Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Nombres 28

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

2
῎Εντειλαι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτοὺς λέγων Τὰ δῶρά μου δόματά μου καρπώματά μου εἰς ὀσμὴν εὐωδίας διατηρήσετε προσϕέρειν ἐμοὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς μου.

῎Enteilai toîs hyioîs Israēl kaì ereîs pròs autoùs légōn Tà dō̂rá mou dómatá mou karpṓmatá mou eis osmḕn euōdías diatērḗsete prosphérein emoì en taîs heortaîs mou.

3
καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ταῦτα τὰ καρπώματα, ὅσα προσάξετε κυρίῳ· ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἀμώμους δύο τὴν ἡμέραν εἰς ὁλοκαύτωσιν ἐνδελεχῶς,

kaì ereîs pròs autoús Taûta tà karpṓmata, hósa prosáxete kyríōi: amnoùs eniausíous amṓmous dýo tḕn hēméran eis holokaútōsin endelechō̂s,

4
τὸν ἀμνὸν τὸν ἕνα ποιήσεις τὸ πρωὶ καὶ τὸν ἀμνὸν τὸν δεύτερον ποιήσεις τὸ πρὸς ἑσπέραν·

tòn amnòn tòn héna poiḗseis tò prōì kaì tòn amnòn tòn deúteron poiḗseis tò pròs hespéran:

5
καὶ ποιήσεις τὸ δέκατον τοῦ οιϕι σεμίδαλιν εἰς θυσίαν ἀναπεποιημένην ἐν ἐλαίῳ ἐν τετάρτῳ τοῦ ιν.

kaì poiḗseis tò dékaton toû oiphi semídalin eis thysían anapepoiēménēn en elaíōi en tetártōi toû in.

6
ὁλοκαύτωμα ἐνδελεχισμοῦ, ἡ γενομένη ἐν τῷ ὄρει Σινα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ·

holokaútōma endelechismoû, hē genoménē en tō̂i órei Sina eis osmḕn euōdías kyríōi:

7
καὶ σπονδὴν αὐτοῦ τὸ τέταρτον τοῦ ιν τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνί, ἐν τῷ ἁγίῳ σπείσεις σπονδὴν σικερα κυρίῳ.

kaì spondḕn autoû tò tétarton toû in tō̂i amnō̂i tō̂i hení, en tō̂i hagíōi speíseis spondḕn sikera kyríōi.

8
καὶ τὸν ἀμνὸν τὸν δεύτερον ποιήσεις τὸ πρὸς ἑσπέραν· κατὰ τὴν θυσίαν αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν σπονδὴν αὐτοῦ ποιήσετε εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ.

kaì tòn amnòn tòn deúteron poiḗseis tò pròs hespéran: katà tḕn thysían autoû kaì katà tḕn spondḕn autoû poiḗsete eis osmḕn euōdías kyríōi.

9
Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων προσάξετε δύο ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἀμώμους καὶ δύο δέκατα σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ εἰς θυσίαν καὶ σπονδὴν

Kaì tē̂i hēmérāi tō̂n sabbátōn prosáxete dýo amnoùs eniausíous amṓmous kaì dýo dékata semidáleōs anapepoiēménēs en elaíōi eis thysían kaì spondḕn

10
ὁλοκαύτωμα σαββάτων ἐν τοῖς σαββάτοις ἐπὶ τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντὸς καὶ τὴν σπονδὴν αὐτοῦ.

holokaútōma sabbátōn en toîs sabbátois epì tē̂s holokautṓseōs tē̂s dià pantòs kaì tḕn spondḕn autoû.

11
Καὶ ἐν ταῖς νεομηνίαις προσάξετε ὁλοκαυτώματα τῷ κυρίῳ μόσχους ἐκ βοῶν δύο καὶ κριὸν ἕνα, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἑπτὰ ἀμώμους,

Kaì en taîs neomēníais prosáxete holokautṓmata tō̂i kyríōi móschous ek boō̂n dýo kaì kriòn héna, amnoùs eniausíous heptà amṓmous,

12
τρία δέκατα σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ τῷ μόσχῳ τῷ ἑνὶ καὶ δύο δέκατα σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ τῷ κριῷ τῷ ἑνί,

tría dékata semidáleōs anapepoiēménēs en elaíōi tō̂i móschōi tō̂i henì kaì dýo dékata semidáleōs anapepoiēménēs en elaíōi tō̂i kriō̂i tō̂i hení,

13
δέκατον σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνί, θυσίαν ὀσμὴν εὐωδίας κάρπωμα κυρίῳ.

dékaton semidáleōs anapepoiēménēs en elaíōi tō̂i amnō̂i tō̂i hení, thysían osmḕn euōdías kárpōma kyríōi.

14
ἡ σπονδὴ αὐτῶν τὸ ἥμισυ τοῦ ιν ἔσται τῷ μόσχῳ τῷ ἑνί, καὶ τὸ τρίτον τοῦ ιν ἔσται τῷ κριῷ τῷ ἑνί, καὶ τὸ τέταρτον τοῦ ιν ἔσται τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνὶ οἴνου. τοῦτο ὁλοκαύτωμα μῆνα ἐκ μηνὸς εἰς τοὺς μῆνας τοῦ ἐνιαυτοῦ.

hē spondḕ autō̂n tò hḗmisy toû in éstai tō̂i móschōi tō̂i hení, kaì tò tríton toû in éstai tō̂i kriō̂i tō̂i hení, kaì tò tétarton toû in éstai tō̂i amnō̂i tō̂i henì oínou. toûto holokaútōma mē̂na ek mēnòs eis toùs mē̂nas toû eniautoû.

