Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Nombres 32

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ κτήνη πλῆθος ἦν τοῖς υἱοῖς Ρουβην καὶ τοῖς υἱοῖς Γαδ, πλῆθος σϕόδρα· καὶ εἶδον τὴν χώραν Ιαζηρ καὶ τὴν χώραν Γαλααδ, καὶ ἦν ὁ τόπος τόπος κτήνεσιν.

Kaì ktḗnē plē̂thos ē̂n toîs hyioîs Roubēn kaì toîs hyioîs Gad, plē̂thos sphódra: kaì eîdon tḕn chṓran Iazēr kaì tḕn chṓran Galaad, kaì ē̂n ho tópos tópos ktḗnesin.

2
καὶ προσελθόντες οἱ υἱοὶ Ρουβην καὶ οἱ υἱοὶ Γαδ εἶπαν πρὸς Μωυσῆν καὶ πρὸς Ελεαζαρ τὸν ἱερέα καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῆς συναγωγῆς λέγοντες

kaì proselthóntes hoi hyioì Roubēn kaì hoi hyioì Gad eîpan pròs Mōysē̂n kaì pròs Eleazar tòn hieréa kaì pròs toùs árchontas tē̂s synagōgē̂s légontes

3
Αταρωθ καὶ Δαιβων καὶ Ιαζηρ καὶ Ναμβρα καὶ Εσεβων καὶ Ελεαλη καὶ Σεβαμα καὶ Ναβαυ καὶ Βαιαν,

Atarōth kaì Daibōn kaì Iazēr kaì Nambra kaì Esebōn kaì Elealē kaì Sebama kaì Nabau kaì Baian,

4
τὴν γῆν, ἣν παρέδωκεν κύριος ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ισραηλ, γῆ κτηνοτρόϕος ἐστίν, καὶ τοῖς παισίν σου κτήνη ὑπάρχει.

tḕn gē̂n, hḕn parédōken kýrios enṓpion tō̂n hyiō̂n Israēl, gē̂ ktēnotróphos estín, kaì toîs paisín sou ktḗnē hypárchei.

5
καὶ ἔλεγον Εἰ εὕρομεν χάριν ἐνώπιόν σου, δοθήτω ἡ γῆ αὕτη τοῖς οἰκέταις σου ἐν κατασχέσει, καὶ μὴ διαβιβάσῃς ἡμᾶς τὸν Ιορδάνην.

kaì élegon Ei heúromen chárin enṓpión sou, dothḗtō hē gē̂ haútē toîs oikétais sou en kataschései, kaì mḕ diabibásēis hēmâs tòn Iordánēn.

6
καὶ εἶπεν Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Γαδ καὶ τοῖς υἱοῖς Ρουβην Οἱ ἀδελϕοὶ ὑμῶν πορεύονται εἰς πόλεμον, καὶ ὑμεῖς καθήσεσθε αὐτοῦ;

kaì eîpen Mōysē̂s toîs hyioîs Gad kaì toîs hyioîs Roubēn Hoi adelphoì hymō̂n poreúontai eis pólemon, kaì hymeîs kathḗsesthe autoû?

7
καὶ ἵνα τί διαστρέϕετε τὰς διανοίας τῶν υἱῶν Ισραηλ μὴ διαβῆναι εἰς τὴν γῆν, ἣν κύριος δίδωσιν αὐτοῖς;

kaì hína tí diastréphete tàs dianoías tō̂n hyiō̂n Israēl mḕ diabē̂nai eis tḕn gē̂n, hḕn kýrios dídōsin autoîs?

8
οὐχ οὕτως ἐποίησαν οἱ πατέρες ὑμῶν, ὅτε ἀπέστειλα αὐτοὺς ἐκ Καδης Βαρνη κατανοῆσαι τὴν γῆν;

ouch hoútōs epoíēsan hoi patéres hymō̂n, hóte apésteila autoùs ek Kadēs Barnē katanoē̂sai tḕn gē̂n?

