Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Proverbes 12

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
ὁ ἀγαπῶν παιδείαν ἀγαπᾷ αἴσθησιν, ὁ δὲ μισῶν ἐλέγχους ἄϕρων.

ho agapō̂n paideían agapā̂i aísthēsin, ho dè misō̂n elénchous áphrōn.

2
κρείσσων ὁ εὑρὼν χάριν παρὰ κυρίῳ, ἀνὴρ δὲ παράνομος παρασιωπηθήσεται.

kreíssōn ho heurṑn chárin parà kyríōi, anḕr dè paránomos parasiōpēthḗsetai.

3
οὐ κατορθώσει ἄνθρωπος ἐξ ἀνόμου, αἱ δὲ ῥίζαι τῶν δικαίων οὐκ ἐξαρθήσονται.

ou katorthṓsei ánthrōpos ex anómou, hai dè rhízai tō̂n dikaíōn ouk exarthḗsontai.

4
γυνὴ ἀνδρεία στέϕανος τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς· ὥσπερ δὲ ἐν ξύλῳ σκώληξ, οὕτως ἄνδρα ἀπόλλυσιν γυνὴ κακοποιός.

gynḕ andreía stéphanos tō̂i andrì autē̂s: hṓsper dè en xýlōi skṓlēx, hoútōs ándra apóllysin gynḕ kakopoiós.

5
λογισμοὶ δικαίων κρίματα, κυβερνῶσιν δὲ ἀσεβεῖς δόλους.

logismoì dikaíōn krímata, kybernō̂sin dè asebeîs dólous.

6
λόγοι ἀσεβῶν δόλιοι, στόμα δὲ ὀρθῶν ῥύσεται αὐτούς.

lógoi asebō̂n dólioi, stóma dè orthō̂n rhýsetai autoús.

7
οὗ ἐὰν στραϕῇ, ἀσεβὴς ἀϕανίζεται, οἶκοι δὲ δικαίων παραμένουσιν.

hoû eàn straphē̂i, asebḕs aphanízetai, oîkoi dè dikaíōn paraménousin.

8
στόμα συνετοῦ ἐγκωμιάζεται ὑπὸ ἀνδρός, νωθροκάρδιος δὲ μυκτηρίζεται.

stóma synetoû enkōmiázetai hypò andrós, nōthrokárdios dè myktērízetai.

9
κρείσσων ἀνὴρ ἐν ἀτιμίᾳ δουλεύων ἑαυτῷ ἢ τιμὴν ἑαυτῷ περιτιθεὶς καὶ προσδεόμενος ἄρτου.

kreíssōn anḕr en atimíāi douleúōn heautō̂i ḕ timḕn heautō̂i perititheìs kaì prosdeómenos ártou.

10
δίκαιος οἰκτίρει ψυχὰς κτηνῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ σπλάγχνα τῶν ἀσεβῶν ἀνελεήμονα.

díkaios oiktírei psychàs ktēnō̂n autoû, tà dè splánchna tō̂n asebō̂n aneleḗmona.

11
ὁ ἐργαζόμενος τὴν ἑαυτοῦ γῆν ἐμπλησθήσεται ἄρτων, οἱ δὲ διώκοντες μάταια ἐνδεεῖς ϕρενῶν.

ho ergazómenos tḕn heautoû gē̂n emplēsthḗsetai ártōn, hoi dè diṓkontes mátaia endeeîs phrenō̂n.

11A
ὅς ἐστιν ἡδὺς ἐν οἴνων διατριβαῖς, ἐν τοῖς ἑαυτοῦ ὀχυρώμασιν καταλείψει ἀτιμίαν.

hós estin hēdỳs en oínōn diatribaîs, en toîs heautoû ochyrṓmasin kataleípsei atimían.

12
ἐπιθυμίαι ἀσεβῶν κακαί, αἱ δὲ ῥίζαι τῶν εὐσεβῶν ἐν ὀχυρώμασιν.

epithymíai asebō̂n kakaí, hai dè rhízai tō̂n eusebō̂n en ochyrṓmasin.

13
δι’ ἁμαρτίαν χειλέων ἐμπίπτει εἰς παγίδας ἁμαρτωλός, ἐκϕεύγει δὲ ἐξ αὐτῶν δίκαιος.

di’ hamartían cheiléōn empíptei eis pagídas hamartōlós, ekpheúgei dè ex autō̂n díkaios.

13A
ὁ βλέπων λεῖα ἐλεηθήσεται, ὁ δὲ συναντῶν ἐν πύλαις ἐκθλίψει ψυχάς.

ho blépōn leîa eleēthḗsetai, ho dè synantō̂n en pýlais ekthlípsei psychás.

