Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Proverbes 14

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
σοϕαὶ γυναῖκες ᾠκοδόμησαν οἴκους, ἡ δὲ ἄϕρων κατέσκαψεν ταῖς χερσὶν αὐτῆς.

sophaì gynaîkes ōikodómēsan oíkous, hē dè áphrōn katéskapsen taîs chersìn autē̂s.

2
ὁ πορευόμενος ὀρθῶς ϕοβεῖται τὸν κύριον, ὁ δὲ σκολιάζων ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ ἀτιμασθήσεται.

ho poreuómenos orthō̂s phobeîtai tòn kýrion, ho dè skoliázōn taîs hodoîs autoû atimasthḗsetai.

3
ἐκ στόματος ἀϕρόνων βακτηρία ὕβρεως, χείλη δὲ σοϕῶν ϕυλάσσει αὐτούς.

ek stómatos aphrónōn baktēría hýbreōs, cheílē dè sophō̂n phylássei autoús.

4
οὗ μή εἰσιν βόες, ϕάτναι καθαραί· οὗ δὲ πολλὰ γενήματα, ϕανερὰ βοὸς ἰσχύς.

hoû mḗ eisin bóes, phátnai katharaí: hoû dè pollà genḗmata, phanerà boòs ischýs.

5
μάρτυς πιστὸς οὐ ψεύδεται, ἐκκαίει δὲ ψεύδη μάρτυς ἄδικος.

mártys pistòs ou pseúdetai, ekkaíei dè pseúdē mártys ádikos.

6
ζητήσεις σοϕίαν παρὰ κακοῖς καὶ οὐχ εὑρήσεις, αἴσθησις δὲ παρὰ ϕρονίμοις εὐχερής.

zētḗseis sophían parà kakoîs kaì ouch heurḗseis, aísthēsis dè parà phronímois eucherḗs.

7
πάντα ἐναντία ἀνδρὶ ἄϕρονι, ὅπλα δὲ αἰσθήσεως χείλη σοϕά.

pánta enantía andrì áphroni, hópla dè aisthḗseōs cheílē sophá.

8
σοϕία πανούργων ἐπιγνώσεται τὰς ὁδοὺς αὐτῶν, ἄνοια δὲ ἀϕρόνων ἐν πλάνῃ.

sophía panoúrgōn epignṓsetai tàs hodoùs autō̂n, ánoia dè aphrónōn en plánēi.

9
οἰκίαι παρανόμων ὀϕειλήσουσιν καθαρισμόν, οἰκίαι δὲ δικαίων δεκταί.

oikíai paranómōn opheilḗsousin katharismón, oikíai dè dikaíōn dektaí.

10
καρδία ἀνδρὸς αἰσθητική, λυπηρὰ ψυχὴ αὐτοῦ· ὅταν δὲ εὐϕραίνηται, οὐκ ἐπιμείγνυται ὕβρει.

kardía andròs aisthētikḗ, lypērà psychḕ autoû: hótan dè euphraínētai, ouk epimeígnytai hýbrei.

11
οἰκίαι ἀσεβῶν ἀϕανισθήσονται, σκηναὶ δὲ κατορθούντων στήσονται.

oikíai asebō̂n aphanisthḗsontai, skēnaì dè katorthoúntōn stḗsontai.

12
ἔστιν ὁδὸς ἣ δοκεῖ ὀρθὴ εἶναι παρὰ ἀνθρώποις, τὰ δὲ τελευταῖα αὐτῆς ἔρχεται εἰς πυθμένα ᾅδου.

éstin hodòs hḕ dokeî orthḕ eînai parà anthrṓpois, tà dè teleutaîa autē̂s érchetai eis pythména hā́idou.

13
ἐν εὐϕροσύναις οὐ προσμείγνυται λύπη, τελευταία δὲ χαρὰ εἰς πένθος ἔρχεται.

en euphrosýnais ou prosmeígnytai lýpē, teleutaía dè charà eis pénthos érchetai.

14
τῶν ἑαυτοῦ ὁδῶν πλησθήσεται θρασυκάρδιος, ἀπὸ δὲ τῶν διανοημάτων αὐτοῦ ἀνὴρ ἀγαθός.

tō̂n heautoû hodō̂n plēsthḗsetai thrasykárdios, apò dè tō̂n dianoēmátōn autoû anḕr agathós.

15
ἄκακος πιστεύει παντὶ λόγῳ, πανοῦργος δὲ ἔρχεται εἰς μετάνοιαν.

ákakos pisteúei pantì lógōi, panoûrgos dè érchetai eis metánoian.

16
σοϕὸς ϕοβηθεὶς ἐξέκλινεν ἀπὸ κακοῦ, ὁ δὲ ἄϕρων ἑαυτῷ πεποιθὼς μείγνυται ἀνόμῳ.

sophòs phobētheìs exéklinen apò kakoû, ho dè áphrōn heautō̂i pepoithṑs meígnytai anómōi.

17
ὀξύθυμος πράσσει μετὰ ἀβουλίας, ἀνὴρ δὲ ϕρόνιμος πολλὰ ὑποϕέρει.

oxýthymos prássei metà aboulías, anḕr dè phrónimos pollà hypophérei.

18
μεριοῦνται ἄϕρονες κακίαν, οἱ δὲ πανοῦργοι κρατήσουσιν αἰσθήσεως.

merioûntai áphrones kakían, hoi dè panoûrgoi kratḗsousin aisthḗseōs.

