Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Nombres 31

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

2
’Εκδίκει τὴν ἐκδίκησιν υἱῶν Ισραηλ ἐκ τῶν Μαδιανιτῶν, καὶ ἔσχατον προστεθήσῃ πρὸς τὸν λαόν σου.

’Ekdíkei tḕn ekdíkēsin hyiō̂n Israēl ek tō̂n Madianitō̂n, kaì éschaton prostethḗsēi pròs tòn laón sou.

3
καὶ ἐλάλησεν Μωυσῆς πρὸς τὸν λαὸν λέγων ’Εξοπλίσατε ἐξ ὑμῶν ἄνδρας παρατάξασθαι ἔναντι κυρίου ἐπὶ Μαδιαν ἀποδοῦναι ἐκδίκησιν παρὰ τοῦ κυρίου τῇ Μαδιαν·

kaì elálēsen Mōysē̂s pròs tòn laòn légōn ’Exoplísate ex hymō̂n ándras paratáxasthai énanti kyríou epì Madian apodoûnai ekdíkēsin parà toû kyríou tē̂i Madian:

4
χιλίους ἐκ ϕυλῆς χιλίους ἐκ ϕυλῆς ἐκ πασῶν ϕυλῶν Ισραηλ ἀποστείλατε παρατάξασθαι.

chilíous ek phylē̂s chilíous ek phylē̂s ek pasō̂n phylō̂n Israēl aposteílate paratáxasthai.

5
καὶ ἐξηρίθμησαν ἐκ τῶν χιλιάδων Ισραηλ χιλίους ἐκ ϕυλῆς, δώδεκα χιλιάδες, ἐνωπλισμένοι εἰς παράταξιν.

kaì exēríthmēsan ek tō̂n chiliádōn Israēl chilíous ek phylē̂s, dṓdeka chiliádes, enōplisménoi eis parátaxin.

6
καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς Μωυσῆς χιλίους ἐκ ϕυλῆς χιλίους ἐκ ϕυλῆς σὺν δυνάμει αὐτῶν καὶ Φινεες υἱὸν Ελεαζαρ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέως, καὶ τὰ σκεύη τὰ ἅγια καὶ αἱ σάλπιγγες τῶν σημασιῶν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.

kaì apésteilen autoùs Mōysē̂s chilíous ek phylē̂s chilíous ek phylē̂s sỳn dynámei autō̂n kaì Phinees hyiòn Eleazar hyioû Aarōn toû hieréōs, kaì tà skeúē tà hágia kaì hai sálpinges tō̂n sēmasiō̂n en taîs chersìn autō̂n.

7
καὶ παρετάξαντο ἐπὶ Μαδιαν, καθὰ ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ, καὶ ἀπέκτειναν πᾶν ἀρσενικόν·

kaì paretáxanto epì Madian, kathà eneteílato kýrios tō̂i Mōysē̂i, kaì apékteinan pân arsenikón:

8
καὶ τοὺς βασιλεῖς Μαδιαν ἀπέκτειναν ἅμα τοῖς τραυματίαις αὐτῶν, καὶ τὸν Ευιν καὶ τὸν Σουρ καὶ τὸν Ροκομ καὶ τὸν Ουρ καὶ τὸν Ροβοκ, πέντε βασιλεῖς Μαδιαν· καὶ τὸν Βαλααμ υἱὸν Βεωρ ἀπέκτειναν ἐν ῥομϕαίᾳ σὺν τοῖς τραυματίαις αὐτῶν.

kaì toùs basileîs Madian apékteinan háma toîs traumatíais autō̂n, kaì tòn Euin kaì tòn Sour kaì tòn Rokom kaì tòn Our kaì tòn Robok, pénte basileîs Madian: kaì tòn Balaam hyiòn Beōr apékteinan en rhomphaíāi sỳn toîs traumatíais autō̂n.

