Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Proverbs 11

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
ζυγοὶ δόλιοι βδέλυγμα ἐνώπιον κυρίου, στάθμιον δὲ δίκαιον δεκτὸν αὐτῷ.

zygoì dólioi bdélygma enṓpion kyríou, státhmion dè díkaion dektòn autō̂i.

2
οὗ ἐὰν εἰσέλθῃ ὕβρις, ἐκεῖ καὶ ἀτιμία· στόμα δὲ ταπεινῶν μελετᾷ σοϕίαν.

hoû eàn eisélthēi hýbris, ekeî kaì atimía: stóma dè tapeinō̂n meletā̂i sophían.

3
ἀποθανὼν δίκαιος ἔλιπεν μετάμελον, πρόχειρος δὲ γίνεται καὶ ἐπίχαρτος ἀσεβῶν ἀπώλεια.

apothanṑn díkaios élipen metámelon, prócheiros dè gínetai kaì epíchartos asebō̂n apṓleia.

5
δικαιοσύνη ἀμώμους ὀρθοτομεῖ ὁδούς, ἀσέβεια δὲ περιπίπτει ἀδικίᾳ.

dikaiosýnē amṓmous orthotomeî hodoús, asébeia dè peripíptei adikíāi.

6
δικαιοσύνη ἀνδρῶν ὀρθῶν ῥύεται αὐτούς, τῇ δὲ ἀπωλείᾳ αὐτῶν ἁλίσκονται παράνομοι.

dikaiosýnē andrō̂n orthō̂n rhýetai autoús, tē̂i dè apōleíāi autō̂n halískontai paránomoi.

7
τελευτήσαντος ἀνδρὸς δικαίου οὐκ ὄλλυται ἐλπίς, τὸ δὲ καύχημα τῶν ἀσεβῶν ὄλλυται.

teleutḗsantos andròs dikaíou ouk óllytai elpís, tò dè kaúchēma tō̂n asebō̂n óllytai.

8
δίκαιος ἐκ θήρας ἐκδύνει, ἀντ’ αὐτοῦ δὲ παραδίδοται ὁ ἀσεβής.

díkaios ek thḗras ekdýnei, ant’ autoû dè paradídotai ho asebḗs.

9
ἐν στόματι ἀσεβῶν παγὶς πολίταις, αἴσθησις δὲ δικαίων εὔοδος.

en stómati asebō̂n pagìs polítais, aísthēsis dè dikaíōn eúodos.

10
ἐν ἀγαθοῖς δικαίων κατώρθωσεν πόλις,

en agathoîs dikaíōn katṓrthōsen pólis,

11
στόμασιν δὲ ἀσεβῶν κατεσκάϕη.

stómasin dè asebō̂n kateskáphē.

12
μυκτηρίζει πολίτας ἐνδεὴς ϕρενῶν, ἀνὴρ δὲ ϕρόνιμος ἡσυχίαν ἄγει.

myktērízei polítas endeḕs phrenō̂n, anḕr dè phrónimos hēsychían ágei.

13
ἀνὴρ δίγλωσσος ἀποκαλύπτει βουλὰς ἐν συνεδρίῳ, πιστὸς δὲ πνοῇ κρύπτει πράγματα.

anḕr díglōssos apokalýptei boulàs en synedríōi, pistòs dè pnoē̂i krýptei prágmata.

14
οἷς μὴ ὑπάρχει κυβέρνησις, πίπτουσιν ὥσπερ ϕύλλα, σωτηρία δὲ ὑπάρχει ἐν πολλῇ βουλῇ.

hoîs mḕ hypárchei kybérnēsis, píptousin hṓsper phýlla, sōtēría dè hypárchei en pollē̂i boulē̂i.

15
πονηρὸς κακοποιεῖ, ὅταν συμμείξῃ δικαίῳ, μισεῖ δὲ ἦχον ἀσϕαλείας.

ponēròs kakopoieî, hótan symmeíxēi dikaíōi, miseî dè ē̂chon asphaleías.

16
γυνὴ εὐχάριστος ἐγείρει ἀνδρὶ δόξαν, θρόνος δὲ ἀτιμίας γυνὴ μισοῦσα δίκαια. πλούτου ὀκνηροὶ ἐνδεεῖς γίνονται, οἱ δὲ ἀνδρεῖοι ἐρείδονται πλούτῳ.

gynḕ eucháristos egeírei andrì dóxan, thrónos dè atimías gynḕ misoûsa díkaia. ploútou oknēroì endeeîs gínontai, hoi dè andreîoi ereídontai ploútōi.

