Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Nombres 29

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ μιᾷ τοῦ μηνὸς ἐπίκλητος ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε· ἡμέρα σημασίας ἔσται ὑμῖν.

Kaì tō̂i mēnì tō̂i hebdómōi miā̂i toû mēnòs epíklētos hagía éstai hymîn, pân érgon latreutòn ou poiḗsete: hēméra sēmasías éstai hymîn.

2
καὶ ποιήσετε ὁλοκαυτώματα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἑπτὰ ἀμώμους·

kaì poiḗsete holokautṓmata eis osmḕn euōdías kyríōi móschon héna ek boō̂n, kriòn héna, amnoùs eniausíous heptà amṓmous:

3
ἡ θυσία αὐτῶν σεμίδαλις ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίῳ, τρία δέκατα τῷ μόσχῳ τῷ ἑνὶ καὶ δύο δέκατα τῷ κριῷ τῷ ἑνί,

hē thysía autō̂n semídalis anapepoiēménē en elaíōi, tría dékata tō̂i móschōi tō̂i henì kaì dýo dékata tō̂i kriō̂i tō̂i hení,

4
δέκατον δέκατον τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνὶ τοῖς ἑπτὰ ἀμνοῖς·

dékaton dékaton tō̂i amnō̂i tō̂i henì toîs heptà amnoîs:

5
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν·

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías exilásasthai perì hymō̂n:

6
πλὴν τῶν ὁλοκαυτωμάτων τῆς νουμηνίας, καὶ αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν καὶ τὸ ὁλοκαύτωμα τὸ διὰ παντὸς καὶ αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν κατὰ τὴν σύγκρισιν αὐτῶν εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ.

plḕn tō̂n holokautōmátōn tē̂s noumēnías, kaì hai thysíai autō̂n kaì hai spondaì autō̂n kaì tò holokaútōma tò dià pantòs kaì hai thysíai autō̂n kaì hai spondaì autō̂n katà tḕn sýnkrisin autō̂n eis osmḕn euōdías kyríōi.

7
Καὶ τῇ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς τούτου ἐπίκλητος ἁγία ἔσται ὑμῖν, καὶ κακώσετε τὰς ψυχὰς ὑμῶν καὶ πᾶν ἔργον οὐ ποιήσετε.

Kaì tē̂i dekátēi toû mēnòs toútou epíklētos hagía éstai hymîn, kaì kakṓsete tàs psychàs hymō̂n kaì pân érgon ou poiḗsete.

8
καὶ προσοίσετε ὁλοκαυτώματα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας καρπώματα κυρίῳ μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἑπτά, ἄμωμοι ἔσονται ὑμῖν·

kaì prosoísete holokautṓmata eis osmḕn euōdías karpṓmata kyríōi móschon héna ek boō̂n, kriòn héna, amnoùs eniausíous heptá, ámōmoi ésontai hymîn:

9
ἡ θυσία αὐτῶν σεμίδαλις ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίῳ, τρία δέκατα τῷ μόσχῳ τῷ ἑνὶ καὶ δύο δέκατα τῷ κριῷ τῷ ἑνί,

hē thysía autō̂n semídalis anapepoiēménē en elaíōi, tría dékata tō̂i móschōi tō̂i henì kaì dýo dékata tō̂i kriō̂i tō̂i hení,

10
δέκατον δέκατον τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνὶ εἰς τοὺς ἑπτὰ ἀμνούς·

dékaton dékaton tō̂i amnō̂i tō̂i henì eis toùs heptà amnoús:

11
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν· πλὴν τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας τῆς ἐξιλάσεως καὶ ἡ ὁλοκαύτωσις ἡ διὰ παντός, ἡ θυσία αὐτῆς καὶ ἡ σπονδὴ αὐτῆς κατὰ τὴν σύγκρισιν εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κάρπωμα κυρίῳ.

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías exilásasthai perì hymō̂n: plḕn tò perì tē̂s hamartías tē̂s exiláseōs kaì hē holokaútōsis hē dià pantós, hē thysía autē̂s kaì hē spondḕ autē̂s katà tḕn sýnkrisin eis osmḕn euōdías kárpōma kyríōi.

12
Καὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου τούτου ἐπίκλητος ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε καὶ ἑορτάσετε αὐτὴν ἑορτὴν κυρίῳ ἑπτὰ ἡμέρας.

Kaì tē̂i pentekaidekátēi hēmérāi toû mēnòs toû hebdómou toútou epíklētos hagía éstai hymîn, pân érgon latreutòn ou poiḗsete kaì heortásete autḕn heortḕn kyríōi heptà hēméras.

