Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Abdias 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
῞Ορασις Αβδιου. Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς τῇ Ιδουμαίᾳ ’Ακοὴν ἤκουσα παρὰ κυρίου, καὶ περιοχὴν εἰς τὰ ἔθνη ἐξαπέστειλεν ’Ανάστητε καὶ ἐξαναστῶμεν ἐπ’ αὐτὴν εἰς πόλεμον.

῞Orasis Abdiou. Táde légei kýrios ho theòs tē̂i Idoumaíāi ’Akoḕn ḗkousa parà kyríou, kaì periochḕn eis tà éthnē exapésteilen ’Anástēte kaì exanastō̂men ep’ autḕn eis pólemon.

2
ἰδοὺ ὀλιγοστὸν δέδωκά σε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἠτιμωμένος σὺ εἶ σϕόδρα.

idoù oligostòn dédōká se en toîs éthnesin, ētimōménos sỳ eî sphódra.

3
ὑπερηϕανία τῆς καρδίας σου ἐπῆρέν σε κατασκηνοῦντα ἐν ταῖς ὀπαῖς τῶν πετρῶν, ὑψῶν κατοικίαν αὐτοῦ λέγων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ Τίς με κατάξει ἐπὶ τὴν γῆν;

hyperēphanía tē̂s kardías sou epē̂rén se kataskēnoûnta en taîs opaîs tō̂n petrō̂n, hypsō̂n katoikían autoû légōn en kardíāi autoû Tís me katáxei epì tḕn gē̂n?

4
ἐὰν μετεωρισθῇς ὡς ἀετὸς καὶ ἐὰν ἀνὰ μέσον τῶν ἄστρων θῇς νοσσιάν σου, ἐκεῖθεν κατάξω σε, λέγει κύριος.

eàn meteōristhē̂is hōs aetòs kaì eàn anà méson tō̂n ástrōn thē̂is nossián sou, ekeîthen katáxō se, légei kýrios.

5
εἰ κλέπται εἰσῆλθον πρὸς σὲ ἢ λῃσταὶ νυκτός, ποῦ ἂν ἀπερρίϕης; οὐκ ἂν ἔκλεψαν τὰ ἱκανὰ ἑαυτοῖς; καὶ εἰ τρυγηταὶ εἰσῆλθον πρὸς σέ, οὐκ ἂν ὑπελίποντο ἐπιϕυλλίδα;

ei kléptai eisē̂lthon pròs sè ḕ lēistaì nyktós, poû àn aperríphēs? ouk àn éklepsan tà hikanà heautoîs? kaì ei trygētaì eisē̂lthon pròs sé, ouk àn hypelíponto epiphyllída?

6
πῶς ἐξηρευνήθη Ησαυ καὶ κατελήμϕθη αὐτοῦ τὰ κεκρυμμένα.

pō̂s exēreunḗthē Ēsau kaì katelḗmphthē autoû tà kekrymména.

7
ἕως τῶν ὁρίων σου ἐξαπέστειλάν σε πάντες οἱ ἄνδρες τῆς διαθήκης σου, ἀντέστησάν σοι ἠδυνάσθησαν πρὸς σὲ ἄνδρες εἰρηνικοί σου, ἔθηκαν ἔνεδρα ὑποκάτω σου, οὐκ ἔστιν σύνεσις αὐτοῖς.

héōs tō̂n horíōn sou exapésteilán se pántes hoi ándres tē̂s diathḗkēs sou, antéstēsán soi ēdynásthēsan pròs sè ándres eirēnikoí sou, éthēkan énedra hypokátō sou, ouk éstin sýnesis autoîs.

