Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Numbers 5

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

2
Πρόσταξον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐξαποστειλάτωσαν ἐκ τῆς παρεμβολῆς πάντα λεπρὸν καὶ πάντα γονορρυῆ καὶ πάντα ἀκάθαρτον ἐπὶ ψυχῇ·

Próstaxon toîs hyioîs Israēl kaì exaposteilátōsan ek tē̂s parembolē̂s pánta lepròn kaì pánta gonorryē̂ kaì pánta akátharton epì psychē̂i:

3
ἀπὸ ἀρσενικοῦ ἕως θηλυκοῦ ἐξαποστείλατε ἔξω τῆς παρεμβολῆς, καὶ οὐ μὴ μιανοῦσιν τὰς παρεμβολὰς αὐτῶν, ἐν οἷς ἐγὼ καταγίνομαι ἐν αὐτοῖς.

apò arsenikoû héōs thēlykoû exaposteílate éxō tē̂s parembolē̂s, kaì ou mḕ mianoûsin tàs parembolàs autō̂n, en hoîs egṑ katagínomai en autoîs.

4
καὶ ἐποίησαν οὕτως οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτοὺς ἔξω τῆς παρεμβολῆς· καθὰ ἐλάλησεν κύριος τῷ Μωυσῇ, οὕτως ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ.

kaì epoíēsan hoútōs hoi hyioì Israēl kaì exapésteilan autoùs éxō tē̂s parembolē̂s: kathà elálēsen kýrios tō̂i Mōysē̂i, hoútōs epoíēsan hoi hyioì Israēl.

5
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

6
Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων ’Ανὴρ ἢ γυνή, ὅστις ἐὰν ποιήσῃ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν τῶν ἀνθρωπίνων καὶ παριδὼν παρίδῃ καὶ πλημμελήσῃ ἡ ψυχὴ ἐκείνη,

Lálēson toîs hyioîs Israēl légōn ’Anḕr ḕ gynḗ, hóstis eàn poiḗsēi apò tō̂n hamartiō̂n tō̂n anthrōpínōn kaì paridṑn parídēi kaì plēmmelḗsēi hē psychḕ ekeínē,

7
ἐξαγορεύσει τὴν ἁμαρτίαν, ἣν ἐποίησεν, καὶ ἀποδώσει τὴν πλημμέλειαν τὸ κεϕάλαιον καὶ τὸ ἐπίπεμπτον αὐτοῦ προσθήσει ἐπ’ αὐτὸ καὶ ἀποδώσει, τίνι ἐπλημμέλησεν αὐτῷ.

exagoreúsei tḕn hamartían, hḕn epoíēsen, kaì apodṓsei tḕn plēmméleian tò kephálaion kaì tò epípempton autoû prosthḗsei ep’ autò kaì apodṓsei, tíni eplēmmélēsen autō̂i.

8
ἐὰν δὲ μὴ ᾖ τῷ ἀνθρώπῳ ὁ ἀγχιστεύων ὥστε ἀποδοῦναι αὐτῷ τὸ πλημμέλημα πρὸς αὐτόν, τὸ πλημμέλημα τὸ ἀποδιδόμενον κυρίῳ τῷ ἱερεῖ ἔσται πλὴν τοῦ κριοῦ τοῦ ἱλασμοῦ, δι’ οὗ ἐξιλάσεται ἐν αὐτῷ περὶ αὐτοῦ.

eàn dè mḕ ē̂i tō̂i anthrṓpōi ho anchisteúōn hṓste apodoûnai autō̂i tò plēmmélēma pròs autón, tò plēmmélēma tò apodidómenon kyríōi tō̂i hiereî éstai plḕn toû krioû toû hilasmoû, di’ hoû exilásetai en autō̂i perì autoû.

9
καὶ πᾶσα ἀπαρχὴ κατὰ πάντα τὰ ἁγιαζόμενα ἐν υἱοῖς Ισραηλ, ὅσα ἂν προσϕέρωσιν τῷ κυρίῳ τῷ ἱερεῖ, αὐτῷ ἔσται.

kaì pâsa aparchḕ katà pánta tà hagiazómena en hyioîs Israēl, hósa àn prosphérōsin tō̂i kyríōi tō̂i hiereî, autō̂i éstai.