13
καὶ προσάξετε ὁλοκαυτώματα καρπώματα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ, τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ μόσχους ἐκ βοῶν τρεῖς καὶ δέκα, κριοὺς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους δέκα τέσσαρας, ἄμωμοι ἔσονται·

kaì prosáxete holokautṓmata karpṓmata eis osmḕn euōdías kyríōi, tē̂i hēmérāi tē̂i prṓtēi móschous ek boō̂n treîs kaì déka, krioùs dýo, amnoùs eniausíous déka téssaras, ámōmoi ésontai:

14
αἱ θυσίαι αὐτῶν σεμίδαλις ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίῳ, τρία δέκατα τῷ μόσχῳ τῷ ἑνὶ τοῖς τρισκαίδεκα μόσχοις καὶ δύο δέκατα τῷ κριῷ τῷ ἑνὶ ἐπὶ τοὺς δύο κριούς,

hai thysíai autō̂n semídalis anapepoiēménē en elaíōi, tría dékata tō̂i móschōi tō̂i henì toîs triskaídeka móschois kaì dýo dékata tō̂i kriō̂i tō̂i henì epì toùs dýo krioús,

15
δέκατον δέκατον τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνὶ ἐπὶ τοὺς τέσσαρας καὶ δέκα ἀμνούς·

dékaton dékaton tō̂i amnō̂i tō̂i henì epì toùs téssaras kaì déka amnoús:

16
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντός· αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν.

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías plḕn tē̂s holokautṓseōs tē̂s dià pantós: hai thysíai autō̂n kaì hai spondaì autō̂n.

17
καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ μόσχους δώδεκα, κριοὺς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους τέσσαρας καὶ δέκα ἀμώμους·

kaì tē̂i hēmérāi tē̂i deutérāi móschous dṓdeka, krioùs dýo, amnoùs eniausíous téssaras kaì déka amṓmous:

18
ἡ θυσία αὐτῶν καὶ ἡ σπονδὴ αὐτῶν τοῖς μόσχοις καὶ τοῖς κριοῖς καὶ τοῖς ἀμνοῖς κατὰ ἀριθμὸν αὐτῶν κατὰ τὴν σύγκρισιν αὐτῶν·

hē thysía autō̂n kaì hē spondḕ autō̂n toîs móschois kaì toîs krioîs kaì toîs amnoîs katà arithmòn autō̂n katà tḕn sýnkrisin autō̂n:

19
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντός· αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν.

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías plḕn tē̂s holokautṓseōs tē̂s dià pantós: hai thysíai autō̂n kaì hai spondaì autō̂n.

20
τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ μόσχους ἕνδεκα, κριοὺς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους τέσσαρας καὶ δέκα ἀμώμους·

tē̂i hēmérāi tē̂i trítēi móschous héndeka, krioùs dýo, amnoùs eniausíous téssaras kaì déka amṓmous:

21
ἡ θυσία αὐτῶν καὶ ἡ σπονδὴ αὐτῶν τοῖς μόσχοις καὶ τοῖς κριοῖς καὶ τοῖς ἀμνοῖς κατὰ ἀριθμὸν αὐτῶν κατὰ τὴν σύγκρισιν αὐτῶν·

hē thysía autō̂n kaì hē spondḕ autō̂n toîs móschois kaì toîs krioîs kaì toîs amnoîs katà arithmòn autō̂n katà tḕn sýnkrisin autō̂n:

22
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντός· αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν.

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías plḕn tē̂s holokautṓseōs tē̂s dià pantós: hai thysíai autō̂n kaì hai spondaì autō̂n.

23
τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ μόσχους δέκα, κριοὺς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους τέσσαρας καὶ δέκα ἀμώμους·

tē̂i hēmérāi tē̂i tetártēi móschous déka, krioùs dýo, amnoùs eniausíous téssaras kaì déka amṓmous:

24
αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν τοῖς μόσχοις καὶ τοῖς κριοῖς καὶ τοῖς ἀμνοῖς κατὰ ἀριθμὸν αὐτῶν κατὰ τὴν σύγκρισιν αὐτῶν·

hai thysíai autō̂n kaì hai spondaì autō̂n toîs móschois kaì toîs krioîs kaì toîs amnoîs katà arithmòn autō̂n katà tḕn sýnkrisin autō̂n:

25
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντός· αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν.

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías plḕn tē̂s holokautṓseōs tē̂s dià pantós: hai thysíai autō̂n kaì hai spondaì autō̂n.