17
τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἀγαθὸν ποιεῖ ἀνὴρ ἐλεήμων, ἐξολλύει δὲ αὐτοῦ σῶμα ὁ ἀνελεήμων.

tē̂i psychē̂i autoû agathòn poieî anḕr eleḗmōn, exollýei dè autoû sō̂ma ho aneleḗmōn.

18
ἀσεβὴς ποιεῖ ἔργα ἄδικα, σπέρμα δὲ δικαίων μισθὸς ἀληθείας.

asebḕs poieî érga ádika, spérma dè dikaíōn misthòs alētheías.

19
υἱὸς δίκαιος γεννᾶται εἰς ζωήν, διωγμὸς δὲ ἀσεβοῦς εἰς θάνατον.

hyiòs díkaios gennâtai eis zōḗn, diōgmòs dè aseboûs eis thánaton.

20
βδέλυγμα κυρίῳ διεστραμμέναι ὁδοί, προσδεκτοὶ δὲ αὐτῷ πάντες ἄμωμοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν.

bdélygma kyríōi diestramménai hodoí, prosdektoì dè autō̂i pántes ámōmoi en taîs hodoîs autō̂n.

21
χειρὶ χεῖρας ἐμβαλὼν ἀδίκως οὐκ ἀτιμώρητος ἔσται, ὁ δὲ σπείρων δικαιοσύνην λήμψεται μισθὸν πιστόν.

cheirì cheîras embalṑn adíkōs ouk atimṓrētos éstai, ho dè speírōn dikaiosýnēn lḗmpsetai misthòn pistón.

22
ὥσπερ ἐνώτιον ἐν ῥινὶ ὑός, οὕτως γυναικὶ κακόϕρονι κάλλος.

hṓsper enṓtion en rhinì hyós, hoútōs gynaikì kakóphroni kállos.

23
ἐπιθυμία δικαίων πᾶσα ἀγαθή, ἐλπὶς δὲ ἀσεβῶν ἀπολεῖται.

epithymía dikaíōn pâsa agathḗ, elpìs dè asebō̂n apoleîtai.

24
εἰσὶν οἳ τὰ ἴδια σπείροντες πλείονα ποιοῦσιν, εἰσὶν καὶ οἳ συνάγοντες ἐλαττονοῦνται.

eisìn hoì tà ídia speírontes pleíona poioûsin, eisìn kaì hoì synágontes elattonoûntai.

25
ψυχὴ εὐλογουμένη πᾶσα ἁπλῆ, ἀνὴρ δὲ θυμώδης οὐκ εὐσχήμων.

psychḕ eulogouménē pâsa haplē̂, anḕr dè thymṓdēs ouk euschḗmōn.

26
ὁ συνέχων σῖτον ὑπολίποιτο αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν, εὐλογία δὲ εἰς κεϕαλὴν τοῦ μεταδιδόντος.

ho synéchōn sîton hypolípoito autòn toîs éthnesin, eulogía dè eis kephalḕn toû metadidóntos.

27
τεκταινόμενος ἀγαθὰ ζητεῖ χάριν ἀγαθήν· ἐκζητοῦντα δὲ κακά, καταλήμψεται αὐτόν.

tektainómenos agathà zēteî chárin agathḗn: ekzētoûnta dè kaká, katalḗmpsetai autón.

28
ὁ πεποιθὼς ἐπὶ πλούτῳ, οὗτος πεσεῖται· ὁ δὲ ἀντιλαμβανόμενος δικαίων, οὗτος ἀνατελεῖ.

ho pepoithṑs epì ploútōi, hoûtos peseîtai: ho dè antilambanómenos dikaíōn, hoûtos anateleî.

29
ὁ μὴ συμπεριϕερόμενος τῷ ἑαυτοῦ οἴκῳ κληρονομήσει ἄνεμον, δουλεύσει δὲ ἄϕρων ϕρονίμῳ.

ho mḕ symperipherómenos tō̂i heautoû oíkōi klēronomḗsei ánemon, douleúsei dè áphrōn phronímōi.

30
ἐκ καρποῦ δικαιοσύνης ϕύεται δένδρον ζωῆς, ἀϕαιροῦνται δὲ ἄωροι ψυχαὶ παρανόμων.

ek karpoû dikaiosýnēs phýetai déndron zōē̂s, aphairoûntai dè áōroi psychaì paranómōn.

31
εἰ ὁ μὲν δίκαιος μόλις σῴζεται, ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ ϕανεῖται;

ei ho mèn díkaios mólis sṓizetai, ho asebḕs kaì hamartōlòs poû phaneîtai?