10
καὶ ἑκάστου τὰ ἡγιασμένα αὐτοῦ ἔσται· ἀνὴρ ὃς ἐὰν δῷ τῷ ἱερεῖ, αὐτῷ ἔσται.

kaì hekástou tà hēgiasména autoû éstai: anḕr hòs eàn dō̂i tō̂i hiereî, autō̂i éstai.

11
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

12
Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς ’Ανδρὸς ἀνδρὸς ἐὰν παραβῇ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ παρίδῃ αὐτὸν ὑπεριδοῦσα

Lálēson toîs hyioîs Israēl kaì ereîs pròs autoús ’Andròs andròs eàn parabē̂i hē gynḕ autoû kaì parídēi autòn hyperidoûsa

13
καὶ κοιμηθῇ τις μετ’ αὐτῆς κοίτην σπέρματος καὶ λάθῃ ἐξ ὀϕθαλμῶν τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ κρύψῃ, αὐτὴ δὲ ᾖ μεμιαμμένη καὶ μάρτυς μὴ ἦν μετ’ αὐτῆς καὶ αὐτὴ μὴ ᾖ συνειλημμένη,

kaì koimēthē̂i tis met’ autē̂s koítēn spérmatos kaì láthēi ex ophthalmō̂n toû andròs autē̂s kaì krýpsēi, autḕ dè ē̂i memiamménē kaì mártys mḕ ē̂n met’ autē̂s kaì autḕ mḕ ē̂i syneilēmménē,

14
καὶ ἐπέλθῃ αὐτῷ πνεῦμα ζηλώσεως καὶ ζηλώσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, αὐτὴ δὲ μεμίανται, ἢ ἐπέλθῃ αὐτῷ πνεῦμα ζηλώσεως καὶ ζηλώσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, αὐτὴ δὲ μὴ ᾖ μεμιαμμένη,

kaì epélthēi autō̂i pneûma zēlṓseōs kaì zēlṓsēi tḕn gynaîka autoû, autḕ dè memíantai, ḕ epélthēi autō̂i pneûma zēlṓseōs kaì zēlṓsēi tḕn gynaîka autoû, autḕ dè mḕ ē̂i memiamménē,

15
καὶ ἄξει ὁ ἄνθρωπος τὴν γυναῖκα αὐτοῦ πρὸς τὸν ἱερέα καὶ προσοίσει τὸ δῶρον περὶ αὐτῆς τὸ δέκατον τοῦ οιϕι ἄλευρον κρίθινον, οὐκ ἐπιχεεῖ ἐπ’ αὐτὸ ἔλαιον οὐδὲ ἐπιθήσει ἐπ’ αὐτὸ λίβανον, ἔστιν γὰρ θυσία ζηλοτυπίας, θυσία μνημοσύνου ἀναμιμνήσκουσα ἁμαρτίαν.

kaì áxei ho ánthrōpos tḕn gynaîka autoû pròs tòn hieréa kaì prosoísei tò dō̂ron perì autē̂s tò dékaton toû oiphi áleuron kríthinon, ouk epicheeî ep’ autò élaion oudè epithḗsei ep’ autò líbanon, éstin gàr thysía zēlotypías, thysía mnēmosýnou anamimnḗskousa hamartían.

16
καὶ προσάξει αὐτὴν ὁ ἱερεὺς καὶ στήσει αὐτὴν ἔναντι κυρίου,

kaì prosáxei autḕn ho hiereùs kaì stḗsei autḕn énanti kyríou,

17
καὶ λήμψεται ὁ ἱερεὺς ὕδωρ καθαρὸν ζῶν ἐν ἀγγείῳ ὀστρακίνῳ καὶ τῆς γῆς τῆς οὔσης ἐπὶ τοῦ ἐδάϕους τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ λαβὼν ὁ ἱερεὺς ἐμβαλεῖ εἰς τὸ ὕδωρ,

kaì lḗmpsetai ho hiereùs hýdōr katharòn zō̂n en angeíōi ostrakínōi kaì tē̂s gē̂s tē̂s oúsēs epì toû edáphous tē̂s skēnē̂s toû martyríou kaì labṑn ho hiereùs embaleî eis tò hýdōr,