8
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει κύριος, ἀπολῶ σοϕοὺς ἐκ τῆς Ιδουμαίας καὶ σύνεσιν ἐξ ὄρους Ησαυ·

en ekeínēi tē̂i hēmérāi, légei kýrios, apolō̂ sophoùs ek tē̂s Idoumaías kaì sýnesin ex órous Ēsau:

9
καὶ πτοηθήσονται οἱ μαχηταί σου οἱ ἐκ θαιμαν, ὅπως ἐξαρθῇ ἄνθρωπος ἐξ ὄρους Ησαυ

kaì ptoēthḗsontai hoi machētaí sou hoi ek thaiman, hópōs exarthē̂i ánthrōpos ex órous Ēsau

10
διὰ τὴν σϕαγὴν καὶ τὴν ἀσέβειαν τὴν εἰς τὸν ἀδελϕόν σου Ιακωβ, καὶ καλύψει σε αἰσχύνη καὶ ἐξαρθήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.

dià tḕn sphagḕn kaì tḕn asébeian tḕn eis tòn adelphón sou Iakōb, kaì kalýpsei se aischýnē kaì exarthḗsēi eis tòn aiō̂na.

11
’Αϕ’ ἧς ἡμέρας ἀντέστης ἐξ ἐναντίας ἐν ἡμέρᾳ αἰχμαλωτευόντων ἀλλογενῶν δύναμιν αὐτοῦ καὶ ἀλλότριοι εἰσῆλθον εἰς πύλας αὐτοῦ καὶ ἐπὶ Ιερουσαλημ ἔβαλον κλήρους, καὶ σὺ ἦς ὡς εἷς ἐξ αὐτῶν.

’Aph’ hē̂s hēméras antéstēs ex enantías en hēmérāi aichmalōteuóntōn allogenō̂n dýnamin autoû kaì allótrioi eisē̂lthon eis pýlas autoû kaì epì Ierousalēm ébalon klḗrous, kaì sỳ ē̂s hōs heîs ex autō̂n.

12
καὶ μὴ ἐπίδῃς ἡμέραν ἀδελϕοῦ σου ἐν ἡμέρᾳ ἀλλοτρίων καὶ μὴ ἐπιχαρῇς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ιουδα ἐν ἡμέρᾳ ἀπωλείας αὐτῶν καὶ μὴ μεγαλορρημονήσῃς ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως·

kaì mḕ epídēis hēméran adelphoû sou en hēmérāi allotríōn kaì mḕ epicharē̂is epì toùs hyioùs Iouda en hēmérāi apōleías autō̂n kaì mḕ megalorrēmonḗsēis en hēmérāi thlípseōs:

13
μηδὲ εἰσέλθῃς εἰς πύλας λαῶν ἐν ἡμέρᾳ πόνων αὐτῶν μηδὲ ἐπίδῃς καὶ σὺ τὴν συναγωγὴν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ὀλέθρου αὐτῶν μηδὲ συνεπιθῇ ἐπὶ τὴν δύναμιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἀπωλείας αὐτῶν·

mēdè eisélthēis eis pýlas laō̂n en hēmérāi pónōn autō̂n mēdè epídēis kaì sỳ tḕn synagōgḕn autō̂n en hēmérāi oléthrou autō̂n mēdè synepithē̂i epì tḕn dýnamin autō̂n en hēmérāi apōleías autō̂n:

14
μηδὲ ἐπιστῇς ἐπὶ τὰς διεκβολὰς αὐτῶν τοῦ ἐξολεθρεῦσαι τοὺς ἀνασῳζομένους αὐτῶν μηδὲ συγκλείσῃς τοὺς ϕεύγοντας ἐξ αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως.

mēdè epistē̂is epì tàs diekbolàs autō̂n toû exolethreûsai toùs anasōizoménous autō̂n mēdè synkleísēis toùs pheúgontas ex autō̂n en hēmérāi thlípseōs.