9
καὶ ἀνέβησαν Φάραγγα βότρυος καὶ κατενόησαν τὴν γῆν καὶ ἀπέστησαν τὴν καρδίαν τῶν υἱῶν Ισραηλ, ὅπως μὴ εἰσέλθωσιν εἰς τὴν γῆν, ἣν ἔδωκεν κύριος αὐτοῖς.

kaì anébēsan Pháranga bótryos kaì katenóēsan tḕn gē̂n kaì apéstēsan tḕn kardían tō̂n hyiō̂n Israēl, hópōs mḕ eisélthōsin eis tḕn gē̂n, hḕn édōken kýrios autoîs.

10
καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ὤμοσεν λέγων

kaì ōrgísthē thymō̂i kýrios en tē̂i hēmérāi ekeínēi kaì ṓmosen légōn

11
Εἰ ὄψονται οἱ ἄνθρωποι οὗτοι οἱ ἀναβάντες ἐξ Αἰγύπτου ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω οἱ ἐπιστάμενοι τὸ κακὸν καὶ τὸ ἀγαθὸν τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τῷ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ, οὐ γὰρ συνεπηκολούθησαν ὀπίσω μου,

Ei ópsontai hoi ánthrōpoi hoûtoi hoi anabántes ex Aigýptou apò eikosaetoûs kaì epánō hoi epistámenoi tò kakòn kaì tò agathòn tḕn gē̂n, hḕn ṓmosa tō̂i Abraam kaì Isaak kaì Iakōb, ou gàr synepēkoloúthēsan opísō mou,

12
πλὴν Χαλεβ υἱὸς Ιεϕοννη ὁ διακεχωρισμένος καὶ ’Ιησοῦς ὁ τοῦ Ναυη, ὅτι συνεπηκολούθησεν ὀπίσω κυρίου.

plḕn Chaleb hyiòs Iephonnē ho diakechōrisménos kaì ’Iēsoûs ho toû Nauē, hóti synepēkoloúthēsen opísō kyríou.

13
καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐπὶ τὸν Ισραηλ καὶ κατερρόμβευσεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη, ἕως ἐξανηλώθη πᾶσα ἡ γενεὰ οἱ ποιοῦντες τὰ πονηρὰ ἔναντι κυρίου.

kaì ōrgísthē thymō̂i kýrios epì tòn Israēl kaì katerrómbeusen autoùs en tē̂i erḗmōi tessarákonta étē, héōs exanēlṓthē pâsa hē geneà hoi poioûntes tà ponērà énanti kyríou.

14
ἰδοὺ ἀνέστητε ἀντὶ τῶν πατέρων ὑμῶν σύστρεμμα ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν προσθεῖναι ἔτι ἐπὶ τὸν θυμὸν τῆς ὀργῆς κυρίου ἐπὶ Ισραηλ,

idoù anéstēte antì tō̂n patérōn hymō̂n sýstremma anthrṓpōn hamartōlō̂n prostheînai éti epì tòn thymòn tē̂s orgē̂s kyríou epì Israēl,

15
ὅτι ἀποστραϕήσεσθε ἀπ’ αὐτοῦ προσθεῖναι ἔτι καταλιπεῖν αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀνομήσετε εἰς ὅλην τὴν συναγωγὴν ταύτην.

hóti apostraphḗsesthe ap’ autoû prostheînai éti katalipeîn autòn en tē̂i erḗmōi kaì anomḗsete eis hólēn tḕn synagōgḕn taútēn.

16
καὶ προσῆλθον αὐτῷ καὶ ἔλεγον ’Επαύλεις προβάτων οἰκοδομήσωμεν ὧδε τοῖς κτήνεσιν ἡμῶν καὶ πόλεις ταῖς ἀποσκευαῖς ἡμῶν,

kaì prosē̂lthon autō̂i kaì élegon ’Epaúleis probátōn oikodomḗsōmen hō̂de toîs ktḗnesin hēmō̂n kaì póleis taîs aposkeuaîs hēmō̂n,

17
καὶ ἡμεῖς ἐνοπλισάμενοι προϕυλακὴ πρότεροι τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἕως ἂν ἀγάγωμεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἑαυτῶν τόπον· καὶ κατοικήσει ἡ ἀποσκευὴ ἡμῶν ἐν πόλεσιν τετειχισμέναις διὰ τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν.

kaì hēmeîs enoplisámenoi prophylakḕ próteroi tō̂n hyiō̂n Israēl, héōs àn agágōmen autoùs eis tòn heautō̂n tópon: kaì katoikḗsei hē aposkeuḕ hēmō̂n en pólesin teteichisménais dià toùs katoikoûntas tḕn gē̂n.