18
καὶ στήσει ὁ ἱερεὺς τὴν γυναῖκα ἔναντι κυρίου καὶ ἀποκαλύψει τὴν κεϕαλὴν τῆς γυναικὸς καὶ δώσει ἐπὶ τὰς χεῖρας αὐτῆς τὴν θυσίαν τοῦ μνημοσύνου, τὴν θυσίαν τῆς ζηλοτυπίας, ἐν δὲ τῇ χειρὶ τοῦ ἱερέως ἔσται τὸ ὕδωρ τοῦ ἐλεγμοῦ τοῦ ἐπικαταρωμένου τούτου.

kaì stḗsei ho hiereùs tḕn gynaîka énanti kyríou kaì apokalýpsei tḕn kephalḕn tē̂s gynaikòs kaì dṓsei epì tàs cheîras autē̂s tḕn thysían toû mnēmosýnou, tḕn thysían tē̂s zēlotypías, en dè tē̂i cheirì toû hieréōs éstai tò hýdōr toû elegmoû toû epikatarōménou toútou.

19
καὶ ὁρκιεῖ αὐτὴν ὁ ἱερεὺς καὶ ἐρεῖ τῇ γυναικί Εἰ μὴ κεκοίμηταί τις μετὰ σοῦ, εἰ μὴ παραβέβηκας μιανθῆναι ὑπὸ τὸν ἄνδρα τὸν σεαυτῆς, ἀθῴα ἴσθι ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ ἐλεγμοῦ τοῦ ἐπικαταρωμένου τούτου·

kaì horkieî autḕn ho hiereùs kaì ereî tē̂i gynaikí Ei mḕ kekoímētaí tis metà soû, ei mḕ parabébēkas mianthē̂nai hypò tòn ándra tòn seautē̂s, athṓia ísthi apò toû hýdatos toû elegmoû toû epikatarōménou toútou:

20
εἰ δὲ σὺ παραβέβηκας ὑπ’ ἀνδρὸς οὖσα ἢ μεμίανσαι καὶ ἔδωκέν τις τὴν κοίτην αὐτοῦ ἐν σοὶ πλὴν τοῦ ἀνδρός σου.

ei dè sỳ parabébēkas hyp’ andròs oûsa ḕ memíansai kaì édōkén tis tḕn koítēn autoû en soì plḕn toû andrós sou.

21
καὶ ὁρκιεῖ ὁ ἱερεὺς τὴν γυναῖκα ἐν τοῖς ὅρκοις τῆς ἀρᾶς ταύτης, καὶ ἐρεῖ ὁ ἱερεὺς τῇ γυναικί Δῴη κύριός σε ἐν ἀρᾷ καὶ ἐνόρκιον ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ σου ἐν τῷ δοῦναι κύριον τὸν μηρόν σου διαπεπτωκότα καὶ τὴν κοιλίαν σου πεπρησμένην,

kaì horkieî ho hiereùs tḕn gynaîka en toîs hórkois tē̂s arâs taútēs, kaì ereî ho hiereùs tē̂i gynaikí Dṓiē kýriós se en arā̂i kaì enórkion en mésōi toû laoû sou en tō̂i doûnai kýrion tòn mērón sou diapeptōkóta kaì tḕn koilían sou peprēsménēn,

22
καὶ εἰσελεύσεται τὸ ὕδωρ τὸ ἐπικαταρώμενον τοῦτο εἰς τὴν κοιλίαν σου πρῆσαι γαστέρα καὶ διαπεσεῖν μηρόν σου. καὶ ἐρεῖ ἡ γυνή Γένοιτο, γένοιτο.

kaì eiseleúsetai tò hýdōr tò epikatarṓmenon toûto eis tḕn koilían sou prē̂sai gastéra kaì diapeseîn mērón sou. kaì ereî hē gynḗ Génoito, génoito.

23
καὶ γράψει ὁ ἱερεὺς τὰς ἀρὰς ταύτας εἰς βιβλίον καὶ ἐξαλείψει εἰς τὸ ὕδωρ τοῦ ἐλεγμοῦ τοῦ ἐπικαταρωμένου

kaì grápsei ho hiereùs tàs aràs taútas eis biblíon kaì exaleípsei eis tò hýdōr toû elegmoû toû epikatarōménou

24
καὶ ποτιεῖ τὴν γυναῖκα τὸ ὕδωρ τοῦ ἐλεγμοῦ τοῦ ἐπικαταρωμένου, καὶ εἰσελεύσεται εἰς αὐτὴν τὸ ὕδωρ τὸ ἐπικαταρώμενον τοῦ ἐλεγμοῦ.

kaì potieî tḕn gynaîka tò hýdōr toû elegmoû toû epikatarōménou, kaì eiseleúsetai eis autḕn tò hýdōr tò epikatarṓmenon toû elegmoû.