19
ὀλισθήσουσιν κακοὶ ἔναντι ἀγαθῶν, καὶ ἀσεβεῖς θεραπεύσουσιν θύρας δικαίων.

olisthḗsousin kakoì énanti agathō̂n, kaì asebeîs therapeúsousin thýras dikaíōn.

20
ϕίλοι μισήσουσιν ϕίλους πτωχούς, ϕίλοι δὲ πλουσίων πολλοί.

phíloi misḗsousin phílous ptōchoús, phíloi dè plousíōn polloí.

21
ὁ ἀτιμάζων πένητας ἁμαρτάνει, ἐλεῶν δὲ πτωχοὺς μακαριστός.

ho atimázōn pénētas hamartánei, eleō̂n dè ptōchoùs makaristós.

22
πλανώμενοι τεκταίνουσι κακά, ἔλεον δὲ καὶ ἀλήθειαν τεκταίνουσιν ἀγαθοί. οὐκ ἐπίστανται ἔλεον καὶ πίστιν τέκτονες κακῶν, ἐλεημοσύναι δὲ καὶ πίστεις παρὰ τέκτοσιν ἀγαθοῖς.

planṓmenoi tektaínousi kaká, éleon dè kaì alḗtheian tektaínousin agathoí. ouk epístantai éleon kaì pístin téktones kakō̂n, eleēmosýnai dè kaì písteis parà téktosin agathoîs.

23
ἐν παντὶ μεριμνῶντι ἔνεστιν περισσόν, ὁ δὲ ἡδὺς καὶ ἀνάλγητος ἐν ἐνδείᾳ ἔσται.

en pantì merimnō̂nti énestin perissón, ho dè hēdỳs kaì análgētos en endeíāi éstai.

24
στέϕανος σοϕῶν πανοῦργος, ἡ δὲ διατριβὴ ἀϕρόνων κακή.

stéphanos sophō̂n panoûrgos, hē dè diatribḕ aphrónōn kakḗ.

25
ῥύσεται ἐκ κακῶν ψυχὴν μάρτυς πιστός, ἐκκαίει δὲ ψεύδη δόλιος.

rhýsetai ek kakō̂n psychḕn mártys pistós, ekkaíei dè pseúdē dólios.

26
ἐν ϕόβῳ κυρίου ἐλπὶς ἰσχύος, τοῖς δὲ τέκνοις αὐτοῦ καταλείπει ἔρεισμα.

en phóbōi kyríou elpìs ischýos, toîs dè téknois autoû kataleípei éreisma.

27
πρόσταγμα κυρίου πηγὴ ζωῆς, ποιεῖ δὲ ἐκκλίνειν ἐκ παγίδος θανάτου.

próstagma kyríou pēgḕ zōē̂s, poieî dè ekklínein ek pagídos thanátou.

28
ἐν πολλῷ ἔθνει δόξα βασιλέως, ἐν δὲ ἐκλείψει λαοῦ συντριβὴ δυνάστου.

en pollō̂i éthnei dóxa basiléōs, en dè ekleípsei laoû syntribḕ dynástou.

29
μακρόθυμος ἀνὴρ πολὺς ἐν ϕρονήσει, ὁ δὲ ὀλιγόψυχος ἰσχυρῶς ἄϕρων.

makróthymos anḕr polỳs en phronḗsei, ho dè oligópsychos ischyrō̂s áphrōn.

30
πραΰθυμος ἀνὴρ καρδίας ἰατρός, σὴς δὲ ὀστέων καρδία αἰσθητική.

praǘthymos anḕr kardías iatrós, sḕs dè ostéōn kardía aisthētikḗ.

31
ὁ συκοϕαντῶν πένητα παροξύνει τὸν ποιήσαντα αὐτόν, ὁ δὲ τιμῶν αὐτὸν ἐλεᾷ πτωχόν.

ho sykophantō̂n pénēta paroxýnei tòn poiḗsanta autón, ho dè timō̂n autòn eleā̂i ptōchón.

32
ἐν κακίᾳ αὐτοῦ ἀπωσθήσεται ἀσεβής, ὁ δὲ πεποιθὼς τῇ ἑαυτοῦ ὁσιότητι δίκαιος.

en kakíāi autoû apōsthḗsetai asebḗs, ho dè pepoithṑs tē̂i heautoû hosiótēti díkaios.

33
ἐν καρδίᾳ ἀγαθῇ ἀνδρὸς σοϕία, ἐν δὲ καρδίᾳ ἀϕρόνων οὐ διαγινώσκεται.

en kardíāi agathē̂i andròs sophía, en dè kardíāi aphrónōn ou diaginṓsketai.

34
δικαιοσύνη ὑψοῖ ἔθνος, ἐλασσονοῦσι δὲ ϕυλὰς ἁμαρτίαι.

dikaiosýnē hypsoî éthnos, elassonoûsi dè phylàs hamartíai.

35
δεκτὸς βασιλεῖ ὑπηρέτης νοήμων, τῇ δὲ ἑαυτοῦ εὐστροϕίᾳ ἀϕαιρεῖται ἀτιμίαν.

dektòs basileî hypērétēs noḗmōn, tē̂i dè heautoû eustrophíāi aphaireîtai atimían.