9
καὶ ἐπρονόμευσαν τὰς γυναῖκας Μαδιαν καὶ τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν, καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ πάντα τὰ ἔγκτητα αὐτῶν καὶ τὴν δύναμιν αὐτῶν ἐπρονόμευσαν·

kaì epronómeusan tàs gynaîkas Madian kaì tḕn aposkeuḕn autō̂n, kaì tà ktḗnē autō̂n kaì pánta tà énktēta autō̂n kaì tḕn dýnamin autō̂n epronómeusan:

10
καὶ πάσας τὰς πόλεις αὐτῶν τὰς ἐν ταῖς οἰκίαις αὐτῶν καὶ τὰς ἐπαύλεις αὐτῶν ἐνέπρησαν ἐν πυρί.

kaì pásas tàs póleis autō̂n tàs en taîs oikíais autō̂n kaì tàs epaúleis autō̂n enéprēsan en pyrí.

11
καὶ ἔλαβον πᾶσαν τὴν προνομὴν καὶ πάντα τὰ σκῦλα αὐτῶν ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους

kaì élabon pâsan tḕn pronomḕn kaì pánta tà skŷla autō̂n apò anthrṓpou héōs ktḗnous

12
καὶ ἤγαγον πρὸς Μωυσῆν καὶ πρὸς Ελεαζαρ τὸν ἱερέα καὶ πρὸς πάντας υἱοὺς Ισραηλ τὴν αἰχμαλωσίαν καὶ τὰ σκῦλα καὶ τὴν προνομὴν εἰς τὴν παρεμβολὴν εἰς Αραβωθ Μωαβ, ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ Ιορδάνου κατὰ Ιεριχω.

kaì ḗgagon pròs Mōysē̂n kaì pròs Eleazar tòn hieréa kaì pròs pántas hyioùs Israēl tḕn aichmalōsían kaì tà skŷla kaì tḕn pronomḕn eis tḕn parembolḕn eis Arabōth Mōab, hḗ estin epì toû Iordánou katà Ierichō.

13
Καὶ ἐξῆλθεν Μωυσῆς καὶ Ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἔξω τῆς παρεμβολῆς.

Kaì exē̂lthen Mōysē̂s kaì Eleazar ho hiereùs kaì pántes hoi árchontes tē̂s synagōgē̂s eis synántēsin autoîs éxō tē̂s parembolē̂s.

14
καὶ ὠργίσθη Μωυσῆς ἐπὶ τοῖς ἐπισκόποις τῆς δυνάμεως, χιλιάρχοις καὶ ἑκατοντάρχοις τοῖς ἐρχομένοις ἐκ τῆς παρατάξεως τοῦ πολέμου,

kaì ōrgísthē Mōysē̂s epì toîs episkópois tē̂s dynámeōs, chiliárchois kaì hekatontárchois toîs erchoménois ek tē̂s paratáxeōs toû polémou,

15
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μωυσῆς ῞Ινα τί ἐζωγρήσατε πᾶν θῆλυ;

kaì eîpen autoîs Mōysē̂s ῞Ina tí ezōgrḗsate pân thē̂ly?

16
αὗται γὰρ ἦσαν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ κατὰ τὸ ῥῆμα Βαλααμ τοῦ ἀποστῆσαι καὶ ὑπεριδεῖν τὸ ῥῆμα κυρίου ἕνεκεν Φογωρ, καὶ ἐγένετο ἡ πληγὴ ἐν τῇ συναγωγῇ κυρίου.

haûtai gàr ē̂san toîs hyioîs Israēl katà tò rhē̂ma Balaam toû apostē̂sai kaì hyperideîn tò rhē̂ma kyríou héneken Phogōr, kaì egéneto hē plēgḕ en tē̂i synagōgē̂i kyríou.

