Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Odes 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
0
’Ωιδὴ Μωυσέως ἐν τῇ ’Εξόδῳ.

’Ōidḕ Mōyséōs en tē̂i ’Exódōi.

1
῎Αισωμεν τῷ κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται· ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασσαν.

῎Aisōmen tō̂i kyríōi, endóxōs gàr dedóxastai: híppon kaì anabátēn érripsen eis thálassan.

2
βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν· οὗτός μου θεός, καὶ δοξάσω αὐτόν, θεὸς τοῦ πατρός μου, καὶ ὑψώσω αὐτόν.

boēthòs kaì skepastḕs egénetó moi eis sōtērían: hoûtós mou theós, kaì doxásō autón, theòs toû patrós mou, kaì hypsṓsō autón.

3
κύριος συντρίβων πολέμους, κύριος ὄνομα αὐτῷ.

kýrios syntríbōn polémous, kýrios ónoma autō̂i.

4
ἅρματα Φαραω καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἔρριψεν εἰς θάλασσαν, ἐπιλέκτους ἀναβάτας τριστάτας κατεπόντισεν ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ,

hármata Pharaō kaì tḕn dýnamin autoû érripsen eis thálassan, epiléktous anabátas tristátas katepóntisen en erythrā̂i thalássēi,

5
πόντῳ ἐκάλυψεν αὐτούς, κατέδυσαν εἰς βυθὸν ὡσεὶ λίθος.

póntōi ekálypsen autoús, katédysan eis bythòn hōseì líthos.

6
ἡ δεξιά σου, κύριε, δεδόξασται ἐν ἰσχύι· ἡ δεξιά σου χείρ, κύριε, ἔθραυσεν ἐχθρούς.

hē dexiá sou, kýrie, dedóxastai en ischýi: hē dexiá sou cheír, kýrie, éthrausen echthroús.

7
καὶ τῷ πλήθει τῆς δόξης σου συνέτριψας τοὺς ὑπεναντίους· ἀπέστειλας τὴν ὀργήν σου, καὶ κατέϕαγεν αὐτοὺς ὡς καλάμην.

kaì tō̂i plḗthei tē̂s dóxēs sou synétripsas toùs hypenantíous: apésteilas tḕn orgḗn sou, kaì katéphagen autoùs hōs kalámēn.

8
καὶ διὰ πνεύματος τοῦ θυμοῦ σου διέστη τὸ ὕδωρ· ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος τὰ ὕδατα, ἐπάγη τὰ κύματα ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης.

kaì dià pneúmatos toû thymoû sou diéstē tò hýdōr: epágē hōseì teîchos tà hýdata, epágē tà kýmata en mésōi tē̂s thalássēs.

9
εἶπεν ὁ ἐχθρός Διώξας καταλήμψομαι, μεριῶ σκῦλα, ἐμπλήσω ψυχήν μου, ἀνελῶ τῇ μαχαίρῃ μου, κυριεύσει ἡ χείρ μου.

eîpen ho echthrós Diṓxas katalḗmpsomai, meriō̂ skŷla, emplḗsō psychḗn mou, anelō̂ tē̂i machaírēi mou, kyrieúsei hē cheír mou.

10
ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου, ἐκάλυψεν αὐτοὺς θάλασσα· ἔδυσαν ὡσεὶ μόλιβος ἐν ὕδατι σϕοδρῷ.

apésteilas tò pneûmá sou, ekálypsen autoùs thálassa: édysan hōseì mólibos en hýdati sphodrō̂i.

11
τίς ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς, κύριε; τίς ὅμοιός σοι, δεδοξασμένος ἐν ἁγίοις, θαυμαστὸς ἐν δόξαις, ποιῶν τέρατα;

tís hómoiós soi en theoîs, kýrie? tís hómoiós soi, dedoxasménos en hagíois, thaumastòs en dóxais, poiō̂n térata?

12
ἐξέτεινας τὴν δεξιάν σου, καὶ κατέπιεν αὐτοὺς ἡ γῆ.

exéteinas tḕn dexián sou, kaì katépien autoùs hē gē̂.

13
ὡδήγησας τῇ δικαιοσύνῃ σου τὸν λαόν σου τοῦτον, ὃν ἐλυτρώσω, παρεκάλεσας τῇ ἰσχύι σου εἰς κατάλυμα ἅγιόν σου.

hōdḗgēsas tē̂i dikaiosýnēi sou tòn laón sou toûton, hòn elytrṓsō, parekálesas tē̂i ischýi sou eis katályma hágión sou.

14
ἤκουσαν ἔθνη καὶ ὠργίσθησαν· ὠδῖνες ἔλαβον κατοικοῦντας Φυλιστιιμ.

ḗkousan éthnē kaì ōrgísthēsan: ōdînes élabon katoikoûntas Phylistiim.

15
τότε ἔσπευσαν ἡγεμόνες Εδωμ, καὶ ἄρχοντες Μωαβιτῶν, ἔλαβεν αὐτοὺς τρόμος, ἐτάκησαν πάντες οἱ κατοικοῦντες Χανααν.

tóte éspeusan hēgemónes Edōm, kaì árchontes Mōabitō̂n, élaben autoùs trómos, etákēsan pántes hoi katoikoûntes Chanaan.

16
ἐπιπέσοι ἐπ’ αὐτοὺς ϕόβος καὶ τρόμος, μεγέθει βραχίονός σου ἀπολιθωθήτωσαν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ λαός σου, κύριε, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ λαός σου οὗτος, ὃν ἐκτήσω.

epipésoi ep’ autoùs phóbos kaì trómos, megéthei brachíonós sou apolithōthḗtōsan, héōs àn parélthēi ho laós sou, kýrie, héōs àn parélthēi ho laós sou hoûtos, hòn ektḗsō.

17
εἰσαγαγὼν καταϕύτευσον αὐτοὺς εἰς ὄρος κληρονομίας σου, εἰς ἕτοιμον κατοικητήριόν σου, ὃ κατειργάσω, κύριε, ἁγίασμα, κύριε, ὃ ἡτοίμασαν αἱ χεῖρές σου.

eisagagṑn kataphýteuson autoùs eis óros klēronomías sou, eis hétoimon katoikētḗrión sou, hò kateirgásō, kýrie, hagíasma, kýrie, hò hētoímasan hai cheîrés sou.

18
κύριος βασιλεύων τὸν αἰῶνα καὶ ἐπ’ αἰῶνα καὶ ἔτι.

kýrios basileúōn tòn aiō̂na kaì ep’ aiō̂na kaì éti.

19
ὅτι εἰσῆλθεν ἵππος Φαραω σὺν ἅρμασιν καὶ ἀναβάταις εἰς θάλασσαν, καὶ ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺς κύριος τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης· οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἐπορεύθησαν διὰ ξηρᾶς ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης.

hóti eisē̂lthen híppos Pharaō sỳn hármasin kaì anabátais eis thálassan, kaì epḗgagen ep’ autoùs kýrios tò hýdōr tē̂s thalássēs: hoi dè hyioì Israēl eporeúthēsan dià xērâs en mésōi tē̂s thalássēs.