Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Proverbes 31

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Οἱ ἐμοὶ λόγοι εἴρηνται ὑπὸ θεοῦ, βασιλέως χρηματισμός, ὃν ἐπαίδευσεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ.

Hoi emoì lógoi eírēntai hypò theoû, basiléōs chrēmatismós, hòn epaídeusen hē mḗtēr autoû.

2
τί, τέκνον, τηρήσεις; τί; ῥήσεις θεοῦ· πρωτογενές, σοὶ λέγω, υἱέ· τί, τέκνον ἐμῆς κοιλίας; τί, τέκνον ἐμῶν εὐχῶν;

tí, téknon, tērḗseis? tí? rhḗseis theoû: prōtogenés, soì légō, hyié: tí, téknon emē̂s koilías? tí, téknon emō̂n euchō̂n?

3
μὴ δῷς γυναιξὶ σὸν πλοῦτον καὶ τὸν σὸν νοῦν καὶ βίον εἰς ὑστεροβουλίαν.

mḕ dō̂is gynaixì sòn ploûton kaì tòn sòn noûn kaì bíon eis hysteroboulían.

4
μετὰ βουλῆς πάντα ποίει, μετὰ βουλῆς οἰνοπότει· οἱ δυνάσται θυμώδεις εἰσίν, οἶνον δὲ μὴ πινέτωσαν,

metà boulē̂s pánta poíei, metà boulē̂s oinopótei: hoi dynástai thymṓdeis eisín, oînon dè mḕ pinétōsan,

5
ἵνα μὴ πιόντες ἐπιλάθωνται τῆς σοϕίας καὶ ὀρθὰ κρῖναι οὐ μὴ δύνωνται τοὺς ἀσθενεῖς.

hína mḕ pióntes epiláthōntai tē̂s sophías kaì orthà krînai ou mḕ dýnōntai toùs astheneîs.

6
δίδοτε μέθην τοῖς ἐν λύπαις καὶ οἶνον πίνειν τοῖς ἐν ὀδύναις,

dídote méthēn toîs en lýpais kaì oînon pínein toîs en odýnais,

7
ἵνα ἐπιλάθωνται τῆς πενίας καὶ τῶν πόνων μὴ μνησθῶσιν ἔτι.

hína epiláthōntai tē̂s penías kaì tō̂n pónōn mḕ mnēsthō̂sin éti.

8
ἄνοιγε σὸν στόμα λόγῳ θεοῦ καὶ κρῖνε πάντας ὑγιῶς·

ánoige sòn stóma lógōi theoû kaì krîne pántas hygiō̂s:

9
ἄνοιγε σὸν στόμα καὶ κρῖνε δικαίως, διάκρινε δὲ πένητα καὶ ἀσθενῆ.

ánoige sòn stóma kaì krîne dikaíōs, diákrine dè pénēta kaì asthenē̂.

10
Γυναῖκα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει; τιμιωτέρα δέ ἐστιν λίθων πολυτελῶν ἡ τοιαύτη.

Gynaîka andreían tís heurḗsei? timiōtéra dé estin líthōn polytelō̂n hē toiaútē.

11
θαρσεῖ ἐπ’ αὐτῇ ἡ καρδία τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς, ἡ τοιαύτη καλῶν σκύλων οὐκ ἀπορήσει·

tharseî ep’ autē̂i hē kardía toû andròs autē̂s, hē toiaútē kalō̂n skýlōn ouk aporḗsei:

12
ἐνεργεῖ γὰρ τῷ ἀνδρὶ ἀγαθὰ πάντα τὸν βίον.

energeî gàr tō̂i andrì agathà pánta tòn bíon.

13
μηρυομένη ἔρια καὶ λίνον ἐποίησεν εὔχρηστον ταῖς χερσὶν αὐτῆς.

mēryoménē éria kaì línon epoíēsen eúchrēston taîs chersìn autē̂s.

14
ἐγένετο ὡσεὶ ναῦς ἐμπορευομένη μακρόθεν, συνάγει δὲ αὕτη τὸν βίον.

egéneto hōseì naûs emporeuoménē makróthen, synágei dè haútē tòn bíon.

15
καὶ ἀνίσταται ἐκ νυκτῶν καὶ ἔδωκεν βρώματα τῷ οἴκῳ καὶ ἔργα ταῖς θεραπαίναις.

kaì anístatai ek nyktō̂n kaì édōken brṓmata tō̂i oíkōi kaì érga taîs therapaínais.

16
θεωρήσασα γεώργιον ἐπρίατο, ἀπὸ δὲ καρπῶν χειρῶν αὐτῆς κατεϕύτευσεν κτῆμα.

theōrḗsasa geṓrgion epríato, apò dè karpō̂n cheirō̂n autē̂s katephýteusen ktē̂ma.

17
ἀναζωσαμένη ἰσχυρῶς τὴν ὀσϕὺν αὐτῆς ἤρεισεν τοὺς βραχίονας αὐτῆς εἰς ἔργον.

anazōsaménē ischyrō̂s tḕn osphỳn autē̂s ḗreisen toùs brachíonas autē̂s eis érgon.

