Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Nombres 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινα ἐν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n en tē̂i erḗmōi Sina en tō̂i étei tō̂i deutérōi exelthóntōn autō̂n ek gē̂s Aigýptou en tō̂i mēnì tō̂i prṓtōi légōn

2
Εἰπὸν καὶ ποιείτωσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πασχα καθ’ ὥραν αὐτοῦ·

Eipòn kaì poieítōsan hoi hyioì Israēl tò pascha kath’ hṓran autoû:

3
τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου πρὸς ἑσπέραν ποιήσεις αὐτὸ κατὰ καιρούς· κατὰ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ ποιήσεις αὐτό.

tē̂i tessareskaidekátēi hēmérāi toû mēnòs toû prṓtou pròs hespéran poiḗseis autò katà kairoús: katà tòn nómon autoû kaì katà tḕn sýnkrisin autoû poiḗseis autó.

4
καὶ ἐλάλησεν Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ποιῆσαι τὸ πασχα.

kaì elálēsen Mōysē̂s toîs hyioîs Israēl poiē̂sai tò pascha.

5
ἐναρχομένου τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ Σινα, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ, οὕτως ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ.

enarchoménou tē̂i tessareskaidekátēi hēmérāi toû mēnòs en tē̂i erḗmōi toû Sina, kathà synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i, hoútōs epoíēsan hoi hyioì Israēl.

6
Καὶ παρεγένοντο οἱ ἄνδρες, οἳ ἦσαν ἀκάθαρτοι ἐπὶ ψυχῇ ἀνθρώπου καὶ οὐκ ἠδύναντο ποιῆσαι τὸ πασχα ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ προσῆλθον ἐναντίον Μωυσῆ καὶ Ααρων ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ,

Kaì paregénonto hoi ándres, hoì ē̂san akáthartoi epì psychē̂i anthrṓpou kaì ouk ēdýnanto poiē̂sai tò pascha en tē̂i hēmérāi ekeínēi, kaì prosē̂lthon enantíon Mōysē̂ kaì Aarōn en ekeínēi tē̂i hēmérāi,

7
καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι πρὸς αὐτόν ‘Ημεῖς ἀκάθαρτοι ἐπὶ ψυχῇ ἀνθρώπου· μὴ οὖν ὑστερήσωμεν προσενέγκαι τὸ δῶρον κυρίῳ κατὰ καιρὸν αὐτοῦ ἐν μέσῳ υἱῶν Ισραηλ;

kaì eîpan hoi ándres ekeînoi pròs autón ‘Ēmeîs akáthartoi epì psychē̂i anthrṓpou: mḕ oûn hysterḗsōmen prosenénkai tò dō̂ron kyríōi katà kairòn autoû en mésōi hyiō̂n Israēl?

8
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Μωυσῆς Στῆτε αὐτοῦ, καὶ ἀκούσομαι, τί ἐντελεῖται κύριος περὶ ὑμῶν.

kaì eîpen pròs autoùs Mōysē̂s Stē̂te autoû, kaì akoúsomai, tí enteleîtai kýrios perì hymō̂n.

9
καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

10
Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων ῎Ανθρωπος ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν γένηται ἀκάθαρτος ἐπὶ ψυχῇ ἀνθρώπου ἢ ἐν ὁδῷ μακρὰν ὑμῖν ἢ ἐν ταῖς γενεαῖς ὑμῶν, καὶ ποιήσει τὸ πασχα κυρίῳ·

Lálēson toîs hyioîs Israēl légōn ῎Anthrōpos ánthrōpos, hòs eàn génētai akáthartos epì psychē̂i anthrṓpou ḕ en hodō̂i makràn hymîn ḕ en taîs geneaîs hymō̂n, kaì poiḗsei tò pascha kyríōi:

11
ἐν τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τὸ πρὸς ἑσπέραν ποιήσουσιν αὐτό, ἐπ’ ἀζύμων καὶ πικρίδων ϕάγονται αὐτό,

en tō̂i mēnì tō̂i deutérōi en tē̂i tessareskaidekátēi hēmérāi tò pròs hespéran poiḗsousin autó, ep’ azýmōn kaì pikrídōn phágontai autó,

12
οὐ καταλείψουσιν ἀπ’ αὐτοῦ εἰς τὸ πρωὶ καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψουσιν ἀπ’ αὐτοῦ· κατὰ τὸν νόμον τοῦ πασχα ποιήσουσιν αὐτό.

ou kataleípsousin ap’ autoû eis tò prōì kaì ostoûn ou syntrípsousin ap’ autoû: katà tòn nómon toû pascha poiḗsousin autó.

13
καὶ ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν καθαρὸς ᾖ καὶ ἐν ὁδῷ μακρᾷ οὐκ ἔστιν καὶ ὑστερήσῃ ποιῆσαι τὸ πασχα, ἐξολεθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς· ὅτι τὸ δῶρον κυρίῳ οὐ προσήνεγκεν κατὰ τὸν καιρὸν αὐτοῦ, ἁμαρτίαν αὐτοῦ λήμψεται ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.

kaì ánthrōpos, hòs eàn katharòs ē̂i kaì en hodō̂i makrā̂i ouk éstin kaì hysterḗsēi poiē̂sai tò pascha, exolethreuthḗsetai hē psychḕ ekeínē ek toû laoû autē̂s: hóti tò dō̂ron kyríōi ou prosḗnenken katà tòn kairòn autoû, hamartían autoû lḗmpsetai ho ánthrōpos ekeînos.