17
καὶ νῦν ἀποκτείνατε πᾶν ἀρσενικὸν ἐν πάσῃ τῇ ἀπαρτίᾳ, καὶ πᾶσαν γυναῖκα, ἥτις ἔγνωκεν κοίτην ἄρσενος, ἀποκτείνατε·

kaì nŷn apokteínate pân arsenikòn en pásēi tē̂i apartíāi, kaì pâsan gynaîka, hḗtis égnōken koítēn ársenos, apokteínate:

18
πᾶσαν τὴν ἀπαρτίαν τῶν γυναικῶν, ἥτις οὐκ οἶδεν κοίτην ἄρσενος, ζωγρήσατε αὐτάς.

pâsan tḕn apartían tō̂n gynaikō̂n, hḗtis ouk oîden koítēn ársenos, zōgrḗsate autás.

19
καὶ ὑμεῖς παρεμβάλετε ἔξω τῆς παρεμβολῆς ἑπτὰ ἡμέρας· πᾶς ὁ ἀνελὼν καὶ ὁ ἁπτόμενος τοῦ τετρωμένου ἁγνισθήσεται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, ὑμεῖς καὶ ἡ αἰχμαλωσία ὑμῶν·

kaì hymeîs parembálete éxō tē̂s parembolē̂s heptà hēméras: pâs ho anelṑn kaì ho haptómenos toû tetrōménou hagnisthḗsetai tē̂i hēmérāi tē̂i trítēi kaì tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi, hymeîs kaì hē aichmalōsía hymō̂n:

20
καὶ πᾶν περίβλημα καὶ πᾶν σκεῦος δερμάτινον καὶ πᾶσαν ἐργασίαν ἐξ αἰγείας καὶ πᾶν σκεῦος ξύλινον ἀϕαγνιεῖτε.

kaì pân períblēma kaì pân skeûos dermátinon kaì pâsan ergasían ex aigeías kaì pân skeûos xýlinon aphagnieîte.

21
καὶ εἶπεν Ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς πρὸς τοὺς ἄνδρας τῆς δυνάμεως τοὺς ἐρχομένους ἐκ τῆς παρατάξεως τοῦ πολέμου Τοῦτο τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου, ὃ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.

kaì eîpen Eleazar ho hiereùs pròs toùs ándras tē̂s dynámeōs toùs erchoménous ek tē̂s paratáxeōs toû polémou Toûto tò dikaíōma toû nómou, hò synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i.

22
πλὴν τοῦ χρυσίου καὶ τοῦ ἀργυρίου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μολίβου καὶ κασσιτέρου,

plḕn toû chrysíou kaì toû argyríou kaì chalkoû kaì sidḗrou kaì molíbou kaì kassitérou,

23
πᾶν πρᾶγμα, ὃ διελεύσεται ἐν πυρί, καὶ καθαρισθήσεται, ἀλλ’ ἢ τῷ ὕδατι τοῦ ἁγνισμοῦ ἁγνισθήσεται· καὶ πάντα, ὅσα ἐὰν μὴ διαπορεύηται διὰ πυρός, διελεύσεται δι’ ὕδατος.

pân prâgma, hò dieleúsetai en pyrí, kaì katharisthḗsetai, all’ ḕ tō̂i hýdati toû hagnismoû hagnisthḗsetai: kaì pánta, hósa eàn mḕ diaporeúētai dià pyrós, dieleúsetai di’ hýdatos.

24
καὶ πλυνεῖσθε τὰ ἱμάτια τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ καθαρισθήσεσθε καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσεσθε εἰς τὴν παρεμβολήν.

kaì plyneîsthe tà himátia tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi kaì katharisthḗsesthe kaì metà taûta eiseleúsesthe eis tḕn parembolḗn.

25
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

26
Λαβὲ τὸ κεϕάλαιον τῶν σκύλων τῆς αἰχμαλωσίας ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, σὺ καὶ Ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῆς συναγωγῆς,

Labè tò kephálaion tō̂n skýlōn tē̂s aichmalōsías apò anthrṓpou héōs ktḗnous, sỳ kaì Eleazar ho hiereùs kaì hoi árchontes tō̂n patriō̂n tē̂s synagōgē̂s,

27
καὶ διελεῖτε τὰ σκῦλα ἀνὰ μέσον τῶν πολεμιστῶν τῶν ἐκπορευομένων εἰς τὴν παράταξιν καὶ ἀνὰ μέσον πάσης συναγωγῆς.

kaì dieleîte tà skŷla anà méson tō̂n polemistō̂n tō̂n ekporeuoménōn eis tḕn parátaxin kaì anà méson pásēs synagōgē̂s.

