Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Proverbes 3

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Υἱέ, ἐμῶν νομίμων μὴ ἐπιλανθάνου, τὰ δὲ ῥήματά μου τηρείτω σὴ καρδία·

Hyié, emō̂n nomímōn mḕ epilanthánou, tà dè rhḗmatá mou tēreítō sḕ kardía:

2
μῆκος γὰρ βίου καὶ ἔτη ζωῆς καὶ εἰρήνην προσθήσουσίν σοι.

mē̂kos gàr bíou kaì étē zōē̂s kaì eirḗnēn prosthḗsousín soi.

3
ἐλεημοσύναι καὶ πίστεις μὴ ἐκλιπέτωσάν σε, ἄϕαψαι δὲ αὐτὰς ἐπὶ σῷ τραχήλῳ, καὶ εὑρήσεις χάριν·

eleēmosýnai kaì písteis mḕ eklipétōsán se, áphapsai dè autàs epì sō̂i trachḗlōi, kaì heurḗseis chárin:

4
καὶ προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀνθρώπων.

kaì pronooû kalà enṓpion kyríou kaì anthrṓpōn.

5
ἴσθι πεποιθὼς ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐπὶ θεῷ, ἐπὶ δὲ σῇ σοϕίᾳ μὴ ἐπαίρου·

ísthi pepoithṑs en hólēi kardíāi epì theō̂i, epì dè sē̂i sophíāi mḕ epaírou:

6.1
ἐν πάσαις ὁδοῖς σου γνώριζε αὐτήν,

en pásais hodoîs sou gnṓrize autḗn,

6.2
ἵνα ὀρθοτομῇ τὰς ὁδούς σου,

hína orthotomē̂i tàs hodoús sou,

6.3
[ὁ δὲ πούς σου οὐ μὴ προσκόπτῃ.]

[ho dè poús sou ou mḕ proskóptēi.]

7
μὴ ἴσθι ϕρόνιμος παρὰ σεαυτῷ, ϕοβοῦ δὲ τὸν θεὸν καὶ ἔκκλινε ἀπὸ παντὸς κακοῦ·

mḕ ísthi phrónimos parà seautō̂i, phoboû dè tòn theòn kaì ékkline apò pantòs kakoû:

8
τότε ἴασις ἔσται τῷ σώματί σου καὶ ἐπιμέλεια τοῖς ὀστέοις σου.

tóte íasis éstai tō̂i sṓmatí sou kaì epiméleia toîs ostéois sou.

9
τίμα τὸν κύριον ἀπὸ σῶν δικαίων πόνων καὶ ἀπάρχου αὐτῷ ἀπὸ σῶν καρπῶν δικαιοσύνης,

tíma tòn kýrion apò sō̂n dikaíōn pónōn kaì apárchou autō̂i apò sō̂n karpō̂n dikaiosýnēs,

10
ἵνα πίμπληται τὰ ταμίειά σου πλησμονῆς σίτου, οἴνῳ δὲ αἱ ληνοί σου ἐκβλύζωσιν.

hína pímplētai tà tamíeiá sou plēsmonē̂s sítou, oínōi dè hai lēnoí sou ekblýzōsin.

11
Υἱέ, μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου μηδὲ ἐκλύου ὑπ’ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος·

Hyié, mḕ oligṓrei paideías kyríou mēdè eklýou hyp’ autoû elenchómenos:

12
ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται.

hòn gàr agapā̂i kýrios paideúei, mastigoî dè pánta hyiòn hòn paradéchetai.

13
μακάριος ἄνθρωπος ὃς εὗρεν σοϕίαν καὶ θνητὸς ὃς εἶδεν ϕρόνησιν·

makários ánthrōpos hòs heûren sophían kaì thnētòs hòs eîden phrónēsin:

14
κρεῖττον γὰρ αὐτὴν ἐμπορεύεσθαι ἢ χρυσίου καὶ ἀργυρίου θησαυρούς.

kreîtton gàr autḕn emporeúesthai ḕ chrysíou kaì argyríou thēsauroús.

15.1
τιμιωτέρα δέ ἐστιν λίθων πολυτελῶν,

timiōtéra dé estin líthōn polytelō̂n,

15.2
οὐκ ἀντιτάξεται αὐτῇ οὐδὲν πονηρόν·

ouk antitáxetai autē̂i oudèn ponērón:

15.3
εὔγνωστός ἐστιν πᾶσιν τοῖς ἐγγίζουσιν αὐτῇ,

eúgnōstós estin pâsin toîs engízousin autē̂i,

15.4
πᾶν δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν.

pân dè tímion ouk áxion autē̂s estin.

16
μῆκος γὰρ βίου καὶ ἔτη ζωῆς ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτῆς, ἐν δὲ τῇ ἀριστερᾷ αὐτῆς πλοῦτος καὶ δόξα·

mē̂kos gàr bíou kaì étē zōē̂s en tē̂i dexiā̂i autē̂s, en dè tē̂i aristerā̂i autē̂s ploûtos kaì dóxa:

16A
ἐκ τοῦ στόματος αὐτῆς ἐκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δὲ καὶ ἔλεον ἐπὶ γλώσσης ϕορεῖ.

ek toû stómatos autē̂s ekporeúetai dikaiosýnē, nómon dè kaì éleon epì glṓssēs phoreî.