18
οὐ μὴ ἀποστραϕῶμεν εἰς τὰς οἰκίας ἡμῶν, ἕως ἂν καταμερισθῶσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ·

ou mḕ apostraphō̂men eis tàs oikías hēmō̂n, héōs àn katameristhō̂sin hoi hyioì Israēl hékastos eis tḕn klēronomían autoû:

19
καὶ οὐκέτι κληρονομήσωμεν ἐν αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ πέραν τοῦ Ιορδάνου καὶ ἐπέκεινα, ὅτι ἀπέχομεν τοὺς κλήρους ἡμῶν ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν ἀνατολαῖς.

kaì oukéti klēronomḗsōmen en autoîs apò toû péran toû Iordánou kaì epékeina, hóti apéchomen toùs klḗrous hēmō̂n en tō̂i péran toû Iordánou en anatolaîs.

20
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Μωυσῆς ’Εὰν ποιήσητε κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο, ἐὰν ἐξοπλίσησθε ἔναντι κυρίου εἰς πόλεμον

kaì eîpen pròs autoùs Mōysē̂s ’Eàn poiḗsēte katà tò rhē̂ma toûto, eàn exoplísēsthe énanti kyríou eis pólemon

21
καὶ παρελεύσεται ὑμῶν πᾶς ὁπλίτης τὸν Ιορδάνην ἔναντι κυρίου, ἕως ἂν ἐκτριβῇ ὁ ἐχθρὸς αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ

kaì pareleúsetai hymō̂n pâs hoplítēs tòn Iordánēn énanti kyríou, héōs àn ektribē̂i ho echthròs autoû apò prosṓpou autoû

22
καὶ κατακυριευθῇ ἡ γῆ ἔναντι κυρίου, καὶ μετὰ ταῦτα ἀποστραϕήσεσθε, καὶ ἔσεσθε ἀθῷοι ἔναντι κυρίου καὶ ἀπὸ Ισραηλ, καὶ ἔσται ἡ γῆ αὕτη ὑμῖν ἐν κατασχέσει ἔναντι κυρίου.

kaì katakyrieuthē̂i hē gē̂ énanti kyríou, kaì metà taûta apostraphḗsesthe, kaì ésesthe athō̂ioi énanti kyríou kaì apò Israēl, kaì éstai hē gē̂ haútē hymîn en kataschései énanti kyríou.

23
ἐὰν δὲ μὴ ποιήσητε οὕτως, ἁμαρτήσεσθε ἔναντι κυρίου καὶ γνώσεσθε τὴν ἁμαρτίαν ὑμῶν, ὅταν ὑμᾶς καταλάβῃ τὰ κακά.

eàn dè mḕ poiḗsēte hoútōs, hamartḗsesthe énanti kyríou kaì gnṓsesthe tḕn hamartían hymō̂n, hótan hymâs katalábēi tà kaká.

24
καὶ οἰκοδομήσετε ὑμῖν αὐτοῖς πόλεις τῇ ἀποσκευῇ ὑμῶν καὶ ἐπαύλεις τοῖς κτήνεσιν ὑμῶν καὶ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν ποιήσετε.

kaì oikodomḗsete hymîn autoîs póleis tē̂i aposkeuē̂i hymō̂n kaì epaúleis toîs ktḗnesin hymō̂n kaì tò ekporeuómenon ek toû stómatos hymō̂n poiḗsete.