28
καὶ ἀϕελεῖτε τέλος κυρίῳ παρὰ τῶν ἀνθρώπων τῶν πολεμιστῶν τῶν ἐκπεπορευμένων εἰς τὴν παράταξιν μίαν ψυχὴν ἀπὸ πεντακοσίων ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπὸ τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ τῶν βοῶν καὶ ἀπὸ τῶν προβάτων καὶ ἀπὸ τῶν αἰγῶν·

kaì apheleîte télos kyríōi parà tō̂n anthrṓpōn tō̂n polemistō̂n tō̂n ekpeporeuménōn eis tḕn parátaxin mían psychḕn apò pentakosíōn apò tō̂n anthrṓpōn kaì apò tō̂n ktēnō̂n kaì apò tō̂n boō̂n kaì apò tō̂n probátōn kaì apò tō̂n aigō̂n:

29
καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους αὐτῶν λήμψεσθε καὶ δώσεις Ελεαζαρ τῷ ἱερεῖ τὰς ἀπαρχὰς κυρίου.

kaì apò toû hēmísous autō̂n lḗmpsesthe kaì dṓseis Eleazar tō̂i hiereî tàs aparchàs kyríou.

30
καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους τοῦ τῶν υἱῶν Ισραηλ λήμψῃ ἕνα ἀπὸ τῶν πεντήκοντα ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπὸ τῶν βοῶν καὶ ἀπὸ τῶν προβάτων καὶ ἀπὸ τῶν ὄνων καὶ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ δώσεις αὐτὰ τοῖς Λευίταις τοῖς ϕυλάσσουσιν τὰς ϕυλακὰς ἐν τῇ σκηνῇ κυρίου.

kaì apò toû hēmísous toû tō̂n hyiō̂n Israēl lḗmpsēi héna apò tō̂n pentḗkonta apò tō̂n anthrṓpōn kaì apò tō̂n boō̂n kaì apò tō̂n probátōn kaì apò tō̂n ónōn kaì apò pántōn tō̂n ktēnō̂n kaì dṓseis autà toîs Leuítais toîs phylássousin tàs phylakàs en tē̂i skēnē̂i kyríou.

31
καὶ ἐποίησεν Μωυσῆς καὶ Ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.

kaì epoíēsen Mōysē̂s kaì Eleazar ho hiereùs kathà synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i.

32
καὶ ἐγενήθη τὸ πλεόνασμα τῆς προνομῆς, ὃ ἐπρονόμευσαν οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταί, ἀπὸ τῶν προβάτων ἑξακόσιαι χιλιάδες καὶ ἑβδομήκοντα καὶ πέντε χιλιάδες

kaì egenḗthē tò pleónasma tē̂s pronomē̂s, hò epronómeusan hoi ándres hoi polemistaí, apò tō̂n probátōn hexakósiai chiliádes kaì hebdomḗkonta kaì pénte chiliádes

33
καὶ βόες δύο καὶ ἑβδομήκοντα χιλιάδες

kaì bóes dýo kaì hebdomḗkonta chiliádes

34
καὶ ὄνοι μία καὶ ἑξήκοντα χιλιάδες

kaì ónoi mía kaì hexḗkonta chiliádes

35
καὶ ψυχαὶ ἀνθρώπων ἀπὸ τῶν γυναικῶν, αἳ οὐκ ἔγνωσαν κοίτην ἀνδρός, πᾶσαι ψυχαὶ δύο καὶ τριάκοντα χιλιάδες.

kaì psychaì anthrṓpōn apò tō̂n gynaikō̂n, haì ouk égnōsan koítēn andrós, pâsai psychaì dýo kaì triákonta chiliádes.

