Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Nombres 33

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ οὗτοι σταθμοὶ τῶν υἱῶν Ισραηλ, ὡς ἐξῆλθον ἐκ γῆς Αἰγύπτου σὺν δυνάμει αὐτῶν ἐν χειρὶ Μωυσῆ καὶ Ααρων·

Kaì hoûtoi stathmoì tō̂n hyiō̂n Israēl, hōs exē̂lthon ek gē̂s Aigýptou sỳn dynámei autō̂n en cheirì Mōysē̂ kaì Aarōn:

2
καὶ ἔγραψεν Μωυσῆς τὰς ἀπάρσεις αὐτῶν καὶ τοὺς σταθμοὺς αὐτῶν διὰ ῥήματος κυρίου, καὶ οὗτοι σταθμοὶ τῆς πορείας αὐτῶν.

kaì égrapsen Mōysē̂s tàs apárseis autō̂n kaì toùs stathmoùs autō̂n dià rhḗmatos kyríou, kaì hoûtoi stathmoì tē̂s poreías autō̂n.

3
ἀπῆραν ἐκ Ραμεσση τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου· τῇ ἐπαύριον τοῦ πασχα ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν χειρὶ ὑψηλῇ ἐναντίον πάντων τῶν Αἰγυπτίων,

apē̂ran ek Ramessē tō̂i mēnì tō̂i prṓtōi tē̂i pentekaidekátēi hēmérāi toû mēnòs toû prṓtou: tē̂i epaúrion toû pascha exē̂lthon hoi hyioì Israēl en cheirì hypsēlē̂i enantíon pántōn tō̂n Aigyptíōn,

4
καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἔθαπτον ἐξ αὑτῶν τοὺς τεθνηκότας πάντας, οὓς ἐπάταξεν κύριος, πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἐν τοῖς θεοῖς αὐτῶν ἐποίησεν τὴν ἐκδίκησιν κύριος.

kaì hoi Aigýptioi éthapton ex hautō̂n toùs tethnēkótas pántas, hoùs epátaxen kýrios, pân prōtótokon en gē̂i Aigýptōi, kaì en toîs theoîs autō̂n epoíēsen tḕn ekdíkēsin kýrios.

5
καὶ ἀπάραντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκ Ραμεσση παρενέβαλον εἰς Σοκχωθ.

kaì apárantes hoi hyioì Israēl ek Ramessē parenébalon eis Sokchōth.

6
καὶ ἀπῆραν ἐκ Σοκχωθ καὶ παρενέβαλον εἰς Βουθαν, ὅ ἐστιν μέρος τι τῆς ἐρήμου.

kaì apē̂ran ek Sokchōth kaì parenébalon eis Bouthan, hó estin méros ti tē̂s erḗmou.

7
καὶ ἀπῆραν ἐκ Βουθαν καὶ παρενέβαλον ἐπὶ στόμα Εϊρωθ, ὅ ἐστιν ἀπέναντι Βεελσεπϕων, καὶ παρενέβαλον ἀπέναντι Μαγδώλου.

kaì apē̂ran ek Bouthan kaì parenébalon epì stóma Eïrōth, hó estin apénanti Beelsepphōn, kaì parenébalon apénanti Magdṓlou.

8
καὶ ἀπῆραν ἀπέναντι Εϊρωθ καὶ διέβησαν μέσον τῆς θαλάσσης εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐπορεύθησαν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν διὰ τῆς ἐρήμου αὐτοὶ καὶ παρενέβαλον ἐν Πικρίαις.

kaì apē̂ran apénanti Eïrōth kaì diébēsan méson tē̂s thalássēs eis tḕn érēmon kaì eporeúthēsan hodòn triō̂n hēmerō̂n dià tē̂s erḗmou autoì kaì parenébalon en Pikríais.

9
καὶ ἀπῆραν ἐκ Πικριῶν καὶ ἦλθον εἰς Αιλιμ· καὶ ἐν Αιλιμ δώδεκα πηγαὶ ὑδάτων καὶ ἑβδομήκοντα στελέχη ϕοινίκων, καὶ παρενέβαλον ἐκεῖ παρὰ τὸ ὕδωρ.

kaì apē̂ran ek Pikriō̂n kaì ē̂lthon eis Ailim: kaì en Ailim dṓdeka pēgaì hydátōn kaì hebdomḗkonta steléchē phoiníkōn, kaì parenébalon ekeî parà tò hýdōr.

10
καὶ ἀπῆραν ἐξ Αιλιμ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ θάλασσαν ἐρυθράν.

kaì apē̂ran ex Ailim kaì parenébalon epì thálassan erythrán.