17
αἱ ὁδοὶ αὐτῆς ὁδοὶ καλαί, καὶ πάντες οἱ τρίβοι αὐτῆς ἐν εἰρήνῃ·

hai hodoì autē̂s hodoì kalaí, kaì pántes hoi tríboi autē̂s en eirḗnēi:

18
ξύλον ζωῆς ἐστι πᾶσι τοῖς ἀντεχομένοις αὐτῆς, καὶ τοῖς ἐπερειδομένοις ἐπ’ αὐτὴν ὡς ἐπὶ κύριον ἀσϕαλής.

xýlon zōē̂s esti pâsi toîs antechoménois autē̂s, kaì toîs epereidoménois ep’ autḕn hōs epì kýrion asphalḗs.

19
ὁ θεὸς τῇ σοϕίᾳ ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν, ἡτοίμασεν δὲ οὐρανοὺς ἐν ϕρονήσει·

ho theòs tē̂i sophíāi ethemelíōsen tḕn gē̂n, hētoímasen dè ouranoùs en phronḗsei:

20
ἐν αἰσθήσει ἄβυσσοι ἐρράγησαν, νέϕη δὲ ἐρρύησαν δρόσους.

en aisthḗsei ábyssoi errágēsan, néphē dè errýēsan drósous.

21
Υἱέ, μὴ παραρρυῇς, τήρησον δὲ ἐμὴν βουλὴν καὶ ἔννοιαν,

Hyié, mḕ pararryē̂is, tḗrēson dè emḕn boulḕn kaì énnoian,

22
ἵνα ζήσῃ ἡ ψυχή σου, καὶ χάρις ᾖ περὶ σῷ τραχήλῳ.

hína zḗsēi hē psychḗ sou, kaì cháris ē̂i perì sō̂i trachḗlōi.

22A
ἔσται δὲ ἴασις ταῖς σαρξί σου καὶ ἐπιμέλεια τοῖς σοῖς ὀστέοις,

éstai dè íasis taîs sarxí sou kaì epiméleia toîs soîs ostéois,

23
ἵνα πορεύῃ πεποιθὼς ἐν εἰρήνῃ πάσας τὰς ὁδούς σου, ὁ δὲ πούς σου οὐ μὴ προσκόψῃ.

hína poreúēi pepoithṑs en eirḗnēi pásas tàs hodoús sou, ho dè poús sou ou mḕ proskópsēi.

24
ἐὰν γὰρ κάθῃ, ἄϕοβος ἔσῃ, ἐὰν δὲ καθεύδῃς, ἡδέως ὑπνώσεις·

eàn gàr káthēi, áphobos ésēi, eàn dè katheúdēis, hēdéōs hypnṓseis:

25
καὶ οὐ ϕοβηθήσῃ πτόησιν ἐπελθοῦσαν οὐδὲ ὁρμὰς ἀσεβῶν ἐπερχομένας·

kaì ou phobēthḗsēi ptóēsin epelthoûsan oudè hormàs asebō̂n eperchoménas:

26
ὁ γὰρ κύριος ἔσται ἐπὶ πασῶν ὁδῶν σου καὶ ἐρείσει σὸν πόδα, ἵνα μὴ σαλευθῇς.

ho gàr kýrios éstai epì pasō̂n hodō̂n sou kaì ereísei sòn póda, hína mḕ saleuthē̂is.

27
μὴ ἀπόσχῃ εὖ ποιεῖν ἐνδεῆ, ἡνίκα ἂν ἔχῃ ἡ χείρ σου βοηθεῖν·

mḕ apóschēi eû poieîn endeē̂, hēníka àn échēi hē cheír sou boētheîn:

28.1
μὴ εἴπης Ἐπανελθὼν ἐπάνηκε καὶ αὔριον δώσω,

mḕ eípēs Epanelthṑn epánēke kaì aúrion dṓsō,

28.2
δυνατοῦ σου ὄντος εὖ ποιεῖν·

dynatoû sou óntos eû poieîn:

28.3
οὐ γὰρ οἶδας τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα.

ou gàr oîdas tí téxetai hē epioûsa.

29
μὴ τεκτήνῃ ἐπὶ σὸν ϕίλον κακὰ παροικοῦντα καὶ πεποιθότα ἐπὶ σοί.

mḕ tektḗnēi epì sòn phílon kakà paroikoûnta kaì pepoithóta epì soí.

30
μὴ ϕιλεχθρήσῃς πρὸς ἄνθρωπον μάτην, μή τι εἰς σὲ ἐργάσηται κακόν.

mḕ philechthrḗsēis pròs ánthrōpon mátēn, mḗ ti eis sè ergásētai kakón.

31
μὴ κτήσῃ κακῶν ἀνδρῶν ὀνείδη μηδὲ ζηλώσῃς τὰς ὁδοὺς αὐτῶν·

mḕ ktḗsēi kakō̂n andrō̂n oneídē mēdè zēlṓsēis tàs hodoùs autō̂n:

32
ἀκάθαρτος γὰρ ἔναντι κυρίου πᾶς παράνομος, ἐν δὲ δικαίοις οὐ συνεδριάζει.

akáthartos gàr énanti kyríou pâs paránomos, en dè dikaíois ou synedriázei.

33
κατάρα θεοῦ ἐν οἴκοις ἀσεβῶν, ἐπαύλεις δὲ δικαίων εὐλογοῦνται.

katára theoû en oíkois asebō̂n, epaúleis dè dikaíōn eulogoûntai.

34
κύριος ὑπερηϕάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν.

kýrios hyperēphánois antitássetai, tapeinoîs dè dídōsin chárin.

35
δόξαν σοϕοὶ κληρονομήσουσιν, οἱ δὲ ἀσεβεῖς ὕψωσαν ἀτιμίαν.

dóxan sophoì klēronomḗsousin, hoi dè asebeîs hýpsōsan atimían.