36
καὶ ἐγενήθη τὸ ἡμίσευμα ἡ μερὶς τῶν ἐκπεπορευμένων εἰς τὸν πόλεμον ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν προβάτων τριακόσιαι καὶ τριάκοντα χιλιάδες καὶ ἑπτακισχίλια καὶ πεντακόσια,

kaì egenḗthē tò hēmíseuma hē merìs tō̂n ekpeporeuménōn eis tòn pólemon ek toû arithmoû tō̂n probátōn triakósiai kaì triákonta chiliádes kaì heptakischília kaì pentakósia,

37
καὶ ἐγένετο τὸ τέλος κυρίῳ ἀπὸ τῶν προβάτων ἑξακόσια ἑβδομήκοντα πέντε·

kaì egéneto tò télos kyríōi apò tō̂n probátōn hexakósia hebdomḗkonta pénte:

38
καὶ βόες ἓξ καὶ τριάκοντα χιλιάδες, καὶ τὸ τέλος κυρίῳ δύο καὶ ἑβδομήκοντα·

kaì bóes hèx kaì triákonta chiliádes, kaì tò télos kyríōi dýo kaì hebdomḗkonta:

39
καὶ ὄνοι τριάκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι, καὶ τὸ τέλος κυρίῳ εἷς καὶ ἑξήκοντα·

kaì ónoi triákonta chiliádes kaì pentakósioi, kaì tò télos kyríōi heîs kaì hexḗkonta:

40
καὶ ψυχαὶ ἀνθρώπων ἑκκαίδεκα χιλιάδες, καὶ τὸ τέλος αὐτῶν κυρίῳ δύο καὶ τριάκοντα ψυχαί.

kaì psychaì anthrṓpōn hekkaídeka chiliádes, kaì tò télos autō̂n kyríōi dýo kaì triákonta psychaí.

41
καὶ ἔδωκεν Μωυσῆς τὸ τέλος κυρίῳ τὸ ἀϕαίρεμα τοῦ θεοῦ Ελεαζαρ τῷ ἱερεῖ, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.

kaì édōken Mōysē̂s tò télos kyríōi tò aphaírema toû theoû Eleazar tō̂i hiereî, kathà synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i.

42
ἀπὸ τοῦ ἡμισεύματος τῶν υἱῶν Ισραηλ, οὓς διεῖλεν Μωυσῆς ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν –

apò toû hēmiseúmatos tō̂n hyiō̂n Israēl, hoùs dieîlen Mōysē̂s apò tō̂n andrō̂n tō̂n polemistō̂n –

43
καὶ ἐγένετο τὸ ἡμίσευμα τὸ τῆς συναγωγῆς ἀπὸ τῶν προβάτων τριακόσιαι χιλιάδες καὶ τριάκοντα χιλιάδες καὶ ἑπτακισχίλια καὶ πεντακόσια

kaì egéneto tò hēmíseuma tò tē̂s synagōgē̂s apò tō̂n probátōn triakósiai chiliádes kaì triákonta chiliádes kaì heptakischília kaì pentakósia

44
καὶ βόες ἓξ καὶ τριάκοντα χιλιάδες,

kaì bóes hèx kaì triákonta chiliádes,

45
ὄνοι τριάκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι

ónoi triákonta chiliádes kaì pentakósioi

46
καὶ ψυχαὶ ἀνθρώπων ἓξ καὶ δέκα χιλιάδες

kaì psychaì anthrṓpōn hèx kaì déka chiliádes

47
καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς ἀπὸ τοῦ ἡμισεύματος τῶν υἱῶν Ισραηλ τὸ ἓν ἀπὸ τῶν πεντήκοντα ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπὸ τῶν κτηνῶν καὶ ἔδωκεν αὐτὰ τοῖς Λευίταις τοῖς ϕυλάσσουσιν τὰς ϕυλακὰς τῆς σκηνῆς κυρίου, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.

kaì élaben Mōysē̂s apò toû hēmiseúmatos tō̂n hyiō̂n Israēl tò hèn apò tō̂n pentḗkonta apò tō̂n anthrṓpōn kaì apò tō̂n ktēnō̂n kaì édōken autà toîs Leuítais toîs phylássousin tàs phylakàs tē̂s skēnē̂s kyríou, hòn trópon synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i.