11
καὶ ἀπῆραν ἀπὸ θαλάσσης ἐρυθρᾶς καὶ παρενέβαλον εἰς τὴν ἔρημον Σιν.

kaì apē̂ran apò thalássēs erythrâs kaì parenébalon eis tḕn érēmon Sin.

12
καὶ ἀπῆραν ἐκ τῆς ἐρήμου Σιν καὶ παρενέβαλον εἰς Ραϕακα.

kaì apē̂ran ek tē̂s erḗmou Sin kaì parenébalon eis Raphaka.

13
καὶ ἀπῆραν ἐκ Ραϕακα καὶ παρενέβαλον ἐν Αιλους.

kaì apē̂ran ek Raphaka kaì parenébalon en Ailous.

14
καὶ ἀπῆραν ἐξ Αιλους καὶ παρενέβαλον ἐν Ραϕιδιν, καὶ οὐκ ἦν ὕδωρ τῷ λαῷ πιεῖν ἐκεῖ.

kaì apē̂ran ex Ailous kaì parenébalon en Raphidin, kaì ouk ē̂n hýdōr tō̂i laō̂i pieîn ekeî.

15
καὶ ἀπῆραν ἐκ Ραϕιδιν καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινα.

kaì apē̂ran ek Raphidin kaì parenébalon en tē̂i erḗmōi Sina.

16
καὶ ἀπῆραν ἐκ τῆς ἐρήμου Σινα καὶ παρενέβαλον ἐν Μνήμασιν τῆς ἐπιθυμίας.

kaì apē̂ran ek tē̂s erḗmou Sina kaì parenébalon en Mnḗmasin tē̂s epithymías.

17
καὶ ἀπῆραν ἐκ Μνημάτων ἐπιθυμίας καὶ παρενέβαλον ἐν Ασηρωθ.

kaì apē̂ran ek Mnēmátōn epithymías kaì parenébalon en Asērōth.

18
καὶ ἀπῆραν ἐξ Ασηρωθ καὶ παρενέβαλον ἐν Ραθαμα.

kaì apē̂ran ex Asērōth kaì parenébalon en Rathama.

19
καὶ ἀπῆραν ἐκ Ραθαμα καὶ παρενέβαλον ἐν Ρεμμων Φαρες.

kaì apē̂ran ek Rathama kaì parenébalon en Remmōn Phares.

20
καὶ ἀπῆραν ἐκ Ρεμμων Φαρες καὶ παρενέβαλον ἐν Λεμωνα.

kaì apē̂ran ek Remmōn Phares kaì parenébalon en Lemōna.

21
καὶ ἀπῆραν ἐκ Λεμωνα καὶ παρενέβαλον εἰς Δεσσα.

kaì apē̂ran ek Lemōna kaì parenébalon eis Dessa.

22
καὶ ἀπῆραν ἐκ Δεσσα καὶ παρενέβαλον εἰς Μακελλαθ.

kaì apē̂ran ek Dessa kaì parenébalon eis Makellath.

23
καὶ ἀπῆραν ἐκ Μακελλαθ καὶ παρενέβαλον εἰς Σαϕαρ.

kaì apē̂ran ek Makellath kaì parenébalon eis Saphar.

24
καὶ ἀπῆραν ἐκ Σαϕαρ καὶ παρενέβαλον εἰς Χαραδαθ.

kaì apē̂ran ek Saphar kaì parenébalon eis Charadath.

25
καὶ ἀπῆραν ἐκ Χαραδαθ καὶ παρενέβαλον εἰς Μακηλωθ.

kaì apē̂ran ek Charadath kaì parenébalon eis Makēlōth.

26
καὶ ἀπῆραν ἐκ Μακηλωθ καὶ παρενέβαλον εἰς Κατααθ.

kaì apē̂ran ek Makēlōth kaì parenébalon eis Kataath.

27
καὶ ἀπῆραν ἐκ Κατααθ καὶ παρενέβαλον εἰς Ταραθ.

kaì apē̂ran ek Kataath kaì parenébalon eis Tarath.

28
καὶ ἀπῆραν ἐκ Ταραθ καὶ παρενέβαλον εἰς Ματεκκα.

kaì apē̂ran ek Tarath kaì parenébalon eis Matekka.

29
καὶ ἀπῆραν ἐκ Ματεκκα καὶ παρενέβαλον εἰς Σελμωνα.

kaì apē̂ran ek Matekka kaì parenébalon eis Selmōna.

30
καὶ ἀπῆραν ἐκ Σελμωνα καὶ παρενέβαλον εἰς Μασσουρουθ.

kaì apē̂ran ek Selmōna kaì parenébalon eis Massourouth.