15
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας κυρίῳ· ἐπὶ τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντὸς ποιηθήσεται καὶ ἡ σπονδὴ αὐτοῦ.

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías kyríōi: epì tē̂s holokautṓseōs tē̂s dià pantòs poiēthḗsetai kaì hē spondḕ autoû.

16
Καὶ ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς πασχα κυρίῳ.

Kaì en tō̂i mēnì tō̂i prṓtōi tessareskaidekátēi hēmérāi toû mēnòs pascha kyríōi.

17
καὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τούτου ἑορτή· ἑπτὰ ἡμέρας ἄζυμα ἔδεσθε.

kaì tē̂i pentekaidekátēi hēmérāi toû mēnòs toútou heortḗ: heptà hēméras ázyma édesthe.

18
καὶ ἡ ἡμέρα ἡ πρώτη ἐπίκλητος ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε.

kaì hē hēméra hē prṓtē epíklētos hagía éstai hymîn, pân érgon latreutòn ou poiḗsete.

19
καὶ προσάξετε ὁλοκαυτώματα καρπώματα κυρίῳ μόσχους ἐκ βοῶν δύο, κριὸν ἕνα, ἑπτὰ ἀμνοὺς ἐνιαυσίους, ἄμωμοι ἔσονται ὑμῖν·

kaì prosáxete holokautṓmata karpṓmata kyríōi móschous ek boō̂n dýo, kriòn héna, heptà amnoùs eniausíous, ámōmoi ésontai hymîn:

20
καὶ ἡ θυσία αὐτῶν σεμίδαλις ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίῳ, τρία δέκατα τῷ μόσχῳ τῷ ἑνὶ καὶ δύο δέκατα τῷ κριῷ τῷ ἑνί,

kaì hē thysía autō̂n semídalis anapepoiēménē en elaíōi, tría dékata tō̂i móschōi tō̂i henì kaì dýo dékata tō̂i kriō̂i tō̂i hení,

21
δέκατον δέκατον ποιήσεις τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνὶ τοῖς ἑπτὰ ἀμνοῖς·

dékaton dékaton poiḗseis tō̂i amnō̂i tō̂i henì toîs heptà amnoîs:

22
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν·

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías exilásasthai perì hymō̂n:

23
πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντὸς τῆς πρωινῆς, ὅ ἐστιν ὁλοκαύτωμα ἐνδελεχισμοῦ.

plḕn tē̂s holokautṓseōs tē̂s dià pantòs tē̂s prōinē̂s, hó estin holokaútōma endelechismoû.

24
ταῦτα κατὰ ταῦτα ποιήσετε τὴν ἡμέραν εἰς τὰς ἑπτὰ ἡμέρας δῶρον κάρπωμα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ· ἐπὶ τοῦ ὁλοκαυτώματος τοῦ διὰ παντὸς ποιήσεις τὴν σπονδὴν αὐτοῦ.

taûta katà taûta poiḗsete tḕn hēméran eis tàs heptà hēméras dō̂ron kárpōma eis osmḕn euōdías kyríōi: epì toû holokautṓmatos toû dià pantòs poiḗseis tḕn spondḕn autoû.

25
καὶ ἡ ἡμέρα ἡ ἑβδόμη κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε ἐν αὐτῇ.

kaì hē hēméra hē hebdómē klētḕ hagía éstai hymîn, pân érgon latreutòn ou poiḗsete en autē̂i.

26
Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῶν νέων, ὅταν προσϕέρητε θυσίαν νέαν κυρίῳ τῶν ἑβδομάδων, ἐπίκλητος ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε.

Kaì tē̂i hēmérāi tō̂n néōn, hótan prosphérēte thysían néan kyríōi tō̂n hebdomádōn, epíklētos hagía éstai hymîn, pân érgon latreutòn ou poiḗsete.

27
καὶ προσάξετε ὁλοκαυτώματα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ μόσχους ἐκ βοῶν δύο, κριὸν ἕνα, ἑπτὰ ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἀμώμους·

kaì prosáxete holokautṓmata eis osmḕn euōdías kyríōi móschous ek boō̂n dýo, kriòn héna, heptà amnoùs eniausíous amṓmous:

28
ἡ θυσία αὐτῶν σεμίδαλις ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίῳ, τρία δέκατα τῷ μόσχῳ τῷ ἑνὶ καὶ δύο δέκατα τῷ κριῷ τῷ ἑνί,

hē thysía autō̂n semídalis anapepoiēménē en elaíōi, tría dékata tō̂i móschōi tō̂i henì kaì dýo dékata tō̂i kriō̂i tō̂i hení,

29
δέκατον δέκατον τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνὶ τοῖς ἑπτὰ ἀμνοῖς·

dékaton dékaton tō̂i amnō̂i tō̂i henì toîs heptà amnoîs:

30
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν·

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías exilásasthai perì hymō̂n:

31
πλὴν τοῦ ὁλοκαυτώματος τοῦ διὰ παντός· καὶ τὴν θυσίαν αὐτῶν ποιήσετέ μοι – ἄμωμοι ἔσονται ὑμῖν – καὶ τὰς σπονδὰς αὐτῶν.

plḕn toû holokautṓmatos toû dià pantós: kaì tḕn thysían autō̂n poiḗseté moi – ámōmoi ésontai hymîn – kaì tàs spondàs autō̂n.