25
καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ρουβην καὶ οἱ υἱοὶ Γαδ πρὸς Μωυσῆν λέγοντες Οἱ παῖδές σου ποιήσουσιν καθὰ ὁ κύριος ἡμῶν ἐντέλλεται·

kaì eîpan hoi hyioì Roubēn kaì hoi hyioì Gad pròs Mōysē̂n légontes Hoi paîdés sou poiḗsousin kathà ho kýrios hēmō̂n entélletai:

26
ἡ ἀποσκευὴ ἡμῶν καὶ αἱ γυναῖκες ἡμῶν καὶ πάντα τὰ κτήνη ἡμῶν ἔσονται ἐν ταῖς πόλεσιν Γαλααδ,

hē aposkeuḕ hēmō̂n kaì hai gynaîkes hēmō̂n kaì pánta tà ktḗnē hēmō̂n ésontai en taîs pólesin Galaad,

27
οἱ δὲ παῖδές σου παρελεύσονται πάντες ἐνωπλισμένοι καὶ ἐκτεταγμένοι ἔναντι κυρίου εἰς τὸν πόλεμον, ὃν τρόπον ὁ κύριος λέγει.

hoi dè paîdés sou pareleúsontai pántes enōplisménoi kaì ektetagménoi énanti kyríou eis tòn pólemon, hòn trópon ho kýrios légei.

28
καὶ συνέστησεν αὐτοῖς Μωυσῆς Ελεαζαρ τὸν ἱερέα καὶ ’Ιησοῦν υἱὸν Ναυη καὶ τοὺς ἄρχοντας πατριῶν τῶν ϕυλῶν Ισραηλ,

kaì synéstēsen autoîs Mōysē̂s Eleazar tòn hieréa kaì ’Iēsoûn hyiòn Nauē kaì toùs árchontas patriō̂n tō̂n phylō̂n Israēl,

29
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Μωυσῆς ’Εὰν διαβῶσιν οἱ υἱοὶ Ρουβην καὶ οἱ υἱοὶ Γαδ μεθ’ ὑμῶν τὸν Ιορδάνην, πᾶς ἐνωπλισμένος εἰς πόλεμον ἔναντι κυρίου, καὶ κατακυριεύσητε τῆς γῆς ἀπέναντι ὑμῶν, καὶ δώσετε αὐτοῖς τὴν γῆν Γαλααδ ἐν κατασχέσει·

kaì eîpen pròs autoùs Mōysē̂s ’Eàn diabō̂sin hoi hyioì Roubēn kaì hoi hyioì Gad meth’ hymō̂n tòn Iordánēn, pâs enōplisménos eis pólemon énanti kyríou, kaì katakyrieúsēte tē̂s gē̂s apénanti hymō̂n, kaì dṓsete autoîs tḕn gē̂n Galaad en kataschései:

30
ἐὰν δὲ μὴ διαβῶσιν ἐνωπλισμένοι μεθ’ ὑμῶν εἰς τὸν πόλεμον ἔναντι κυρίου, καὶ διαβιβάσετε τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν πρότερα ὑμῶν εἰς γῆν Χανααν, καὶ συγκατακληρονομηθήσονται ἐν ὑμῖν ἐν τῇ γῇ Χανααν.

eàn dè mḕ diabō̂sin enōplisménoi meth’ hymō̂n eis tòn pólemon énanti kyríou, kaì diabibásete tḕn aposkeuḕn autō̂n kaì tàs gynaîkas autō̂n kaì tà ktḗnē autō̂n prótera hymō̂n eis gē̂n Chanaan, kaì synkataklēronomēthḗsontai en hymîn en tē̂i gē̂i Chanaan.

31
καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ υἱοὶ Ρουβην καὶ οἱ υἱοὶ Γαδ λέγοντες ῞Οσα ὁ κύριος λέγει τοῖς θεράπουσιν αὐτοῦ, οὕτως ποιήσομεν·

kaì apekríthēsan hoi hyioì Roubēn kaì hoi hyioì Gad légontes ῞Osa ho kýrios légei toîs therápousin autoû, hoútōs poiḗsomen:

32
ἡμεῖς διαβησόμεθα ἐνωπλισμένοι ἔναντι κυρίου εἰς γῆν Χανααν, καὶ δώσετε τὴν κατάσχεσιν ἡμῖν ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου.

hēmeîs diabēsómetha enōplisménoi énanti kyríou eis gē̂n Chanaan, kaì dṓsete tḕn katáschesin hēmîn en tō̂i péran toû Iordánou.