31
καὶ ἀπῆραν ἐκ Μασσουρουθ καὶ παρενέβαλον εἰς Βαναια.

kaì apē̂ran ek Massourouth kaì parenébalon eis Banaia.

32
καὶ ἀπῆραν ἐκ Βαναια καὶ παρενέβαλον εἰς τὸ ὄρος Γαδγαδ.

kaì apē̂ran ek Banaia kaì parenébalon eis tò óros Gadgad.

33
καὶ ἀπῆραν ἐκ τοῦ ὄρους Γαδγαδ καὶ παρενέβαλον εἰς Ετεβαθα.

kaì apē̂ran ek toû órous Gadgad kaì parenébalon eis Etebatha.

34
καὶ ἀπῆραν ἐξ Ετεβαθα καὶ παρενέβαλον εἰς Εβρωνα.

kaì apē̂ran ex Etebatha kaì parenébalon eis Ebrōna.

35
καὶ ἀπῆραν ἐξ Εβρωνα καὶ παρενέβαλον εἰς Γεσιωνγαβερ.

kaì apē̂ran ex Ebrōna kaì parenébalon eis Gesiōn'gaber.

36
καὶ ἀπῆραν ἐκ Γεσιωνγαβερ καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ ἐρήμῳ Σιν. καὶ ἀπῆραν ἐκ τῆς ἐρήμου Σιν καὶ παρενέβαλον εἰς τὴν ἔρημον Φαραν, αὕτη ἐστὶν Καδης.

kaì apē̂ran ek Gesiōn'gaber kaì parenébalon en tē̂i erḗmōi Sin. kaì apē̂ran ek tē̂s erḗmou Sin kaì parenébalon eis tḕn érēmon Pharan, haútē estìn Kadēs.

37
καὶ ἀπῆραν ἐκ Καδης καὶ παρενέβαλον εἰς Ωρ τὸ ὄρος πλησίον γῆς Εδωμ·

kaì apē̂ran ek Kadēs kaì parenébalon eis Ōr tò óros plēsíon gē̂s Edōm:

38
καὶ ἀνέβη Ααρων ὁ ἱερεὺς διὰ προστάγματος κυρίου καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ ἔτει τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ μιᾷ τοῦ μηνός·

kaì anébē Aarōn ho hiereùs dià prostágmatos kyríou kaì apéthanen ekeî en tō̂i tessarakostō̂i étei tē̂s exódou tō̂n hyiō̂n Israēl ek gē̂s Aigýptou tō̂i mēnì tō̂i pémptōi miā̂i toû mēnós:

39
καὶ Ααρων ἦν τριῶν καὶ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἐτῶν, ὅτε ἀπέθνῃσκεν ἐν Ωρ τῷ ὄρει.

kaì Aarōn ē̂n triō̂n kaì eíkosi kaì hekatòn etō̂n, hóte apéthnēisken en Ōr tō̂i órei.

40
καὶ ἀκούσας ὁ Χανανις βασιλεὺς Αραδ, καὶ οὗτος κατῴκει ἐν γῇ Χανααν, ὅτε εἰσεπορεύοντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ.

kaì akoúsas ho Chananis basileùs Arad, kaì hoûtos katṓikei en gē̂i Chanaan, hóte eiseporeúonto hoi hyioì Israēl.

41
καὶ ἀπῆραν ἐξ Ωρ τοῦ ὄρους καὶ παρενέβαλον εἰς Σελμωνα.

kaì apē̂ran ex Ōr toû órous kaì parenébalon eis Selmōna.

42
καὶ ἀπῆραν ἐκ Σελμωνα καὶ παρενέβαλον εἰς Φινω.

kaì apē̂ran ek Selmōna kaì parenébalon eis Phinō.

43
καὶ ἀπῆραν ἐκ Φινω καὶ παρενέβαλον εἰς Ωβωθ.

kaì apē̂ran ek Phinō kaì parenébalon eis Ōbōth.

44
καὶ ἀπῆραν ἐξ Ωβωθ καὶ παρενέβαλον ἐν Γαι ἐν τῷ πέραν ἐπὶ τῶν ὁρίων Μωαβ.

kaì apē̂ran ex Ōbōth kaì parenébalon en Gai en tō̂i péran epì tō̂n horíōn Mōab.

45
καὶ ἀπῆραν ἐκ Γαι καὶ παρενέβαλον εἰς Δαιβων Γαδ.

kaì apē̂ran ek Gai kaì parenébalon eis Daibōn Gad.

46
καὶ ἀπῆραν ἐκ Δαιβων Γαδ καὶ παρενέβαλον ἐν Γελμων Δεβλαθαιμ.

kaì apē̂ran ek Daibōn Gad kaì parenébalon en Gelmōn Deblathaim.