26
τῇ ἡμέρᾳ τῇ πέμπτῃ μόσχους ἐννέα, κριοὺς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους τέσσαρας καὶ δέκα ἀμώμους·

tē̂i hēmérāi tē̂i pémptēi móschous ennéa, krioùs dýo, amnoùs eniausíous téssaras kaì déka amṓmous:

27
αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν τοῖς μόσχοις καὶ τοῖς κριοῖς καὶ τοῖς ἀμνοῖς κατὰ ἀριθμὸν αὐτῶν κατὰ τὴν σύγκρισιν αὐτῶν·

hai thysíai autō̂n kaì hai spondaì autō̂n toîs móschois kaì toîs krioîs kaì toîs amnoîs katà arithmòn autō̂n katà tḕn sýnkrisin autō̂n:

28
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντός· αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν.

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías plḕn tē̂s holokautṓseōs tē̂s dià pantós: hai thysíai autō̂n kaì hai spondaì autō̂n.

29
τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ μόσχους ὀκτώ, κριοὺς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους δέκα τέσσαρας ἀμώμους·

tē̂i hēmérāi tē̂i héktēi móschous oktṓ, krioùs dýo, amnoùs eniausíous déka téssaras amṓmous:

30
αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν τοῖς μόσχοις καὶ τοῖς κριοῖς καὶ τοῖς ἀμνοῖς κατὰ ἀριθμὸν αὐτῶν κατὰ τὴν σύγκρισιν αὐτῶν·

hai thysíai autō̂n kaì hai spondaì autō̂n toîs móschois kaì toîs krioîs kaì toîs amnoîs katà arithmòn autō̂n katà tḕn sýnkrisin autō̂n:

31
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντός· αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν.

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías plḕn tē̂s holokautṓseōs tē̂s dià pantós: hai thysíai autō̂n kaì hai spondaì autō̂n.

32
τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ μόσχους ἑπτά, κριοὺς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους τέσσαρας καὶ δέκα ἀμώμους·

tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi móschous heptá, krioùs dýo, amnoùs eniausíous téssaras kaì déka amṓmous:

33
αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν τοῖς μόσχοις καὶ τοῖς κριοῖς καὶ τοῖς ἀμνοῖς κατὰ ἀριθμὸν αὐτῶν κατὰ τὴν σύγκρισιν αὐτῶν·

hai thysíai autō̂n kaì hai spondaì autō̂n toîs móschois kaì toîs krioîs kaì toîs amnoîs katà arithmòn autō̂n katà tḕn sýnkrisin autō̂n:

34
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντός· αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν.

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías plḕn tē̂s holokautṓseōs tē̂s dià pantós: hai thysíai autō̂n kaì hai spondaì autō̂n.

35
καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἐξόδιον ἔσται ὑμῖν· πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε ἐν αὐτῇ.

kaì tē̂i hēmérāi tē̂i ogdóēi exódion éstai hymîn: pân érgon latreutòn ou poiḗsete en autē̂i.

36
καὶ προσάξετε ὁλοκαυτώματα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας καρπώματα κυρίῳ μόσχον ἕνα, κριὸν ἕνα, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἑπτὰ ἀμώμους·

kaì prosáxete holokautṓmata eis osmḕn euōdías karpṓmata kyríōi móschon héna, kriòn héna, amnoùs eniausíous heptà amṓmous:

37
αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν τῷ μόσχῳ καὶ τῷ κριῷ καὶ τοῖς ἀμνοῖς κατὰ ἀριθμὸν αὐτῶν κατὰ τὴν σύγκρισιν αὐτῶν·

hai thysíai autō̂n kaì hai spondaì autō̂n tō̂i móschōi kaì tō̂i kriō̂i kaì toîs amnoîs katà arithmòn autō̂n katà tḕn sýnkrisin autō̂n:

38
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας πλὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως τῆς διὰ παντός· αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν.

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías plḕn tē̂s holokautṓseōs tē̂s dià pantós: hai thysíai autō̂n kaì hai spondaì autō̂n.

39
Ταῦτα ποιήσετε κυρίῳ ἐν ταῖς ἑορταῖς ὑμῶν πλὴν τῶν εὐχῶν ὑμῶν καὶ τὰ ἑκούσια ὑμῶν καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν καὶ τὰς θυσίας ὑμῶν καὶ τὰς σπονδὰς ὑμῶν καὶ τὰ σωτήρια ὑμῶν.

Taûta poiḗsete kyríōi en taîs heortaîs hymō̂n plḕn tō̂n euchō̂n hymō̂n kaì tà hekoúsia hymō̂n kaì tà holokautṓmata hymō̂n kaì tàs thysías hymō̂n kaì tàs spondàs hymō̂n kaì tà sōtḗria hymō̂n.