειν τὴν συναγωγὴν ἁγιάσαι με· οὐχ ἡγιάσατέ με ἐπὶ τῷ ὕδατι ἔναντι αὐτῶν (τοῦτό ἐστιν ὕδωρ ἀντιλογίας Καδης ἐν τῇ ἐρήμῳ Σιν).

dióti parébēte tò rhē̂má mou en tē̂i erḗmōi Sin en tō̂i antipíptein tḕn synagōgḕn hagiásai me: ouch hēgiásaté me epì tō̂i hýdati énanti autō̂n (toûtó estin hýdōr antilogías Kadēs en tē̂i erḗmōi Sin).

15
καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς κύριον

kaì eîpen Mōysē̂s pròs kýrion

16
’Επισκεψάσθω κύριος ὁ θεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκὸς ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς συναγωγῆς ταύτης,

’Episkepsásthō kýrios ho theòs tō̂n pneumátōn kaì pásēs sarkòs ánthrōpon epì tē̂s synagōgē̂s taútēs,

17
ὅστις ἐξελεύσεται πρὸ προσώπου αὐτῶν καὶ ὅστις εἰσελεύσεται πρὸ προσώπου αὐτῶν καὶ ὅστις ἐξάξει αὐτοὺς καὶ ὅστις εἰσάξει αὐτούς, καὶ οὐκ ἔσται ἡ συναγωγὴ κυρίου ὡσεὶ πρόβατα, οἷς οὐκ ἔστιν ποιμήν.

hóstis exeleúsetai prò prosṓpou autō̂n kaì hóstis eiseleúsetai prò prosṓpou autō̂n kaì hóstis exáxei autoùs kaì hóstis eisáxei autoús, kaì ouk éstai hē synagōgḕ kyríou hōseì próbata, hoîs ouk éstin poimḗn.

18
καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων Λαβὲ πρὸς σεαυτὸν τὸν ’Ιησοῦν υἱὸν Ναυη, ἄνθρωπον, ὃς ἔχει πνεῦμα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἐπιθήσεις τὰς χεῖράς σου ἐπ’ αὐτὸν

kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn Labè pròs seautòn tòn ’Iēsoûn hyiòn Nauē, ánthrōpon, hòs échei pneûma en heautō̂i, kaì epithḗseis tàs cheîrás sou ep’ autòn

19
καὶ στήσεις αὐτὸν ἔναντι Ελεαζαρ τοῦ ἱερέως καὶ ἐντελῇ αὐτῷ ἔναντι πάσης συναγωγῆς καὶ ἐντελῇ περὶ αὐτοῦ ἐναντίον αὐτῶν

kaì stḗseis autòn énanti Eleazar toû hieréōs kaì entelē̂i autō̂i énanti pásēs synagōgē̂s kaì entelē̂i perì autoû enantíon autō̂n

20
καὶ δώσεις τῆς δόξης σου ἐπ’ αὐτόν, ὅπως ἂν εἰσακούσωσιν αὐτοῦ οἱ υἱοὶ Ισραηλ.

kaì dṓseis tē̂s dóxēs sou ep’ autón, hópōs àn eisakoúsōsin autoû hoi hyioì Israēl.

21
καὶ ἔναντι Ελεαζαρ τοῦ ἱερέως στήσεται, καὶ ἐπερωτήσουσιν αὐτὸν τὴν κρίσιν τῶν δήλων ἔναντι κυρίου· ἐπὶ τῷ στόματι αὐτοῦ ἐξελεύσονται καὶ ἐπὶ τῷ στόματι αὐτοῦ εἰσελεύσονται αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ὁμοθυμαδὸν καὶ πᾶσα ἡ συναγωγή.

kaì énanti Eleazar toû hieréōs stḗsetai, kaì eperōtḗsousin autòn tḕn krísin tō̂n dḗlōn énanti kyríou: epì tō̂i stómati autoû exeleúsontai kaì epì tō̂i stómati autoû eiseleúsontai autòs kaì hoi hyioì Israēl homothymadòn kaì pâsa hē synagōgḗ.

22
καὶ ἐποίησεν Μωυσῆς καθὰ ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος, καὶ λαβὼν τὸν ’Ιησοῦν ἔστησεν αὐτὸν ἐναντίον Ελεαζαρ τοῦ ἱερέως καὶ ἔναντι πάσης συναγωγῆς

kaì epoíēsen Mōysē̂s kathà eneteílato autō̂i kýrios, kaì labṑn tòn ’Iēsoûn éstēsen autòn enantíon Eleazar toû hieréōs kaì énanti pásēs synagōgē̂s

23
καὶ ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπ’ αὐτὸν καὶ συνέστησεν αὐτόν, καθάπερ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.

kaì epéthēken tàs cheîras autoû ep’ autòn kaì synéstēsen autón, katháper synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i.