48
Καὶ προσῆλθον πρὸς Μωυσῆν πάντες οἱ καθεσταμένοι εἰς τὰς χιλιαρχίας τῆς δυνάμεως, χιλίαρχοι καὶ ἑκατόνταρχοι,

Kaì prosē̂lthon pròs Mōysē̂n pántes hoi kathestaménoi eis tàs chiliarchías tē̂s dynámeōs, chilíarchoi kaì hekatóntarchoi,

49
καὶ εἶπαν πρὸς Μωυσῆν Οἱ παῖδές σου εἰλήϕασιν τὸ κεϕάλαιον τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν τῶν παρ’ ἡμῶν, καὶ οὐ διαπεϕώνηκεν ἀπ’ αὐτῶν οὐδὲ εἷς·

kaì eîpan pròs Mōysē̂n Hoi paîdés sou eilḗphasin tò kephálaion tō̂n andrō̂n tō̂n polemistō̂n tō̂n par’ hēmō̂n, kaì ou diapephṓnēken ap’ autō̂n oudè heîs:

50
καὶ προσενηνόχαμεν τὸ δῶρον κυρίῳ, ἀνὴρ ὃ εὗρεν σκεῦος χρυσοῦν, χλιδῶνα καὶ ψέλιον καὶ δακτύλιον καὶ περιδέξιον καὶ ἐμπλόκιον, ἐξιλάσασθαι περὶ ἡμῶν ἔναντι κυρίου.

kaì prosenēnóchamen tò dō̂ron kyríōi, anḕr hò heûren skeûos chrysoûn, chlidō̂na kaì psélion kaì daktýlion kaì peridéxion kaì emplókion, exilásasthai perì hēmō̂n énanti kyríou.

51
καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς καὶ Ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς τὸ χρυσίον παρ’ αὐτῶν, πᾶν σκεῦος εἰργασμένον·

kaì élaben Mōysē̂s kaì Eleazar ho hiereùs tò chrysíon par’ autō̂n, pân skeûos eirgasménon:

52
καὶ ἐγένετο πᾶν τὸ χρυσίον, τὸ ἀϕαίρεμα, ὃ ἀϕεῖλον κυρίῳ, ἓξ καὶ δέκα χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι καὶ πεντήκοντα σίκλοι παρὰ τῶν χιλιάρχων καὶ παρὰ τῶν ἑκατοντάρχων.

kaì egéneto pân tò chrysíon, tò aphaírema, hò apheîlon kyríōi, hèx kaì déka chiliádes kaì heptakósioi kaì pentḗkonta síkloi parà tō̂n chiliárchōn kaì parà tō̂n hekatontárchōn.

53
καὶ οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταὶ ἐπρονόμευσαν ἕκαστος ἑαυτῷ.

kaì hoi ándres hoi polemistaì epronómeusan hékastos heautō̂i.

54
καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς καὶ Ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς τὸ χρυσίον παρὰ τῶν χιλιάρχων καὶ παρὰ τῶν ἑκατοντάρχων καὶ εἰσήνεγκεν αὐτὰ εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου μνημόσυνον τῶν υἱῶν Ισραηλ ἔναντι κυρίου.

kaì élaben Mōysē̂s kaì Eleazar ho hiereùs tò chrysíon parà tō̂n chiliárchōn kaì parà tō̂n hekatontárchōn kaì eisḗnenken autà eis tḕn skēnḕn toû martyríou mnēmósynon tō̂n hyiō̂n Israēl énanti kyríou.