14
ἀπὸ καρπῶν στόματος ψυχὴ ἀνδρὸς πλησθήσεται ἀγαθῶν, ἀνταπόδομα δὲ χειλέων αὐτοῦ δοθήσεται αὐτῷ.

apò karpō̂n stómatos psychḕ andròs plēsthḗsetai agathō̂n, antapódoma dè cheiléōn autoû dothḗsetai autō̂i.

15
ὁδοὶ ἀϕρόνων ὀρθαὶ ἐνώπιον αὐτῶν, εἰσακούει δὲ συμβουλίας σοϕός.

hodoì aphrónōn orthaì enṓpion autō̂n, eisakoúei dè symboulías sophós.

16
ἄϕρων αὐθημερὸν ἐξαγγέλλει ὀργὴν αὐτοῦ, κρύπτει δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀτιμίαν πανοῦργος.

áphrōn authēmeròn exangéllei orgḕn autoû, krýptei dè tḕn heautoû atimían panoûrgos.

17
ἐπιδεικνυμένην πίστιν ἀπαγγέλλει δίκαιος, ὁ δὲ μάρτυς τῶν ἀδίκων δόλιος.

epideiknyménēn pístin apangéllei díkaios, ho dè mártys tō̂n adíkōn dólios.

18
εἰσὶν οἳ λέγοντες τιτρώσκουσιν μαχαίρᾳ, γλῶσσαι δὲ σοϕῶν ἰῶνται.

eisìn hoì légontes titrṓskousin machaírāi, glō̂ssai dè sophō̂n iō̂ntai.

19
χείλη ἀληθινὰ κατορθοῖ μαρτυρίαν, μάρτυς δὲ ταχὺς γλῶσσαν ἔχει ἄδικον.

cheílē alēthinà katorthoî martyrían, mártys dè tachỳs glō̂ssan échei ádikon.

20
δόλος ἐν καρδίᾳ τεκταινομένου κακά, οἱ δὲ βουλόμενοι εἰρήνην εὐϕρανθήσονται.

dólos en kardíāi tektainoménou kaká, hoi dè boulómenoi eirḗnēn euphranthḗsontai.

21
οὐκ ἀρέσει τῷ δικαίῳ οὐδὲν ἄδικον, οἱ δὲ ἀσεβεῖς πλησθήσονται κακῶν.

ouk arései tō̂i dikaíōi oudèn ádikon, hoi dè asebeîs plēsthḗsontai kakō̂n.

22
βδέλυγμα κυρίῳ χείλη ψευδῆ, ὁ δὲ ποιῶν πίστεις δεκτὸς παρ’ αὐτῷ.

bdélygma kyríōi cheílē pseudē̂, ho dè poiō̂n písteis dektòs par’ autō̂i.

23
ἀνὴρ συνετὸς θρόνος αἰσθήσεως, καρδία δὲ ἀϕρόνων συναντήσεται ἀραῖς.

anḕr synetòs thrónos aisthḗseōs, kardía dè aphrónōn synantḗsetai araîs.

24
χεὶρ ἐκλεκτῶν κρατήσει εὐχερῶς, δόλιοι δὲ ἔσονται εἰς προνομήν.

cheìr eklektō̂n kratḗsei eucherō̂s, dólioi dè ésontai eis pronomḗn.

25
ϕοβερὸς λόγος καρδίαν ταράσσει ἀνδρὸς δικαίου, ἀγγελία δὲ ἀγαθὴ εὐϕραίνει αὐτόν.

phoberòs lógos kardían tarássei andròs dikaíou, angelía dè agathḕ euphraínei autón.

26
ἐπιγνώμων δίκαιος ἑαυτοῦ ϕίλος ἔσται, αἱ δὲ γνῶμαι τῶν ἀσεβῶν ἀνεπιεικεῖς. ἁμαρτάνοντας καταδιώξεται κακά, ἡ δὲ ὁδὸς τῶν ἀσεβῶν πλανήσει αὐτούς.

epignṓmōn díkaios heautoû phílos éstai, hai dè gnō̂mai tō̂n asebō̂n anepieikeîs. hamartánontas katadiṓxetai kaká, hē dè hodòs tō̂n asebō̂n planḗsei autoús.

27
οὐκ ἐπιτεύξεται δόλιος θήρας, κτῆμα δὲ τίμιον ἀνὴρ καθαρός.

ouk epiteúxetai dólios thḗras, ktē̂ma dè tímion anḕr katharós.

28
ἐν ὁδοῖς δικαιοσύνης ζωή, ὁδοὶ δὲ μνησικάκων εἰς θάνατον.

en hodoîs dikaiosýnēs zōḗ, hodoì dè mnēsikákōn eis thánaton.