18
ἐγεύσατο ὅτι καλόν ἐστιν τὸ ἐργάζεσθαι, καὶ οὐκ ἀποσβέννυται ὅλην τὴν νύκτα ὁ λύχνος αὐτῆς.

egeúsato hóti kalón estin tò ergázesthai, kaì ouk aposbénnytai hólēn tḕn nýkta ho lýchnos autē̂s.

19
τοὺς πήχεις αὐτῆς ἐκτείνει ἐπὶ τὰ συμϕέροντα, τὰς δὲ χεῖρας αὐτῆς ἐρείδει εἰς ἄτρακτον.

toùs pḗcheis autē̂s ekteínei epì tà symphéronta, tàs dè cheîras autē̂s ereídei eis átrakton.

20
χεῖρας δὲ αὐτῆς διήνοιξεν πένητι, καρπὸν δὲ ἐξέτεινεν πτωχῷ.

cheîras dè autē̂s diḗnoixen pénēti, karpòn dè exéteinen ptōchō̂i.

21
οὐ ϕροντίζει τῶν ἐν οἴκῳ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, ὅταν που χρονίζῃ· πάντες γὰρ οἱ παρ’ αὐτῆς ἐνδιδύσκονται.

ou phrontízei tō̂n en oíkōi ho anḕr autē̂s, hótan pou chronízēi: pántes gàr hoi par’ autē̂s endidýskontai.

22
δισσὰς χλαίνας ἐποίησεν τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς, ἐκ δὲ βύσσου καὶ πορϕύρας ἑαυτῇ ἐνδύματα.

dissàs chlaínas epoíēsen tō̂i andrì autē̂s, ek dè býssou kaì porphýras heautē̂i endýmata.

23
περίβλεπτος δὲ γίνεται ἐν πύλαις ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, ἡνίκα ἂν καθίσῃ ἐν συνεδρίῳ μετὰ τῶν γερόντων κατοίκων τῆς γῆς.

períbleptos dè gínetai en pýlais ho anḕr autē̂s, hēníka àn kathísēi en synedríōi metà tō̂n geróntōn katoíkōn tē̂s gē̂s.

24
σινδόνας ἐποίησεν καὶ ἀπέδοτο, περιζώματα δὲ τοῖς Χαναναίοις.

sindónas epoíēsen kaì apédoto, perizṓmata dè toîs Chananaíois.

25.1
στόμα αὐτῆς διήνοιξεν προσεχόντως καὶ ἐννόμως

stóma autē̂s diḗnoixen prosechóntōs kaì ennómōs

25.2
καὶ τάξιν ἐστείλατο τῇ γλώσσῃ αὐτῆς.

kaì táxin esteílato tē̂i glṓssēi autē̂s.

26
ἰσχὺν καὶ εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο καὶ εὐϕράνθη ἐν ἡμέραις ἐσχάταις.

ischỳn kaì euprépeian enedýsato kaì euphránthē en hēmérais eschátais.

27
στεγναὶ διατριβαὶ οἴκων αὐτῆς, σῖτα δὲ ὀκνηρὰ οὐκ ἔϕαγεν.

stegnaì diatribaì oíkōn autē̂s, sîta dè oknērà ouk éphagen.

28.1
τὸ στόμα δὲ ἀνοίγει σοϕῶς καὶ νομοθέσμως,

tò stóma dè anoígei sophō̂s kaì nomothésmōs,

28.2
ἡ δὲ ἐλεημοσύνη αὐτῆς ἀνέστησεν τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ ἐπλούτησαν,

hē dè eleēmosýnē autē̂s anéstēsen tà tékna autē̂s, kaì eploútēsan,

28.3
καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ᾔνεσεν αὐτήν

kaì ho anḕr autē̂s ḗinesen autḗn

29
Πολλαὶ θυγατέρες ἐκτήσαντο πλοῦτον, πολλαὶ ἐποίησαν δυνατά, σὺ δὲ ὑπέρκεισαι καὶ ὑπερῆρας πάσας.

Pollaì thygatéres ektḗsanto ploûton, pollaì epoíēsan dynatá, sỳ dè hypérkeisai kaì hyperē̂ras pásas.

30
ψευδεῖς ἀρέσκειαι καὶ μάταιον κάλλος γυναικός· γυνὴ γὰρ συνετὴ εὐλογεῖται, ϕόβον δὲ κυρίου αὕτη αἰνείτω.

pseudeîs aréskeiai kaì mátaion kállos gynaikós: gynḕ gàr synetḕ eulogeîtai, phóbon dè kyríou haútē aineítō.

31
δότε αὐτῇ ἀπὸ καρπῶν χειρῶν αὐτῆς, καὶ αἰνείσθω ἐν πύλαις ὁ ἀνὴρ αὐτῆς.

dóte autē̂i apò karpō̂n cheirō̂n autē̂s, kaì aineísthō en pýlais ho anḕr autē̂s.