14
ἐὰν δὲ προσέλθῃ πρὸς ὑμᾶς προσήλυτος ἐν τῇ γῇ ὑμῶν καὶ ποιήσει τὸ πασχα κυρίῳ, κατὰ τὸν νόμον τοῦ πασχα καὶ κατὰ τὴν σύνταξιν αὐτοῦ ποιήσει αὐτό· νόμος εἷς ἔσται ὑμῖν καὶ τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ αὐτόχθονι τῆς γῆς.

eàn dè prosélthēi pròs hymâs prosḗlytos en tē̂i gē̂i hymō̂n kaì poiḗsei tò pascha kyríōi, katà tòn nómon toû pascha kaì katà tḕn sýntaxin autoû poiḗsei autó: nómos heîs éstai hymîn kaì tō̂i prosēlýtōi kaì tō̂i autóchthoni tē̂s gē̂s.

15
Καὶ τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἐστάθη ἡ σκηνή, ἐκάλυψεν ἡ νεϕέλη τὴν σκηνήν, τὸν οἶκον τοῦ μαρτυρίου· καὶ τὸ ἑσπέρας ἦν ἐπὶ τῆς σκηνῆς ὡς εἶδος πυρὸς ἕως πρωί.

Kaì tē̂i hēmérāi, hē̂i estáthē hē skēnḗ, ekálypsen hē nephélē tḕn skēnḗn, tòn oîkon toû martyríou: kaì tò hespéras ē̂n epì tē̂s skēnē̂s hōs eîdos pyròs héōs prōí.

16
οὕτως ἐγίνετο διὰ παντός· ἡ νεϕέλη ἐκάλυπτεν αὐτὴν ἡμέρας καὶ εἶδος πυρὸς τὴν νύκτα.

hoútōs egíneto dià pantós: hē nephélē ekálypten autḕn hēméras kaì eîdos pyròs tḕn nýkta.

17
καὶ ἡνίκα ἀνέβη ἡ νεϕέλη ἀπὸ τῆς σκηνῆς, καὶ μετὰ ταῦτα ἀπῆραν οἱ υἱοὶ Ισραηλ· καὶ ἐν τῷ τόπῳ, οὗ ἂν ἔστη ἡ νεϕέλη, ἐκεῖ παρενέβαλον οἱ υἱοὶ Ισραηλ.

kaì hēníka anébē hē nephélē apò tē̂s skēnē̂s, kaì metà taûta apē̂ran hoi hyioì Israēl: kaì en tō̂i tópōi, hoû àn éstē hē nephélē, ekeî parenébalon hoi hyioì Israēl.

18
διὰ προστάγματος κυρίου παρεμβαλοῦσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ διὰ προστάγματος κυρίου ἀπαροῦσιν· πάσας τὰς ἡμέρας, ἐν αἷς σκιάζει ἡ νεϕέλη ἐπὶ τῆς σκηνῆς, παρεμβαλοῦσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ·

dià prostágmatos kyríou parembaloûsin hoi hyioì Israēl kaì dià prostágmatos kyríou aparoûsin: pásas tàs hēméras, en haîs skiázei hē nephélē epì tē̂s skēnē̂s, parembaloûsin hoi hyioì Israēl:

19
καὶ ὅταν ἐϕέλκηται ἡ νεϕέλη ἐπὶ τῆς σκηνῆς ἡμέρας πλείους, καὶ ϕυλάξονται οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὴν ϕυλακὴν τοῦ θεοῦ καὶ οὐ μὴ ἐξάρωσιν·

kaì hótan ephélkētai hē nephélē epì tē̂s skēnē̂s hēméras pleíous, kaì phyláxontai hoi hyioì Israēl tḕn phylakḕn toû theoû kaì ou mḕ exárōsin:

20
καὶ ἔσται ὅταν σκεπάσῃ ἡ νεϕέλη ἡμέρας ἀριθμῷ ἐπὶ τῆς σκηνῆς, διὰ ϕωνῆς κυρίου παρεμβαλοῦσιν καὶ διὰ προστάγματος κυρίου ἀπαροῦσιν·

kaì éstai hótan skepásēi hē nephélē hēméras arithmō̂i epì tē̂s skēnē̂s, dià phōnē̂s kyríou parembaloûsin kaì dià prostágmatos kyríou aparoûsin:

21
καὶ ἔσται ὅταν γένηται ἡ νεϕέλη ἀϕ’ ἑσπέρας ἕως πρωὶ καὶ ἀναβῇ ἡ νεϕέλη τὸ πρωί, καὶ ἀπαροῦσιν ἡμέρας ἢ νυκτός·

kaì éstai hótan génētai hē nephélē aph’ hespéras héōs prōì kaì anabē̂i hē nephélē tò prōí, kaì aparoûsin hēméras ḕ nyktós:

22
μηνὸς ἡμέρας πλεοναζούσης τῆς νεϕέλης σκιαζούσης ἐπ’ αὐτῆς παρεμβαλοῦσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ οὐ μὴ ἀπάρωσιν.

mēnòs hēméras pleonazoúsēs tē̂s nephélēs skiazoúsēs ep’ autē̂s parembaloûsin hoi hyioì Israēl kaì ou mḕ apárōsin.

23
ὅτι διὰ προστάγματος κυρίου ἀπαροῦσιν, τὴν ϕυλακὴν κυρίου ἐϕυλάξαντο διὰ προστάγματος κυρίου ἐν χειρὶ Μωυσῆ.

hóti dià prostágmatos kyríou aparoûsin, tḕn phylakḕn kyríou ephyláxanto dià prostágmatos kyríou en cheirì Mōysē̂.