47
καὶ ἀπῆραν ἐκ Γελμων Δεβλαθαιμ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ Αβαριμ ἀπέναντι Ναβαυ.

kaì apē̂ran ek Gelmōn Deblathaim kaì parenébalon epì tà órē tà Abarim apénanti Nabau.

48
καὶ ἀπῆραν ἀπὸ ὀρέων Αβαριμ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ δυσμῶν Μωαβ ἐπὶ τοῦ Ιορδάνου κατὰ Ιεριχω

kaì apē̂ran apò oréōn Abarim kaì parenébalon epì dysmō̂n Mōab epì toû Iordánou katà Ierichō

49
καὶ παρενέβαλον παρὰ τὸν Ιορδάνην ἀνὰ μέσον Αισιμωθ ἕως Βελσαττιμ κατὰ δυσμὰς Μωαβ.

kaì parenébalon parà tòn Iordánēn anà méson Aisimōth héōs Belsattim katà dysmàs Mōab.

50
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐπὶ δυσμῶν Μωαβ παρὰ τὸν Ιορδάνην κατὰ Ιεριχω λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n epì dysmō̂n Mōab parà tòn Iordánēn katà Ierichō légōn

51
Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς ‘Υμεῖς διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην εἰς γῆν Χανααν

Lálēson toîs hyioîs Israēl kaì ereîs pròs autoús ‘Ymeîs diabaínete tòn Iordánēn eis gē̂n Chanaan

52
καὶ ἀπολεῖτε πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ γῇ πρὸ προσώπου ὑμῶν καὶ ἐξαρεῖτε τὰς σκοπιὰς αὐτῶν καὶ πάντα τὰ εἴδωλα τὰ χωνευτὰ αὐτῶν ἀπολεῖτε αὐτὰ καὶ πάσας τὰς στήλας αὐτῶν ἐξαρεῖτε

kaì apoleîte pántas toùs katoikoûntas en tē̂i gē̂i prò prosṓpou hymō̂n kaì exareîte tàs skopiàs autō̂n kaì pánta tà eídōla tà chōneutà autō̂n apoleîte autà kaì pásas tàs stḗlas autō̂n exareîte

53
καὶ ἀπολεῖτε πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν καὶ κατοικήσετε ἐν αὐτῇ· ὑμῖν γὰρ δέδωκα τὴν γῆν αὐτῶν ἐν κλήρῳ.

kaì apoleîte pántas toùs katoikoûntas tḕn gē̂n kaì katoikḗsete en autē̂i: hymîn gàr dédōka tḕn gē̂n autō̂n en klḗrōi.

54
καὶ κατακληρονομήσετε τὴν γῆν αὐτῶν ἐν κλήρῳ κατὰ ϕυλὰς ὑμῶν· τοῖς πλείοσιν πληθυνεῖτε τὴν κατάσχεσιν αὐτῶν καὶ τοῖς ἐλάττοσιν ἐλαττώσετε τὴν κατάσχεσιν αὐτῶν· εἰς ὃ ἐὰν ἐξέλθῃ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ, αὐτοῦ ἔσται· κατὰ ϕυλὰς πατριῶν ὑμῶν κληρονομήσετε.

kaì kataklēronomḗsete tḕn gē̂n autō̂n en klḗrōi katà phylàs hymō̂n: toîs pleíosin plēthyneîte tḕn katáschesin autō̂n kaì toîs eláttosin elattṓsete tḕn katáschesin autō̂n: eis hò eàn exélthēi tò ónoma autoû ekeî, autoû éstai: katà phylàs patriō̂n hymō̂n klēronomḗsete.

55
ἐὰν δὲ μὴ ἀπολέσητε τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, καὶ ἔσται οὓς ἐὰν καταλίπητε ἐξ αὐτῶν, σκόλοπες ἐν τοῖς ὀϕθαλμοῖς ὑμῶν καὶ βολίδες ἐν ταῖς πλευραῖς ὑμῶν καὶ ἐχθρεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς, ἐϕ’ ἣν ὑμεῖς κατοικήσετε,

eàn dè mḕ apolésēte toùs katoikoûntas epì tē̂s gē̂s apò prosṓpou hymō̂n, kaì éstai hoùs eàn katalípēte ex autō̂n, skólopes en toîs ophthalmoîs hymō̂n kaì bolídes en taîs pleuraîs hymō̂n kaì echthreúsousin epì tē̂s gē̂s, eph’ hḕn hymeîs katoikḗsete,

56
καὶ ἔσται καθότι διεγνώκειν ποιῆσαι αὐτούς, ποιήσω ὑμῖν.

kaì éstai kathóti diegnṓkein poiē̂sai autoús, poiḗsō hymîn.