25
καὶ λήμψεται ὁ ἱερεὺς ἐκ χειρὸς τῆς γυναικὸς τὴν θυσίαν τῆς ζηλοτυπίας καὶ ἐπιθήσει τὴν θυσίαν ἔναντι κυρίου καὶ προσοίσει αὐτὴν πρὸς τὸ θυσιαστήριον,

kaì lḗmpsetai ho hiereùs ek cheiròs tē̂s gynaikòs tḕn thysían tē̂s zēlotypías kaì epithḗsei tḕn thysían énanti kyríou kaì prosoísei autḕn pròs tò thysiastḗrion,

26
καὶ δράξεται ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῆς θυσίας τὸ μνημόσυνον αὐτῆς καὶ ἀνοίσει αὐτὸ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ μετὰ ταῦτα ποτιεῖ τὴν γυναῖκα τὸ ὕδωρ.

kaì dráxetai ho hiereùs apò tē̂s thysías tò mnēmósynon autē̂s kaì anoísei autò epì tò thysiastḗrion kaì metà taûta potieî tḕn gynaîka tò hýdōr.

27
καὶ ἔσται ἐὰν ᾖ μεμιαμμένη καὶ λήθῃ λάθῃ τὸν ἄνδρα αὐτῆς, καὶ εἰσελεύσεται εἰς αὐτὴν τὸ ὕδωρ τοῦ ἐλεγμοῦ τὸ ἐπικαταρώμενον, καὶ πρησθήσεται τὴν κοιλίαν, καὶ διαπεσεῖται ὁ μηρὸς αὐτῆς, καὶ ἔσται ἡ γυνὴ εἰς ἀρὰν ἐν τῷ λαῷ αὐτῆς·

kaì éstai eàn ē̂i memiamménē kaì lḗthēi láthēi tòn ándra autē̂s, kaì eiseleúsetai eis autḕn tò hýdōr toû elegmoû tò epikatarṓmenon, kaì prēsthḗsetai tḕn koilían, kaì diapeseîtai ho mēròs autē̂s, kaì éstai hē gynḕ eis aràn en tō̂i laō̂i autē̂s:

28
ἐὰν δὲ μὴ μιανθῇ ἡ γυνὴ καὶ καθαρὰ ᾖ, καὶ ἀθῴα ἔσται καὶ ἐκσπερματιεῖ σπέρμα.

eàn dè mḕ mianthē̂i hē gynḕ kaì katharà ē̂i, kaì athṓia éstai kaì ekspermatieî spérma.

29
οὗτος ὁ νόμος τῆς ζηλοτυπίας, ᾧ ἐὰν παραβῇ ἡ γυνὴ ὑπ’ ἀνδρὸς οὖσα καὶ μιανθῇ·

hoûtos ho nómos tē̂s zēlotypías, hō̂i eàn parabē̂i hē gynḕ hyp’ andròs oûsa kaì mianthē̂i:

30
ἢ ἄνθρωπος, ᾧ ἐὰν ἐπέλθῃ ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα ζηλώσεως καὶ ζηλώσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ στήσει τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἔναντι κυρίου, καὶ ποιήσει αὐτῇ ὁ ἱερεὺς πάντα τὸν νόμον τοῦτον·

ḕ ánthrōpos, hō̂i eàn epélthēi ep’ autòn pneûma zēlṓseōs kaì zēlṓsēi tḕn gynaîka autoû, kaì stḗsei tḕn gynaîka autoû énanti kyríou, kaì poiḗsei autē̂i ho hiereùs pánta tòn nómon toûton:

31
καὶ ἀθῷος ἔσται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ ἁμαρτίας, καὶ ἡ γυνὴ ἐκείνη λήμψεται τὴν ἁμαρτίαν αὐτῆς.

kaì athō̂ios éstai ho ánthrōpos apò hamartías, kaì hē gynḕ ekeínē lḗmpsetai tḕn hamartían autē̂s.