33
καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς Μωυσῆς, τοῖς υἱοῖς Γαδ καὶ τοῖς υἱοῖς Ρουβην καὶ τῷ ἡμίσει ϕυλῆς Μανασση υἱῶν Ιωσηϕ, τὴν βασιλείαν Σηων βασιλέως Αμορραίων καὶ τὴν βασιλείαν Ωγ βασιλέως τῆς Βασαν, τὴν γῆν καὶ τὰς πόλεις σὺν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, πόλεις τῆς γῆς κύκλῳ.

kaì édōken autoîs Mōysē̂s, toîs hyioîs Gad kaì toîs hyioîs Roubēn kaì tō̂i hēmísei phylē̂s Manassē hyiō̂n Iōsēph, tḕn basileían Sēōn basiléōs Amorraíōn kaì tḕn basileían Ōg basiléōs tē̂s Basan, tḕn gē̂n kaì tàs póleis sỳn toîs horíois autē̂s, póleis tē̂s gē̂s kýklōi.

34
Καὶ ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ Γαδ τὴν Δαιβων καὶ τὴν Αταρωθ καὶ τὴν Αροηρ

Kaì ōikodómēsan hoi hyioì Gad tḕn Daibōn kaì tḕn Atarōth kaì tḕn Aroēr

35
καὶ τὴν Σωϕαρ καὶ τὴν Ιαζηρ καὶ ὕψωσαν αὐτὰς

kaì tḕn Sōphar kaì tḕn Iazēr kaì hýpsōsan autàs

36
καὶ τὴν Ναμβραν καὶ τὴν Βαιθαραν, πόλεις ὀχυρὰς καὶ ἐπαύλεις προβάτων.

kaì tḕn Nambran kaì tḕn Baitharan, póleis ochyràs kaì epaúleis probátōn.

37
καὶ οἱ υἱοὶ Ρουβην ᾠκοδόμησαν τὴν Εσεβων καὶ Ελεαλη καὶ Καριαθαιμ

kaì hoi hyioì Roubēn ōikodómēsan tḕn Esebōn kaì Elealē kaì Kariathaim

38
καὶ τὴν Βεελμεων, περικεκυκλωμένας, καὶ τὴν Σεβαμα καὶ ἐπωνόμασαν κατὰ τὰ ὀνόματα αὐτῶν τὰ ὀνόματα τῶν πόλεων, ἃς ᾠκοδόμησαν.

kaì tḕn Beelmeōn, perikekyklōménas, kaì tḕn Sebama kaì epōnómasan katà tà onómata autō̂n tà onómata tō̂n póleōn, hàs ōikodómēsan.

39
καὶ ἐπορεύθη υἱὸς Μαχιρ υἱοῦ Μανασση εἰς Γαλααδ καὶ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ ἀπώλεσεν τὸν Αμορραῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν αὐτῇ.

kaì eporeúthē hyiòs Machir hyioû Manassē eis Galaad kaì élaben autḕn kaì apṓlesen tòn Amorraîon tòn katoikoûnta en autē̂i.

40
καὶ ἔδωκεν Μωυσῆς τὴν Γαλααδ τῷ Μαχιρ υἱῷ Μανασση, καὶ κατῴκησεν ἐκεῖ.

kaì édōken Mōysē̂s tḕn Galaad tō̂i Machir hyiō̂i Manassē, kaì katṓikēsen ekeî.

41
καὶ Ιαϊρ ὁ τοῦ Μανασση ἐπορεύθη καὶ ἔλαβεν τὰς ἐπαύλεις αὐτῶν καὶ ἐπωνόμασεν αὐτὰς ’Επαύλεις Ιαϊρ.

kaì Iaïr ho toû Manassē eporeúthē kaì élaben tàs epaúleis autō̂n kaì epōnómasen autàs ’Epaúleis Iaïr.

42
καὶ Ναβαυ ἐπορεύθη καὶ ἔλαβεν τὴν Κανααθ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ ἐπωνόμασεν αὐτὰς Ναβωθ ἐκ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

kaì Nabau eporeúthē kaì élaben tḕn Kanaath kaì tàs kṓmas autē̂s kaì epōnómasen autàs Nabōth ek toû onómatos autoû.