15
διότι ἐγγὺς ἡμέρα κυρίου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη· ὃν τρόπον ἐποίησας, οὕτως ἔσται σοι· τὸ ἀνταπόδομά σου ἀνταποδοθήσεται εἰς κεϕαλήν σου·

dióti engỳs hēméra kyríou epì pánta tà éthnē: hòn trópon epoíēsas, hoútōs éstai soi: tò antapódomá sou antapodothḗsetai eis kephalḗn sou:

16
διότι ὃν τρόπον ἔπιες ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου, πίονται πάντα τὰ ἔθνη οἶνον· πίονται καὶ καταβήσονται καὶ ἔσονται καθὼς οὐχ ὑπάρχοντες.

dióti hòn trópon épies epì tò óros tò hágión mou, píontai pánta tà éthnē oînon: píontai kaì katabḗsontai kaì ésontai kathṑs ouch hypárchontes.

17
’Εν δὲ τῷ ὄρει Σιων ἔσται ἡ σωτηρία, καὶ ἔσται ἅγιον· καὶ κατακληρονομήσουσιν ὁ οἶκος Ιακωβ τοὺς κατακληρονομήσαντας αὐτούς.

’En dè tō̂i órei Siōn éstai hē sōtēría, kaì éstai hágion: kaì kataklēronomḗsousin ho oîkos Iakōb toùs kataklēronomḗsantas autoús.

18
καὶ ἔσται ὁ οἶκος Ιακωβ πῦρ, ὁ δὲ οἶκος Ιωσηϕ ϕλόξ, ὁ δὲ οἶκος Ησαυ εἰς καλάμην, καὶ ἐκκαυθήσονται εἰς αὐτοὺς καὶ καταϕάγονται αὐτούς, καὶ οὐκ ἔσται πυροϕόρος ἐν τῷ οἴκῳ Ησαυ, διότι κύριος ἐλάλησεν.

kaì éstai ho oîkos Iakōb pŷr, ho dè oîkos Iōsēph phlóx, ho dè oîkos Ēsau eis kalámēn, kaì ekkauthḗsontai eis autoùs kaì kataphágontai autoús, kaì ouk éstai pyrophóros en tō̂i oíkōi Ēsau, dióti kýrios elálēsen.

19
καὶ κατακληρονομήσουσιν οἱ ἐν Ναγεβ τὸ ὄρος τὸ Ησαυ καὶ οἱ ἐν τῇ Σεϕηλα τοὺς ἀλλοϕύλους καὶ κατακληρονομήσουσιν τὸ ὄρος Εϕραιμ καὶ τὸ πεδίον Σαμαρείας καὶ Βενιαμιν καὶ τὴν Γαλααδῖτιν.

kaì kataklēronomḗsousin hoi en Nageb tò óros tò Ēsau kaì hoi en tē̂i Sephēla toùs allophýlous kaì kataklēronomḗsousin tò óros Ephraim kaì tò pedíon Samareías kaì Beniamin kaì tḕn Galaadîtin.

20
καὶ τῆς μετοικεσίας ἡ ἀρχὴ αὕτη· τοῖς υἱοῖς Ισραηλ γῆ τῶν Χαναναίων ἕως Σαρεπτων καὶ ἡ μετοικεσία Ιερουσαλημ ἕως Εϕραθα, καὶ κληρονομήσουσιν τὰς πόλεις τοῦ Ναγεβ.

kaì tē̂s metoikesías hē archḕ haútē: toîs hyioîs Israēl gē̂ tō̂n Chananaíōn héōs Sareptōn kaì hē metoikesía Ierousalēm héōs Ephratha, kaì klēronomḗsousin tàs póleis toû Nageb.

21
καὶ ἀναβήσονται ἄνδρες σεσῳσμένοι ἐξ ὄρους Σιων τοῦ ἐκδικῆσαι τὸ ὄρος Ησαυ, καὶ ἔσται τῷ κυρίῳ ἡ βασιλεία.

kaì anabḗsontai ándres sesōisménoi ex órous Siōn toû ekdikē̂sai tò óros Ēsau, kaì éstai tō̂i kyríōi hē basileía.